Top

Somaţie de plată

Dosar nr. 368/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.376

Şedinţa publică de la 19.08.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE –X

Cu participare :

GREFIER – Y

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”somaţie de plată” formulată de creditoarea – în contradictoriu cu debitoarea -.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 12.08.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând-

Deliberând asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 368/829/19.05.2009 creditoarea – a chemat în judecată pe debitoarea SC BARDAN MARKET SRL, pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună emiterea unei somaţii de plată prin care să someze debitoarea să achite suma de 1275,6 lei reprezentând marfă livrată neachitată, dobânda legală aferentă acestei sume calculată conform normelor BNR în vigoare de la data scadenţei facturilor şi până la achitarea efectivă a debitului, precum şi cheltuieli de judecată.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii creditoarea arată că între aceasta şi societatea debitoare s-au desfăşurat relaţii comerciale constând în livrare marfă, în urma cărora au fost emise facturi fiscale, achitate parţial de către debitoare.

Cererea a fost motivată pe dispoziţiile OG 119/2007.

Cererea a fost însoţită de înscrisuri depuse în fotocopie.

Debitoarea, legal citată, nu a depus întâmpinare şi nici nu a fost reprezentată în instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Între părţi s-au derulat relaţii comerciale în baza cărora creditoarea a livrat debitoarei o serie de produse în valoare totală de 1540,32 lei, aceasta fiind dovedită cu facturile fiscale nr. 18748/30.09.2008 (fila 5), în valoare de 878.45 lei, scadentă la data de 30.09.2008 şi nr. 17476/17.09.2008 (fila 6), în valoare de 661.87 lei, achitată parţial, fiind un rest de plată de 432,21 lei, scadentă la data de 17.09.2008. Scadenţa facturilor menţionate este la data emiterii acestora, având în vedere faptul că nu există un acord expres între părţi în alt sens.

Societatea debitoare nu a efectuat plata acestor produse decât parţial.

Potrivit art. 1 din OG 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin înscris ori alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea unor servicii, lucrări ori alte prestaţii.

Din textul enunţat anterior, instanţa reţine că creanţa pretinsă de creditor trebuie că fie certă, lichidă şi exigibilă, să fie constatată printr-un înscris şi să fie recunoscută de debitor.

Instanţa reţine că în speţă sunt îndeplinite cerinţele mai sus enumerate, având în vedere că facturile fiscale au fost însuşite de către societatea debitoare prin semnarea acestora, şi va admite astfel cererea, urmând a emite o ordonanţă care va conţine somaţia de plată şi termenul de plată.

În ceea ce priveşte cererea creditoarei de a obliga debitoarea la plata dobânzii legale, instanţa va admite această cerere, având în vedere şi dispoziţiile art. 2 şi 3 din OG nr. 9/2000, şi în consecinţă va obliga debitoarea să plătească creditoarei dobânda legală de la data scadenţei fiecărei facturi până la plata efectivă.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de creditoarea – în contradictoriu cu debitoarea – .

Somează debitoarea – să plătească creditoarei – suma de 1275,6 lei reprezentând contravaloare marfă livrată neachitată, în 20 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Obligă debitoarea să plătească creditoarei dobânda legală de la data scadenţei fiecărei facturi până la plata efectivă şi suma de 42 de lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de cerere în anulare pentru debitoare în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 19.08.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

RED.X/Y

Ex. 4

31/31.08.2009

Etichete: