Top

Somatie de plata

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.7733/270/2010

Înreg. la 02.12.2010 – somatie de plata –

SENTINTA CIVILA NR. 3670

Sedinta publica din 16.12.2010

Instanta constituita din:

Presedinte –……..

Grefier –……

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de creditoarea ….. prin mandatar ….., în contradictoriu cu debitorul ……. având ca obiect „somatie de plata”.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

– cauza are ca obiect „ somatie de plata”,

– se afla la primul termen de judecata,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Potrivit dispozitiilor art. 1591 alin. 4 Cod procedura civila, având în vedere obiectul cauzei si prevederile art. 2 din OG nr. 5/2001 raportat la art. 1 pct. 1 si art. 5 Cod procedura civila, instanta constata ca Judecatoria Onesti este competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza, fiind instanta domiciliului debitorului.

În temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila instanta încuviinteaza pentru creditoare proba cu înscrisurile depuse la dosar apreciind-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si fata de lipsa partilor si de cererea creditoarei de judecare a cauzei în lipsa, o retine spre solutionare.

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bacau la data de 14.06.2010 sub nr. 9723/180/2010 creditoarea ….. prin mandatar ……., a solicitat emiterea unei ordonante care sa contina o somatie de plata prin care debitorul …….. sa fie obligat la plata sumei totale de 717,19 lei, compusa din: 237,12 lei, reprezentând pret al serviciilor de telefonie mobila prestate; 237,12 lei, reprezentând penalitati de întârziere; 32,62 lei, reprezentând dobânzi legale si 210,33 lei, reprezentând taxa de reziliere, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca între … … si debitor s-a încheiat contractul de abonament la servicii de telefonie mobila nr. 5038219/22.02.20007. În temeiul acestui contract, creditoarea a prestat servicii de telefonie mobila, în contul carora a emis facturi care însa nu au fost achitate de catre debitor. Pentru serviciile prestate s-au calculat penalitati de întârziere pentru primele 100 de zile, iar în continuare dobânzi legale, pentru repararea integrala a prejudiciului suferit. Dreptul de creanta a fost cesionat catre creditorul …….. care la rândul sau a cesionat a cesionat acest drept de creanta catre …….. De asemenea creditoarea a mai aratat ca procedura prealabila a concilierii directe nu este aplicabila în cadrul procedurii somatiei de plata. S-a mai aratat ca sunt îndeplinite conditiile, respectiv caracterul cert, lichid si exigibil al creantei.

În drept creditoarea a invocat dispozitiile O.G. nr. 5/2001 astfel cum a fost modificata, precum si dispozitiile art. 969, 1073, 1084 si 111 C. civ., art.43 si 46 C.comercial, art. 19, 112, 242 alin.2, 274, 374, 720ą si 720ł C.proc.civ.

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ. creditoarea a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosarul nr. 9723/180/2010 fotocopii dupa: facturi fiscale (filele 6-9), contractul de abonament seria 5038219/22.02.2007 (filele 10-12), adeverinta (fila 13), copie dupa cartea de identitate a debitorului (fila 13), factura fiscala (fila 13), procura (filele 14-18), contract de cumparare creante neîncasate între …… / 24.10.2008 (filele 19-31), contract de cesiune de creante între …….. si …… /18.09.2008 (filele 32-43) si împuternicire avocatiala (fila 44).

În conformitate cu disp. art. 3 lit. o1 din Legea nr. 146/1997 si art. 3 alin.1 din O.G. nr. 32/1995 cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara în valoare de 39 lei si timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

Prin Sentinta Civila nr. 8704 pronuntata de catre Judecatoria Bacau, la data de 15.10.2010, s-a admis exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Bacau si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Onesti, dosarul fiind înregistrat pe rolul acestei instante la data de 02.12.2010 sub nr. 7733/270/2010.

Debitorul, legal citat, conform art. 4 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat în fata instantei.

Instanta în temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila, a încuviintat pentru creditoare proba cu înscrisurile depuse la dosar, considerând-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

În fapt, instanta retine ca între ……. si ….. a intervenit contractul de abonament seria 5038219/22.02.2007 (filele 10-12), în baza caruia creditoarea s-a obligat sa furnizeze debitorului servicii de comunicatii electronice în schimbul platii de catre debitor a contravalorii acestora, stabilita prin facturile fiscale emise de catre creditoare. Acest contract a fost semnat de catre ambele parti contractante si a fost încheiat pe o perioada de 12 luni, cu posibilitate prelungirii tacite a valabilitatii contractului pentru perioade succesive egale, asa cum rezulta din art. 3 din contract.

Pentru punerea în executare a contractului au fost emise facturi de telefonie mobila, care nu au fost achitate de catre debitor: factura seria si numarul JAA012901146/27.07.2007 (fila 6) în valoare de 78,74 lei si factura seria si numarul JAA010458200/27.06.2007 (fila 8) în valoare de 158,38 lei, ambele în valoare totala de 237,12 lei. Potrivit art. 10 din contract factura se emite lunar si se trimite clientului, orice reclamatii vor fi facute în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data facturii în cauza, dupa aceasta perioada suma facturata se considera irevocabil acceptata la plata, iar plata trebuie efectuata în maxim 14 zile calendaristice de la data emiterii facturii de servicii.

Prin acelasi contract, conform art. 11, pentru sumele neplatite la termen, debitorul si-a asumat obligatia de a plati penalitati de întârziere, în valoare de 1,0% pe zi calendaristica, calculate asupra contravalorii facturii, pâna la data achitarii integrale a debitului.

Prin art. 14.2 din acelasi contract s-a prevazut ca în cazul în care clientul denunta contractul înainte de perioada minima contractuala sau, dupa caz, perioada minima prevazuta în oferta speciala, acesta va fi obligat la plata unei taxe fixe de încetare a contractului, echivalentul a 300 USD pentru fiecare abonament Orange contractat.

Din coroborarea facturilor fiscale de la filele 6, 8 din dosar cu atitudinea procesuala a debitorului, care nu a contestat sustinerile creditoarei si nici nu s-a prezentat la judecata spre a face dovada platii debitului, instanta retine ca obligatiile asumate de catre creditoare prin contract au fost îndeplinite, lucru care nu se poate retine si despre debitor.

Dreptul de creanta a fost cesionat de catre … catre ….. prin contractul de cesiune de creante între ….. si …… /18.09.2008 (filele 32-43), care la rândul sau a cesionat a cesionat acest drept de creanta catre ….. prin contractul de cumparare creante neîncasate între ….. si ….. / 24.10.2008 (filele 19-31).

În drept, potrivit art.1 din O.G. nr.5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice prestatii.

Astfel, în primul rând creditoarea trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa sa constea în îndatorirea debitorului de a plati o suma de bani, fara a prezenta relevanta în principiu izvorul acestei obligatii, fiind însa necesar ca aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat printr-un înscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau alt înscris însusit de catre parti prin semnatura sau în alt mod admis de lege. Instanta retine ca între cele doua parti a intervenit contractul de abonament seria 5038219/22.02.2007 (filele 10-12), în sensul art. 1 din O.G. nr. 5/2001, contract ce are ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice contra unei sume de bani. Sumele de bani ce trebuiau achitate de catre debitor, desi nu sunt trecute în contract, ele rezulta din facturile emise ulterior, potrivit prevederilor contractuale.

Instanta retine ca desi facturile nu sunt semnate de catre debitor, la art. 10 din conventie se prevede ca factura se emite lunar si se trimite clientului, iar orice reclamatii vor fi facute în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data facturii în cauza, dupa aceasta perioada suma facturata considerându-se irevocabil acceptata la plata.

Înscrisul doveditor pe care reclamanta creditoare si-a întemeiat pretentiile, contractul de abonament seria 5038219/22.02.2007, este însusit de catre debitor, prin semnatura, cu toate clauzele acestuia. Potrivit art. 46 C.com., obligatiile comerciale pot fi probate cu facturi acceptate, dar si prin orice alte mijloace de proba admise de legea civila. În prezenta cauza obligatia debitorului de a plati contravaloarea serviciilor de telefonie mobila s-a nascut odata cu semnarea contractului, acesta reprezentând ”legea partilor” în acceptiunea art. 969 C.civ., si nu odata cu emiterea facturii lunare.

În al doilea rând, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv certa în sensul ca existenta ei sa fie neîndoielnica, sa rezulte din chiar înscrisul constatator al creantei, sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul, conform art.379 alin.3 C.proc.civ., lichida atunci când cuantumul acesteia este determinat prin înscrisul care o constata sau cel putin determinabil prin înscrisul respectiv sau prin alte înscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau dupa caz sunt opozabile debitorului, conform art.379 alin.4 C.proc.civ., iar exigibila în sensul ca termenul prevazut în favoarea sau si în favoarea debitorului s-a împlinit ori în conditiile legii, art.263 si art.382 C.proc.civ., debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Instanta retine ca în cauza sunt îndeplinite si aceste cerinte impuse de lege. Astfel, creditoarea a solicitat obligarea debitorului la plata unei sume de bani – debit principal – în cuantum de 237,12 lei. Creanta reclamantei este certa, conform dispozitiilor art. 379 alin.3 C. proc. civ., întrucât rezulta fara a putea fi pusa la îndoiala din înscrisurile depuse la dosar, respectiv: contractul de abonament seria 5038219/22.02.2007 (filele 10-12), factura seria si numarul JAA012901146 /27.07.2007 (fila 6) si factura seria si numarul JAA010458200/27.06.2007 (fila 8) si totodata, lichida, potrivit prevederilor art.379 alin.4 C. proc. civ., întrucât cuantumul creantei este clar determinat.

Instanta mai apreciaza ca este îndeplinita si cerinta exigibilitatii, întrucât facturile fiscale depuse la dosar nu au fost achitate în momentul în care au ajuns la scadenta.

Având în vedere ca debitorul nu a facut nici o dovada a platii si ca si-a exprimat acordul cu privire la modul de facturare si data platii prin semnarea contractului încheiat cu creditoarea, instanta constata ca s-a facut dovada de catre creditoare a unei creante certe, lichide si exigibile împotriva debitorului conform art.1 din O.G. 5/2001, în ceea ce priveste debitul principal de 237,12 lei.

Cu privire la penalitatile conventionale de întârziere, instanta constata ca acestea au fost calculate începând cu data scadenta a fiecarei facturi avându-se în vedere un cuantum al debitului de 237,12 lei si un cuantum procentual al penalitatilor de 1,0% pentru fiecare zi de întârziere, pentru serviciile prestate lunar, rezultând un cuantum de 237,12 lei, în limita debitului principal.

Într-adevar, conform conditiilor generale ale contractului, art. 11, pentru sumele neplatite la termen creditoarea si-a rezervat dreptul de a aplica penalitati de întârziere, în valoare de 1,0% pe zi calendaristica, calculate asupra contravalorii facturii, pâna la data achitarii integrale a debitului. Instanta retine ca aceasta prevedere contractuala reprezinta o clauza penala, în sensul art. 1066 C.civ.

Prin urmare, creditoarea justifica o creanta certa, lichida si exigibila si cu privire la penalitatile de întârziere, în cuantum de 237,12 lei.

Cu privire la dobânda comerciala legala în cuantum de 32,62 lei, aferenta pretului neachitat de 237,12 lei, calculata din a 101 zi de întârziere, instanta retine ca art. 43 C.com. stabileste regula curgerii de drept a dobânzilor din ziua când devin exigibile, în cazul obligatiilor comerciale, în conformitate cu dispozitiile O.G. nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii banesti. Dobânda legala se aplica numai la obligatiile care constau într-o suma de bani si numai în cazul raspunderii debitorului pentru întârzierea executarii obligatiilor banesti, ea reprezentând daune interese moratorii. Clauza penala privind penalitatile de întârziere si dobânda legala nu pot fi cumulate deoarece ambele reprezinta daune interese moratorii si acopera acelasi prejudiciu.

Astfel, având în vedere ca în contract este prevazuta o clauza penala, instanta va respinge capatul de cerere privind obligarea la plata dobânzilor comerciale, ca neîntemeiat.

În ceea ce priveste solicitarea creditoarei de acordare a sumei de 210,33 lei, reprezentând taxa de reziliere, instanta constata ca la art. 14.2 din contract s-a prevazut ca în cazul în care clientul denunta contractul înainte de perioada minima contractuala sau, dupa caz, perioada minima prevazuta în oferta speciala, acesta va fi obligat la plata unei taxe fixe de încetare a contractului, echivalentul a 300 USD pentru fiecare abonament Orange contractat. Instanta retine ca în prezenta cauza nu se poate aplica aceasta prevedere contractuala, deoarece nu ne aflam în cazul unei denuntari a contractului din partea clientului.

În consecinta, instanta va respinge capatul de cerere privind obligarea debitorului la plata sumei de 210,33 lei reprezentând taxa de reziliere, ca neîntemeiat.

În raport cu argumentele de fapt si de drept expuse anterior instanta, în temeiul art.1 si art.6 alin.2 din O.G. nr.5/2001, va admite în parte cererea dedusa judecatii si va soma debitorul sa achite creditoarei suma de 237,12 lei reprezentând contravaloare servicii de telefonie mobila prestate si suma de 237,12 lei reprezentând penalitati de întârziere conventionale, în termen de 20 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei, în temeiul art. 6 alin.3 din O.G. nr.5/2001.

În ceea ce priveste cererea creditoarei privind cheltuielile de judecata, instanta, având în vedere ca debitorul a cazut în pretentii si se afla în culpa procesuala, si în temeiul art. 276 C.proc.civ., va dispune obligarea debitorului sa achite creditoarei suma de 39,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru în cuantum de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei, asa cum rezulta din dovezile depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte cererea formulata de creditoarea ……. prin mandatar . ….. cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în ……., în contradictoriu cu debitorul ….., cu domiciliul în ….., si în consecinta:

Someaza debitorul sa achite creditoarei în termen de 20 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei, suma de 237,12 lei reprezentând contravaloare servicii de telefonie mobila prestate si suma de 237,12 lei reprezentând penalitati de întârziere conventionale.

Respinge capatul de cerere privind obligarea debitorului la plata dobânzii legale în cuantum de 32,62 lei, ca neîntemeiat.

Respinge capatul de cerere privind obligarea debitorului la plata sumei de 210,33 lei reprezentând taxa de reziliere, ca neîntemeiat.

Obliga debitorul sa achite creditoarei suma de 39,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de cerere în anulare pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 16.12.2010.

Etichete: