Top

Somatie de plata

Sentinta civila nr.661

Sedinta publica din 02.03.2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei la data de …….sub dosar nr…………., creditoarea ……….. a chemat în judecata pe debitorul ……………., solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea debitorului la plata sumei de 1060 lei reprezentând debit neachitat, precum si a sumei de 445 lei reprezentând dobânzi rezultate din contractul de vânzare-cumparare nr…………………

Totodata, creditoarea a mai solicitat, în temeiul art.1 al.2 din OG nr.5/2001 reactualizarea sumelor în raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca în baza contractului de vânzare-cumparare nr…………. i-a vândut pârâtului, în 24 rate lunare, un telefon mobil „Samsung” D600, în valoare totala de 1699 lei, la care se adauga dobânda de 715 lei, conform contractului, emitând factura fiscala nr…………., semnata si acceptata de ambele parti.

A mai învederat creditoarea ca pe parcursul derularii contractului debitorul i-a achitat diverse sume, ultima plata efectuata fiind la data de 15.06.2007, iar debitul total ramas neachitat fiind de 1505 lei din care 1060 lei-sold si 445 lei-dobânda.

Creditoarea a precizat ca în cauza sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate ale somatiei de plata prevazute de art.1 din OG nr.5/2001, respectiv creanta sa este certa, lichida si exigibila.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe dispozitiile OG nr.5/2001.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 39 lei si timbru judiciar în valoare de 0,50 lei.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar, în copie, urmatoarele înscrisuri: …………..

În conformitate cu dispozitiile art.242 al.2 din Codul de procedura civila s-a solicitat de catre creditoare judecarea cauzei si în lipsa partilor.

Debitorul, desi legal citat, nu a depus întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta pentru a propune probe si a formula aparari.

În cauza instanta a încuviintat, în temeiul art.167 Cod procedura civila, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei:

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 02.08.2006 între creditoarea ………………… SRL si debitorul ………………. s-a încheiat contractul de vânzare-cumparare nr.024.

În temeiul acestui contract, creditoarea, în calitate de vânzatoare, i-a vândut debitorului, în calitate de cumparator, un telefon mobil marca Samsung D600, în schimbul pretului de 1699 lei si a dobânzii în cuantum de 715 lei.

Potrivit contractului, debitorul s-a obligat sa plateasca pretul si dobânda în 24 rate lunare.

Conform evidentei contabile a creditoarei, debitorul a achitat o parte din debit, ramânând un rest de plata în cuantum total de 1505 lei, din care suma de 1060 lei reprezentând pret neachitat, iar suma de 445 lei reprezentând dobânzi.

În ceea ce priveste dobânda prevazuta de parti în contract, instanta apreciaza ca aceasta are valoarea unor fructe civile, iar nu de sanctiune ce intervine în caz de neexecutare la scadenta a obligatiilor asumate contractual.

În drept, potrivit art.1 din OG nr.5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Potrivit art.379 alin.3 C.pr.civ., creanta are un caracter cert atunci când existenta sa rezulta din însusi actul de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creanta este lichida atunci când cuantumul acesteia este determinat prin înscrisul care o constata sau, cel putin, este determinabil prin înscrisul respectiv sau prin alte înscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art. 379 alin.4 C.pr.civ.. Creanta este exigibila (scadenta) daca termenul prevazut în favoarea ori si în favoarea debitorului s-a împlinit ori, în conditiile legii – art. 263 si art. 382 C.pr.civ. – debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Analizând prezenta cerere de emitere a somatiei de plata în raport de aceste cerinte, instanta retine urmatoarele:

Creanta este certa, în sensul art. 379 alin. 3 din C.proc. civ. deoarece existenta creantei rezulta din contractul încheiat între parti, însusit de acestea prin semnatura.

Creanta este lichida, în sensul art.379 alin. 4 din C.proc. civ. deoarece câtimea acesteia este determinata prin însusi actul de creanta, respectiv contractul încheiat între parti.

Creanta este exigibila, în facturi prevazându-se scadenta fiecarei rate, fiind împlinita cu mult înainte de data introducerii cererii de chemare în judecata.

Fata de prevederile art. 969 Cod Civil, instanta retine ca debitoarei îi revenea obligatia de a achita integral facturile invocate de catre creditoare la datele când acestea au devenit scadente.

Întrucât creanta solicitata de creditoare prin prezenta cerere este certa, lichida si exigibila, pentru suma totala de 1505 lei, reprezentând o obligatie de plata a unei sume de bani si este determinata potrivit contractului încheiat între parti, având în vedere considerentele de fapt si de drept expuse si constatând întrunite conditiile cerute de art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, instanta va soma debitoarea sa plateasca creditoarei, suma totala de 1505 lei, din care suma de 1060 lei reprezentând pret neachitat, iar suma de 445 lei reprezentând dobânzi.

În temeiul art.1 al.2 din OG nr.5/2001 instanta va dispune reactualizarea acestor sume în raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective.

Totodata, în temeiul art.274 Cod procedura civila va obliga debitorul la plat catre creditoare a sumei de 39,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete: