Top

Excludere asociat. Neînţelegeri grave între asociaţi. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere.( II )

Potrivit art. 217 alin. 1 lit. d). din Legea nr. 31/1990 republicată, poate fi exclus dintr-o societate de persoane asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau care se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Dacă însă între asociaţi există o stare conflictuală gravă, care afectează funcţionarea normală a societăţii prin ,,paralizarea’’ reciprocă a voturilor în adunările generale, va fi întemeiată acţiunea privind dizolvarea societăţii, iar nu cea de excludere.

Reclamanţii PN, MB şi S.C. A S.R.L. au chemat în judecată pe pârâţii S.C. A&SP Constanţa S.A. şi pe FT, solicitând excluderea pârâţilor din societatea cu răspundere limitată.

În motivare s-a susţinut că pârâţii – în calitate de administratori ai societăţii reclamante – au concurat la fraudarea intereselor acesteia şi la crearea unui prejudiciu potenţial, prin împiedicarea derulării în bune condiţii a raporturilor comerciale cu partenerii de afaceri.

Prin întâmpinare, pârâţii au apreciat ca nefondate susţinerile reclamanţilor, iar prin cerere reconvenţională s-a solicitat excluderea reclamantului PN din aceeaşi societate; în subsidiar, s-a solicitat dizolvarea societăţii cu răspundere limitată, pe temeiul art. 222 alin. 1 lit. e). din Legea nr. 31/1990 republicată.

Pretenţiile pârâţilor s-au raportat la activitatea reclamantului şi la împiedicarea de către acesta a oricărei încercări de obţinere a datelor referitoare la gestiunea societăţii.

Cererea de dizolvare a avut în vedere constituirea, în cadrul societăţii, a două grupuri de interese care îşi opun reciproc punctele de vedere, situaţie care nu mai permite formarea obiectivă a acordului de voinţă şi buna desfăşurare a activităţii.

După administrarea probelor în proces, instanţa a reţinut următoarele considerente:

Potrivit art. 217 alin. 1 lit. d). din Legea nr. 31/1990 republicată, poate fi exclus dintr-o societate de persoane asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau care se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

În doctrină s-a afirmat că frauda în dauna societăţii presupune orice acţiune sau omisiune săvârşită cu intenţie de către asociatul administrator, indiferent dacă acesta are sau nu atribuţii de reprezentare şi independent de faptul dacă prejudiciul se produce în sfera gestiunii interne sau în raporturile cu terţii.

Acţiunea ori inacţiunea frauduloasă trebuie să fie executată cu intenţia administratorului asociat de a obţine un profit, pentru sine ori pentru altul.

Având în vedere aceste elemente se reţine că în speţă nu sunt întrunite cerinţele textului menţionat, pentru a aprecia asupra temeiniciei cererii de excludere a asociaţilor administratori pârâţi.

Concluziile părţilor au vizat deopotrivă neînţelegerile intervenite între asociaţi în legătură cu modul de administrare şi gestionare a societăţii, precum şi tendinţa fiecărei grupări create în acest mod de a deturna scopul asocierii, pentru a se direcţiona profitul din activităţi comune, în favoarea uneia sau alteia dintre părţi.

Aceste aspecte nu au, însă, relevanţă, în absenţa altor probe, în contextul dat de art. 217 din lege.

În ce priveşte cererea de dizolvare a societăţii cu răspundere limitată, se reţine că temeiurile prevăzute de art. 222 alin. 1 lit. a). din Legea nr. 31/1990 republicată, referitoare la existenţa unor neînţelegeri grave între asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii, se regăsesc în speţă.

Probele au demonstrat că între asociaţi există o stare conflictuală gravă, care afectează funcţionarea normală a societăţii prin ,,paralizarea’’ reciprocă a voturilor în adunările generale.

Faţă de aceste considerente, urmează a fi respinse cererile de excludere a asociaţilor, însă va fi admisă cererea de dizolvare a societăţii reclamante.

(sentinţa civilă nr. 3636 COM/ 17.12.2001)

Etichete:

Excludere asociat. Neînţelegeri grave între asociaţi. Condiţii de admisibilitate a cererii de excludere.( I )

Potrivit art. 217 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, poate fi exclus din societatea cu răspundere limitată asociatul care, pus în întârziere, nu a adus aportul la care s-a obligat, se amestecă fără drept în administraţie sau comite fraudă în dauna societăţii ori se foloseşte de semnătura socială sau de capital, în folosul său ori al altora.

Nefiind dovedit faptul că pârâtul a comis fraudă în dauna societăţii ori că îi poate fi imputată lipsa aportului la capitalul social, având în vedere înţelegerea părţilor la data cooptării lui ca asociat, acţiunea în excludere nu poate fi admisă.

Reclamantul NL, administrator al S.C. H S.R.L. Constanţa, a solicitat instanţei ca pe baza probelor administrate să dispună excluderea pârâtului IB din cadrul societăţii, încetarea calităţii acestuia de administrator şi obligarea sa la restituirea celor 10 părţi sociale.

S-a susţinut că după cooptarea în societate a pârâtului, în anul 1999, acesta a început să denigreze activitatea societăţii, fapt care a afectat raporturile cu partenerii de afaceri şi, în ultimă instanţă, rezultatele economico-financiare; nu a fost vărsat aportul la capitalul social şi mai mult, societatea a fost prejudiciată prin predarea unor mărfuri către cumpărători insolvabili.

În raport de probele administrate şi de dispoziţiile art. 217 din Legea nr. 31/1990 republicată, acţiunea a fost respinsă.

Între ipotezele prevăzute de textul sus-menţionat, poate constitui un caz de excludere a unui asociat din cadrul unei societăţi cu răspundere limitată, nedepunerea aportului la care s-a obligat, amestecul fără drept în administrarea societăţii ori fraudarea intereselor acesteia.

Din probele administrate a rezultat, însă, că reclamantul a beneficiat de un împrumut din partea pârâtului, anterior cooptării în societate, iar asocierea prin încheierea actului adiţional s-a realizat în considerarea sumei avansate pentru relansarea activităţii.

Starea conflictuală nu a fost generată de amestecul abuziv în actele de administrare efectuate de către reclamant, ci de solicitările repetate ale pârâtului privind restituirea sumei împrumutate.

Existenţa acestei creanţe nu a fost contestată, fiind probată şi împrejurarea că reclamantul a încredinţat asociatului său o parte din marfă, pentru a o vinde şi a-şi însuşi sumele, în contul datoriei.

Neînţelegerile dintre cei doi asociaţi nu constituie, în sensul dat de textul art. 217 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, o cauză de excludere, astfel că acţiunea va fi respinsă ca neîntemeiată.

(sentinţa civilă nr. 1948 COM/ 25.07.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 30/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete:

Excludere asociat. Titularul acţiunii – succesor legal al asociatului defunct. Calitate procesuală activă.

Decesul unui asociat în societatea cu răspundere limitată nu transferă această calitate succesorilor legali ori testamentari, transferul operând doar sub aspectul dreptului subiectiv de a pretinde contravaloarea părţilor sociale şi, eventual, a dividendelor.

Succesorii vor putea notifica asociatul rămas, asupra intenţiei de a reevalua actele constitutive, în vederea încheierii unei noi asocieri, însă nu vor putea intenta o acţiune de excludere a asociatului pârât, întrucât nu au calitate procesuală activă.

Prin acţiunea înregistrată la 09.03.2000, reclamanţii AG, AE, ID şi IB, în calitate de moştenitori ai asociatului defunct AS, au chemat în judecată pe pârâta LG şi S.C. A S.R.L., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună excluderea pârâtei din S.C. A S.R.L. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa.

În considerente s-a arătat că prin actul constitutiv autentificat la 04.09.1997, autorul reclamanţilor şi pârâta au înfiinţat S.C. A S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului Constanţa.

La 07.02.2000 a intervenit decesul autorului reclamanţilor, aceştia din urmă legitimându-se cu certificatul de moştenitor întocmit de biroul notarial, ca soţie supravieţuitoare şi copii.

Reclamanţii au susţinut că deşi au încercat – din perspectiva calităţii de succesori legali ai asociatului decedat – să intre în posesia fondurilor şi bunurilor societăţii, pârâta nu le-a permis accesul în incintă, utilizând aceste valori în interes personal.

Pârâta LG a invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor.

Excepţia este întemeiată.

Conform actului constitutiv al S.C. A S.R.L., societatea poate fi transformată prin voinţa asociaţilor sau a succesorilor legali, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru constituirea noii societăţi. În cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, societatea va plăti succesorului legal contravaloarea părţilor sociale la încheierea bilanţului sau va încheia un nou contract de societate cu acesta.

Ultima dispoziţie vine în acord cu prevederile art. 197 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicată, conform cărora societatea este obligată să plătească părţile sociale către succesori, în raport de bilanţul contabil aprobat.

Prin urmare, decesul unui asociat în societatea cu răspundere limitată nu transferă această calitate succesorilor legali ori testamentari, ci doar dreptul subiectiv de a pretinde contravaloarea părţilor sociale deţinute de autorul lor, ori de a notifica asociatul rămas asupra intenţiei de a reevalua actele constitutive, în vederea încheierii unei noi asocieri.

Acţiunea reclamanţilor, de excludere a asociatului pârât, este în consecinţă formulată de persoane fără calitate procesuală activă.

Refuzul asociatului rămas (care îndeplineşte şi calitatea de administrator) de a permite intervenţia reclamanţilor în conducerea societăţii şi accesul acestora în incinta este, în acest sens, îndreptăţită.

(sentinţa civilă nr. 1727COM/ 23.06.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 996 COM/ 2000 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: