Top

Incheiere amanare pronuntare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2750/270/2010

ÎNCHEIERE DE AMÂNAREA PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 11.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta …… în contradictoriu cu pârâtii Comisia Locala de Aplicare a Legii 18/1991 ….. s.a., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat ……… reprezentând reclamanta, lipsa fiind partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ……. depune la dosar precizari si arata ca nu formuleaza alte probatorii. Arata ca suprafata colinara trebuie restituita integral existând înscrisuri pentru aceasta, reclamanta având un bun si a fost lipsita de acest bun care a apartinut predecesorilor sai. Depune schita cadastrala.

Instanta. constatând ca nu sunt cereri noi de formulat si probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ……, având cuvântul solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea pârâtelor la cheltuieli de judecata. Va depune chitanta privind cheltuielile de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Din lipsa de timp pentru deliberare,

D I S P U N E :

Amâna pronuntarea pentru data de 18.05.2010.

Pronuntata în sedinta publica azi 11.05.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2750/270/2010 – fond funciar –

Înreg. 22.04.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1621

Sedinta publica din data de 18.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamanta ……. în contradictoriu cu pârâtii Comisia Locala de Aplicare a Legii 18/1991 …….. s.a., având ca obiect fond funciar.

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 11.05.2010, fiind consemnate prin încheierea de amânare de la aceea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin decizia civila nr. 742/2009 pronuntata de Tribunalul Bacau au fost admise recursurile declarate de catre ……. si de catre Comisia Locala de aplicare a Legii 18/1991 …. si Comisia Judeteana Bacau si casata cu trimitere spre rejudecare sentinta civila nr. 1264/2009 a Judecatoriei Onesti.

În motivarea deciziei de casare se arata ca nu au fost respectate dispozitiile art. 315 Cod procedura civila în sensul ca instanta de fond nu a avut în vedere problemele de drept dezbatute prin prima decizie de casare cu trimitere nr. 1140/R/2008 si nu a analizat modalitatea concreta de reconstituire pe vechiul amplasament cu teren sau despagubiri asa cum s-a dispus prin prima decizie de casare.

În cauza s-au administrat proba cu acte, s-a efectuat expertiza topo iar din examinarea lor se retine:

Prin actiunea înregistrata la Judecatoria Onesti sub nr. 6367/270 din 15.11.2007 reclamanta ……. a chemat în judecata Comisia Locala a Legii 18/1991 a comunei ……. si Comisia Judeteana Bacau cerând modificarea HCJ nr. 11453/9.10.2007 în sensul majorarii suprafetei de teren de la 4,5 ha cât a stabilit Comisia Locala la 18 ha cât are dreptul autoarea sa …..

În motivarea actiunii arata ca desi s-au facut cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate terenul ce i se cuvine a fost atribuit prin titlu de proprietate altor persoane care nu aveau drept.

Comisia Locala din ……. cel mare a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii aratând ca fostul proprietar ……. a înstrainat în anul 1998 suprafata de 4 ha iar diferenta solicitata de reclamanta a fost restituita altor persoane îndreptatite.

Prin sentinta civila nr. 2012/18.07.2008 Judecatoria Onesti a admis actiunea reclamantei, a anulat Hotarârea Comisiei Judetene Bacau nr. 11453/9.10.2007 si a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 15 ha si 7967 m.p. teren situat în .……, dupa cum urmeaza:

– 9 ha si 8730 m.p. teren situat în perimetrul 331/1, 46, 45, 44, 43, 400, 191, 20, 22, 23, 24, 48, 331/1;

– 1 ha si 1647 m.p. teren situat în perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 20, 191, 19, 1;

– 2.076 m.p. teren situat în perimetrul 332, 333, 340, 339, 338, 337, 6/1, 6, 5, 37, 38, 39, 40, 41, 332/1;

– 3.048 m.p. teren situat în perimetrul 40, 41, 42, 43, 40;

– 42.475 m.p. teren situat în perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 37, 39, 40, 400, 191, 19, 1, conform schitei anexa raport expertiza tehnica – fila 209 dosar.

Ia act ca reclamanta a renuntat la judecata privind terenul amplasat pe raza ….., jud. Bacau.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs reclamanta prin care cere modificarea hotarârii si reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de 64700 m.p. la pct. „via Mica” si de 7800 m.p. individualizata în suplimentul raportului de expertiza la pozitia b.4 specificând ca aceste suprafete au fost identificate pe raza …… si ca exista înscrisuri pentru ele.

Deasemeni a declarat recurs si Comisia Judeteana Bacau prin care critica hotarârea instantei de fond în sensul ca este „superficial motivata în fapt” si „nemotivata în drept” precum si pentru faptul ca „a dat mai mult decât s-a cerut” în sensul ca reclamanta a cerut doar modificarea hotarârii iar instanta a pronuntat „anulare”.

A declarat recurs si Comisia Locala a comunei …. aratând ca terenul de la pct. „Via mica” a fost vândut în anul 1948 printr-o promisiune de vânzare, iar mostenitorul …….nu a depus cerere de reconstituire.

Tribunalul Bacau prin decizia civila nr. 1140/R/2008 a admis aceste recursuri, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare retinând ca instanta de fond nu a analizat distinct reconstituirea terenurilor de la pct. „Via mica” si de la pct. „Lunca”.

În rejudecare s-a pronuntat sentinta civila nr. 1264/21.04.2009 a Judecatoriei Onesti prin care s-a admis în parte actiunea reclamantei si s-a dispus modificarea Hotarârii Comisiei nr. 11453/2007 si reconstituirea dreptului de proprietate exact pentru aceleasi suprafete de teren prevazute în hotarârea initiala.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs reclamanta care îsi sustine punctul de vedere aratând în primul recurs, precum si cele comisii care au reiterat în motivele de recurs aceleasi motive invocate în recursurile anterioare si expuse mai sus.

Tribunalul Bacau prin decizia civila nr. 742/R/2009 a admis cele 3 recursuri si a casat hotarârea atacata trimitând cauze spre rejudecare.

În motivare se precizeaza ca instanta de fond nu s-a conformat recomandarilor, instanta de casare neprocedând nici în cadrul rejudecarii la analizarea îndreptatirii reclamantei-recurente la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 15,7967 ha teren situat la pct. „Lunca” prin raportarea la cererea (notificarea) nr. 27/2005 si la suprafata de teren deja reconstituita si nici pentru suprafata de 1,6368 ha teren situat la pct. „Via Mica” atâta timp cât din considerentele sentintei recurate rezulta ca la pronuntarea hotarârii s-a avut în vedere doar concluziile raportului de expertiza efectuat în cauza, fara sa se argumenteze în fapt si în drept solutia adoptata. De asemenea, instanta nu a analizat modalitatea concreta de reconstituire pe vechiul amplasament, cu teren echivalent sau despagubiri, astfel cum s-a dispus prin decizia civila 1140/R/2008.

Cauza a fost pusa pe rol si s-a format dosarul nr. 2750/270/2010, au fost citate partile pentru termenul de azi la care s-a prezentat reclamanta, nu a solicitat probe, iar instanta a considerat cauza în stare de judecata.

Din examinarea actelor depuse la dosar si având în vedere recomandarile instantei de recurs se retine:

Prin cererea înregistrata la 15.11.2007 care face obiectul dosarului 6367/2007 reclamanta a cerut modificarea HCJ nr. 11453/2007 si majorarea suprafetei de teren stabilita prin aceeasi hotarâre de la 4,55 ha la 18 ha în calitate de mostenitoare a defunctei …….

Cu ocazia judecarii în fond a acestui dosar reclamanta a precizat ca suprafata ce urmeaza a fi validata sa fie majorata de la 4,55 ha la 23,04 ha cerând totodata anularea titlurilor de proprietate emise persoanelor neîndreptatite (pag. 222 dosar).

Instanta având în vedere pe de o parte dispozitiile art. 132 Cod procedura civila iar pe de alta parte ca beneficiarii titlurilor de proprietate a caror anulare se cere, la fond, nu au fost citati si introdusi în cauza s-a pronuntat numai asupra obiectului cererii introductive si a dispus reconstituirea dreptului pentru suprafata de 15 ha si 7967 m.p.

Cu ocazia rejudecarii cauzei, dupa casare cu trimitere reclamanta cere reconstituirea suprafetei de 64700 m.p. teren precizând ca terenurile promise a fi vândute de autorii reclamantei nu au mai fost vândute, revine la solicitarea anularii titlurilor de proprietate emise în favoarea altor persoane pag. 58 dosar 1345/270/2009 motiv pentru care a fost considerata ca inexistenta atât de instanta de fond cât si de instanta de recurs.

Astfel ca vom analiza mai întâi întinderea suprafetei de teren ce i se cuvine reclamantei atât în raport de cererea de reconstituire facuta în prima etapa de autorii reclamantei cât si de actele de proprietate, de constatarile expertizei si anume:

I. Din actul aditional la actul de partaj de ascendent din ianuarie 1948 rezulta ca ……. a împartit fiilor acesteia suprafata de 27,5 ha teren situat la pct. Lunca, Via mare si Via mica.

Reclamanta este nepoata defunctei …… sotia defunctului … si unica mostenitoare.

Mai rezulta din actul aditional ca familia ……a avut o suprafata mai mare din care a fost expropriata suprafata de 400 prajini.

Din suprafata de 27,5 ha teren situat pe raza …, defunctul Dragos Pantazi a vândut prin promisiune de vânzare înregistrata si transcrisa la Judecatoria Onesti la data de 20.04.1948 numitilor …. si … si .. suprafata de 4 ha la pct. numit Via mica.

Astfel ca suprafata de teren la care avea dreptul … este de 23,5 ha situat la punctele Lunca si Via Mica pe raza ……

Instanta considera valabila înstrainarea suprafetei transcrisa la judecatorie precum si ca, cumparatorii au stapânit acest teren din 1948 pâna în 1962 când s-au înscris cu ele în CAP, iar dupa aparitia Legii 18/1991 s-au emis titluri de proprietate.

Asadar suprafata de teren pentru care defuncta ….. în calitate de sotie supravietuitoare a defunctului …… poseda acte de proprietate este de 23,5 ha.

II. Din notificarea nr. 284/2003 numitul …, mandatarul defunctei ….. solicita Primariei ….. sa i se comunice situatia terenurilor care au apartinut familiei….. si daca s-au emis sau nu titluri de proprietate.

În august 2005 …… trimite notificarea nr. 715 din care rezulta ca anterior s-a facut cerere de reconstituire a terenurilor ce au apartinut familiei …

Nu s-a depus la dosar o asemenea cerere si nu stim ce suprafata s-a cerut însa prin notificarea nr. 247/14.09.2005 la care face trimitere decizia de casare ….. solicita reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament pentru suprafata de aproximativ 10 ha teren situat la pct. „Lunca” si de aproximativ 6 ha teren situat la pct. „Via Mica”.

Se precizeaza în aceasta notificare ca suprafata exacta de teren ce i se cuvine sa fie stabilita prin masuratorile efectuate la fata locului pe amplasamentul indicat în actele de proprietate.

Din modul de redactare a acestei notificari rezulta ca instanta nu este „tinuta” de o cifra exacta care sa limiteze suprafata de teren, ea poate fi 19 ha sau mai mult sau mai putin.

De aceea instanta a dispus efectuarea unei expertize care în functie de actele de proprietate si amplasamentul terenurilor avute în proprietate înainte de 1962 sa stabileasca exact suprafata de teren la cele 2 puncte – asa cum a solicitat reclamanta.

Prin raportul de expertiza efectuat de ing. Trânc Vasile au fost identificate la pt. Lunca suprafata de 25.900 m.p. teren si la pct. Via Mica suprafata de 64700 m.p. situate pe raza …… si …….

III. Au fost identificate pe raza ….. urmatoarele suprafete de teren la pct. Lunca:

– 3048 m.p. si 42475 m.p. în total 4,55 ha stabilita si validata prin HCJ 11453/2007 pentru emiterea titlului de proprietate în favoarea reclamantei;

– suprafata de 11647 m.p. pentru care s-a emis titlu de proprietate

– suprafata de 98730 m.p. pentru care s-a emis titlu de proprietate

– suprafata de 2076 m.p. pentru care s-a emis titlu de proprietate.

Rezulta asadar ca suprafata totala identificata la pct. Lunca pe amplasamentele vechi ale mosiei ……. pentru care s-au emis titluri de proprietate este de 15,7976 ha fiind posibila reconstituirea dreptului de proprietate pentru reclamanta în baza art. 11 din Legea 18/1991 si art. 2 din Legea 1/2000 coroborat cu art. 39 din HG 890/2005.

A mai fost identificata suprafata de 7800 m.p. pentru care au fost emise un numar de 4 titluri de proprietate altor persoane decât fostul proprietar ……..

Potrivit dispozitiilor art. 6 din Legea 1/2000 coroborat cu cele ale art. 15 din HG 890/2005 cu referire la art. 27 din Legea 18/1991 Comisia Judeteana este obligata sa elibereze titlu de proprietate pentru reclamanta pe vechiul amplasament si sa revoce cele 2 titluri daca au fost emise în mod abuziv sau sa emita beneficiarilor celor 4 titluri terenuri pe alte amplasamente.

În raport de situatie si de posibilitatile concrete comisia poate acorda despagubiri acestora.

Prin raportul de expertiza (pag.207) au fost identificate suprafete de teren pentru care s-au emis titluri, situate la pct. Lunca (pct.10, b/5, b/6, b/7, b/8 si pct. 11 dupa cum sunt numerotate la capitolul constatari suprafetele).

Deasemeni prin acelasi supliment de expertiza expertul precizeaza ca la pct. Via Mica s-au emis titluri pentru suprafata de 4,8332 ha ramânând o diferenta de 16368 m.p. pentru care nu s-au emis titluri aratând ca aceste suprafete nu pot fi identificate neavând cunoscute limitele.

Aceste precizari coroborate cu actele dosarului si cu relatiile comunicate de Primaria …. formeaza convingerea instantei ca actiunea reclamantei cu privire la terenul de la pct. Via Mica nu este dovedita.

Suprafata de teren situata la pct. Lunca (………..) identificata de expert în raport cu actele de proprietate care poate fi reconstituita reclamantei este de 165776 m.p.

Cum suprafata totala constatata prin masuratori de catre expert este de 259900 m.p. la pct. Lunca si cum prin titlul de proprietate nr. 200173/1995 s-a atribuit defunctului ……. suprafata de 4,8600 ha rezulta un total de 214376 m.p. teren pe raza comunei ……..

Facând diferenta între suprafata constatata de expert de 259900 si suprafata atribuita de 165776 m.p. ramâne o diferenta de 45524 m.p. din care 25001 m.p. este situata pe raza ……, iar restul nu a putut fi identificat de expert pentru terenurile situate pe raza ……., competenta de solutionare revine în prealabil Comisiei Locale a …..

IV. Cu privire la terenul de la pct. Via Mica instanta are în vedere ca desi expertul stabileste o suprafata de 64700 m.p. din care s-au eliberat titluri de proprietate pentru 48332 ha si a ramas o diferenta de 16368 m.p. nu poate fi identificata nefiind cunoscute limitele.

În atare situatie chiar daca în baza unei eventuale hotarâri definitive si irevocabile s-ar emite titlu de proprietate pentru 16368 m.p. nu poate fi posibila punerea în posesie.

Asadar având în vedere si relatiile comunicate de Primaria …… în sensul ca terenul de la pct. Via Mica a fost vândut instanta retine ca la acest punct nu se poate dispune restituirea suprafetei de teren pentru reclamanta.

Urmeaza ca în baza textelor de lege enuntate anterior sa fie admisa în parte actiunea si sa se dispuna modificarea Hotarârii nr. 11453/9.04.2007 a Comisiei Judetene Bacau în sensul de a fi majorate suprafetele de teren ce i se cuvin reclamantei de la 4,55 ha la 16,5776 ha si obligata comisia sa reconstituie dreptul de proprietate pentru aceasta suprafata.

Ia act ca reclamanta renunta la judecarea pentru terenul situat pe raza ……

Vor fi respinse cheltuielile de judecata, instanta are în vedere ca toate recursurile ambelor parti au fost admise si ca la prima judecata în fond reclamanta nu a cerut cheltuieli de judecata, deci culpa nu apartine pârâtelor pentru efectuarea cheltuielilor de rejudecare, iar în prima faza a procesului – pentru care s-ar fi datorat cheltuieli – reclamanta nu a cerut.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea reclamantei …, domiciliata în …., prin procurator …… în contradictoriu cu Comisia Locala ….. si Comisia Judeteana Bacau, pentru aplicarea Legii 18/1991, privind Hotarârea nr. 11453/09.10.2007 emisa de Comisia Judeteana Bacau.

Dispune modificarea în parte a Hotarârii nr. 11453 din 3.04.2007 în sensul de a fi majorata suprafata de teren ce i se cuvine reclamantei de la 4,55 ha la 16,5776 ha situat pe raza comunei ……. la pct. „Lunca” dupa cum urmeaza:

– 9 ha si 8730 m.p. teren situat în perimetrul 331/1, 46, 45, 44, 43, 400, 191, 20, 22, 23, 24, 48, 331/1;

– 1 ha si 1647 m.p. teren situat în perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 20, 191, 19, 1;

– 2.076 m.p. teren situat în perimetrul 332, 333, 340, 339, 338, 337, 6/1, 6, 5, 37, 38, 39, 40, 41, 332/1;

– 3.048 m.p. teren situat în perimetrul 40, 41, 42, 43, 40;

– 42.475 m.p. teren situat în perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 37, 39, 40, 400, 191, 19, 1;

– 7800 m.p. situata în perimetrul 331, 331/1, 48, 24, 27, 28, 29, 360, 31, 32, 33, 331 cu mentiunea ca toate suprafetele sunt prevazute în schita suplimentului de expertiza ing. Trânc Vasile, administrat în dosarul nr. 1345/27072009 al judecatoriei Onesti.

Ia act ca reclamanta renunta la judecata pentru terenul de pe raza ……

Respinge capatul de cerere privind cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi 18.05.2010.

Etichete: