Top

CIVIL.Fond funciar

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile privind Legea Fondului Funciar formulată de reclamanţii B.S. , B.G., B.M., D.A., S.S., P.I. şi B.S. toţi cu domiciliul ales în comuna M., judetul B. în contradictoriu cu paraţii: Comisia locala pentru aplicarea Legii Fondului Funciar M., Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B. şi Preşedintele Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta B.S. personal şi asistată de avocat L.P., lipsind reclamanţii B.G., B.M., D.A., S.S., P.I. şi B.S., parata Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B., Preşedintele Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B. şi Comisia locala pentru aplicarea Legii Fondului Funciar M. pentru care a răspuns avocat M.R.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă oral obiectul pricinii, stadiul în care se află judecata, modul de îndeplinire a procedurii de citare si măsurile dispuse de instanţă, după care:

Se arată că acţiunea este scutită de taxa de timbru.

Avocat L.P. precizează că nu mai are alte probe de administrat în cauză, apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Avocat M.R. nu consideră cauza în stare de judecată, solicită administrarea probei cu interogatoriu pentru parata Comisia Judeteana B.şi totodata a se depune documentaţia care a fost purtată între reclamantă şi Comisia Judeteana B., respectiv contestatia îregistrată sub nr. 4588/2010.

Avocat L.P. depune la dosar contestatia înregistrată cu nr. 4588/2010 şi cererea înregistrată sub nr. 136/2005 adresată primarului comunei M, dupa care avocat R. M. nu mai insista in depunerea documentatiei.

Instanţa în baza art 150 cod pr. civilă constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat L.P. arată că reclamanţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 13,26 ha de pe urma defunctului S.A.. Iniţial s-a formulat cerere de chemare în judecata şi urmare sentinţei pronunţate s-a constatat că B.R. este singura moştenitoare a lui S.A.. S-a solicitat anularea titlurilor de proprietate , numai unul din ele s-a anulat, Comisia Locala M. a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,51 ha, refuzând să emită titlul de proprietate. Formulându-se contestatie, conf. art 53 din Lg. 18/1991 Comisia Judeţeană B. trebuia să trimită un răspuns că s-a respins contestatia. In cele din urmă a răspuns în sensul că nu ar mai fi în termen să solicite aceste terenuri. In adresa de la fila 7 dosar precum şi în întâmpinare nu se menţionează că nu ar fi îndreptăţiţi să fie puşi în posesie pentru suprafaţa de 10,26 ha teren. Faţă de aceasta situaţie solicită admiterea acţiunii, obligarea paratei Comisia Locala M. să reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 10,26 ha. Renunţă la cel de al doilea capăt de cerere privind acordarea de daune cominatorii. Cu cheltuieli de judecată.

Avocat M.R. solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă., astfel reclamanţii au solicitat iniţial obligarea paratei Comisia Judeteana B. de a emite o decizie cu privire la modul de solutionare a plângerii formulate , respectiv la modul de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 10,26 ha teren. S-a modificat conţinutul acţiunii principale, însă conform art 32 modificarea obiectului acţiunii se face pana la prima zi de înfaţişare, iar reclamanţii au depus modificarea cu mult peste acest termen. Arată că , Comisia Locala M. a arătat că B.R. în anul 1998 a depus o cerere de reconstituire, cerere care nu a mai fost continuată decât în anul 2005 când s-a adresa din nou comisiei conf. Lg 247/2005 şi nici după introducerea acestei cereri nu a mai făcut nici o cerere. Iniţial cererea numitei B.R. a fost respinsă şi nu a formulat plângere la Comisia Judeteana B. Că în anul 2010 fac cerere moştenitorii defunctei nu se poate lua în considerare , autoarea nefacând nici un demers la Comisia Judeteana B. Instanţa nu poate da o solutie de reconstituirea dreptului de proprietate fără a se parcurge o procedură cu Comisia Judeteană B. Dacă instanţa apreciază că din actele de la dosar , respectiv sentinţele civile , ar rezulta că cunoşteau răspunsul Comisiei Judetene, atunci acţiunea este tardiv introdusă. Totodată este prematur introdusă acţiunea pentru că nu s-a aşteptat răspunsul de la Comisia Judeteana B. Solicită a se observa ca prin marirea câtimei s-a solicitat suprafata de 10,26 ha , insă din totalizarea suprafeţelor de 3,51 ha pentru care au fost puşi în posesie, cu cele 3 ha pădure şi cele 10,26 ha , rezultă o suprafaţa mai mare decât cea de 13, 26 ha cu cat a figurat iniţial autorul S.A.. Faţă de cele aratate solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă.

Avocat L.P., în replică arată că a fost parcursă toată procedura conf. Lg 18/1991, Lg 169/ şi lg. 247 . Comisia Judeteana nu a dat niciodata nici un răspuns, la data de 4.03.2010 se dă un răspuns că este pusă în posesie pentru suprafata de 3,51 ha dupa care ulterior a refuzat emiterea titlului de proprietate. Referitor la lipsa calităţii procesuale , reclamantii au calitate, deoarece B.R. a decedat pe parcursul procesului şi acestia au fost introduşi în proces . Solicită admiterea acţiunii cu cheltuieli de judecata.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamanţii B.S. , B.G., B.M., D.A., S.S., P.I. şi B.S. au chemat in judecata pe paraţii Comisia locala pentru aplicarea Legii Fondului Funciar M., Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B. şi Preşedintele Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B. , solicitind ca prin hotarirea care se va da sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 10,26 ha ramasa de pe urma defunctului S.A. si sa fie obligat presedintele comisiei judetene pentru legea fondului funciar la daune cominatorii in suma de 500 lei/zi de la data ramineri definitine a sentintei si pina la comunicarea hotaririi comisiei judetene B.

In motivarea de fapt reclamantii arata ca B.R. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 13,26 ha de pe urma defunctului S.A. in baza Legii 1/2000 si Legii 247/2005.

Arata ca prin adresa din 14.08.2001 Comisia judeteana Buzau a dispus reanalizarea modului de reconstituire a dreptului de proprietate cu mentiunea ca B.R. si A.E. nu fac dovada calitatii de mostenitor a defunctului Stefanescu Arghir.

Prin sentinta civila nr.573/2004 a Judecatoriei R. definitiva si irevocabila B.R. a facut dovada ca este singura mostenitoare a defunctului S.A..

Ulterior Comisia locala i-a comunicat ca nu se poate reconstitui dreptul de proprietate pentru B.R. intrucit terenurile au fost reconstituite in titlurile de proprietate nr.40687/61/2003 si nr.40687/42/3002 pe numele de B.M..

Prin decizia civila nr.782/2009 a Tribunalului B. si sentinta nr.691/2009 a Judecatoriei R. s-a anulat titlul de proprietate nr.40687/61/2003 pentru 3,51 ha , retinindu-se ca acest titlu este gresit , terenul fiind a lui S.A..

Prin adresa nr.570/2007 i s-a comunicat mamei reclamantilor B.R. faptul ca i s-a aprobat cererea pentru 3 ha padure iar prin procesul verbal din 04.03.2010 comisia locala M. mai pus in posesie cu suprafata de 3,51 ha.

In conditiile in care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru diferenta de 6,75 ha pe raza comunei M., judetul B., la data de 30.04.2010 a formulat plingere impotriva modului de solutionare de catre Comisia locala M., plingere adresata in acelasi timp si comisiei locale si comisiei judetene conform confirmarii de primire AR 19971261867 si AR 19971361867.

Desi au trecut aproximativ 3 luni de la data depunerii cererii nu a primit nici un raspuns , motiv pentru care solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata si reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul solicitat prin prezenta actiune.

Temeiul de drept invocat – art.53 din Legea 18/1991.

La dosar reclamantii au depus copii de pe confirmarile de primire , procesul verbal incheiat de comisia locala M. la 04.03.2010, comunicarea catre B.R. privind aprobarea cererii pentru 3 ha padure , adresa Prefecturii B. nr.820/A/2001, fisa personala a defunctului A.S. cu terenurile detinute in anul l950 , adeverinta eliberata numitei B.R. de la Primaria comunei M. sentinta civila nr.573/2004 a Judecatoriei R., sentinta civila nr.621/2009 a Judecatoriei R. , copie de pe registrul agricol al defunctului S.A. , filele 4-17 dosar.

La termenul din 15.09.2010 s-a dispus ca pirita Comisia judeteana B.sa-si exprime punctul de vedere la actiunea formulata si sa depuna copie de pe decizia luata in rezolvarea petitiei respective.

La fila 26 dosar comisia judeteana B. a depus relatii privind dreptul de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma defunctului S.A. urmare cererii de reconstituire depuse de B.R. , aratind ca aceasta nu a depus contestatie pina la deces impotriva hotaririi comisiei locale si nerespectind procedura impusa de Legea 18/1991 nu i s-a reconstituit suprafetele respective , cererea depusa de aceasta avind caracterul unei simple petitii si nu o contestatie la hotarirea comisiei locale asa cum prevede legea, solicitind in concluzie respingerea ca inadmisibila a prezentei actiuni.

La fila 20 dosar reclamantii au depus o cerere modificatoare a actiunii principale solicitind sa se ia act ca suprafata pe care intelege sa o primeasca urmare reconstituirii dreptului de proprietate , este de 6,75 ha.

In motivarea cererii arata ca initial B.R. , mama reclamantilor , a solicitat 13,26 ha din care i s-a reconstituit 3,51 ha arabil si padure conform procesului verbal din data de 04.03.2010 respectiv 3 ha padure conform adresei nr.570/2007 , raminind de reconstituit 6,75 ha.

Comisia judeteana le-a facut comunicarea ca nu se poate lua in considerare solicitarea pentru acest teren deoarece autoarea B.R. nu a facut niciodata contestatie impotriva hotaririi comisiei locale .

Reclamantii arata ca afirmatia comisiei judetene nu este reala deoarece comisia locala nu a comunicat niciodata daca a luat vreo decizie de respingere a cererii iar la data cind le-a reconstituit cele 3,51 ha a refuzat sa le dea un raspuns cu privire la diferenta de teren.

Cererea de modificare a fost corespunzator comunicata tuturor partilor din proces dupa care s-a dispus aminarea , fiind posibilitatea ca partile sa stinga litigiul pe cale amiabila.

In acea perioada prin pensionarea judecatorului D.I. a fost desfiintat completul de judecata C 5,dosarul fiind ulterior repartizat spre solutionare la C 2.

La data de 10.01.2011 C 2 preluind dosarul a dispus introducererea in cauza in calitate de pirita si a comisiei locale Margaritesti , masura ce nu fusese luata pina la termenul respectiv , totodata comunicindu-i-se acesteia copiile inscrisurilor depuse , solicitind ca aceasta sa-si spun punctul de vedere cu privire la cererile reclamantilor.

La data de 03.02.2011 , fila 46 dosar , reclamantii au depus o alta cerere prin care si-au marit citimea obiectului actiunii solicitind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 10.26 ha teren pe raza comunei M..

A motivat ca la data de 4.03.2010 comisia locala M. i-a pus in posesie cu 3,51 ha insa ulterior au refuzat fara motiv eliberarea titlului de proprietate, fiind in situatia de a solicita reconstituirea intregii suprafete solicitate initial de 10,26 ha.

La dosar comisia locala M. a depus intimpinare prin care au solicitat sa se constate ca actiunea formulata este inadmisibila.

A aratat ca defuncta B.R. , mama reclamantilor , a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru 13,26 ha de pe urma defunctului S.A., cerere respinsa insa impotriva hotaririi comisiei locale M., aceasta nu a formulat contestatie nerespectind procedura prevazuta de Legea 18/1991.

Respingerea cererii de reconstituire a avut la baza faptul ca aceasta nu a facut dovada calitatii de mostenitoare a defunctului S.A..

A aratat ca nici ulterior , dupa pronuntarea sentintei nr.373/2004 aceasta nu a uzat de procedura speciala prevazuta de Legea 247/2005 desi in perioada respectiva a avut posibilitatea, termenele prevazute fiind prelungite.

In aceasta situatie mostenitorii , respectiv reclamantii din proces nu pot initia sau relua o astfel de procedura atit timp cit autoarea lor nu a actionat in termenele legale.

Din acest punct de vedere apreciaza ca reclamantii nu au calitate procesuala activa , astfel solicita admiterea acestei exceptii , a lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor cu consecinta respingerii actiunii.

Actiunea este inadmisibila deoarece reclamantii doresc ca pe aceasta cale sa primeasca suprafete de teren recontituite desi nu pot suplini lipsa de diligenta a autoarei lor.

De asemenea arata ca reclamantii solicita o suprafata de teren mai mare decit a avut la rol in realitate defunctul S.A..

Partile nu au solicitat alte probe in afara celor depuse la dosar.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

B.R. a solicitat comisiei locale M. reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren de 13,26 ha pe raza comunei M..

Cererea i-a fost aprobata efectiv numi pentru 3 ha padure pentru restul cererea fiindu-i respinsa pentru motivul ca nu a facut dovada de mostenitoare a defunctului S.A..

Ulterior B.R. cerind in instanta constatarea calitatii de mostenitoare unica a defunctului S.A. acest lucru i s-a admis prin sentinta civila nr.573/2004 a Judecatoriei R. care este definitiva si irevocabila.

Deoarece o parte din terenurile solicitate fusesera reconstituite in baza a doua titluri de proprietate nr.40687/61/2003 si nr.40687/42/2003 pe numele de B.M., unul din acesta a fost anulat , nr.49687/61/2003 prin sentinta civila nr.691/2009 a Judecatoriei R. si decizia civila nr.782/2009 a Tribunalului B., pentru 3,51 ha retinindu-se ca acest teren vine de la autorul Stefanescu Arghir si i se cuvine mostenitoarei B.R..

In baza acestor hotariri judecatoresti comisia locala M. la 04.03.2010 prin procesul verbal depus in copie la fila 5 , a procedat la punerea in posesie cu 3,51 ha .

Reclamantii au insistat la comisia locala si judeteana B. reconstituirea si a diferentei de 6,75 ha intre timp B.R. decedind.

Comisia locala si judeteana B. nu a aprobat reconstituirea pentru diferenta de 6,75 ha motivind ca B.R. pina la deces nu a formulat contestatie impotriva hotaririi comisiei locale si nerespectind procedura prevazuta de legea fondului funciar , reconstituirea nu se poate face.

Au motivat de asemenea ca S.A. nu a figurat la rol cu suprafata totala mentionata ,de 13,26 ha .

Cu privire la suprafata avuta la rol de S.A. exista dovada adusa de reclamanti la fila 8 dosar , respectiv o fisa personala din anul 1950 din care rezulta ca acesta a fost considerat chiabur si ca a figurat cu o suprafata totala de 13,26 ha din care 3 ha padure.

Cu privire la aspectul privind nedepunerea contestatiei instanta urmeaza a nu retine punctul de vedere al comisiei locale si judetene B. care au afirmat ca „contestatia” depusa de reclamanti este in realitate o simpla petitie.

Instanta apreciaza ca solicitarea reclamantilor nu este o simpla petitie ci este o contestatie impotriva hotaririi comisiei locale de a nu li se reconstitui in proprietate suprafetele solicitate.

Faptul ca intre timp B.R. a decedat si demersurile privind reconstituirea suprafetelor de teren au fost continuate de reclamanti in calitate de mostenitori ai acesteia nu inseamna ca nu s-a respectat procedura prevazuta de Legea 18/1991 si ca demersurile acestor nu ar reprezenta contestatie impotriva hotaririi comisiei locale.

Pentru aceste considerente instanta va respinge exceptia invocata de comisia locala M. privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor.

Cu privire la faptul ca reclamantii au solicitat initial reconstituirea a 10,26 ha arabil pe raza comunei M. si ca ulterior si-au modificat cererea solicitind numai 6,75 ha , dupa care sa revina la cererea initiala de 10,26 ha , aceasta se datoreaza faptului ca dupa pronuntrea hotaririlor judecatoresti privind anularea titlului de proprietate nr.40687/61/2003 comisia locala a recunoscut si a pus in posesie cu suprafata de 3,51 ha dupa care a refuzat sa elibereze titlul de proprietate, fapt ce a determinat ca reclamantii sa revina la cererea initiala de recontituire a suprafetei de 10,26 ha.

De altfel asa cum s–a aratat intr-o anumita perioada , pe parcursul procesului , cauza s-a aminat tocmai pentru ca exista posibilitatea stingerii litigiului pe cale amiabila, reclamantii precizind ca in cadrul comisiei locale exista posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata solicitata dupa care rezolvarea nu a mai intervenit , comisia locala refuzind reconstituirea suprafetelor de teren si eliberarea titlului de proprietate.

La data solutionarii actiunii reclamantii prin aparator au precizat ca renunta la capatul de cerere privind obligarea la daune cominatorii.

In concluzie instanta apreciaza ca actiunea este intemeiata , motiv pentru care in baza art.53 din Legea 18/1991 si Legea 247/2005 o va admite urmind a dispune reconstituirea dreptului de proprietate reclamantilor ca mostenitori ai defunctei B.R. pentru suprafata de 10,26 ha teren pe raza comunei M. , si punerea in posesia cu aceasta suprafata ce provenine de la autorul S.A. .

In baza art.274 cod procedura civila pirita Comisia locala M. va fi obligata la 500 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti reprezentind onorariu avocat.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

Respinge exceptia lipsei procesuale active a reclamantilor.

Ia act ca reclamantii renunta la capatul de cerere initial de plata a daunelor cominatorii.

Admite actiunea acţiunii civile privind Legea Fondului Funciar, astfel cum a fost modificata, formulată de reclamanţii B.S. , B.G., B.M., D.A., S.S., P.I. şi B.S.în contradictoriu cu paraţii Comisia locala pentru aplicarea Legii Fondului Funciar M., Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B. şi Preşedintele Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii Fondului Funciar B. , si in consecinta:

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate reclamantilor ca mostenitori ai defunctei B.R. pentru suprafata de 10,26 ha teren pe raza comunei M., judetul Buzau , si punerea in posesia cu aceasta suprafata ce provenine de la autorul S.A. .

Obliga pirita Comisia locala M. la 500 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti reprezentind onorariu avocat.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 07 aprilie 2011.

Etichete: