Top

Invocarea uzucapiunii pe cale de excepţie – art.1841 C.civ. Acţiunea în revendicare poate fi paralizată prin invocarea uzucapiunii, dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege: să existe o posesie de 30 ani

DREPT CIVIL

Dosar nr. 1341/324/2007

Sentinţa civilă nr. 2372/2007

Invocarea uzucapiunii pe cale de excepţie – art.1841 C.civ.

Acţiunea în revendicare poate fi paralizată prin invocarea uzucapiunii, dacă

aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege: să existe o posesie de 30

ani, iar posesia să fie utilă ( neviciată).

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub număr de

înregistrare RJ/1341/324/2007 din 19.04.2007 reclamanţii TPP, TV, TI şi

MM au chemat în judecată pe pârâta HI pentru a fi obligată să le lase în

deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 200 m.p. situat în

Tecuci, str.Petru Rareş, nr.22 şi să-şi ridice construcţiile edificate pe acest

teren, cu cheltuieli de judecată.

In motivare, reclamanţii au arătat că sunt proprietarii terenului

pe care îl revendică conform titlului de proprietate nr.1013-91704.04.2002.

terenul pe care îl revendică este posedat de pârâtă încă din anul 1978, fără

nici un drept.

In drept, şi-au întemeiat cererea pe disp.art.480 şi 483 şi

următoarele C.civ.

În dovedirea acţiunii au solicitat proba cu înscrisuri, cu

martori, expertiză tehnică, cercetare locală şi cu interogatoriul pârâtei.

Cauza a parcurs un prim ciclu procesual, însă sentinţa civilă

413/2006 a Judecătoriei Tecuci a fost casată prin decizia civilă nr.788/2006 a

Tribunalului Galaţi şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi

instanţă.

In speţă, în rejudecare, pârâta prin apărător a invocat excepţia

uzucapiunii motivată de faptul că aceasta locuieşte în imobil de aproximativ

30 ani.

Prin sentinţa civilă nr.2372/2007 pronunţată de Judecătoria

Tecuci a fost admisă excepţia uzucapiunii invocată de pârâtă şi a fost

respinsă acţiunea ca fiind nefondată.

S-a reţinut în motivarea hotărârii că:

Din coroborarea concluziilor raportului de expertiză

topometrică cu declaraţiile martorilor audiaţi, CM şi GO şi înscrisul sub

semnătură privată intitulat „chitanţă”, a rezultat că pârâta locuieşte în

imobilul casă de locuit, având teren aferent în suprafaţă de 188 m.p., la

adresa din str.Petru Rareş, nr.22, din anul 1978.

Din declaraţiile martorilor a mai rezultat că pârâta a stăpânit în

mod continuu terenul aferent casei d e locuit, nefiind tulburată până în

urmă cu aproximativ 8 ani când reclamanta MM i-a luat deja o parte din

teren.

Făcând o socoteală sumată, instanţa a constatat că sunt

îndeplinite condiţiile prev. de art.1890 C.civ. cu privire la uzucapiunea de 30

de ani, posesia pârâtei fiind o posesie utilă.

Cum uzucapiunea poate fi invocată şi pe cale de excepţie, aşa

cum rezultă din disp.art.1841 C.civ. şi apreciind că această excepţie a fost

dovedită de pârâtă, instanţa a admis excepţia invocată şi a respins acţiunea

ca atare.

Impotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamanţii MM, TPP,

TV, TI. Au arătat că împotriva pârâtei au formulat acţiune în evacuare,

soluţionată prin sentinţa civilă nr.1816/2003. In anul 2006 au formulat

prezenta acţiune în revendicare. Consideră că începând cu anul 2003 cursul

prescripţiei s-a întrerupt iar termenul necesar pentru constatarea uzucapiunii

nu s-a împlinit.

Prin decizia civilă nr.812/2008 a Tribunalului Galaţi s-a admis

recursul şi a schimbat în tot sentinţa civilă nr.2372/2007 a Judecătoriei

Tecuci. In rejudecare s-a respins excepţia uzucapiunii şi s-a admis acţiunea,

pârâta fiind obligată să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi paşnică

folosinţă suprafaţa de 200 m.p. teren situat în mun.Tecuci, str.Petru Rareş,

nr.22 şi să-şi ridice construcţiile edificate pe această suprafaţă.

Instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:

Acţiunea în revendicare poate fi paralizată prin invocarea

uzucapiunii, lucru pe care pârâta l-a făcut la termenul de judecată din data de

05.10.2007. Apărătorul său a invocat uzucapiunea de 30 ani. pentru a opera

această uzucapiune, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: să existe o

posesie de 30 ani iar posesie să fie utilă, adică neviciată. Nu se cere nicio

altă condiţie. Posesorul poate fi de bună credinţă ori de rea-credinţă şi fără

nici un titlu.

Din înscrisul denumit „ chitanţă” şi depus la dosar, ca şi din

depoziţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că pârâta şi soţul său au locuit

în imobil din anul 1978.

In aceste condiţii, termenul de 30 ani, necesar pentru

dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, trebuia să se

împlinească în anul 2008. In anul 2003, reclamanta MM a promovat o

acţiune în revendicare, respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi

irevocabilă. Prescripţia achizitivă nu a fost întreruptă la această dată, ci în

anul 2000, când MM a deposedat-o pe pârâtă de o parte din suprafaţa de

teren pe care o deţinea.

Nefiind îndeplinit termenul pentru a prescrie şi întrucât cele

două condiţii trebuie îndeplinite cumulativ, nu se mai impune analizarea

celei de-a doua condiţii.

In cauză a existat şi o opinie separată.

In opinia separată s-a considerat că pârâta trebuia să fie

obligată să lase reclamanţilor în proprietate şi paşnică folosinţă terenul în

suprafaţă de 200 m.p., dar că trebuia respins ca nefondat capătul de cerere

privind obligarea pârâtei la ridicarea construcţiilor.

S-a motivat această opinie prin aceea că la momentul când

pârâta a început să deţină imobilul – teren a luat în posesie şi construcţiile

ce se aflau pe acel teren şi care fuseseră edificate de autorul reclamanţilor.

Este adevărat că în timp aceştia au mai edificat şi alte camere sau anexe

gospodăreşti dar buna credinţă a intimatei s-a păstrat având în vedere

greşita ei reprezentare că este proprietară.

La capătul de cerere privind revendicarea, în opinia separată s-

a făcut observaţia că termenul de prescripţie achizitivă nu s-a întrerupt la

data ocupării imobilului în anul 2000 de către reclamanta MM, care a ocupat

doar o parte din teren, ci la data de 02.10.2005, când a fost înregistrată

prezenta acţiune pe rolul Judecătoriei Tecuci, acţiune ce reprezintă o

opoziţie clară a proprietarilor faţă de posesia terţului.

Etichete: