Top

CIVIL. SUSPENDARE PROVIZORIE A EXECUTARII SILITE IN BAZA ART. 403 ALIN. 4 COD PROCEDURA CIVILA. NEFONDATA

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Buzau, contestatoarea SC .. SRL a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna suspendarea provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii formulate in contestatia la executare intemeiate pe dispozitiile art. 399 c.proc.civ., care face obiectul dosarului, prin care se solicita si suspendarea executarii silite prin poprire incepute in dosarul de executare al BEJ PA.
In motivare, s-a invederat ca executarea silita impotriva contestatoarei a fost inceputa prin luarea unor masuri executorii imobiliare si prin blocarea conturilor bancare ale societatii, că prin aceasta din urmă măsură activitatea societăţii este grav afectata, ca astfel se expune riscului de a intra în insolvenţă şi că doar suspendarea provizorie a executarii ar permite continuarea activitatilor curente ale societatii.
In dovedire, s-au depus unele inscrisuri.
Analizand prezenta prezenta cerere, instanta o va respinge ca neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Potrivit prevederilor art. 403 alin. 4 c.proc.civ., pe care isi intemeiaza contestatoarea prezenta cerere, aşa cum a fost precizată, “in cazuri urgente, daca s-a platit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac. Cautiunea care trebuie depusa este in cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 ron pentru cererile neevaluabile in bani. Cautiunea depusa este deductibila din cautiunea stabilita de instanta, daca este cazul.”
Din analiza acestor dispozitii legale incidente in cauza, rezulta ca, pentru a se dispune de catre presedintele instantei suspendarea provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulate in cadrul contestatiei la executare, este necesara indeplinirea cumulativa a mai multor conditii legale :
a) sa se justifice existenta unor cazuri urgente care impun luarea acestei masuri;
b) sa se faca dovada consemnarii unei cautiuni in cuantumul mentionat anterior- de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 ron pentru cererile neevaluabile in bani;
c) sa se faca dovada formularii unei contestatii la executari, in cadrul careia sa se fi cerut si suspendarea executarii silite.
Or, analizand prezenta cerere prin raportare la aceste conditii de admisibilitate, trebuie subliniat ca nu sunt indeplinite aceste conditii legale.
In adevar, desi s-a pus in vedere contestatoarei, fiindu-i intocmita adresa cu aceasta mentiune, sa depuna certificat de grefa din care sa rezulte ca pe rolul instantei se afla dosar cu obiect contestatie la executare, in care s-a cerut si suspendarea executarii silite incepute in dosarul de executare al BEJ PA, precum si dovada consemnarii cautiunii in cuantumul stabilit de art. 403 alin. 4 c.proc.civ., instanta observa ca, in speta, contestatoarea nu s-a conformat acestei obligatii.
Or, din economia textului art. 403 alin. 4 c.proc.civ., pe care contestatoarea isi intemeiaza cererea care face obiectul prezentului dosar, reiese neechivoc ca este necesar ca, anexat cererii de suspendare provizorie a executarii silite, contestatorul trebuie sa faca dovada indeplinirii celor doua conditii mentionate anterior la lit. b) si c), respectiv sa faca dovada consemnarii unei cautiuni in cuantumul mentionat anterior- de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 ron pentru cererile neevaluabile in bani si sa faca dovada formularii unei contestatii la executari, in cadrul careia sa se fi cerut si suspendarea executarii silite.
Mai mult, trebuie subliniat si ca măsura suspendării provizorii a executării silite este una excepţională, dată fiind necesitatea ca titlurile executorii să fie aduse la îndeplinire într-un termen cât mai scurt.
Altfel spus, simpla achitare a cauţiunii- chiar daca ar fi fost depusa dovada consemnarii acesteia- sau formularea unei contestatii la executare in sensul aratat anterior nu este suficientă pentru admiterea cererii de suspendare provizorie a executării silite, atâta vreme cât contestatoarea trebuie să justifice convingător necesitatea şi utilitatea luării unei asemenea măsuri excepţionale.
In adevar, cu privire la cerinta urgentei, se cuvine relevat ca aceasta presupune existenta unei situatii obiective care justifica luarea unei masuri de suspendare a executarii silite, excepţie de la regula după care titlurile executorii trebuie puse în executare într-un termen scurt.
Or, in speta, contestatoarea a invocat în justificarea acestei cereri formulate, afectarea gravă a activităţii contestatoarei în urma popririi conturilor sale.
Un asemenea motiv invocat nu poate, în opinia instanţei, induce concluzia utilităţii şi a necesităţii luării unei măsuri excepţionale cum este suspendarea provizorie a executării silite, cu atât mai mult cu cât nu este dovedit în vreun fel.
Din niciun act al dosarului nu rezultă astfel prejudiciile care s-ar aduce societăţii contestatoare în ipoteza în care s-ar trece la executarea silită prin poprirea conturilor sale, neputandu-se prezuma blocarea activităţii societăţii contestatoare ca o consecinţă a acestui fapt, fără a se depune vreo dovadă cu privire la veniturile societăţii, cheltuielile pe care le are de suportat, activitatea concretă pe care o desfăşoară, obligaţiile pe care le are de îndeplinit.

Etichete:

SUSPENDARE PROVIZORIE- INADMISIBILITATEA EXEXCUTĂRII SILITE EFECTUATĂ IN TEMEIUL SI DUPĂ REGULILE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ – OG 92/2003

DOSAR NR 2267/324/2008

INCHEIERE CAMERA DE CONSILIU

I N S T A N T A

Asupra cauzei civile de faţă.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.

2267/324/2008 petenta contestatoare SC E. I. SRL T prin

reprezentant legal a solicitat în contradictoriu cu intimata creditoare

A.N.A.F. AFP T suspendarea provizorie a executării silite privind

apartamentul proprietatea debitoarei situat în Tecuci , până la

soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea cererii se arată că intimata a efectuat acte de

executare silită fără a le aduce la cunoştinţa debitoarei, încălcând

astfel dispoziţiile art. 504 alin. 5 cod procedură civilă, a subevaluat

apartamentul scos la vânzarea la licitaţiei , ceea ce aduce grave

prejudicii debitoarei.

Contestatoarea mai arătat că prin această executare i se

afectează dreptul de proprietate , ceea ce justifică atât interesul cât şi

urgenţa promovării cererii de suspendarea a executării silite.

Contestatoarea nu şi-a motivat în drept cererea.

A timbrat cererea cu suma de 10,00 lei taxă timbru şi 0,3lei

timbru judiciar.

A depus la dosarul cauzei fotocopii după cererea având ca

obiect contestaţie la executare , după publicaţia de vânzare

000/18.00.2008 emisă de intimată ( fila 2 ) şi certificat de grefă din

care rezultă că pentru contestaţia la executare s-a stabilit termen de

judecată la data de 29.07.2008.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa

urmează a aprecia inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a

executării pentru următoarele motive.

– în speţă se observă că este vorba despre o executare silită

pornită de creditoare A.N.A.F. AFP T, executare silită

guvernată de dispoziţiile codului de procedură fiscală ( OG

92/2003 ), după cum rezultă şi din publicaţia de vânzare la

licitaţie depusă la dosarul cauzei de către contestatoare.

– Potrivit art.172 alin. 2 din OG 92/2003 „(2) Dispoziţiile privind

suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială

prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt

aplicabile.”

– Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă că este inadmisibilă

cererea de suspendarea provizorie a unei executări silite

efectuate în temeiul şi după regulile prevăzute de OG 92/2003.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează a respinge ca

inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a executării silite.

Incheierea este irevocabilă.

Etichete:

Suspendare provizorie

R O M Â N I A JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU DOSAR NR.2934/270/2010 – suspendare provizorie – Înreg. 3.05.2010 Î N C H E I E R E Camera de Consiliu din data de 6.05.2010 Completul de judecată format din: Preşedinte – ……. Grefier – ….. Pe rol fiind cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de ….. şi ……… în contradictoriu cu B.R.D. La apelul nominal făcut în şedinţă au lipsit părţile. Procedura completă. S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa amana pronuntarea pentru ora 12.00. se va lua legatura telefonic cu doamna avocat pentru a preciza data emiterii celor doua ordine de plata si valoarea pentru care au fost emise. Se va pune in vedere partii, prin avocat sa depuna cautiunea in valoare de 596 lei. Se prezenta doamna avocat ….., ulterior sedintei de judecata si modifica sub semnatura data emiterii ordinelor de plata, data mentionata in cererea pendente. Nemaifiind alte cereri, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare. I N S T A N Ţ A Deliberând, Asupra cauzei civile de faţă ; Prin cererea inregistrata sub nr. 2934/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, …….. si … au solicitat suspendarea provizorie in dosar 510/2010 al BEB Gherasim Nicu, creditor BRDE Groupe Societe Generale, Sucursala …… In motivare s-a mentionat ca executarea silita demarata de creditor este nelegala intrucat debitorii fideyusori si-ar fi achitat obligatiile de plata prin OP nr. 349 si 350, ramanand un rest de plata de 1971,47 lei si nu suma pretinsa de plata de 5960,37 lei. A fost atasat dosarul de incuviintare a executarii silite la care s-a dispus anexarea actelor de executare silita comunicate de executor, dosarul 2933/270/2010 avand ca obiect contestatie la executare. S-a depus cauţiune în sumă de 600 lei conform recipisei nr. 620428/1 din 4.05.2010 eliberată de CEC Bank, Agenţia Oneşti. Asupra cauţiunii se va pronunţa completul legal investit cu solutionarea dosarului nr. 2933/270/2010. Analizand materialul probator existent în cauză, instanţa reţine următoarele : In baza contractului de împrumut nr. 119/2008 si a actului adiţional nr. 1/2009, creditorul creditor BRDE Groupe Societe Generale, Sucursala Bacău declansează procedura executării silite a debitorilor ……. si …….. Analizând motivele invocate in sprijinul cererii pendente raportat la cerintele legale instituite de textul de lege al art 403 alin 3 cod proc. Civ., instanţa apreciază că in cauză nu sunt întrunite condiţiile impuse de articolul menţionat. Astfel, din continutul celor doua OP-uri ( 349,350) rezulta ca ele au fost emise ulterior inceperii procedurii de executare silita, respective in data de 29.04.2010 si nu in 14.04.2010, cum sustine partea si mai mult, valoarea lor este de 1989,45 lei si nu 3898,90 lei. Aşadar, instanţa apreciază că simpla imprejurare ca partea debitoare a inceput sa achite debitul catre creditor, dupa ce procedura de executare silita a fost demarata nu justifica suspendarea provizorie a executarii silite, ba mai mult cerinta urgentei prevazuta de textul de lege a art 403 alin 3 cod proc. civ. Faţă de considerentele anterior menţionate, instanţa va respinge cererea de suspendare provizorie a executarii silite formulata de ….. si ……, domiciliati in ………,jud. Bacau cu privire la dosarul de executare silita 510/2010 al BEB Gherasim Nicu. Pentru aceste motive, In numele legii, D I S P U N E : Respinge cererea de suspendare provizorie a executarii silite formulata de ….. si ……, domiciliati in ……..,jud. Bacau cu privire la dosarul de executare silita 510/2010 al BEB Gherasim Nicu. Fara cale de atac. Data in camera de consiliu si pronunta in sedinta publica, azi 6.05.2010.

Etichete:

Suspendare provizorie

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR.2104/270/2010 – suspendare provizorie –

Înreg. 23.03.2010

Î N C H E I E R E

Şedinţa din data de 25.03.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte – …..

Grefier – ………

Pe rol fiind cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de SC ……… SRL Oneşti în contradictoriu cu SC Piraeus Bank România SA Bucureşti , SC ……… SRL .

La apelul nominal făcut în şedinţă au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind cereri, instanţa lasă cauza a rămas în pronunţare.

S-a prezentat avocat …….. care a depus recipisa CEC tal 607210/1 din 25.03.2010 prin care s-a consemnat cauţiunea în sumă de 3000 lei.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cererii de faţă ;

Prin cererea înregistrată sub nr. 2104/270/2010 pe rolul Judecătoriei Oneşti, debitoarea SC …… SRL, in contradictoriu cu Piraeus Bank România SA, SC ……….. SRL a solicitat suspendarea provizorie a executării silite incepute de executorul bancar ……., din cadrul Corpului executorilor bancari al Piraeus Bank România in dosarul de executare silită nr. 430/2/2009.

In motivare s-a arătat faptul că societatea debitoare a formulat acţiune având ca obiect « contestaţie la executare » solicitând suspendarea executării silite.

In continuare s-a mentionat faptul că in mod nelegal executorul bancar a infiintat poprire asupra conturilor debitoarei intrucat aceasta nu are datorii faţă de SC …….. SRL. Astfel, debitoarea a menţionat faptul că deşi a emis bilet la ordin în favoarea societătii creditoare, bilet ce reprezintă titlu executoriu ce stă la baza executării silite, el a fost date creditoarei cu titlu de garantie, făra a fi completat la rubricile “ data scadenta” si “ valoarea pentru care a fost emis”.

Debitoarea a invocat faptul ca a solicitat restituirea biletului la ordin insa creditoarea nu a putut face acest lucru pentru ca girase biletul la ordin in favoarea Pireus Bank, obtinand credite bancare.

Fata de imprejurarea ca poprirea conturilor bancare ale debitoarei ar aduce grave prejudicii acesteia, s-a solicitat prin actiunea pendente suspendarea provizorie a executarii silite demarate in cadrul dosarelor nr. 430/2/2009, In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

In drept s-au invocat prevederile art 403 alin 4 cod proc. Civ.

Au fost atasate urmatoarele dosare: dosar nr. 1982/270/2010 al Judecatoriei Onesti, dosar de executare silita nr. 430/2/2009, ale Corpului executorilor bancari al Pireus Bank Romania.

S-a depus cautiune in cuantum de 3000 lei conform recipisei de consemnare nr. ta 1607210/1 . Asupra cautiunii se va pronunta judecatorul legal investit cu solutionarea dosarului nr.1982/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Analizand materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele :

In cursul lunii noiembrie 2009, Pireus Bank Romania SA demareaza executarea silita impotriva debitoarei SC Feronelimar SRL, in baza titlului executoriu, bilet la ordin investit cu formula executorie : seria BPOS3AA 0199651.

Biletul la ordin a fost emise in cursul lunii noiembrie 2008 de catre SC …… SRL , la ordinul SC …….SRL. Ulterior, SC … SRL gireaza biletul la ordin catre Pireus Bank Romania SA.

Societatea debitoare sustine ca a emis biletul la ordin fara a fi completat rubricile “data scadenta” si “ valoarea pentru care a fost emis”, el constituind practic o garantie pentru creditoare.

Prin procesul verbal incheiat in data de 1.01.2009 intre SC ……..SRL si SC …….. SRL se constata ca prima societate primeste o cantitate de marfa pentru care emite bilet la ordin fara a fi completat data scadenta si suma de bani, urmand ca acesta sa fie completat in momentul in care era vanduta marfa. Intrucat SC Feronelimar nu a vandut marfa, aceasta a fost returnata si la momentul lunii ianuarie 2009, SC …… nu inregistra debite fata de SC …….. SRL. Din acelasi proces verbal rezulta ca biletul la ordin nu a putut fi returnat societatii emitente intrucat a fost girat catre Pireus Bank Romania SA.

In cadrul procedurii de executare silita, Pireus Bank Romania SA infiinteaza poprire asupra tuturor disponibilitatilor banesti apartinand debitoarei SC ……… SRL, asa cum reiese din adresele de infiintare a popririi existente in dosarele de executare silita.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta apreciaza ca sunt intrunite conditiile art 403 alin 4 cod proc. Civ., inclusiv sub aspectul “ urgentei”. Masura popririi tuturor conturilor bancare ale debitorului ar putea avea un impact negativ asupra activitatii acestuia. Astfel, masura popririi pune pe SC ………. SRL in imposibilitatea utilizarii disponibilitatilor banesti determinand un blocaj comercial prin neplata salariilor angajatilor, partenerilor de afaceri. Aceasta cu atat mai mult cu cat calitatea sa de debitor este incertă.

Pe cale de consecinţă, va admite cererea de suspendare provizorie a executării silite în dosarul nr. 430/2/2009, întocmite de executorul bancar, Şerbănescu Valeriu, din cadrul Corpului executorilor bancari al Piraeus Bank România.

Dispune suspendarea provizorie a executării silite în dosarele mai sus menţionate până la soluţionarea cererii de suspendare în cadrul dosarului nr. 1982/270/2010 având ca obiect « contestaţie la executare ».

Pentru aceste motive,

In numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite cerereaformulată de SC ……. SRL Oneşti privind suspendarea provizorie a executării silite în dosarul nr. 430/2/2009, întocmite de executorul bancar, …., din cadrul Corpului executorilor bancari al Piraeus Bank România.

Dispune suspendarea provizorie a executării silite în dosarele mai sus menţionate până la soluţionarea cererii de suspendare în cadrul dosarului nr. 1982/270/2010 având ca obiect « contestaţie la executare ».

Fără cale de atac.

Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 25.03.2010.

Etichete:

Suspendare provizorie

Deliberând asupra acţiunii de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată de contestatorul R L D în contradictoriu cu intimate AFP BACAU înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.10.2009, s-a solicitat instanţei, ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună pe calea ordonanţei peşedinţiale, suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul contestaţiei la executare.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat faptul că s-a început executarea silită prin emiterea somaţiei 72375/19.08.2009 în baza deciziei nr 11/16.06.2009, act administrativ fiscal de atragere a răspunderii solidare cu SC P Srl. S-a mai precizat faptul că titlul executoriu este nelegal întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii solidare, nefiind dovedită reaua credinţă. Contestatorul a mai arătat faptul că executarea este nelegală întrucât prn indisponibilizarea tuturor bunurilor se află în imposibilitatea de a asigura cele necesare traiului zilnic.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În dovedirea cererii, contestatorul a depus următoarele înscrisuri: somaţie, adrese de înfiinţare a popririi, copie certificate de naştere copil, adresă emisă de Direcţia Impozite şi Taxe Locale.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia nedepunerii cauţiunii, iar pe fond respingerea cererii de suspendare provizorie.

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare provizorie formulată în temeiul art 581 Cod pr cv, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor articolului 172 alineat 2 Cod pr fiscală:

“Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială prevăzute de art 403 alin 4 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile”.

Analizând textul de lege citat, rezultă în mod clar faptul că în materia contestaţiei formulate împotriva executării creanţelor fiscale legiuitorul a înlăturat posibilitatea debitorului de a obţine suspendarea provizorie, acesta având dreptul de a formula cerere de suspendare în condiţiile articolului 403 alineat 1 Cod pr cv. Susţinerile contestatorului în sensul că interdicţia nu vizează şi formularea cererii pe calea ordonanţei preşedinţiale reglementată de art 581 Cod. pr cv nu sunt întemeiate, întrucât în acest fel s-ar eluda scopul urmărit de legiuitor prin excluderea de la aplicarea în materie fiscală a instituţiei suspendării provizorii.

Procedura specială a ordonanţei preşedinţiale reglementată de art 581 Cod pr cv constituie dreptul comun în materia măsurilor provizorii şi nu operează în cadrul contestaţiei la executare, în cadrul acestei proceduri suspendarea executării, ca măsură vremelnică şi urgentă, putând fi acordată doar în condiţiile articolului 403 alineat 4 Cod pr cv, Dispoziţiile articolului 403 alineat 4 Cod pr cv constituie dreptul special în acest domeniu, aplicabil cu prioritate faţă de norma generală, neputându-se opta între cele două reglementări.

Contestaţia la executare în materia executării creanţelor fiscale a fost reglementată prin raportare la procedura de drept comun privind contestaţia la executare în materie civilă, fiind exclusă de la aplicare prevederile referitoare la suspendarea provizorie prin ordonanţă preşedinţială, scopul fiind apărarea intereselor creditorului. Cererea de ordonanţă preşedinţială este inadmisibilă întrucât măsura provizorie de suspendare a executării nu poate fi soluţionată în altă procedură decât cea reglementată de art 404 alineat 4 Cod pr cv, procedură care nu este incidentă în cazul raportului juridic fiscal.

Susţinerile contestatorului privind încălcarea dispoziţiilor articolului 6 şi 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu sunt întemeiate având în vedere faptul că nu îi este negat acestuia dreptul la acces la justiţie. Contestatorul are deschisă calea obţinerii suspendării executării în condiţiile articolului 403 alineat 1 Cod pr cv, procedură care îndeplineşte cerinţele procesului echitabil. Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului rezultă faptul că dreptul de acces nu este un drept absolut; de exemplu, în hotărârea Golder c Marea Britanie din 21 februarie 1975 Curtea a arătat faptul că “pot fi aduse restricţii exerciţiului acestui drept întrucât dreptul de acces, prin natura sa, cere o reglementare din partea statului”. În cazul de faţă eliminarea posibilităţii obţinerii suspendării provizorii a executării urmăreşte un scop legitim, şi anume recuperarea creanţelor bugetare, fiind respectat raportul rezonabil de proporţionalitate între acest scop şi mijlocul ales, restricţia nefiind absolută, putându-se utiliza, după cum s-a arătat, procedura reglementată de art 403 alineat 1 Cod pr cv. În ceea ce priveşte articolul 13 din Convenţie acesta nu este incident în cauză întrucât dreptul la un recurs efectiv vizează situaţiile în care au fost încălcate drepturile recunoscute de Convenţie, trebuind să fie respectat astfel principiul subsidiarităţii, prin epuizarea prealabilă a căilor interne de atac.

Având în vedere faptul că dispoziţiile articolului 581 Cod pr cv nu sunt aplicabile în materia contestaţiei la executare, faţă de excluderea instituţiei suspendării provizorii a executării silite în cadrul creanţelor fiscale, instanţa, în baza art 172 alineat 2 Cod pr fiscală va admite excepţia inadmisibilităţii cererii şi va respinge cererea, ca inadmisibilă

Etichete: