Top

Modificare titlu proprietate

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 5741/270/2010 modificare titlu proprietate

SENTINTA CIVILA NR. 2742

Sedinta publica din data de 5.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – BEJENARU SABINA MARIA

Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul ….., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Locala …..pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, având ca obiect modificare titlu proprietate.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat Buzdugan Vasile, pentru reclamant, lipsind pârâtele.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat ……. depune la dosarul cauzei o adeverinta emisa de Primaria Com. ……in care rezulta ca ambele parcele care au fost în extravilan, acum sunt situate în intravilan.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond:

Avocat ….., pentru reclamant, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si a se dispune modificarea titlului de proprietate nr. 78712/1994.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la data de 31.08.2010 sub nr. 5741/270/2010, reclamantul ….., domiciliat în ……., jud. Bacau, a chemat în judecata pârâtele Comisia Locala ……. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, solicitând modificarea titlului de proprietate nr. 78712/26.01.1994, emis pe numele reclamantului, T. 12, P. 258/33, în suprafata de 2700 m.p., în sensul ca în loc de T. 12, P. 258/33 cu suprafata de 2700 m.p. se va trece T. 12, P. A222 în suprafata de 920 m.p. cu vecinii: N – Misu GH., S – Brebene Neculai, E – D.E., V – D.E. si T. 13, P. A258 în suprafata de 1834 m.p., cu vecinii N – Misu Gh., S – Brebene Neculai, E – Craciun Maria, V – D.E.

În motivare se arata ca reclamantul a obtinut titlul de proprietate nr. 78712 în anul 1994, în care suprafata de 2700 m.p. a fost inserata în extravilanul com. ………. În anul 2005, autoritatile locale au aprobat marirea intravilanului localitatii, incluzând si suprafata anterior mentionata.

În drept, au fost invocate prevederile Legii 18/1991, cu modificarile ulterioare.

Potrivit art. 42 din Legea nr. 1/2000, introdus prin Legea nr. 247/2005, cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Pârâtele nu au depus întâmpinare.

Reclamantul a depus la dosar: extras de plan parcelar, titlul de proprietate nr. 78712/26.01.1994, adeverintele nr. 3675/19.08.2010 si nr. 3461/27.08.2010 eliberate de Primaria com. ………., plan topografic, fotocopie buletin de identitate.

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 26.01.1994 a fost eliberat pe numele reclamantului titlul de proprietate nr. 78712 pentru suprafata de 1 ha si 9787 m.p. teren, situata pe teritoriul com. ………. În titlul de proprietate a fost cuprinsa si suprafata de 2700 m.p. teren arabil extravilan, T-12, P-258/33.

Conform celor doua adeverinte depuse la dosar, eliberate de Primaria com. ……., pe planul de urbanism general pe anul 2005, suprafetele de 920 m.p. (T-787/2, P-258/33) si 1834 m.p. (T-13, P-258) sunt terenuri intravilane.

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor. Mai exact, Planul Urbanistic General constituie cadrul legal pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare conform Legii nr. 350/2001, modificata si completata prin Legea nr. 289/2006. Planul Urbanistic General cuprinde analiza, reglementarile si Regulamentul Local de Urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unitatii de baza, atât din intravilan, cât si din extravilan.

Reglementarile pe termen scurt pe care le include Planul Urbanistic General se refera la stabilirea teritoriului intravilan în relatie cu teritoriul administrativ al localitatii, stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea functionala corelata cu organizarea retelei de circulatie, delimitarea zonelor afectate de servicii publice, etc. Reglementarile pe termen lung si mediu pe care le include Planul Urbanistic General se refera la evolutia în perspectiva a localitatii, directiile de dezvoltare functionala în teritoriu si traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute în planurile de amenajare a teritoriului national zonal si judetean.

Potrivit art. 46 al. 1 din Legea nr. 350/2001, Planul Urbanistic General are caracter director si fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia de a-l reactualiza periodic la cel mult 10 ani.

Reactualizarea mentionata mai sus se refera, printre altele, la stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan în relatie cu teritoriul administrativ al localitatii, cu respectarea principiului gestionarii spatiale a teritoriului care sa asigure indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului.

Din aceasta perspectiva, este posibil ca, prin Planul Urbanistic General, unitatile administrativ-teritoriale sa-si modifice limitele teritoriului, inclusiv sa-l extinda, dar acest fapt nu determina automat, modificarea titlurilor de proprietate emise în baza Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 si Legii nr. 247/2005.

În baza legilor Fondului Funciar, li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, fostilor cooperatori, mostenitorilor acestora sau altor persoane care au justificat un interes. Fiind o masura reparatorie, reconstituirea dreptului de proprietate se face, de regula, pe fostul amplasament si numai daca acest lucru nu este posibil, se vor atribui suprafete de teren aflate la dispozitia comisiei sau se va proceda conform art. 37 din Legea nr. 18/1991.

La data emiterii titlului de proprietate 78712/1994, Comisia Locala ……… a respectat dispozitiile legale în materia Fondului Funciar, în sensul ca reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate privata asupra trenurilor solicitate (suprafata, categorie de folosinta, amplasament). Titlul de proprietate nu a fost contestat.

Folosind argumentul „reductio ad absurdum”, daca am accepta ca ori de câte ori s-ar aproba un Plan Urbanistic General, ar trebui modificate si titlurile de proprietate pentru terenurile pe care le cuprinde, s-ar ajunge la situatia în care, periodic, cel putin o data la 10 ani, ar trebui modificate toate titlurile de proprietate emise în baza legilor Fondului Funciar. Procedând în acest mod, s-ar goli de continut dispozitiile speciale de modificare a titlurilor de proprietate, prevazute de Legea nr. 18/1991 si Legea nr. 169/1997.

Pentru toate aceste motive, actiunea reclamantului va fi respinsa ca netemeinica.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge actiunea formulata de reclamantul ….., domiciliat în com. ……. ….., jud. Bacau, împotriva pârâtelor Comisia Locala ….. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 5.10.2010.

Etichete:

Modificare titlu proprietate

R O M Â N I A

JUDECATORIA ON ESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3685/270/2008

Înreg. 2.06.2010 – modificare titlu proprietate –

SENTINTA CIVILA NR. 1957

Sedinta publica din data de 18.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – AGLAIA HOGEA

Grefier – LAURETA IONESCU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile promovata de reclamantul …….. împotriva pârâtelor: Comisia Locala ……. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Bacau de aplicarea Legii 18/1991, pentru modificare titlu de proprietate.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul personal si asistat de avocat ……., lipsa fiind pârâtele.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …… depune la dosar adeverinta nr. 4078/2010, emisa de U.A.T. …… care confirma cele solicitate prin actiune.

La solicitarea instantei, avocat ……. precizeaza ca suprafata de teren situata în Parcela 3665/7 din T.P. de la fila 3 dosar a fost gresit trecuta în tarlaua 70, corect fiind tarlaua 71.

Nemaifiind cereri noi de formulat si probe de administrat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ………, pentru reclamant, având cuvântul pe fond, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, urmând a se modifica Titlul de Proprietate nr. 12181/1993 în sensul ca la suprafata de 1430 m.p. situata în parcela 3665/7 sa se mentioneze Tarlaua 71, în loc de Tarlaua 70. Fara cheltuieli de judecata.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamantul …….. a chemat în judecata pârâtele: Comisia Locala ……. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Bacau de aplicare a Legii 18/1991, solicitând modificarea titlului de proprietate nr. 12181/02.11.1993 emis pe numele reclamantului, în sensul de a se trece la terenul din parcela 3665/7, numarul tarlalei ca fiind 71, în loc de 70.

Actiunea este legal scutita de taxa judiciara de timbru.

În fapt, se motiveaza cererea în sensul ca în mod eronat s-a trecut la terenul fânat în suprafata de 1430 m.p. din parcela numarul 3665/7, tarlaua nr. 70, corect fiind nr. 71.

În drept, sunt invocate prevederile Legii 18/1991.

Pârâta Comisia Locala de aplicare a Legii 18/1991, comunica instantei cu adresa nr. 4078/17.06.2010, ca terenul în suprafata de 1430 m.p. ce figureaza în titlul de proprietate nr.12181/2.11.1993, eronat a fost trecut în tarlaua 70, parcela 3665/7, corect fiind în tarlaua 71, parcela 3665/7.

La dosar s-a depus titlul de proprietate a carui modificare se solicita(fila 3 dosar), din cuprinsul caruia rezulta ca în favoarea reclamantului s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru mai multe terenuri (intravilan, extravilan) în suprafata totala de 43.373 m.p., pe raza localitatii …… jud. Bacau.

La terenurile din extravilan, categoria fânete, pentru suprafata de 1430 m.p. s-a trecut în mod eronat – asa cum confirma pârâta Comisia Locala …….., tarlaua nr. 70, în loc de 71.

Potrivit art.58 din Legea 18/1991 titlul de proprietate emis de comisia judeteana poate fi modificat, întrucât s-au desfiintat pe baza hotarârii judecatoresti.

Fata de cele expuse, în baza textului de lege mentionat mai sus, se va admite actiunea si în consecinta se va dispune modificarea titlului în sensul celor precizate.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamantul ……., domiciliat în ……… împotriva pârâtelor Comisia Locala ….. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Bacau de aplicare a Legii 18/1991.

Dispune modificarea titlului de proprietate nr. 12181/02.11.1993, emis pe numele reclamantului, în sensul ca la suprafata de 1430 m.p. teren fânat situat în extravilanul satului…….. se va mentiona tarlaua nr. 71, în loc de 70.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 18.06.2010.

Etichete:

Modificare titlu proprietate

Dosar nr. 664/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 620

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 14.07.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect „fond funciar” formulată de reclamanţii N. GH. şi N. L., în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 – COM. G. şi COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU DE APLICARE A LEGII 18/1991.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent reclamantul N. Gh. lipsă fiind reclamanta N. L. şi pârâtele comisii.

Procedură de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând că pricina se află la al doilea termen de judecată, părţile au fost legal citate pentru acest termen, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-au depus la dosar relaţiile solicitate din partea Comisiei Locale G., însoţită de fişă tehnică , extrase din caietul de măsurători, copii după certificatele de deces ale defuncţilor N. L. şi N. M., copia cărţii de identitate a reclamantului N. Gh., titlul de proprietate nr. ___/1996 – în copie şi copia certificatului de moştenitor nr. 35/10.06.2009.

Reclamantul N. Gh. arată că pârâta Comisia locală G. a descoperit că au fost trecute eronat tarlalele în extravilan şi s-au făcut modificări în fişa tehnică cu care este de acord. Arată că nu mai are alte cereri.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul N. Gh. având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul modificării în titlul de proprietate poziţiile unde au fost făcute greşeli.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

– deliberând –

Prin cererea inregistrata la data de 7.06.2010 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului reclamantii N. Gh. , N. M. si N. L. au chemat in judecata Comisia locala de fond Funciar a com G. si Comisia Judeteana Bacau solicitand sa dispuna modificarea Titlului de proprietate nr – eliberat la data de 25.03.1996 in sensul inscrierii corecte a numarului de tarla si parcela pentru suprafata de 2,25 teren arabil.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 664/829/2010.

Cauza este legal scutita de taxa de timbru.

In cauza a fost administrata proba cu acte .

Au fost atasate la dosarul cauzei (filele 29-41) actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carei modificare se solicita.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

In data de 25.03.1996 a fost eliberat pe numele defunctului N. M. titlul de proprietate nr 19414 pentru suprafata de 2,25 ha teren arabil situat in com Gaiceana, jud Bacau.

In urma decesului autorului au ramas ca mostenitori conform certificatului de mostenitor atasat la fila 4 din dosar N. M. , N. Gh. si N. L..

Din continutul adresei cu nr 1785 intocmita la data de 8.07.2010 de catre Comisia Locala Gaiceana si atasata la fila 29 din dosar rezulta ca atat suprafata de teren situata in intravilan cat si cea din extravilan au fost inscrise in mod eronat .

Asfel pentru categoria extravilan:

in loc de tarlaua 62, parcela 2420/6 se va trece tarlaua 41, parcela 2088/47;

in loc de tarlaua 26,parcela 840/4 se va trece tarlaua26, parcela 1044/5;

in loc de tarlaua 48,parcela 1620/8 se va trece tarlaua 26,parcela 1090/55;

in loc de tarlaua 79, parcela 3410/3 se va trece tarlaua 42, parcela 2634/6.

Pentru categoria intravilan:

in loc de tarlaua 79/104, parcela 6 se va trece tarlaua 79/63,parcela 23.

Pentru aceste motive, văzând şi dispoziţiile art.55 din Leg 18/1991, instanta urmeaza sa admita cererea reclamantilor şi să dispună rectificarea Titlului de proprietate nr — eliberat la data de 25.03.1996.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea având ca obiect „fond funciar” formulată de reclamanţii N. GH., domiciliat în –, str. Trotuş nr.13, jud. ___ şi N. L., domiciliată în mun. ___, Aleea Ulmilor, nr.33, bl. 16, sc.C, et.4, jud. __, în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 – COM. __ şi COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU DE APLICARE A LEGII 18/1991.

Dispune modificarea titlului de proprietate 19414 eliberat la data de 25.03.1996, în sensul următor:

Pentru categoria extravilan:

– în loc de tarlaua 62, parcela 2420/6 se va trece tarlaua 41, parcela 2088/47;

– în loc de tarlaua 26, parcela 840/4 se va trece tarlaua 26, parcela 1044/5

– în loc de tarlaua 48, parcela 1620/8 se va trece tarlaua 26, parcela 1090/55;

– în loc de tarlaua 79, parcela 3410/3 se va trece tarlaua 42, parcela 2634/6.

Pentru categoria intravilan:

– în loc de tarlaua 79/104, parcela 6 se va trece tarlaua 79/63, parcela 23.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 14 .07.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

STOICA DANIELA MARILENA OPRIŞAN DANIELA

Red. /Tehnored. Ex. 6

S.D.M./O.D.

21.07.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de14.07.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 11.08.2010.

Etichete:

Modificare titlu proprietate

Dosar Nr.151/829/2007 – fond funciar –

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 603/26-11-2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 26-11-2008

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE: CRĂCIUN ANCA

Cu participare:

GREFIER : SAULEA LILIANA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect”modificare titlu proprietate”, formulată de reclamantul B. F. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală ____ şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 12-11-2008, în faţa aceluiaşi complet de judecată, fiind consemnate prin încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N ŢA

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 151/28.02.2007 reclamantul X a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să oblige pârâtele să completeze titlul de proprietate nr. 55076/2002 pentru suprafaţa de teren intravilan curţi construcţii de 483 mp în sola 107/5, parcela 14 şi pentru suprafaţa de teren intravilan arabil de 417 mp în sola 107/5 parcela 15, situate pe raza comunei Onceşti, sat Satu Nou. A mai solicitat reclamantul ca titlul de proprietate menţionat să fie modificat în sensul de a se trece la prenumele titularului ___ în loc de ___.

În motivarea cererii sale , în fapt, reclamantul a arătat că în anul 2002 a fost pus în posesie cu suprafaţa de 1001 mp în intravilanul satului ____, comuna ____, dar titlul său de proprietate nu respectă amplasamentul aşa cum a fost el achiziţionat de reclamant în anul 1986 când a cumpărat la licitaţie casă şi anexe, iar când i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru cei 1000 mp, în mod greşit au fost trecuţi în titlu doar 518 mp, fiind prejudiciat pentru 483 mp. A mai arătat faptul că are dreptul şi la o suprafaţă de 900 mp intravilan arabil, în titlu fiind trecută la categoria intravilan arabil doar suprafaţa de 483 mp.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 1075 cod civil, art. 8, 9 din Legea 18/1991.

Fiind o cerere întocmită în baza legilor fondului funciar, este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Au fost administrate proba cu înscrisuri şi cu expertiză tehnică de specialitate.

Pârâtul H.I. a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, fiind audiat martorul P. C-tin (fila 60).

Pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ___ a formulat o cerere în cadrul dosarului 1005/2006 pe rolul Judecătoriei Podu Turcului (fila 2 dosar conexat) prin care a solicitat modificarea titlului de proprietate al reclamantului în concordanţă cu schiţa întocmită cu ocazia cumpărării prin licitaţie în anul 1986 şi modificarea prenumelui reclamantului din titlul de proprietate al acestuia în sensul de a se trece ___în loc de ____ cum din eroare a fost trecut. Această cerere a fost calificată ca fiind o cerere reconvenţională care, nefiind introdusă în termen legal, a fost disjunsă şi s-a format dosarul nr. 60/829/2008. Având în vedere faptul că această cerere reconvenţională are acelaşi obiect ca obiectul prezentei cauze, instanţa a decis ca aceste ultime două dosare să fie conexate în temeiul art. 164 Cod procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin certificatul de moştenitor şi vacanţă succesorală nr. 1351/06.11.1984 (fila 7) moştenitorul Popa Gheorghe a primit terenul în suprafaţă de 250 mp aferent curţi construcţii şi o casă construită din paiantă, cu mici dependinţe şi a fost obligat să plătească statului suma de 11.267 lei. Pentru că nu a achitat această sumă, a fost vândut la licitaţie imobilul din comuna ____, satul ____, judeţul Bacău, numiţilor B Ghe. C. şi B. A., care au cumpărat imobilul pentru fiul lor, reclamantul B. F. Prin procesul verbal de licitaţie încheiat la data de 24 aprilie 1986 la Consiliul popular al comunei ____ (fila 8) imobilul a fost adjudecat definitiv numitului B. F.. De precizat este faptul că obiect al acestei vânzări la licitaţie l-a făcut doar imobilul casă, fiind cunoscut faptul că în anul 1986 era interzisă înstrăinarea terenurilor.

La data de 28 iunie 2002 reclamantului i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 55076 (fila 2) pentru suprafaţa de teren intravilan în comuna ___ de 1001 mp, situaţi în tarlaua 107/5 parcela 15 (483 mp) şi în tarlaua 107/5 parcela 14 (518 mp), prima suprafaţă fiind categoria arabil, iar cea de-a doua categoria curţi construcţii.

La data de 29.09.2006 comuna ___ îi eliberează reclamantului un proces verbal de punere în posesie cu număr 1578 (fila 3) prin care îl pune pe acesta în posesie cu suprafaţa de 1000 de mp, dar toată această suprafaţă este categoria curţi construcţii, fiind situată în tarlaua 107/5 parcela 14.

Reclamantul susţine că a cumpărat în 1986 prin acea licitaţie publică un teren cu o deschidere la şosea de 42 de mp, amplasamentul trebuind să fie cel din procesul verbal de punere în posesie nr. 1578/29.09.2006. Aşa cum am arătat şi anterior, obiect al acelei vânzări la licitaţie l-a constituit doar imobilul casă, neputându-se astfel stabili exact amplasamentul şi deschiderea terenului, iar în certificatul de moştenitor menţionat la moştenitorul Popa Gheorghe este trecută o suprafaţă de doar 250 mp. Suprafaţa de teren de sub casă de 44,84 mp este trecută în titlul său de proprietate, după cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză (fila 179-181).

De asemenea, suprafeţele din titlul de proprietate al reclamantului sunt în concordanţă cu caietul de măsurători al comisiei locale, după cum rezultă şi din expertiza extrajudiciară efectuată în cadrul altui dosar între reclamant şi numitul H. I.(fila 71-74), şi din expertiza judiciară efectuată de expert Trânc Vasile.

De precizat este şi faptul că procesul verbal de punere în posesie este, în baza dispoziţiilor art. 34 şi 36 din HG nr. 890/2005, un act premergător eliberării titlurilor de proprietate şi nu ulterior, cum este cazul în această speţă, iar dacă procesul verbal de punere în posesie nu corespunde titlului de proprietate, valabilitate are acest din urmă act, procesul verbal neputând modifica un titlu.

Instanţa reţine că pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor —, prin cererea din dosarul conexat, solicită ca titlul de proprietate al reclamantului să fie modificat în sensul procesului verbal de punere în posesie eliberat ulterior, dar numai în ce priveşte amplasamentul celor 1000 mp, pentru a fi întreaga suprafaţă curţi construcţii în tarlaua 107/5 parcela 14.

Instanţa va respinge aceste cereri având în vedere considerentele anterior menţionate, precum şi faptul că amplasamentul aşa cum este solicitat de către reclamant este cuprins în titlul de proprietate al numitului H. I. care este în concordanţă şi cu caietul de măsurători, încălcându-se astfel dreptul său de proprietate.

În ceea ce priveşte suprafaţa de 900 mp teren intravilan arabil solicitată de reclamant a fi trecută în titlul de proprietate, instanţa reţine faptul că reclamantul nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra acestei suprafeţe în condiţiile art. 11 din Legea nr. 18/1991 republicată.

Privitor la cererea reclamantului de a se modifica titlul de proprietate nr. 55076/28.06.2002 în sensul schimbării prenumelui, văzând şi actele de stare civilă ale reclamantului, instanţa va admite acest capăt de cerere şi va dispune modificarea acestui titlu în sensul de a se trece la numele titularului B. F. în loc de B. F. cum din eroare s-a trecut.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul B. F., domiciliat în comuna Onceşti, sat. Satu Nou, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală ___ şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

. Respinge primul capăt de cerere privind completarea şi modificarea titlului de proprietate nr. 55076/28-06-2002.

Dispune modificarea TP nr. 55076/28-06-2002 în sensul că la numele titularului în loc de B. F. se va trece B.F., aşa cum este corect.

Respinge acţiunea formulată de către pârâta Comisia Locală ___ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor conexata la prezenta cauză.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26-11-2008.

Preşedinte, Grefier,

Red. CA/ tehnored. SL

03-12/07.01.2009

Ex. 5

Sentinţa civilă este irevocabilă la data de 04.06.2009 prin decizia civilă nr.953/R/26.11.2009 a Tribunalului Bacău prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurent.

Etichete:

Modificare titlu proprietate

Dosar nr. 374/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 308/2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 12.06.2008

Complet format din :

Preşedinte – R. C.

Cu participare :

Grefier – B. A.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „modificare titlu proprietate”, formulată de reclamantele G. A. şi P. N. în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T. şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta P. N. asistată de avocat U. C., lipsă fiind reclamanta G.A. reprezentată de avocat

U. C., lipsă fiind pârâtele comisii: Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Instanţa constată depuse la dosar relaţiile solicitate de la pârâtele comisii Podu Turcului nr. 2252/10.06.2008 şi judeţeană Bacău nr. 18437/09.06.2008.

Reprezentantul reclamantelor, avocat U. C., arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantele prin avocat U. C., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, rectificarea titlului de proprietate nr. 60828/30.11.1995, emis lui A. L. G., tatăl reclamantelor, în sensul stabilirii vecinilor privind suprafaţa de teren de 3600 mp situată în T 128, P 3140/21 şi radierea din acelaşi titlu de proprietate a suprafeţei de 2493 mp, T 36, P 983, întrucât nu le aparţine.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A ,

– deliberând –

Constată că prin acţiunea civilă formulată, reclamantele G. A. şi P. N. au chemat în judecată pe pârâtele Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T. şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B, solicitând anularea parţială a Titlului de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 emis pe numele lui A. L. G., în calitate de autor al reclamantelor, în sensul radierii din titlu a suprafeţei de 2493 mp teren situat în tarlaua 36, parcela 983, deoarece aceasta nu aparţine reclamantelor şi obligarea celor două pârâte comisii la Modificarea titlului de proprietate în sensul de a fi înscrişi în mod corect vecinii terenului în suprafaţă de 3600 mp situat în tarlaua 128 parcela 3141-21, respectiv: la nord – B. S., la sud – I.D., la est . DE, la vest – pârâu.

Acţiunea este scutită de taxă de timbru, iar în motivarea acesteia se arată că prin titlu de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la terenurile pe care le-a avut în proprietate tatăl reclamantelor înainte de colectivizare. În momentul de faţă tatăl acestora a decedat, reclamantele rămânând singurele moştenitoare. Reclamantele mai arată că în acest titlu de proprietate se află şi suprafaţa de 2493 mp teren intravilan situat în tarlaua 36, parcela 983, teren ce nu le aparţine, fiind proprietatea lui D. P., care îl şi stăpâneşte şi că tot în acest titlu de proprietate este înscrisă şi suprafaţa de 3600 mp, situată în tarlaua 128, parcela 3141-21, ai cărui vecini au fost înscrişi în mod greşit.

În cauză s-au administrat probe cu acte, au fost solicitate relaţii de la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T., probatorii din examinarea cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantele sunt moştenitoarele defunctului A. L. G. căruia Comisia judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii Comisiei comunale P.T. şi a prevederilor Legii 18/1991 a Fondului Funciar i-a emis Titlu de proprietate nr. 60828 din 30 noiembrie 1995.

La întocmirea Titlului de proprietate mai sus arătat în mod greşit a fost trecută suprafaţa de 2493 mp teren situat în tarlaua 36, parcela 983, teren care aparţine numitului D.P. şi tot în mod greşit au fost înscrişi vecinii suprafeţei de teren de 3600 mp, teren situat în tarlaua 128 parcela 3141 – 21.

Văzând dispoziţiile art. I pct. 7 Titlul IV din Legea nr. 247/2005 instanţa va admite acţiunea şi va dispune modificarea Titlului de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 emis pe numele A. G. stabilind vecinii pentru suprafaţa de 3600 mp T 128, P 3140/21, N: B. S., S: I. D., E – DE, V – pârâu, în loc de: N – C. M., E – DE, S – G. G., V – HR 1440 şi va dispune radierea din Titlul de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 a suprafeţei de 2493 mp, T 36, P 983, cu vecinătăţile: N – DS 953, E – DS 982, S – (M) S., V- HR 75.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantele G. A. domiciliată în municipiul -, str. – nr. -, judeţul V. şi P. N. domiciliată în comuna P.T., satul -, judeţul B împotriva pârâtelor comisia locală a comunei P.T. şi comisia judeţeană B pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Dispune modificarea Titlului de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 emis pe numele A G, şi stabileşte vecinii pentru suprafaţa de 3600 mp T 128, P 3140/21, N: B. S., S- I.D., E- DE, V- pârâu, în loc de : N- C. M., E- DE, S- G. G., V- HR 1440.

Dispune radierea din Titlu de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 a suprafeţei de 2493 mp, T36, P 983, cu vecinătăţile: N- DS 953, E- DS982, S- (M) S, V- HR 75.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 12 iunie 2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

R. C. B. A.

R.C./.B.A.

EX. 6

11.07./14.07.2008

Etichete:

Modificare titlu proprietate

Tip spetă: sentinta civila

Data: 16.02.2011

Obiect: modificare titlu de proprietate

Prin cererea înregistrată sub nr. 930/199/2008 din 03.09.2008 pe rolul Judecătoriei Buhuşi reclamanta i-a chemat în judecată pe pârâţii pentru ca instanţa să oblige pârâtele comisii la modificarea titlului de proprietate nr.29942/1996 emis pe numele lui A. T M. în sensul includerii suprafeţei de 1.000 mp situaţi în Buhuşi,str.Libertăţii,nr.2 şi constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr.30228/1998 emis pe numele pârâţilor pentru aceeaşi suprafaţă de 1.000 mp situaţi în Buhuşi, str.Libertăţii,nr.2 precum şi obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată.

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar conform art.I pct.43 din Titlul VI din Lg. Nr.247/2005.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată, reclamanta arată că a dobândit prin moştenire, cu certificatul de moştenitor suplimentar , dreptul de proprietate asupra terenului din Buhuşi str Libertăţii nr.2 ce a aparţinut defunctului A. T. şi a defunctei A. E.. Pe lângă acest teren defuncţii au mai deţinut o casă la aceeaşi adresă cu terenul, ce a fost înstrăinat de moştenitori,soţilor A. A. şi A.E.. Casa a fost vândută cu terenul aferent acestei construcţii ,în suprafaţă de 250 m.p. În urma cererii soţului reclamantei, pentru dreptul de proprietate a terenului moştenit, conform Lg. 18/91 s-a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,40 ha dar titlul de proprietate nr.29942/21.05.1996 s-a întocmit pentru 1,30 ha. Arată că nu a putut contesta acest titlu de proprietate nefiind în posesia certificatului de moştenitor. Ulterior măsurătorilor cumpărătorii casei au primit suprafaţa de 1000 m.p. prin titlul de proprietate nr.30228/1998 şi Ordinul Prefectului nr.111/1997 din terenul ce a aparţinut părinţilor soţului său.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în fotocopie înscrisuri. În dovedirea cererii reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri şi expertiză.

Instanţa , din oficiu ,a solicitat pârâtei Comisia de aplicare a fondului funciar din com. Buhuşi relaţii privitoare la terenul în cauză. Acestea au fost depuse la dosarul cauzei pe 17.09.2008.Relaţiilor le-au fost ataşate şi o serie de înscrisuri.

La termenul din 23.09.2008 pârâţii A. C. şi A. E. au depus la dosarul cauzei întâmpinare. În motivarea în fapt a acesteia se arată că părinţii acestora au cumpărat o casă de locuit împreună cu suprafaţa aferentă, în realitate de 1600 m.p. de la numitul A. S., fiul reclamantei, în anul 1986, prin contract autentic. Acesta la rândul său dobândise casa şi terenul de la tatăl său A. M., soţul reclamantei, prin donaţie realizată în anul 1983. În această casă şi pe această suprafaţă de teren au locuit părinţii acestora , plătind impozit pentru toţi cei 1600 m.p., aşa cum reiese şi din certificatul de atestare fiscală nr.13079/23.04.1997. Ulterior au intreprins demersurile necesare în vederea eliberării unui titlu de proprietate , în acest sens s-a emis Ordinul Prefectului nr.111/1997, prin care s-a atribuit suprafaţa de 600 m.p. Ulterior în data de 09.02.1998 a fost emit titlul de proprietate nr.30228 pentru suprafaţa de 400m.p., tot pe str. Libertăţii nr. 2. Pârâţii arată că reclamanta a avut termen legal de contestare în instanţă a Hotărârii prin care s-a dispus restituirea suprafeţei de 1,3 ha şi în baza căreia s-a emis titlul de proprietate nr.29942/1996 a cărui modificare se solicită. Pe de altă parte reclamanta nu justifică un interes legitim,casa şi terenul respectiv fiind înstrăinate prin două acte translative de proprietate succesive.

Întâmpinării i-au fost ataşate şi o serie de înscrisuri.

La termen de judecată din 14.10.2008 pârâta Comisia Judeţeană Bacău de aplicare a fondului funciar a depus relaţiile solicitate de instanţă. O dată cu acestea au fost ataşate şi următoarele documente.

La acelaşi termen a depus şi reclamanta un răspuns la întâmpinarea formulată de pârâţi în care arată că nu a dorit acest proces şi pentru aceasta a încercat rezolvarea pe cale administrativă în calitate de moştenitoare legală unică adresându-se comisiei oraşului Buhuşi. De asemenea a trimis şi numitului A. A. o scrisoare la care nu a primit răspuns. Arată că în conf cu art 3 din lg.18/91 suprafaţa de 250 m .p. trece în proprietatea actualilor deţinători ai construcţiei.Un alt act de vânzare cumpărare de teren nu există între un membru al familiei A. şi a soţilor A.. Soţii A. nu au avut în folosinţă de la CAP Buhuşi teren agricol pentru că nu au fost membri C.A.P. ai oraşului Buhuşi , ci membri ai C.A.P. ai com Zăneşti,jud. Neamţ, prin soţia A.E. şi conf. art. 18 din lg.18/91 ei deţineau teren în altă localitatea şi nu puteau primi teren în folosinţă din C.A.P.-ul din oraşul Buhuşi. Dreptul de proprietate este reconstituit pe suprafaţa de 1,40 ha conform adresei nr.3480 din 09.05.1997 a Consiliului local Buhuşi, depusă la dosar odată cu introducerea acţiunii, iar titlul de proprietate a fost întocmit pentru suprafaţa de 1,30 h.a

La termenul din 11.11.2008 reclamanta a depus o cerere de completare a acţiunii iniţiale. În aceasta se arată că proprietarii A. A.şi A. E.au cerut trecerea suprafeţei de 1000 m.p. teren şi curţi construcţii din proprietatea statului în proprietatea lor conform preved. Lg.18/1991.La adresa din Buhuşi str Libertăţii nr.2 nu au existat niciodată 1000 m.p. în proprietatea statului, ci numai 240 m.p. teren care a trecut în proprietatea statului prin actul de donaţie, în baza lg.58/1974 art.30.Prin contractul de vânzare cumpărare nr.2417/1986 aceeaşi suprafaţă de teren a rămas în proprietatea statului până la apariţia lg.18/1991. Mai arată că ordinul şi titlul de proprietate pentru soţii A. a fost acordat după emiterea titlului de proprietate al defunctului A. T.M.şi din această cauză nu a putut contesta actul respectiv, necunoscând situaţia reală a titlului.

La acelaşi termen de judecată Instituţia Prefectului a depus întâmpinare.

În aceasta se arată că potrivit dispoziţ.art.129, al. 6 din Codul de procedură civilă ”în toate cazurile ,judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii” şi faţă de dispoziţiile legale pârâte în cauză sunt Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia locală Buhuşi pentru aplicarea Lg18/1991, nu şi Prefectul Judeţului Bacău.

O dată cu întâmpinarea a fost depusă la dosarul cauzei şi întreaga documentaţie care a stat la baza eliberării Ordinului de Prefect nr.111/1997 emis pe numele lui A. A. şi A.E.. Astfel au fost depuse următoarele înscrisuri .

Prin încheierea din 15.01.2009 instanţa a soluţionat excepţiile invocate de părţi.

La termenul din 10.03.2009 au fost audiaţi martorii pârâţilor .

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică topo cadastrală de către domnul expert T. V.,aflată la filele 236-238.La acest raport de expertiză au depus obiecţiuni părţile,care au fost admise,astfel încât la dosarul cauzei a fost depus suplimentul ala expertiză aflat la fila 269.

Prin încheierea din data de 26.01.2010 instanţa a dispus efectuarea unei noi expertize de către domnul expert C.P.. Acesta a depus raportul de expertiză la dosarul cauzei,aflat la filele 358-361.

Şi împotriva acestui raport de expertiză au fost depuse obiecţiuni de ambele părţi.

Părţile au depus concluzii scrise.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare cumpărare autentic nr.476/1983 A. T. şi A. E. au vândut o casă situată în Buhuşi,str.Libertăţii nr.2.Terenul de 250 mp a intrat conform Legii nr.58/1974 în proprietatea statului.

A. T M. moştenitor al foştilor proprietari A. T. şi A. E.,a depus la data de 22.0.1991 cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul care a aparţinut acestora,aflată la fila 22 dosar.

Astfel a fost emis titlul de proprietate nr.29.942/31.05.1996 pe numele lui A. T M. pentru suprafaţa totală de 1 ha 3000 mp situaţi în extravilanul oraşului Buhuşi,aflat la fila 10 dosar.

La data de 23.04.1992 a decedat A. M. şi s-a eliberat certificatul de moştenitor nr.2707,aflat la fila 12 dosar. Ulterior s-a eliberat şi certificatul de moştenitor nr.130/2005 în care a fost inclus şi terenul de pe titlul de proprietate nr. 29.942/31.05.1996 care nu fusese iniţial inclus în primul certificat de moştenitor.

La data de 24.11.1997 prin Hotărârea nr.3969/24.11.1997 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată,aflată la fila 48,a fost validat A. A. pentru suprafaţa de 400 mp situaţi în Buhuşi, str.Libertăţii,nr.2. Astfel se eliberează titlul de proprietate nr.30228/1998,aflat la fila 64,pentru această suprafaţă.

Ulterior,la data de 16.04.1997,se emite pentru pârâţii A. A. şi A. E. Ordinul de prefect nr.111/1997,aflat la fila 62,pentru o diferenţă de 600 mp.

Analizând întreg probatoriul instanţa constată că acţiunea nu poate fi admisă.

Conform art.11 alin.3 din Lg. Nr.18/1991 republicată: „ stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere , pe baza situaţiei deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 01.01.1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol”iar potrivit preved. alin .1 al aceluiaşi articol :„suprafaţa adusă în CAP este cea care rezultă din: actele de proprietate, carte funciară , cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă…”

Potrivit art.11 din regulamentul privind procedura de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 modificat prin H.G.890 din 2005: „stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, cerere la care se anexează, conform alin .3, acte de proprietate , certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească dacă există, şi ,în toate cazurile ,acte de stare civilă precum şi alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Potrivit art. III alin. 1 lit.a) din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite potrivit legii, la astfel de reconstituiri.

Potrivit art. 23 din Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Sunt si ramân în proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.

(2) Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciara, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrarii în cooperativa agricola de productie.

(21) În cazul înstrainarii constructiilor, suprafetele de teren aferente prevazute la alin. (2) sunt cele convenite de parti la data înstrainarii, dovedite prin orice mijloc de proba.”

Întinderea suprafetei aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina acestora sunt cele convenite de parti la data înstrainarii, dovedite cu orice mijloc de proba.

În consecinta, nu prezinta relevanta suprafata înscrisa în actul de înstrainare, în speta 250 mp, ci intentia reala a partilor conventiei de vânzare-cumparare, respectiv ceea ce cumparatorii au împrejmuit si folosit efectiv de la data întelegerii.

Pe baza constatărilor rapoartelor de expertiza întocmite, instanţa reţine ca terenul deţinut de pârâţi este împrejmuit pe care se găsesc casa si anexele gospodăresti,pe toate laturile. De altfel cele două rapoarte de expertiză au arătat aceeaşi situaţie de fapt. Este evident că nu poate fi identificată suprafaţa de 250 mp din contract deoarece pârâţii au intrat în posesia unei suprafeţe mai mari de teren. Însă,conform legislaţiei în vigoare la acea dată nu se puteau înscrie în documentele oficiale decât 250 mp care intrau de la data autentificării în proprietatea statului.

Suprafaţa identificată în Ordinul de prefect la categoria intravilan reprezintă gradina situata în intravilan.

Nu pot fi primite susţinerile reclamantei, potrivit cărora aceasta este îndreptaţităla constituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţa de teren intravilan mentionată în titlul de proprietate atacat, pentru următoarele considerente :

Potrivit art.4 din Decretul nr. 42/1990, se stabileste posibilitatea atribuirii de loturi în folosinta cooperatorilor, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca suprafata de 5000 mp, iar potrivit art. 8, terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora împreuna cu lotul care poate fi atribuit în folosinta membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depasi suprafata de 6.000 metri patrati pentru detinatorul casei de locuit.

Rezulta ca terenul aferent constructiilor gospodaresti si cel destinat curtii si gradinii nu poate depasi suprafata de 1000 mp, prin textele legale sus citate, legiuitorul urmarind sa constituie tuturor proprietarilor de gospodarii din mediul rural un drept de proprietate asupra unei suprafete îndestulatoare, în scopul asigurarii folosintei normale a gospodariei, dar nicidecum excesiva.

Nu se poate considera ca dispozitiile art. 4 si 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 dau vocatie la constituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete mai mari de 1000 mp.

Mai mult se observă din cererea iniţială depusă de A. T M. că acesta nu solicită şi această suprafaţă,el arătând în total suprafaţa deţinută de autorii săi.

Apoi,dacă ar fi ocupat pe nedrept o suprafaţă de teren,statul cel care devenise proprietarul întregii suprafeţe de teren de 1.000 mp ar fi acţionat împotriva pârâţilor. Dar acest lucru nu s-a întâmplat nici anterior anului 1989 şi nici ulterior până la eliberarea titlurilor de proprietate către părţi.

Mai mult,pârâţii au deţinut terenul la rolul agricol şi au plătit impozite pentru el. Apoi acestora li s-a permis construirea unor noi imobile pe terenul respectiv.

În plus,reclamanta sau autorul său nu au atacat cu plângere hotărârea comisiei judeţene în momentul validării acestuia.

Aşa fiind rezultă că pârâţii au deţinut această suprafaţă de 1.000 mp în continuu de la data cumpărării casei în anul 1986.De altfel şi martorii audiaţi în cauză au arătat că acea casă a fost vândută împreună cu un teren de aproximativ 1000 mp ,iar terenul a fost îngrădit.

Coroborând întreg probatoriul existent la dosarul cauzei rezultă că titlurile de proprietate,hotărârea comisiei locale şi ordinul prefectului au fost corect întocmite şi nu există nici un motive de a le constat nulitatea.

Faţă de cele reţinute,instanţa va respinge acţiunea.

În temeiul art.274 Cod pr civilă instanţa va obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecată în suma de 1.000 lei.

Red.A.N.T.-16.02.2011

Etichete:

Modificare titlu proprietate

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: modificare titlu de proprietate

DATA:29.07.2009

Domeniu asociat: fondul funciar

Prin cererea înregistrată sub nr. 1203/199/2008, reclamanţii B. I., M. L. şi M. M.-L. au chemat în judecată pe pârâţii Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 F., Comisia Judeţeană de aplicare a Legii nr. 18/1991 B. şi V. A., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună modificarea titlului de proprietate nr. 2100564/02.08.2001 pentru suprafaţa de 6 ha, emis pe numele B. A. cu moştenitorii trecuţi pe titlu M.M.L., M. L. şi V. A.

În motivare, reclamantul a arătat că B. A. a decedat, cu ultimul domiciliu în comuna F., jud. B., moştenitori rămânând reclamantul în calitate de fiu, reclamanta M. M.-L. şi M. L. în calitate de nepoate şi pârâta V. A.în calitate de fiică. Deşi a făcut şi el cerere în 1991 pentru a fi trecut pe titlu în calitate de moştenitor al defunctei, totuşi a fost omis, originalul titlului aflându-se în posesia pârâtei V. A. care nu doreşte să-l prezinte pentru a se face modificările corecte, dat fiind că numele corect al defunctei este B. A., iar numele corect al moştenitoarei reclamante este M..

În dovedire, reclamanţii au depus copie după T.P. nr. 210564/2001.

Pârâtele, legal citate, nu au depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 02.08.2001 a fost emis T.P. nr. 210564 în favoarea moştenitorilor defunctei B. A.– V. A., M. M.-L. şi M. L. pentru suprafaţa de 6ha teren arabil extravilan, situat în comuna F.. Titlul de proprietate a fost emis ca urmare a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 5521/08.03.2000 prin care s-a dispus preluarea de la Staţiunea de cercetări agricole S. a suprafeţei de 245,91 ha teren agricol şi punerea acestei suprafeţe la dispoziţia Comisiei Locale pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 F. în scopul reconstituirii dreptului de proprietate în natură pentru 67 de acţionari, care au fost radiaţi din anexa 19 şi înscrişi în anexele 2a, 2b şi 3 conform tabelului anexă. În tabelul anexă, la poziţia 27 figurează defuncta M. L., cu moştenitoare V. A.. Împotriva acestei hotărâri, pârâta V. A. a formulat contestaţie, înregistrată sub nr. 1232/2001, arătând că deşi la validare în anul 1991 a fost trecută corect defuncta B. A. şi s-a greşit numele moştenitoarelor, acum s-a greşit şi numele defunctei, corect fiind defuncta B. A. cu moştenitoare V. A., M.L. şi M. M.L.. În referatul întocmit de Comisia Locală de aplicare a Legii fondului funciar F. privind modul de soluţionare a contestaţiei formulată de petenta V. A.se reţine că în anul 1991 s-a validat defuncta B. A., cu moştenitorii V. A. şi H. M. (în mod incorect, deoarece aceasta din urmă decedase din anul 1986) şi se propune corectarea hotărârilor Comisiei Judeţene în sensul înscrierii în anexa 3 a defunctei B. A., pentru suprafaţa de 6 ha teren, cu moştenitorii M. L., M. M.-L. şi V. A., fiind emisă în acest sens Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 6045/11.07.2001.

Totuşi, din actele depuse la dosar reiese că şi reclamantul a formulat în anul 1991, după apariţia Legii fondului funciar cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele care au aparţinut părinţilor săi, precizând că moştenitori ai defuncţilor B. G. şi A. sunt B. I., V. A., M. L. şi M. L..

Potrivit art. 8 alin.2 din Legea nr. 18/1991, de prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către aceasta, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite, precum şi în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora. Moştenitorii pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate, indiferent dacă au venit la moştenire în mod personal, sau prin reprezentarea legală a reprezentantului predecedat sau în cazul moştenirii prin retransmitere. Mai mult decât atât, prin art. 13 din Legea nr. 18/1991 toţi succesibilii autorului îndreptăţit a solicita reconstituirea dreptului de proprietate sunt repuşi în termenul de acceptare a moştenirii cu privire la dreptul de proprietate al autorului lor asupra terenurilor, prin cererea adresată Comisiei Locale. Doar cei care au renunţat în mod expres la succesiunea autorului lor nu mai pot beneficia de prevederile Legii nr.18/1991, deoarece, în acest caz se desfiinţează cu efect retroactiv vocaţia succesibilului, el devenind străin de moştenire, conform art. 696 C.civ.

În cauză nu s-a făcut dovada că reclamantul ar fi renunţat la moştenirea mamei sale, mai mult decât atât figurează ca titular în T.P. nr.134597/1995, T.P. nr. 210265/1996 şi T.P. nr. 210770/2004 alături de celelalte moştenitoare ale defunctei. În această situaţie, având în vedere că şi reclamantul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în anul 1991 pentru suprafaţa în litigiu care a fost restituită după preluarea de către Comisia Locală F. a suprafeţei de 245,91 ha de la Staţiunea de Cercetări Agricole S., dar care a fost validată prin H.C.J. nr. 117/1991, instanţa apreciază că în mod greşit reclamantul nu a fost inclus în T.P. nr. 210564/2001, dat fiind că potrivit art. 13 alin. ultim din Legea nr. 18/1991 titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun.

În ceea ce priveşte cererea de modificare a titlului de proprietate, instanţa apreciază că este întemeiată faţă de actele de stare civilă depuse la dosar. Astfel numele corect al defunctei în favoarea căreia a fost emis titlul este B. A., astfel cum reiese din certificatul de deces şi din adeverinţa nr. 3379/2009 a Primăriei comunei F., iar numele nepoatei acesteia, fiica unei fiice postdecedate – H. M. este M. M.-L., astfel cum reiese din certificatul de căsătorie şi nu M. cum greşit a fost trecută în T.P..

Faţă de aceste considerente şi având în vedere dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 18/1991, conform cărora pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa, instanţa va admite acţiunea, va dispune înscrierea reclamantului B. I. în T.P. nr. 210564/2001 şi modificarea titlului în sensul că numele corect al defunctei este B. A.şi nu A. iar numele corect al moştenitoarei M.M.-L. este M. M.-L..

Etichete:

Modificare titlu proprietate

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: modificare titlu de proprietate

DATA:12.05.2009

Domeniu asociat: fond funciar

Prin cererea înregistrată pe rolul J. B. sub nr. 162/199/23.02.2009, reclamantul Ţ. T. V. a chemat în judecată pe pârâtele C. L. I. pentru aplicarea Legii fondului funciar şi C. J.B., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să modifice titlul de proprietate emis pe numele moştenitorilor defunctului Ţ. V. T., în sensul că numele defunctului să fie trecut Ţ. T. şi nu Ţ. T., să fie trecută parcela 624 în loc de parcela 670/118 din tarlaua 55, parcela 672/18 în loc de parcela 676/18 din tarlaua 56, parcela 672/61 în loc de 676/61 şi parcela 345 în loc de parcela 343 din tarlaua 7.

În motivare, reclamantul a arătat că la data de 05.01.1994 a fost emis titlul de proprietate nr.24001 pe numele defunctului Ţ.V. T. care conţine erorile menţionate mai sus, erori care îl împiedică la dezbaterea succesiunii.

În dovedire, reclamantul a depus copie după titlul de proprietate .

Pârâta C. L. I. a comunicat instanţei că este de acord cu acţiunea formulată de reclamant, solicitând corectarea titlului în sensul solicitat de acesta ca fiind în conformitate cu registrul cadastral al tarlalelor şi parcelelor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 05.01.1994 a fost emis titlul de proprietate nr.24001 în favoarea numiţilor Ţ. T. M., Ţ. T. V. şi Ţ. T. C. în calitate de moştenitori ai defunctului Ţ. V. T.. Din actele de stare civilă depuse la dosar reiese că prenumele corect al defunctului este T., iar din registrul cadastral al tarlalelor şi parcelelor ca şi din schiţa proprietăţii întocmite de un delegat O.C.O.T. rezultă că în tarlaua 55 s-a trecut greşit parcela 670/18 în loc de 624 cum este corect, în tarlaua 56 au fost trecute greşit parcelele 676/18 şi 676/61, corect fiind 672/18, respectiv 672/61, iar în tarlaua 7 s-a trecut greşit parcela 343 în loc de parcela 345.

Dispoziţiile Legii nr. 18/1991 trebuie înţelese nu numai în sensul că în cadrul acestei proceduri se înfăptuieşte activitatea de emitere a titlului de proprietate, ci şi procedura de modificare, de înlocuire sau desfiinţare, după caz, a titlului de proprietate emis în cadrul acestei proceduri, atunci când titlul nu este în concordanţă cu cele hotărâte de comisii. Chiar dacă este vorba de o simplă rectificare a titlului, dat fiind că acesta a fost trecut în vechiul registru de inscripţiuni-transcripţiuni, ceea ce face ca el să fi intrat în circuitul civil, cele două comisii nu mai pot reveni asupra actului emis ce conţine anumite erori de fapt, acest lucru fiind de competenţa exclusivă a instanţei, art.58 din Legea nr. 18/1991 prevăzând că pe baza hotărârii judecătoreşti, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa.

Faţă de aceste considerente şi având în vedere că prin noţiunea „dreptul de a obţine titlul” se înţeleg toate operaţiunile arătate de art. 58, instanţa va admite acţiunea şi va modifica titlul de proprietate în sensul solicitat de reclamant.

Etichete: