Top

Cazuri de aplicare a criteriilor de echivalare prevăzute in Anexa 18 la HG 890/2005

Prin cererea introdusă pe rolul Judecătoriei Buzău reclamantul PP a solicitat in contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALA SI COMISIA JUDETEANA BUZAU PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR modificarea titlului de proprietate nr. … si a atribuirea unei suprafete de teren echivalenta cu terenul expropriat in intravilan sau in lipsa in extravilanul municipiului Buzau .
In motivarea actiunii reclamantul a invederat ca este nemultumit de amplasamentul terenului atribuit prin titlul de proprietate intrucat prin dispozitia nr … a Sfatului Polpular al Orasului Buzau i s-a atribuit in schimb, in proprietate suprafata de 5000 m.p. situata in … , ca prin Decretul nr. 27 /1959 a fost expropriat , ca urmare a demersurilor facute in baza legii funciare i s-a eliberat titlul de proprietate nr. …, ca in mod formal la 27.09.2002 a fost intocmit un proces verbal de punere in posesie pe care s-a aplicat in fals semnatura sa , ca a sesizat in mod reperat conducerea Primariei si a Prefecturii Buzau , insa sustinerile sale nu au fost verificate , ca pentru fals va sesiza organele de urmarire separat. A mai aratat reclamantul ca se considera indreptatit sa conteste amplasamentul terenului atribuit prin titlul intrucat nu a fost pus in posesie , iar la reconstituirea dreptului nu s-a respectat conditia echivalentei ceruta de lege, ca prin modalitatea de solutionare a cererii sale i s-a cauzat un prejudiciu si au fost incalcate flagrant dispozitiile art. 1 DIN PRIMUL PROTOCOL ADITIONAL LA CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI , ca nu s-au avut în vedere dispozitiile art. 24 al.2 din Legea nr. 18 /1991 ,ca actiunea sa este justificata si fata de contradictiile din titul de proprietate in care se arata ca terenul atribuit este situat in extravilan , iar prin adresa nr. … Comisia Locala Buzau ii comunica faptul ca prin Hotarârea nr. … terenul a fost trecut in intravilanul municipiului Buzau ,ca intentia legiuitorului exprimata în legile cu caracter reparator a fost ca acei ce au suferit atrocitatile vechiului regim sa obtina masuri reparatorii la valoarea terenului expropriat , ca solicita ca actiunea sa fie solutionata in spiritul dreptului intern si a practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului .
La dosar reclamantul a depus în copii xerox : decizia nr… , a Sfatului Popular al Orasului Buzau , titlul de proprietate nr…. , procesul verbal de punere in posesie … , adresa nr. … a Comisiei Locale Buzau ,notificarea cu nr. .. a BEJ Adrian Porojnicu adresata a Primariei municipiului Buzau ,
La solicitarea instantei Comisia Locala Buzau a inaintat la dosar intreaga documentatie care a stat la baza intocmirii titlului de proprietate nr. …. filele 22-35.
Prin sentinţa civilă nr …, Judecătoria Buzău a respins acţiunea promovată de reclamant.
Pentru a hotărâ astfel instanţa fondului a reţinut în considerentele sentinţei următoarele:
Prin sentinta civila nr. … a Judecatoriei Buzau s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantului PP pentru o suprafata de 0,50 ha teren sub forma de actiuni pe raza municipiului Buzau .
Din considerentele sentintei , instanta a retinut ca in anul 1959 reclamantului i s-a preluat o suprafata de 0,50 ha teren cu destinatie agricola –gradina irigata , ce a intrat in perimetrul Asociatiei economice legumicole Simileasca Buzau , lucru ce rezulta si din certificatul aflat la fila 24 dosar .
Prin cererea aflata la fila 23 dosar petentul a solicitat expres ca reconstituirea dreptului de proprietate sub formă de actiuni la o unitate agricola de pe raza municipiului Buzau , constient fiind ca vechiul amplasament al terenului preluat nu mai este liber .
La data de 27.09.2002 se intocmeste procesul verbal de punere in posesie nr… pentru o suprafata de 5000 m.p. in perimetrul SC Tomavit SA , iar la 4.10.2002 se elibereaza titlul de proprietate nr……
A sustinut reclamantul ca este nemultumit de amplasamentul terenului atribuit , intrucat i s-a confiscat teren intravilan , iar prin titlul a primit teren extravilan , ca nu s-a respectat conditia echivalentei prevazuta de lege , in sensul asigurarii unei echivalente valorice intre suprafata preluata si cea reconstituita .
Sustinerile petentului sunt neintemeiate , in conditiile in care la baza eliberarii titlului de proprietate a stat sentinta civila nr. …. a Judecatoriei Buzau care a prevazut expres reconstituirea pentru o suprafata de 0, 5 ha in actiuni pe raza municipiului Buzau , conform dispozitiilor art.36 din Legea 18 /1991 , republicata .
Potrivit dispozitiilor art.30 din Regulamentul privind procedura de constituire , atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a celor care li s-a reconstituit dreptul de proprietate in conditiile art. 37 din Legea 18 /1991 li se atribuie o suprafata de 5000 m.p. in echivalent arabil , fara ca textul in cauza sa distinga in functie de amplasamentul initial al terenului intravilan sau extravilan .
Sustinerea reclamantului ca nu s-a facut o echivalare valorica , este neintemeiata , intrucat Legea 18 /1991 nu face nicio referire la o astfel de echivalare ,ba mai mult in anexa 18 a Regulamentului aprobat prin HG 890 /2005 sunt prevazute criteriile de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinta .
Pe de alta parte , instanta retine ca terenul preluat reclamantului a avut categoria arabil intravilan ,caruia i s-a dat destinatia de gradini , iar terenul atribuit este in apropierea Municipiului Buzau –Zona Simileasca , zona in care destinatia terenurilor este preponderent pentru legumicultura.
Pe de alta parte , sustinerile reclamantului referitoare la modalitatea in care i s-a eliberat procesul verbal in anul 2002 este irelevanta , in conditiile in care acesta a intrat in posesia terenului si l-a exploatat asa cum personal a invederat in sedinta publica din data de 11.06.2008 .
Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul PP, recurs care, prin decizia nr … a Tribunalului Buzău-Secţia Civilă, a fost admis, casată sentinţa recurată cu trimitere la aceeaşi instanţă pentru a se stabili în concret echivalenţa terenului acordat în raport de cel expropiat .
Pentru a pronunţa această decizie instanţa a reţinut că reclamantul a susţinut în mod constant necesitatea unei echivalenţe echitabile între terenul ce l-a avut în proprietate iniţial şi cel atribuit prin reconstituire, necesitatea relevată şi de contradicţia dintre titlul de proprietate nr … potrivit căruia terenul atribuit este extravilan şi adresa nr … emisă de Comisia locală Buzău de fond funciar potrivit căreia terenul respectiv este situat în intravilanul municipiului Buzău.
În aceste condiţii instanţa de fond nu trebuia să se limiteze la constatarea ca Regulamentul aprobat prin HG nr 890/2005 prevede criteriile de echivalenţă a terenurilor pe categorii de folosinţă fiind obligată să administreze probele necesare pentru determinarea efectivă a echivalenţei în speţă, efectuarea unei expertize de specialitate fiind indispensabilă.
Neprocedând astfel instanţa de fond nu a intrat practic în cercetarea fondului.
Cauza fiind trimisă a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr …..
Instanţa având în vedere dispoziţiile deciziei de îndrumare nr … a Tribunalului Buzău în raport de prevederile art 4 alin 5 din Titlul XIII al Legii nr 247/2005 a încuviinţat ca reclamantul să depună la dosar un raport de expertiză tehnică extrajudiciară specializarea cadastru cu obiective stabilite de către instanţă; ca urmare, la data de 08.10.2009 a fost depusă respectiva lucrare de expert Oancea Stelian ( filele8-11 dosar)
Pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă din 02.03.2009, instanţa a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare specializarea cadastru, cu aceleaşi obiective stabilite anterior, lucrare ce a fost întocmită de expert Nicoară Gabriel şi depusă la filele 36-42 dosar.
Împotriva raportului de expertiză tehnică judiciară a formulat obiecţiuni reclamantul, ce au fost admise de către instanţă; ca urmare, prin serviciul registratură al instanţei, la data de 09.06.2009 expert Nicoară Gabriel a depus răspunsul la obiecţiunile formulate la fila 57 dosar. Reclamantul a formulat obiecţiuni şi împotriva acestui răspuns la obiecţiuni ce au fost încuviinţate de către instanţă iar expertul judiciar desemnat în cauză a depus la fila 68 dosar răspuns la acestea.
La termenul de faţă, reclamantul a formulat obiecţiuni şi la acest din urmă răspuns la obiecţiuni, ce nu au fost încuviinţate de către instanţă pentru motivele arătate în practicaua prezentei sentinţe.
În cauză reclamantul a mai depus la dosar raport de expertiză tehnică reevaluare pentru folosinţa birourilor notariale din Buzău în anul 2009 întocmit de Colectivul de Evaluatori 2009.
Instanţa având în vedere rolul său activ în materie probatorie reglementat de art 129 C.p.civ a solicitat ca pârâta Comisia Locală de fond funciar să comunice modul în care a aplicat în ceea ce priveşte cererea de reconstituire a dreptului de proprietate al reclamantului criteriile de echivalare la emiterea titlului de proprietate în litigiu.
Ca urmare, prin serviciul registratură al instanţei , la data de 14.05.2009 această pârâtă a învederat că iniţial dreptul de proprietate a fost reconstituit la cererea reclamantului în acţiuni la SC „SERE SOLARII” SA Buzău iar ulterior a fost pus în posesie cu suprafaţa de 0,50 ha pe un amplasament în intravilanul municipiului Buzău, teren aflat în administrarea aceleiaşi societăţi.
A mai arătat pârâta că evaluarea terenurilor prevăzută în Legea fondului funciar nr 18/1991 se referă la criteriile de echivalare pe categorii de folosinţă, de exemplu păşune, fâneaţă, vie, livadă, în echivalent arabil aşa cum este prevăzut în Anexa 21 la Hotărârea nr131/1991; în plus, Comisia municipală Buzău a ţinut cont de faptul că autorul PP a fost deposedat de o suprafaţă de 0,50 ha teren arabil grădină de legume şi i s-a retrocedat acestuia un teren arabil tot grădină de legume pe un amplasament aflat în administrarea unităţii la care a avut iniţial calitatea de acţionar.
Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:
În examinarea cererii pendinte judecăţii, instanţa va avea în vedere în primul rând dispoziţiile art .1 Cod civil potrivit cărora „Legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă”. Acesta este unul dintre principiile legii civile în timp, conform căruia legea civilă se aplică numai situaţiilor ce se ivesc în practică după adoptarea ei, iar nu şi situaţiilor anterioare, trecute; cu alte cuvinte trecutul scapă legii civile noi.
Prin Certificatul nr … emis de Direcţia Arhivelor Statului- Filiala Buzău se atestă faptul că la nivelul anului 1957 reclamantul era înscris în matricola de impuneri agricole de la oraşul Buzău cu suprafaţa de 0,50 ha grădină irigată situată pe raza oraşului Buzău, fără a fi evidenţiate în vreun fel vecinătăţile acestui teren. Coroborând Deciziunea nr … emisă de Sfatul Popular Buzău cu susţinerile reclamantului de la termenul de faţă ( care au valoare probatorie a unei mărturisiri judiciare reglementate de art 1204 C.c) instanţa reţine că această suprafaţă , aflată în intravilanul municipiului Buzău, la data apariţiei Legii nr 18/1991 era ocupată de blocuri de locuinţe , alei de acces.
În considerentele sentinţei civile nr … a Judecătoriei Buzău ( rămasă definitivă şi irevocabilă) s-a reţinut că reclamantul nu a fost înscris cu acest teren în fostul CAP, terenul constituindu-se rezerva de stat şi preluat de o unitate agricolă de stat de pe raza municipiului Buzău; ca urmare, prin aceeaşi hotărâre s-a dispus, în temeiul art 36 din Legea nr 18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate reclamantului pentru suprafaţa de 0,50 ha teren sub formă de acţiuni pe raza municipiului Buzău. Dealtfel, anterior pronunţării acestei sentinţe, prin cererea nr … adresată pârâtei Comisia Locală de fond funciar, reclamantul solicitase expres ca reconstituirea dreptului său de proprietate pentru suprafaţa în discuţie să se facă în acţiuni la o unitate agricolă. Mai mult, prin adresa nr …. emisă de Municipiul Buzău pârâta a arătat că în anul 1959 terenul preluat reclamantului a intrat în Asociaţia economică legumicolă „ Simileasca” .
Reclamantul a fost pus în posesie prin procesul verbal nr … cu suprafaţa de 0,50 ha , pe un amplasament administrat de SC TOMAVIT SA Buzău, unitate desprinsă din Asociaţia Economică Legumicolă Simileasca, în tarlaua 31, teren irigat, de aceeaşi calitate, fostă grădină de legume din Buzău. ( filele 7şi 22 dosar nr …. al Judecătoriei Buzău). Din nici o probă administrată în cauză nu a reieşit că acest proces verbal de punere în posesie a fost contestat de reclamant: în plus, la termenul de judecată din 25.06.2008 reclamantul a arătat că a folosit terenul . Ulterior, a fost eliberat reclamantului titlul de proprietate nr … pentru respectiva suprafaţă de teren de 5000 mp cu care fusese pus în posesie.
Astfel, instnata fata de situatia de fapt retinuta si anume ca terenul pentru care reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate este ocupat de constructii si utilitati publice apreciază că îşi vor face aplicarea dispozitiile art. 36 din Legea 18 /1991 in care se arata ca se reconstituie dreptului de proprietate numai pentru terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii din intravilanul localitatilor aflate in administrarea consiliilor locale considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor decretului nr. … si a altor acte normative speciale fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora dupa caz, la cerere, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta in baza verificarii situatiei juridice a terenului.
Ipoteza acestei norme si procedura de atribuire sunt reluate aproape identic in art. 34 din Legea nr. 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. Textele L 18 /91 nu prevad posibilitatea atribuirii de terenuri in compensarea celor ocupate de constructii, nici posibilitatea acordarii de despagubiri. Vointa legiuitorului este clar exprimata in aceste norme, astfel încât nu exista motiv pentru interpretarea lor extensiva. De asemenea textele nu fac trimitere la articole din acelasi act normativ care prevad compensarea cu teren sau acordarea de despagubiri fostilor proprietari pentru alte categorii de terenuri imposibil de retrocedat pe vechiul amplasament. In mod particular in cazul terenurilor si constructiilor expropriate modalitati de reparatie suplimentara in beneficiul proprietarilor deposedati sunt reglementate prin alt act normativ. Pe de alta parte, sub aspect procedural, prefectul este abilitat sa emita ordine de atribuire doar pentru terenurile ce au apartinut solicitantilor sau autorilor lor. In atare situatie daca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute expres de normele legale mentionate terenurile nu pot fi atribuie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, si nu existe temei legal pentru alte modalitati de reparatie in procedura prevazuta de legile fondului funciar.
Instanţa va mai avea în vedere, în raport de normele legale citate în cele ce preced, în vigoare la data emiterii titlului de proprietate în discuţie, că normele de punere în posesie a persoanelor ale căror terenuri au fost trecute în proprietatea statului şi care se aflau în administrarea societăţilor agricole de stat, devenind acţionari la cerere, nu impunea, ca regulă, respectarea vechiului amplasament, ci punerea în posesie se făcea pe sole în perimetrul respectivelor societăţi agricole. Mai mult, expertul judiciar Nicoară Gabriel, prin răspunsul la obiecţiuni depus la fila 57 dosar a arătat că între preţul terenului în suprafaţă de 0,50 ha la care face referire sentinţa civilă nr …. a Judecătoriei Buzău şi terenul reconstituit prin titlul de proprietate nr … având reconstituită suprafaţa de 0,50 ha nu există nici o diferenţă de valoare de circulaţie. ( instanţa a înlăturat raportul de expertiză extrajudiciar întocmit de expert Oancea Stelian pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă de la data de 02.03.2009 )
Criteriile de echivalare a terenurilor agricole prevăzute de Anexa nr 18 la H.G nr 890/2005 se referă la echivalarea terenurilor de diverse categorii de folosinţă faţă de teren arabil, fără nici un fel de distincţie cu privire la terenuri ( cu aceeaşi categorie de folosinţă) aflate în intravilan faţă de cele aflate în extravilan.
Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că în speţă nu se poate dispune atribuirea unui teren în plus ori acordarea de despăgubiri băneşti , dispoziţiile art 36 alin 5 din Legea 18/1991 republicată şi completată ulterior neprevăzând această posibilitate şi neputând fi aplicate prin analogie prevederile art 24 al 2 din acelaşi act normativ, care se referă la terenuri intravilan din perimetrul fostelor CAP-uri , situaţie care nu este incidentă .
În al doilea rând, instanţa va avea în vedere că dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea 30/1994 se aplică direct şi cu prioritate în dreptul intern atunci când există neconcordanţe între prevederile internaţionale ratificate şi cele interne.
În speţă, instanţa constată referitor la aplicarea art 1 Protocolul 1 adiţional CEDO că reclamantul s-ar putea prevala de acest text decât în măsura în care procedura pe care o urmează s-ar raporta la bunuri a căror titular ar fi în sensul acestei dispoziţii şi numai în măsura în care ar fi fost lipsit de bunul său fără respectarea condiţiilor impuse de respectiva normă.
Curtea şi Comisia au stabilit câmpul de aplicare al articolului 1 din Protocolul nr 1 prin intermediul unei succesiuni de hotărâri, în care a arătat, în principiu, care sunt tipurile de drepturi garantate de textul convenţional, precum şi condiţiile lipsirii de proprietate cu recunoaşterea Statelor puterea, printre altele, de a reglementa utilizarea bunurilor conform interesului general.
Articolul 1 din Protocolul 1 , recunoscând statelor dreptul de a reglementa utilizarea bunurilor, pune condiţia ca acest drept să se exercite printr-o punere în aplicare a unor „ legi”, principiul legalităţii presupunând existenţa unor norme de drept intern suficient de accesibile, precise şi previzibile în aplicarea lor.
În Hotărârea Litghow şi alţii împotriva Marii Britanii din 8 iulie 1986, Curtea a ajuns la concluzia că articolul 1 nu garantează, în toate cazurile, dreptul la o compensare integrală, adică să se restituie integral valoarea bunului expropiat, naţionalizat . „Obiective legitime, ca utilitatea publică aşa ca acelea urmărite de măsurile de reformă economică sau de justiţie socială, pot milita pentru o rambursare inferioară valorii de piaţă a bunului respectiv”
În considerarea celor ce preced, instanţa va respinge ca neîntemeiată acţiunea pendinte judecăţii.
Conform art 5 al 2 din Titlul XIII al Legii nr 247/2005, hotărârea este supusă recursului.

Etichete: