Top

PENAL Cerere de reabilitare. Neîmplinirea termenului de încercare a pedepsei aplicate cu suspendarea condiţionată a executării. Consecinţe

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei …. sub nr. ….. din data de ….. petentul MC a solicitat instanţei să constate reabilitarea sa de drept.

În motivarea cererii, petentul a arătat că prin Sentinţa penală nr. …., pronunţată de Judecătoria …… în dosarul penal nr. ….. definitivă prin neapelare la data de 25.03.2008, a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 2 luni de închisoare, iar în baza art. 81-82 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani ?i 2 luni.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 134 Cod penal.

În dovedirea cererii, petentul a depus în copie de condamnare (f. 8-9), actul său de identitate şi certificat de cazier judiciar (f. 5-7).

La solicitarea instanţei a fost comunicată de către IPJ ……. fişa de cazier judiciar a acestuia la dosar fişa de cazier a petentului (f.13) ?i s-a întocmit un referat privind situa?ia executării Sentinţei penale nr. ……… de către Biroul Executări Penale al Judecătoriei ………. (f. 14).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine urmatoarele:

Prin Sentinţa penală nr. ….., pronunţată de Judecătoria …… în dosarul penal nr. ………. definitivă prin neapelare la data de 25.03.2008, petentul MC a fost condamnat la o pedeapsă 1 an şi 2 luni de închisoare, iar în baza art. 81-82 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani ?i 2 luni. Aceste date rezultă din examinarea copiei Sentinţei penale nr. ……….., a referatului întocmit de Biroul Executări Penale al Judecătoriei……… privind situa?ia executării …… ?i din fişa de cazier a petentului.

Potrivit art. 86 Cod penal, condamnatul este reabilitat de drept dacă sunt îndeplinite două condiţii cumulative: 1) nu a săvârşit din nou o infracţiune înăuntrul termenului de încercare şi 2) nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în baza art. 83-84 Cod penal.

Îndeplinirea primei condiţii impuse de art. 86 Cod penal este legată nu numai de conduita condamnatului, dar şi de împlinirea termenului de încercare, în raport cu întreaga sa durată urmând a se verifica dacă petentul a mai săvârşit alte infracţiuni.

Termenul de încercare se calculează potrivit art. 82 alin. 3 Cod penal de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă.

Aplicând la speţă aceste prevederi legale rezultă că termenul de încercare 3 ani ?i 2 luni la care a fost supus petentul prin Sentinţa penală nr. …….., pronunţată de Judecătoria ……. în dosarul penal nr. …….. începe să curgă la data de 25.03.2008, când a rămas definitivă prin neapelare hotărârea de condamnare şi se împlineşte la data de 24.05.2011, la câteva luni după pronunţarea prezentei sentinţe.

Prin urmare, la data pronunţării prezentei hotărâri nu sunt îndeplinite ambele condiţii impuse în mod cumulativ de art. 86 Cod penal pentru reabilitarea petentului, nefiind împlinit termenul de încercare.

Astfel fiind, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea de reabilitare formulată de petent. Acesta are însă posibilitatea formulării unei noi cereri după împlinirea termenului de încercare stabilit prin Sentinţa penală nr. ……., pronunţată de Judecătoria ……. în dosarul penal nr. ………, în măsura în care nu se va constata intervenirea reabilitării de drept pe cale administrativă.

Având în vedere respingerea cererii formulate de petent, în baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, petentul va fi obligat la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuielile judiciare către stat.

Etichete: