Top

Partaj

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2899 Şedinţa publică din 18 noiembrie 2010

Dosar nr. 2258/260/2010 pretenţii

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele : Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 2258/260/04.05.2010, reclamanta F.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.M. ieşirea din indiviziune asupra averii rămasă după defuncta Lupu Eleonora decedată la 05.04.2009, cu ultimul domiciliu în corn. Scorţeni, jud. Bacău şi după Lupu Ion decedat la data de 22.01.1991, cu ultimul domiciliu in corn. Scorţeni, jud. Bacău.

în motivarea acţiunii, a fost indicată masa succesorală şi cotele moştenitorilor.

în drept au fost invocate dispoziţiile art. 728 c.civ..

în susţinerea acţiunii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

La termenul din 02.12.2010 părţile au înfăţişat instanţei un înscris conţinând tranzacţia, solicitând instanţei să ia act de învoiala lor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 271 C.pr.civ. părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii pentru a cere să se pronunţe o hotărâre care să consfinţească învoiala lor.

Părţile au prezentat în scris tranzacţia încheiată şi au declarat personal în faţa instanţei că îi cunosc conţinutul şi îşi dau acordul la încheierea acesteia.

Cercetând tranzacţia încheiată de părţi, instanţa constată că acestea au soluţionat prin bună învoială toate capetele de cerere cu care instanţa a fost învestită prin cererea principală iar cele convenite de părţi nu contravin dispoziţiilor legale în materie.

Având în vedere cele expuse mai sus instanţa, în temeiul art. 271 C.pr.civ. va consfinţi tranzacţia părţilor ce va fi cuprinsă în dispozitivul hotărârii.

în ce priveşte cererea de restituire a V2 din valoarea taxei judiciare de timbru, instanţa o va respinge ca neîntemeiată, deoarece, dispoziţiile alineatului (2A1) al articolului 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru au fost abrogate prin Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Tags: