Top

Perfectare act

Dosar nr.199/316/2007

ROMÂNIA

TRIBUNALUL GALAŢI

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ nr.109

Şedinţa publică din data de 19.02.2008

PREŞEDINTE: Savin Alina

JUDECĂTOR: Zară Raluca

GREFIER: Gagu Gabriela

Pe rol fiind soluţionarea apelului declarat de către reclamanţi Luncă Dănuţ şi Luncă Anişoara domiciliaţi în Localitatea Tg. Bujor Judeţul Galaţi Sat Moscu împotriva sentinţei civile nr.546/12.09.2007pronunţată de Judecătoria Tg.Bujor în contradictoriu cu intimata-pârâtă Tănase Georgeta domiciliată în Galaţi str. Saturn nr.14 Bl. C3, ap.46 , fără forme legale în Galaţi Localitatea Tg. Bujor Sat Moscu.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare, se prezintă apelanta-reclamantă personal şi asistată de avocat David Ion cu împuternicire avocaţială depusă la dosar ( fila 13 din dosar) care răspunde şi pentru apelantul-reclamant, pentru intimata-pârâtă avocat Domniţeanu Constantin cu împuternicire avocaţială depusă la dosar ( fila 12 din dosar).

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentantul apelanţilor-reclamanţi depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Tribunalul pune în discuţia părţilor calificarea căii de atac a prezentei cauzei.

Reprezentantul apelanţilor-reclamanţi consideră că prezenta cale de atac este cea a apelului având în vedere faptul că acţiunea nu este evaluabilă în bani.

Reprezentantul intimatului-pârât precizează că acţiunea este evaluabilă în bani din punctul său de vedere întrucât este vorba despere perfectarea unei act de vânzare-cumpărare a unui imobil motiv pentru care calea de atac o consideră ca fiind recursul.

Tribunalul, deliberând, apreciază că având în vedere obiectul acţiunii, acesta fiind evaluat la valoarea de sub un miliard, califică prezenta cale de atac ca fiind recursul şi nu apelul.

Tribunalul dispune lăsarea cauzei la a doua strigare pentru legală constituire a completului de judecată.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare se prezintă apelanta-reclamantă personal şi asistată de avocat David Ion cu împuternicire avocaţială depusă la dosar ( fila 13 din dosar) care răspunde şi pentru apelantul-reclamant, pentru intimata-pârâtă avocat Domniţeanu Constantin cu împuternicire avocaţială depusă la dosar ( fila 12 din dosar).

Reprezentantul recurenţilor-reclamanţi depune la dosar înscrisuri respectiv copie a interogatoriului luat de reclamanta Tănase Georgeta pârâtului Lunca Anişoara la fond, copie a sentinţei civile nr.13/16.01.2008.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, Tribunalul legal constituit din: Preşedinte Alina Savin, Judecător Zară Raluca şi Judecător Doru Benescu, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri.

Reprezentantul recurenţilor-reclamanţi solicită admiterea recursului declarat, motivat de faptul că hotărârea instanţei de fond este nelegală şi netemeinică sub aspectul faptului că apelanţii-pârâţi nu ar fi probat consimţământul dat de intimata-reclamantă cu privire la vânzare, sens în care s-a considerată că nu a existat o promisiune de vânzare. Consideră că din probele administrate în cauză se desprinde în mod clar faptul că intimata şi-a dat consimţământul faţă de vânzarea celor două camere şi teren aferent, aspect confirmat şi de acceptul acesteia de a construi în prelungirea celor două camere alte anexe. În anul 1999 acesta şi-a dat consimţământul în mod clar cu privire la vânzare deşi ulterior a refuzat să prezinte documentul scris care atestă consimţământul deplin al acesteia. Cu atât mai mult cu cât ulterior înţelegerii dintre părţi s-a procedat la efectuarea documentaţiei cadastrale din cuprinsul căreia rezultă că intimata vindea imobilul casă de locuit cu două camere şi terenul aferent acestora. Cu privire la acest aspect instanţa de fond nu s-a pronunţat în nici un fel, deşi documentaţia cadastrală a fost depusă la dosar.

Faţă de aceste aspecte solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea recursului declarat motivat de faptul că între părţi nu a existat niciodată o înţelegere aşa cum susţine reprezentantul apelanţilor-reclamanţi şi că doar le-a acceptat acestora să locuiască în cele două camere cu chirie. Totodată solicită obligarea apelanţilor-reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Bujor sub nr.199/316/2007 reclamanţii Luncă Dănuţ şi Luncă Anişoara au chemat în judecată pe pârâta Tănase Georgeta solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate cu caracter autentic vânzarea-cumpărarea imobilului casă de locuit şi teren în suprafaţă de 1200 mp.situat în intravilanul satului Moscu.

În motivarea acţiunii reclamanţii au învederat următoarele:

În anul 1999 au convenit cu pârâta să cumpere imobilul casă de locuit formată din două camere şi teren aferent în suprafaţă de 1200 mp. Pentru care a solicitat suma de 9.000.000 ROL şi 1200 USD.

Au cumpărat imobilul, s-au mutat efectiv în acesta cu acordul pârâtei şi au extins spaţiul de locuit prin construirea altor camere şi dependinţe.

Au precizat reclamanţii că deşi au solicitat pârâtei perfectarea actului de vânzare-cumpărare acesta a refuzat în mod constant şi îi ameninţă cu evacuarea.

În drept şi-au întemeiat acţiunea pe disp. Art.111 C.pr. civ. şi art.1073 şi art.1074 C. Civ.

În dovedirea acţiunii au solicitat proba cu acte , interogatoriul pârâtei şi martori.

Pârâta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

A arătat pârâta că nu a primit de la reclamanţi nici o sumă de bani pentru imobil, le-a permis acestora să locuiască în imobil urmând să facă î înţelege scrisă şi să stabilească preţul vânzării. Acest lucru nu s-a mai realizat deoarece odată ce reclamanţii s-au mutat în imobil au început să facă modificări fără a-i cere acordul.

În combaterea acţiunii a solicitat proba cu înscrisuri, martori şi interogatoriul reclamanţilor.

Prin sentinţa civilă nr.546/12.09.2007 a Judecătoriei Tg. Bujor, s-a respins acţiunea reclamanţilor ca fiind nefondată.

S-a reţinut că între părţi au existat numai discuţii cu privire la o eventuală vânzare-cumpărare a imobilului, că nu a fost încheiată o convenţie scrisă între părţi, că reclamanţii nu au reuşit să probeze existenţa consimţământului.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii Luncă Dănuţ şi Luncă Anişoara, criticând-o pentru motive vizând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia.

Reclamanţii au susţinut că acordul de voinţă al părţilor privind vânzarea terenului în discuţie s-a realizat încă din 1999, că au plătit sumele de bani stabilite ca preţ, că s-au mutat în imobil încă din 1999 şi mai mult, au edificat construcţii de amploare ( extinderi, dependinţe) comportându-se ca adevăraţi proprietari.

Recursurile sunt întemeiate pentru considerente ce vor fi expuse mai jos.

Din întregul material probator administrat în cauză rezultă cu certitudine că între părţi s-a realizat acordul de voinţă în privinţa vânzării-cumpărării imobilului în discuţie.

Astfel, reclamanţii au făcut dovada în faţa instanţei de judecată că pârâta le-a promis că le va vinde imobilul ( casă de locuit şi teren aferent), încă din anul 1999, le-a permis să se mute în casă, a fost de acord cu edificarea unor construcţii de amploare, constând în 5 camere, bucătărie, 2 holuri, beci, mansardă, fântână, alei din beton, bucătărie de vară.

Din actele dosarului rezultă că părţile au convenit şi asupra preţului chiar pârâta recunoscând la interogatoriu că a primit suma menţionată în chitanţa de mână aflată la fila 45 din dosarul de fond ( 830 dolari USA) – fila 47 pct.5.

Mai mult chiar, pârâta a recunoscut la interogatoriu că în anul 2005 a mers la notarul public Chiriţoiu Eugen, împreună cu reclamanţii, pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, însă la acel moment tranzacţia nu a putu fi încheiată( fila 47 dosar fond-pct.9,10).

Martorii Damaschin Ştefan şi Duma Ion propuşi de reclamanţi, au confirmat susţinerile acestora privind existenţa înţelegerii dintre părţi arătând chiar că în comunitate reclamanţii sunt percepuţi ca fiind proprietarii imobilului.Au arătat că preţul a fost parţial achitat, că reclamanşii au edificat noile construcţii pe parcursul a doi ani, timp în care pârâta nu s-a opus, ci dimpotrivă relaţiile dintre ei erau cordiale ( filele 53, 54 din dosarul de fond).

Martora Dmaschin Ruxandra, propusă de pârâtă a arătat că este vecină şi prietenă cu aceasta şi a învederat instanţei că reclamanţii au venit în imobil şi au edificat construcţii cu acordul pârâtei. ( fila 55 din dosarul de fond)

Chiar şi împrejurarea că pârâta nu a făcut demersuri pentru evacuarea reclamanţilor în decursul a peste 9 ani, nu s-a opus edificării construcţiilor, a primit o sumă de bani de la reclamanţi, dovedeşte existenţa consimţământului său, cu privire la înstrăinarea imobilului. Înţelegerea părţilor are semnificaţia amânării încheierii contractului de vânzare—cumpărare şi deci reprezintă un antecontract.

În consecinţă, pornind de la realitatea că un antecontract naşte în sarcina părţilor obligaţia de a face, instanţa apreciază că această obligaţie este susceptibilă de executare silită directă atipică, prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract autentic.

Prin urmare, va admite recursul, va modifica în tot hotărârea recurată în sensul că va admite acţiunea şi va dispune perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de către reclamanţii Luncă Dănuţ şi Luncă Anişoara domiciliaţi în Localitatea Tg. Bujor Judeţul Galaţi Sat Moscu împotriva sentinţei civile nr.546/12.09.2007pronunţată de Judecătoria Tg.Bujor în contradictoriu cu intimata-pârâtă Tănase Georgeta domiciliată în Galaţi str. Saturn nr.14 Bl. C3, ap.46 , fără forme legale în Galaţi Localitatea Tg. Bujor Sat Moscu.

Modifică în tot hotărârea recurată în sensul că:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii Luncă Dănuţ şi Luncă Anişoara.

Dispune perfectarea contractului de vânzare-cumpărare privind imobilul casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 1200 mp, intravilan, Sat Moscu, Tg.Bujor, tarla 28, parcela 297.

Dispune comunicarea hotărârii la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.02.2008.

Etichete: