Top

Sentinta civila

Dosar nr. 4407/270/2007

ROMANIA

JUDECATORIA ONESTI

Sentinta civila nr. 3042

Sedinta publica din data de 8.10.2007

Instanta constituita din:

Preşedinte: Alina Boştiog

Grefier: Ionescu Laureta

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect plangere contraventionala privind pe petenta, Tanasa Elena, si pe intimata, Politia Helegiu.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns intimata, prin agent sef, Hinganu Neculai, din cadrul Politiei Onesti, in calitate de reprezentant, cu delegatie aflata la fila 22 din dosar, si petenta, personal.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de sedinta, dupa care:

Nefiind cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul sub aspectul propunerii de probe.

Petenta solicita incuviintarea probei cu inscrisuri, respectiv cele aflate la dosarul cauzei.

Intimata, prin reprezentant, solicita incuviintarea probei cu inscrisuri, respectiv cele aflate la dosarul cauzei.

Instanţa, apreciind proba cu inscrisuri, solicitata de ambele parti, ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei, in baza art. 167 alin. 1 C. proc. civ., o incuviinteaza ca atare.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta acorda cuvantul in dezbateri pe fondul cauzei. Totodata, pune in discutia partilor nulitatea procesului verbal, in raport de dispozitiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cu privire la descrierea faptei.

Petenta arata ca lasa acest aspect la aprecierea instantei.

Intimata solicita instantei respingerea plangerii contraventionale ca neintemeiata, procesul verbal contestat fiind intocmit potrivit dispozitiilor legale incidente in cauza.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin plangerea contraventionala formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 2.08.2007, sub nr. 4407/270/2007, contestatoarea, Tanasa Elena, in contradictoriu cu intimata, Politia Helegiu, a solicitat instantei pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria AY nr. 1850183, emis in data de 5.06.2007 de catre intimata.

In motivare, contestatoarea a aratat ca fapta retinuta in sarcina sa nu este adevarata.

Cererea nu a fost motivata in drept.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, potrivit art. 36 din O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Intimata, prin Politia Onesti, a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale, fata de imprejurarea ca procesul verbal este legal intocmit, situatia de fapt fiind corect retinuta.

In motivare, s-a aratat ca, din verficarile efectuate, a rezultat ca in ziua de 25.04.2007, ora 11.00, petenta, in magazinul din satul Dragugesti, com. Helegiu, a adresat injurii si amenintari numitei Popescu Viorica.

In drept, apararea a fost intemaiata pe dispozitiile art. 115-118 C. proc. civ., si pe cele ale Legii nr. 61/1991.

In cauza, instanta a administrat, la solicitarea partilor, proba cu inscrisuri, la dosar fiind anexate in fotocopie, procesul-verbal de constatare a contraventiei seria AY nr. 1850183, emis in data de 5.06.2007 de catre intimata (f. 4), raport intocmit de agentul constatator (f. 5-6), declaratia lui Tanasa Elena (f. 7, 14), declaratia lui Mocanu Florin (f. 8-9, 15), declaratia lui Popescu Viorica (f. 10), certificate medico-legal (f. 11), declaratia lui Donciu Mihaela (f. 12-13), process verbal de avertizare (f. 18).

Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul verbal seria AY nr. 1850183, emis in data de 5.06.2007 de catre intimata (f. 4), contestatoarea a fost sanctionata contraventional cu o amenda in cuantum de 200 de lei, in baza art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, fapta sanctionata de dispozitiile art. 3 alin. 1 lit. b din aceeasi lege, retinandu-se ca acesta, in data de 25.04.2007, ora 11.00, in magazinul din satul Dragugesti, com. Helegiu, aflandu-se in loc public, a proferat injurii si cuvinte jignitoare la adresa numitei, Popescu Viorica, nefiind prima data cand savarseste o asemenea fapta.

Facand aplicarea dispozitiilor legale in materie (art. 34 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor), instanta constata ca plangerea contraventionala formulata de petenta a fost depusa in termenul prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei (art. 31 O.G. nr. 2/2001).

Verificand, potrivit art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2002 privind regimul juridic al contraventiilor, legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie contestat, instanta retine ca acesta nu a fost intocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente.

In drept, instanta retine ca dispozitiile art. 17 prevad ca “lipsa mentiunilor privind fapta savarsita atrage nulitatea procesului verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.

In ceea ce priveste fapta savarsita, aceasta trebuie sa se refere la o scurta descriere a faptei in concret, astfel incat sa fie retinute informatiile esentiale cu privire la aceasta fapta, precum si la identificarea legala a acesteia, prin trimiterea facuta de agentul constatator la textul legal care o incrimineaza.

Daca fapta nu este descrisa in mod suficient, instanta se afla in imposibilitate de a verifica temeinicia aplicarii sanctiunii. Formalitatea descrierii faptei savarsite este necesara (prin prisma respectarii dreptului la aparare al contravenientului) pentru urmatorul considerent: numai astfel instanta poate sa verifice incadrarea corecta a faptei in textul normei care reglementeaza si sanctioneaza contraventia (putand astfel sa verifice daca sanctiunea a fost dozata corespunzator).

In acest sens, nu este suficienta desemnarea faptei prin termeni generici, abstracti, cum este cazul in speta de fata.

Agentul constatator s-a limitat la a copia dispozitiile art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Punctul 1 al alin. 2 prevede urmatoarele: “proferarea de injurii, savarsirea de amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor, de natura sa provoace indignarea cetatenilor”.

Aceasta desemnare generica impiedica instanta sa verifice in ce masura comportamentul contestatoarei a fost sau nu jignitor, in ce au constat injuriile si cuvintele jignitoare, intrucat nu se specifica care au fost faptele concret savarsite, situatie ce duce la anularea actului ca nelegal, instanta fiind in imposibilitate de a verifica gradul de pericol social concret al faptei.

Asadar, pentru a considera ca sunt indeplinite dispozitiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, nu este suficienta copierea ca atare a unor texte de lege, intrucat nu se mai poate verfica de catre instanta gradul de pericol social concret al faptei savarsite in raport cu criteriile prevazute de art. 21 alin. 3 din acest act normativ si nici temeinicia aplicarii sanctiunii. Nerespectarea dispozitiilor legale mai sus mentionate si ale art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, potrivit carora “Sanctiunea se aplica in limitele prevăzute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei săvârsite, tinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârsita fapta, de modul si mijloacele de săvârsire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal” constituie cauza de nulitate a procesului verbal, astfel incat vatamarea adusa petentului nu poate fi inlaturata decat prin anularea procesului verbal.

Sustinerile intimatei in sensul ca agentul constatator a incheiat procesul-verbal in mod legal, sunt combatute de chiar mentiunile actului constatator, din care rezulta ca fapta nu este descrisa in mod suficient, instanta aflandu-se in imposibilitate de a verifica temeinicia aplicarii sanctiunii.

De asemenea, instanta retine ca faptele contraventionale se impart in contraventii ale caror efecte sunt vizibile dupa consumare sau epuizare si contraventii ale caror efecte nu mai sunt vizibile dupa consumare sau epuizare. In cazul celor din urma contraventii, daca agentul constatator nu constata personal contraventia ori efectele ei negative cu propriile simturi, nu va putea fi aplicata nicio sanctiune. In acest sens, nu este valabila intocmirea unui proces-verbal de constatare a contraventiei prin care agentul instrumentator nu a constatat in mod nemijlocit contraventia si l-a incheiat la o data ulterioara savarsirii ei, pe baza unor probe sau informatii culese mai tarziu. Este de mentionat ca procesul verbal poate fi dresat si ulterior constatarii savarsirii contraventiei, insa numai daca contraventia este constatata personal de catre agentul constatator. Daca insa acesta se ghideaza dupa relatarile altor persoane, procesul verbal ar putea fi valabil intr-un singur caz: daca contravenientul recunoaste si el savarsirea faptei. Or, in cazul de fata, contestatoarea a negat savarsirea faptei retinute in sarcina sa, atat in plangerea formulata, cat si in declaratia data la politie.

Pe cale de consecinta, este nelegal procesul verbal care nu a fost incheiat ca urmare a constatarilor personale ale agentului constatator, ci ca urmare a unei sesizari. Avand in vedere acest aspect, se constata nulitatea procesului verbal, fiind incalcate dispozitiile art. 15 si art. 16 din O.G. nr. 2/2001, contraventia nefiind constatata personal de catre agentul constatator, chiar daca procesul verbal a fost intocmit de catre organul in drept. In acest sens a hotarat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei) in cauzele Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, Anghel contra Romaniei, din 4 octombrie 2007. Din analiza celor doua hotarari se desprinde principiul potrivit caruia materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzata-contravenienta beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumband acuzatorului, respectiv organului constatator. In acest sens, s-a avut in vedere faptul ca sanctiunea aplicata faptei de care a fost acuzata contestatoarea are atat un scop educativ, cat si unul de reprimare, contravenientul avand calitatea de “acuzat”, in conceptia Curtii Europene. Astfel, Curtea a stabilit ca nu este valabil procesul verbal intocmit de agentul instrumentator care nu a fost de fata in momentul savarsirii faptei retinute in sarcina contestatoarei (parag. 63, cauza Anghel). Lucrarile dosarului (declaratiile aflate la filele 7-18) arata ca agentul instrumentator nu a constatat personal fapta contraventionala, procesul verbal fiind intocmit pe baza declaratiile martorilor. De asemenea, aceste declaratii nu au fost luate de fata cu petenta, ci ca urmare a unei proceduri generate de plangerea lui Popescu Viorica, fiindu-i incalcat petentei dreptului la aparare, cu nesocotirea prezumtiei de nevinovatie de care aceasta beneficiaza.

Pe cale de consecinta, avand in vedere cele mai sus mentionate, instanta va admite plangerea, va anula procesul-verbal atacat, urmand a exonera contestatoarea de plata amenzii contraventionale aplicate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite plangerea contraventionala formulata de contestatoarea, Tanasa Elena, domiciliata com. Helegiu, sat Dragugesti, jud. Bacau, in contradictoriu cu intimata, Politia Helegiu, cu sediul in com Helegiu, jud. Bacau.

Anuleaza procesul verbal de constatare a contraventiei seria AY nr. 1850183, emis in data de 5.06.2007 de catre intimata, si exonereaza contestatoarea de plata amenzii.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 8.10.2007.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Alina Bostiog Ionescu Laureta

Red. A.B./ 11.10.2007

Tehno. A.B. / 11.10.2007

4 exemplare

Etichete: