Top

Plati

Sentinţa civilă nr. 6800/24.02.2011

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 6113 din data de 15.10.2010 S.C. xxxx, cu sediul în xxxx, a solicitat în contradictoriu cu numitul A. V., domiciliat în xxxx, emiterea ordonanţei care să conţină somaţia de plată pentru suma de 1338,01 lei din care 1203,47 lei contravaloarea energiei electrice consumate în intervalul 11.2005-11.2009 şi 134,15 lei contravaloare penalităţi, precum şi cheltuieli de judecată în valoare de 42 lei.

In cuprinsul cererii se arată că între cele două părţi există relaţii contractuale în baza cărora reclamanta a furnizat pârâtului energie electrică pe care acesta a refuzat ulterior să o achite. Contravaloarea serviciilor prestate până la data introducerii acţiunii este de 1338,01 lei şi rezultă din facturile fiscale seria BCEMF nr.825204539/16.11.2009 şi seria BCEMF nr.

825844289/26.03.2010. Aceste facturi nu cuprind taxa radio-TV. Reclamanta susţine că pârâtul a acceptat tacit aceste facturi în sensul în care nu le-a contestat în termenul legal. întrucât creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, se solicită admiterea acţiuni.

Cererea a fost întemeiată în drept pe prevederile OG nr. 5/2001, Hotărârea nr. 1007 din 25.06.2004, art. 7201 şi următoarele din Codul de Procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

In temeiul art. 242 al. 2 Cod procedură civilă s-a solicitat judecata în lipsă.

In susţinerea cererii au fost depuse un set de înscrisuri reprezentând contractul încheiat între reclamantă şi A. V. P., facturile fiscale seria BCEMF nr.825204539/16.11.2009 şi seria BCEMF nr. 825844289/26.03.2010, fişă calcul penalităţi.

La termenul de judecată din data de 29.10.2010, instanţa a solicitat reclamantei să depună la dosarul cauzei Hotărârea nr. 1007 din 25.06.2004, să indice în mod detaliat modalitatea de calcul a sumei solicitate pentru fiecare an calendaristic, precum şi contractul încheiat între reclamantă şi pârât. Reclamanta a depus precizări şi un set de înscrisuri.

La data de 26.11.2010 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale passive a pârâtului din prezenta cauză iar părţile au fost citate pentru următorul termen cu menţiunea de a pune concluzii pe această excepţie.

Părţile, legal citate, nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nu au formulat concluzii.

Instanţa, deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele: Cererea de faţă se întemeiază pe prevederile OG nr. 5/2001 privind somaţia de plată. în cuprinsul art. 1 din actul normativ amintit se arată că procedura somaţiei de plată priveşte creanţele certe, lichide şi exigibile ce

2

reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

In cazul de faţă contractul aflat la filele 6, 37 dosar fond şi care constituie temeiul cererii de chemare în judecată a fost încheiat între întreprinderea de Reţele Electrice CRED xxx în calitate de furnizor şi A. V. P. în calitate de consumator.

Potrivit art. 82 Cod procedură civilă reclamantul stabileşte cadrul procesual atât din perspectiva calităţii procesuale active cât şi pasive.

Deşi instanţa a pus în vedere reclamantei prin adresă să depună la dosarul cauzei contractul încheiat cu pârâtul, aceasta a depus acelaşi contract încheiat cu numitul A. V. P.. De asemenea, părţile au fost citate cu menţiunea de a pune concluzii pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului dar nu au formulat astfel de concluzii nici verbal nici printr-un înscris.

Având în vedere pe de o parte că procedura somaţiei de plată este o procedură urgentă, cauzele judecându-se cu celeritate, iar pe de altă parte că presupune cu necesitate existenţa unui înscris asumat de debitor care să constate creanţa iar creditoarea nu a făcut dovada existenţei unui raport contractual cu pârâtul, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată din oficiu la termenul din data de 26.11.2010 şi va respinge cererea ca introdusă de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

Etichete: