Top

Plati

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 7225/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 737/2011 Şedinţa publică de la 02 martie 2011

Analizând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată pe rolul acestei instanţe la 16.11.2010 sub nr 7225/260/2010 creditoarea SC D. C. SRL a solicitat în contradictoriu cu debitoarea SC L. SRL emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată pentru suma reprezentând echivalentul în lei al sumei de 17748 USD, calculat la cursul BNR la data plăţii efective şi penalităţi de întârziere calculate în conformitate cu OG 9/2000. Totodată a solicitat cheltuieli de judecată.

în fapt, creditoarea a arătat că între părţi s-au derulat raporturi juridice în baza contractului de afiliere cu operatorul român de cablu TV încheiat la 15.01.2007 având ca obiect furnizarea de servicii de televiziune prin cablu, constând în special în programe documentare, în conformitate cu preambulul contractului şi capitolul denumit „program” din contract, precum şi obligaţia corelativă a debitoarei de a accepta, furniza şi recepţiona programele oferite şi de a achita costurile aferente, într-un anumit termen de la facturare, astfel cum s-a stabilit prin contract şi cum reiese din facturile emise, acceptate la plată şi neachitate.

Creditoarea a mai arătat că şi-a îndeplinit obligaţiile şi a furnizat semnal al canalului de televiziune, emiţând facturi în valoare de 17748 USD. Astfel este o creanţă certă conform dispoziţiilor art 379 C.proc.civ, existenţa sa rezultând t din contractul încheiat între părţi şi facturile emise, acceptate la plată şi neachitate. Creditoarea susţine că, în cauză, este vorba de o acceptare expresă, ce reiese din însuşirea contractului de debitoare ca şi parte semnatara şi din executarea efectivă a contractului în sensul recepţionării şi furnizării semnalului către abonaţi. Mai arată că o factură acceptată de destinatar constituie o dovada în favoarea emitentului conform art 45-54 C.com. creanţa este lichidă, în opinia creditoarei, potrivit art 379 alin 4 C.proc.civ fiind determinată din punct de vedere al debitului principal şi determinabilă din punct de vedere al penalităţilor şi exigibilă, fiind ajunsă la scadenţă.

In privinţa penalităţilor, creditoarea arată că raţiunea acestora este repararea integrală a prejudiciului suferit.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

în temeiul art 242 C.proc.civ a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

în probaţiune a anexat la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: extras ONRC privind sediul debitorului, contract de afiliere cu operatorul român de cablu din 15.01.2007, autorizaţie retransmitere canale, contract de afiliere cu operatorul român de cablu din 01.06.2006, autorizaţie retransmitere canale, facturi fiscale din perioada 2007-2008,, împuternicire EOS KSI România SRL.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Prin incheierea din data de 02.02.2011 instanţa a acordat termen pentru ca reclamanta creditoare sa semneze cererea de chemare în judecată sub sancţiunea nulităţii cererii.

La termenul din data de 02.03.2011 instanţa a invocat din oficiu excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa, conform art 137 C.proc.civ, urmează a se pronunţa cu prioritate asupra excepţiei nulităţii cererii de chemare în judecată, reţinând următoarele:

Potrivit art 112 pe 6 C.proc.civ cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă semnătura, semnătură care atestă voinţa părţii de a declanşa procesul civil şi exactitatea conţinutului cererii de chemare în judecată.

Sancţiunea ce intervine pentru lipsa semnăturii este nulitatea cererii de chemare în judecată, statuată de art 133 alin 1 C.proc.civ, vătămarea fiind prezumată conform dispoziţiile art 105 alin 2 C.proc.civ. întrucât este vorba de o acţiune pendinte, neregularitatea se invoca pe calea excepţiei nulităţii, excepţie de procedură, peremptorie, care în cazul în care este admisă, împiedică judecata pe fond a cauzei.

Instanţa a acordat un termen creditoarei în vederea semnării cererii de chemare în judecată, însă nu a fost îndeplinită această neregularitate a actului de procedură.

Faţă de aceste împrejurări, instanţa va admite excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată şi va anula cererea ca nesemnată.

Etichete: