Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU DOSAR NR.7577/270/2009 – contestaţie la executare – Înreg. 13.11.2009 SENTINŢA CIVILĂ NR. 3939 Şedinţa publică din data de 08.12.2009 Completul de judecată format din: Preşedinte – ……….. Grefier – ……………. Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe contestatoarea … în contradictoriu cu intimata …, având ca obiect contestaţie la executare. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile. Procedura legal îndeplinită. S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa, consideră cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare. I N S T A N Ţ A – deliberând – Asupra acţiunii civile de faţă; Constată că prin sentinţa civilă nr. 1831/26.X.2009 Judecătoria ……..şi-a declinat competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare introdusă de … împotriva …. Din actele şi lucrările dosarului se reţin: Prin cererea înregistrată sub nr. 1547/260/2009 pe rolul Judecătoriei ………., cu sediul în ………..a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice ANAF prin Administraţia Finanţelor Publice a oraşului ………cerând anularea somaţiei nr.4/40/3/2009/195 şi a titlului executoriu ce face obiectul dosarului de executare nr. 5570/2009 emis de organul fiscal intimat. Cererea a fost legal timbrată. Ulterior la 14.05.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei …..sub nr.1985 contestaţia formulată de aceeaşi contestatoare în contradictoriu cu AFP ……….. împotriva înfiinţării popririi a aceloraşi sume ce fac obiectul dosarului de executare nr. 298. La termenul din 15.06.2009 instanţa a dispus conexarea dosarului nr. 1985/2009 la dosar nr.1546/2009 şi considerând cauza în stare de judecată acordă cuvântul pe fond şi amână pronunţarea pentru data de 18.06.2009 la care repune cauza pe rol pentru ca AFP ……….. să înainteze dosarul de executare în copie certificată. Prin cererea înregistrată sub nr.2311/29.05.2009, pe rolul Judecătoriei ………..contestatoarea depune o nouă cerere împotriva AFP ………cerând anularea formelor de executare înfiinţate prin somaţia nr. 4/40/3/2009/277 şi a titlului executoriu nr. 5654/2009. Prin încheierea de şedinţă din 5 august 2009 acest dosar a fost conexat la dosarul nr. 1547/2009. În data de 1.07.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 2939/260/2009 o nouă contestaţie la executare între aceleaşi părţi privind aceleaşi acte de executare. Şi această cauză a fost conexată la dosarul nr. 1547/260/2009. Prin sentinţa civilă nr. 185/26.X.2009, după ce s-au acordat mai multe termene pentru achitarea cauţiunii, pentru lipsa reprezentantului contestatoarei, prin sentinţa civilă nr.1835/26.X.2009 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oneşti, motivată pe faptul că la data pronunţării contestatoarea a depus adresa nr. 6517/26.X.2009 prin care face cunoscut faptul că şi-a schimbat sediul în Oneşti. Sesizată fiind Judecătoria Oneşti cu această cauză, considerăm că soluţia dată nu este corectă din următoarele motive: 1. Excepţia de necompetenţă teritorială invocată în cauză, având în vedere că dosarul de executare a fost înfiinţat de AFP ………., nu se referă la necompetenţa de ordine publică în sensul art. 159 Cod procedură civilă şi ca urmare, conform art. 158 al.5 Cod procedură civilă „partea care a făcut cerere la o instanţă necompetentă nu va putea cere declararea necompetenţei”. 2. Excepţia necompetenţei teritoriale poate fi invocată numai de către pârât şi numai la prima zi de înfăţişare, nefiind un caz de competenţă absolută, ci una relativă. Or, în speţă excepţia nu a fost invocată de către pârâtă. 3. Dispoziţiile art. 400 al. 1 Cod procedură civilă potrivit, căreia contestaţia la executare se introduce la instanţa de executare au în vedere contestaţiile îndreptate împotriva titlurilor executorii care emană de la instanţele judecătoreşti, or în cauză titlul nu emană de la o instanţă judecătorească. 4. Sediul ambelor părţi, la data introducerii acţiunii şi până la pronunţarea soluţiei ( după şapte termene de judecată) s-a aflat în raza teritorială a Judecătoriei ……., iar toate rapoartele de inspecţii fiscale, deciziile de imputare, somaţiile de plată şi titlurile executorii sunt întocmite de către AFP …………. Pentru cele expuse mai sus, instanţa constată că competenţa de soluţionare revine Judecătoriei …………… , care a fost legal sesizată. Motivarea contestatoarei care şi-a schimbat sediul în luna septembrie 2009 nu are relevanţă deoarece rapoartele de inspecţie fiscală, titlul executoriu, actele de executare s-au emis în perioada iunie 2008-29.01.2001, perioadă în care contestatoarea figura în evidenţele fiscale ale AFP …………., iar sumele imputate se referă la acea perioadă. În concluzie aflându-se în faţa unui conflict negativ de competenţă în temeiul art. 20 pct. 2 Cod procedură civilă, 21 şi 22 Cod procedură civilă instanţa va trimite cauza Tribunalului Bacău pentru soluţionarea conflictului de competenţă. Pentru aceste motive, În numele legii, H O T Ă R Ă Ş T E: Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate de contestatoarea … în contradictoriu cu intimata … . Constată ivit conflictul negativ de competenţă. În temeiul art. 21, 22 Cod procedură civilă trimite dosarul Tribunalului Bacău-secţia Civilă pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă. Cu recurs în 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică azi 8.12.2009. PREŞEDINTE, GREFIER, Red. L.S.M. – 07.01.2010 Tehnored. L.G. – 08.01.2010 ex.2

Etichete: