Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2531/270/2010

Înreg. 13.04.2010 – plâng. contrav. –

SENTINTA CIVILA NR.1583

Sedinta publica din 14.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Aglaia Hogea

Grefier – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea plângerii la contraventie formulata de petenta SC” …….” SA Saucesti în contradictoriu cu agentul constatator …………

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca în termen legal petenta SC”……”SA Saucesti, a formulat plângere împotriva procesului verbal prin care a fost sanctionat contraventional de catre D……. Bacau, solicitând anularea acestuia.

Plângerea este legal scutita de taxa judiciara de timbru conform art. 36 din OG nr. 2/2001, iar în motivare se arata ca amenda aplicata este nejustificata.

Plângerea a fost depusa initial la Judecatoria Moinesti, iar prin sentinta civila nr. 4711/ 13.10.2009 s-a declinat competenta de solutionare a cauzei favoarea acestei instante.

Agentul constatator a formulat întâmpinare prin care solicita respingerea plângerii si mentinerea procesului –verbal.

Din analiza actelor existente în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de 09.09.2009 petenta SC”….”SA …, a fost amendata contraventional cu suma de 9000 lei, în baza art. 8, alin. 2 din O.G. 15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, de catre ……., întocmindu-se procesul verbal de constatare a contraventiei, nr. 2451131 de la fila 4 dosar.

Se retine prin procesul verbal mai sus mentionat ca autovehiculul cu nr. de înmatriculare BC-82-ARA proprietatea petentei a circulat pe drumurile nationale din România fara a detine rovinieta, care sa ateste achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri. Actul normativ în baza caruia s-a aplicat amenda contraventionala, respectiv OG. 15/2002 cu mofidicarile si completarile ulterioare aduse prin Legea 415/2004, se completeaza cu dispozitiile OG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

În acest act normativ, sunt stabilite printre altele si modalitatea si felul în care se întocmesc procesele verbale de catre agentul constatator.

Potrivit aliniatului 6 al art. 16 din O.G. nr. 2/2001, în situatia în care contravenientul este persoana juridica în procesul – verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal al acestuia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.

Astfel în art. 17 din acelasi act normativ, stabileste cazurile de nulitate ale procesului verbal, printre care este mentionat si cel referitor la sediul persoanei juridice.

În speta, din cuprinsul actului întocmit de catre agentul constatator prin care a fost aplicata sanctiunea contraventionala, nu rezulta care este sediul (complet) al SC” …….” SA, nefiind astfel respectate conditiile prev. de O.G. nr. 2/2001 în ceea ce priveste întocmirea procesului verbal, asa încât în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001se va admite plângerea si se va constata nulitatea acestuia.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite plângerea formulata de petenta SC” ….. ”SA Saucesti, cu sediul în …….., jud. Bacau, împotriva agentului constatator ………, cu sediul în ………. jud. Bacau.

Constata nulitatea procesului verbal de contraventie nr. 2451131/ 09.09.2009.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 14.05.2010.

Etichete: