Top

Proprietate privată

Dosar nr. 790/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 123/2010

Şedinţa publică de la 24.02.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant P. M., reclamant M. I. I.A. , C. T. A.L. şi pe pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns procuratorul P. M. pentru reclamante, avocat Aur Elena pentru reclamanta C.T., lipsă fiind reclamanta C.T. şi pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele :

– cauza este la al şaselea termen de judecată;

– procedura de citare a fost legal îndeplinită, după care :

Apărătorul reclamantei depune la dosarul cauzei precizări la acţiune în trei exemplare.

La interpelarea instanţei apărătorul reclamantei cât şi procuratorul, arată faptul că în anul 1940 conform actului de împărţeală voluntară părţile au cumpărat terenuri, iar în anul 1946 s-a dezbătut moştenirea după defunctul L.C..

Apărătorul reclamantei şi procuratorul arată că nu mai au alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul.

Apărătorul reclamantei, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

Procuratorul reclamantelor, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 790/14.10.2009, reclamanţii M. I. şi C. A., prin procuratorul P. M., au chemat în judecată pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în suprafaţă de 19,62 ha în tarlaua 12 parcelele 459,458,656,658.

În motivarea în fapt a cererii se arată că reclamantele au formulat cererile nr. 193 şi 194 din 19.09.2005 prin care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele ce au aparţinut autorilor lor L. I. şi L. Gh., pe vechiul amplasament, însă comisia locală – nu a soluţionat aceste cereri motivând că parcelele 656 şi 658 nu fac parte din fosta proprietate a lui L. Gh. şi că parcela 459 a fost expropriată în baza legii nr. 187/1945 de la L. C., tatăl lui L. Gh..

În motivarea în drept a cererii sunt invocate art. I pct. 1 şi 2 – titlul VI din Legea nr. 247/2005, art. 109 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar în temeiul Legii nr. 247/2005.

Pârâta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – a formulat şi depus întâmpinare (fila 17-19 şi 76-78) prin care a solicitat respingerea cererii motivat de faptul că li s-a reconstituit celor doi autori ai reclamantelor dreptul de proprietate pentru suprafeţele pentru care au făcut dovada că le-au avut în proprietate.

Pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău a formulat şi depus întâmpinare (fila 109) prin care a invocat excepţiile inadmisibilităţii şi prematurităţii acţiunii, excepţii respinse de instanţă la termenul din 27.01.2010.

Conform certificatului de deces de la fila 58 reclamanta M.I.I. A. a decedat la data de – înainte de data introducerii cererii de chemare în judecată, 30.09.2009, motiv pentru care instanţa a invocat din oficiu şi admis la termenul din 28.10.2009 excepţia lipsei calităţii procesuale de folosinţă a acestei reclamante.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin cererile înregistrate sub nr. 193 şi 194/19.09.2005 reclamantele au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren deţinute de autorii lor, L. G. şi Le. I..

Reclamantele considerau că mai aveau dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţă diferenţă de 19,62 ha, solicitând prin prezenta acţiune ca instanţa să oblige comisiile la reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestei suprafeţe în anumite amplasamente.

Analizând înscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate ale autorilor L. G. şi L. I. precum şi actele prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor suprafeţe sau au fost dispuse măsuri reparatorii constând în înscrierea la despăgubiri, în condiţiile legii, instanţa reţine următoarele:

Prin actul de împărţeală voluntară din 1 martie 1940 (fila 5), autorului L.G. i-a revenit în proprietate o suprafaţă de 40,1082 ha teren arabil, fâneaţă şi ponor, iar autorului L.I. o suprafaţă de 40 de ha.

Prin actul de împărţeală voluntară din 24 iulie 1946 (fila 4), autorului L. G. i-a revenit în proprietate o suprafaţă de 25 ha teren arabil, iar autorului L. I., o suprafaţă de 25 ha.

Pentru autorul L. Gh. au fost eliberate următoarele titluri de proprietate şi hotărâri ale comisie judeţene Bacău: prin HCJ nr. 67/31.10.1991 a fost validat cu suprafaţa de 10 ha arabil şi i-au fost acordate acţiuni la IAS Sascut; prin HCJ nr. 5351/08.03.2000 (fila 34) a fost validat cu suprafaţa de 10 ha şi eliberat titlul de proprietate nr. 18971/21.10.2003; prin HCJ nr. 7065/15.10.2002 (fila 35) a fost validat cu suprafaţa de 35,5 ha şi a fost eliberat titlul de proprietate nr. 18970/21.10.2003 (fila 28). Rezultă deci o suprafaţă totală pentru acest autor de 55,5 ha.

Pentru autorul L. I. au fost eliberate următoarele titluri de proprietate şi hotărâri ale comisie judeţene Bacău: HCJ nr. 5918/2001 prin care a fost validat cu suprafaţa de 34,88 ha şi a fost eliberat titlul de proprietate nr. 19090/25.05.2005 (fila 79) doar pentru suprafaţa de 26,32 ha, pentru restul fiind înscris la despăgubiri; HCJ nr. 6973/17.09.2002 prin care a fost validat cu suprafaţa de 15,12 ha, dar nu a fost eliberat titlul de proprietate din cauza atitudinii moştenitorilor autorului care vor pe un anumit amplasament, amplasament care însă nu este liber, fiind valabil eliberate alte titluri de proprietate, depuse la dosar de comisia locală. Aspectul stabilirii amplasamentului nu este de competenţa instanţelor judecătoreşti, acesta fiind atributul exclusiv al comisiilor, aşa cum a decis şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în numeroase decizii de speţă. Instanţa trebuie să verifice doar întinderea dreptului de proprietate. Mai mult decât atât există la dosar numeroase invitaţii scrise adresate de către comisia locală către reclamante pentru a se prezenta la faţa locului în vederea stabilirii de comun acord a amplasamentului pe care urmează a fi puse în posesie.

În consecinţă, instanţa reţine că pentru autorul L. I. s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa totală de 50 ha teren arabil.

Dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 187/1945 prevăd că „În scopul înfăptuirii reformei agrare, trec asupra Statului pentru a fi împărţite plugarilor îndreptăţiţi la împroprietărire şi pentru a constitui rezervele prevăzute la art. 2, pct. c şi d, următoarele bunuri agricole cu inventarul viu şi mort afectat lor … h) Prisosul terenurilor agricole constituind proprietăţi ale persoanelor fizice care depăşesc suprafaţa de 50 ha, şi anume: pămîntul arabil, livezile, fâneţele, bălţile şi iazurile artificiale, fie că servesc sau nu pentru pescuit, mlaştinile.” În consecinţă, chiar dacă cei doi autori au avut în proprietate, fiecare, câte 65 ha teren arabil, ei au fost expropriaţi în baza legii menţionate până la limita de 50 de ha fiecare.

Aşa cum am demonstrat anterior, s-a reconstituit pentru fiecare autor în parte dreptul de proprietate pentru suprafaţa limită de 50 de ha, moştenitorii acestora nefiind îndreptăţiţi să mai solicite şi alte suprafeţe. Din formularea cererii de chemare în judecată şi din conţinutul actelor depuse la dosar reiese că reclamantele sunt nemulţumite mai mult de amplasamentul terenurilor, ceea ce, cum am arătat, nu este de competenţa instanţelor.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991, instanţa va respinge această cerere.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea formulată de reclamantele – , prin procurator P. M. domiciliat în comuna -, satul -, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 24.02.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

Judecător – CRĂCIUN ANCA POPA ADRIANA

Red/tehnored 5 ex

C.A/P.A

02/03.03.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin nerecurare

şi a devenit irevocabilă la data de 23.03.2010

Etichete: