Top

Contestaţie la executare. Excepţia lipsei obiectului. Netemeinicia pe fond a cererii în condiţiile în care singurul argument este existenţa riscului de casare a unei hotărâri judecătoreşti definitive

Dosar nr. 270/233/2010

Sentinţa civilă nr. 645 din 26.01.2010

Titlu:

Contestaţie la executare. Excepţia lipsei obiectului. Netemeinicia pe fond a cererii în

condiţiile în care singurul argument este existenţa riscului de casare a unei hotărâri judecătoreşti

definitive şi executorii în urma soluţionării apelului.

Hotărârea:

Prin acţiunea înregistrată la data de 06.10.2009 pe rolul Tribunalului Galaţi sub nr.

5726/121/2009, contestatoarea SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT, în contradictoriu

cu intimata P T, a contestat titlul executoriu emis de Tribunalul Galaţi prin sentinţa nr.1070/2009,

titlu în baza căruia a fost pornită executarea silită în dosarul de executare nr.489/2009 al B.E.J. C

D C. Până la soluţionarea contestaţiei, a solicitat suspendarea executării silite.

În motivarea acţiunii, contestatoarea a arătat că titlul – sentinţa nr.1070/2009 – a fost

recurată, deci este posibilă schimbarea ei în tot ori în parte. Chiar dacă hotărârea este definitivă,

deci executorie, existând riscul modificării, se impune neexecutarea ei.

În drept a invocat dispoziţiile art.399 şi următoarele din C.pr.civ.

Intimata P T, care a depus întâmpinare la dosar, a invocat excepţia necompetenţei

materiale a Tribunalului iar, pe fond, a solicitat respingerea contestaţiei. A motivat prin faptul că o

contestaţie la executare se judecă în primă instanţă de instanţa de executare, care în cauză este

Judecătoria Galaţi. A mai arătat că, atâta vreme cât hotărârea este executorie, nu există motiv

pentru neexecutarea ei.

Prin sentinţa comercială nr.1112/2009, TRIBUNALUL GALAŢI a admis implicit excepţia

necompetenţei materiale invocate de intimată şi a declinat cauza la Judecătoria Galaţi spre

competentă soluţionare.

Cauza a fost înregistrată la 07.01.2010 pe rolul Judecătorie Galaţi sub nr.270/233/2010. A

fost ataşat dosarul de încuviinţare a executării silite nr.15235/233/2009 al Judecătoriei Galaţi.

La termenul de judecată din 26.01.2010, intimata, prin avocat S I-B, a invocat excepţia

lipsei obiectului contestaţiei. A motiv de faptul că, între timp, recursul contestatoarei împotriva

titlului executoriu a fost respins; a depus un extras de pe portalul Curţii de apel Galaţi (fila 7).

Analizând cu prioritate excepţia lipsei obiectului contestaţiei, ridicată de intimată,

instanţa apreciază că este neîntemeiată pentru motivele ce se vor arăta.

În fapt, titlul executoriu invocat de intimată pentru executare silită este reprezentat de

sentinţa civilă nr.1070/2009 pronunţată în dosarul nr.2003/121/2009, sentinţă definitivă, deci

executorie la data pronunţării. Sentinţa a fost recurată de contestatoare, dar recursul a fost respins

prin decizia nr.73/2010 a Curţii de apel Galaţi (aşa cum reiese din evidenţa informatizată

disponibilă pe site-ul instanţei).

În drept, existenţa obiectului unei cereri este o condiţie fundamentală pentru ca aceasta

să poată fi judecată. Totuşi, o contestaţie la titlu nu rămâne fără obiect dacă s-a respins recursul

împotriva hotărârii care constituie însuşi titlul. Astfel, în cadrul judecării unei astfel de contestaţii nu

se pot discuta chestiuni de fond (pentru că fondul poate fi analizat doar prin sistemul căilor de atac

prevăzute de lege). Singurele avute în vedere sunt chestiunile de formă, deci contestaţia la

executare, pe de o parte, şi recursul, pe de alta, au sfere de aplicare diferite. Rezultă că soluţia

unuia (recursul) nu influenţează desfăşurarea celeilalte (contestaţia).

În consecinţă, instanţa va respinge ca neîntemeiată excepţia.

Analizând fondul cauzei, instanţa reţine că acţiunea este neîntemeiată pentru

următoarele considerente:

În fapt, singurul argument contestatoarei este că, atâta vreme cât există riscul ca

hotărârea să fie modificată în recurs, nu se justifică executarea ei (nici silită). Un astfel de

argument este evident neîntemeiat. Legiuitorul a stabilit expres executorialitatea hotărârilor

definitive, luând în calcul inclusiv posibilitatea ca ele să fie modificate în recurs. Deci critica este

una la dispoziţiile relevante din procedura civilă, însă nu este rolul instanţei de faţă să analizeze

oportunitatea unei soluţii legislative. Existe alte căi în acest sens, de exemplu excepţia de

neconstituţionalitate.

În drept, în lipsa unor motive temeinice, contestaţia apare ca nefondată.

În consecinţă, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată contestaţia la executare

formulată de contestatoarea SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT în contradictoriu cu

intimata P T.

În ce priveşte suspendarea executării silite, solicitată de contestatoare, instanţa constată

că cererea nu mai poate fi analizată, din moment ce a fost pronunţată o soluţie pe fond.

În ce priveşte cheltuielile de judecată, fiind îndeplinite condiţiile din art.274 Cod de

procedură civilă, instanţa va admite cererea intimatei şi va obliga contestatoare la plata către

aceasta a sumei de 700 lei (chitanţă onorariu avocat – fila 5).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei obiectului acţiunii, excepţie invocată de intimata

P T, cu domiciliul în Galaţi, , judeţul Galaţi.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoarea

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT cu sediul în Galaţi, în contradictoriu cu intimata P

T, împotriva executării silite pornite în dosarul de executare nr.489/2009 al B.E.J. C D C din Galaţi.

Obligă contestatoarea la plata către intimată a sumei de 700 lei cu titlul de cheltuieli de

judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.01.2010.

Tags: