Top

CONT.ADM.: Contravenţie la regimul vitezei. Neaplicarea de către agentul constatator a măsurii tehnico administrative a reţinerii permisului de conducere. Nulitatea procesului verbal

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată :

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. 3975/287/2009 din 28.12.2009, petentul SCM a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie serie CC nr. 4884429 din 8.12.2009 în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei, reţinerea permisului şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzută de art. 102 alin.3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din H.G. nr. 1391/2006 .

În motivarea plângerii , petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat în sensul că la data de 8.12.2009 ar fi condus autoturismul în afara localităţii Oreavu judeţul Buzău cu o viteză de 127 km/h, în condiţiile în care aparatul radar a fost utilizat pe timp de ceaţă.

Intimatul a formulat întâmpinare conform art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 1029 din 25.05.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat s-a admis plângerea ca întemeiată, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că procesul verbal de contravenţie este afectat de nelegalitate şi netemeinicie, întrucât măsurarea vitezei s-a efectuat pe timp de ceaţă, astfel că înregistrarea nu poate fi calificată drept probă în susţinerea contravenţiei la regimul legal al vitezei, pretins comisă de petent.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 alin.2 din O.G. nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat greşita anulare de către instanţa fondului a procesului verbal de contravenţie, în condiţiile în care dispoziţiile punctului 4 din Norma de Metrologie Legală NML 021-05/23.11.2005 referitoare la măsurarea vitezei pe timp de ceaţă au fost abrogate prin Ordinul nr. 187/14.07.2009 , iar fapta a fost săvârşită la data de 8.12.2009.

Prin decizia nr. 675 din 11.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Prin procesul verbal contestat s-a reţinut în sarcina petentului comiterea contravenţiei prevăzută la art. 102 alin.3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din H.G. 1391/2006, constând în conducerea autoturismului Skoda B-08-RKL, la data de 8.12.2009, pe DN 2 E85, orele 11:53, în afara localităţii Oreavu, judeţul Buzău cu o viteză de 127 km/h înregistrată cu un aparat radar utilizat în regim staţionar, verificat metrologic şi declarat admis.

Tribunalul apreciază că procesul – verbal de contravenţie este afectat de nelegalitate şi netemeinicie , întrucât agentul constatator nu a aplicat măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere, în sensul că nu a bifat rubrica din cuprinsul actului referitoare la această menţiune , încălcând astfel prevederile imperative ale art. 111 alin.1 lit. c) din O.U.G. nr. 195/2002.

Pe de altă parte , planşa fotografică depusă la fila 33 dosar fond nu pune în evidenţă numărul de înmatriculare al autoturismului condus de petent , înregistrarea fiind efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor imperative ale punctului 3.5. 1. liniuţa a 5-a din Norma de Metrologie Legală NML 021- 05/23.11.2005 .

De necontestat, prevederile punctului 4.4. liniuţa a I-a din norma de metrologie invocată anterior , potrivit cărora nu poate constitui probă înregistrarea efectuată în cazul măsurării vitezei cu cinemometrul în condiţii de ceaţă, au fost abrogate prin ordinul nr. 187/14.07.2007 motiv pentru care tribunalul a înlăturat motivarea instanţei fondului.

Pentru considerentele ce preced , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă , sub motivaţia expusă, prin decizia nr. 675 din 11.10.2010 s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Etichete:

CONT.ADM.: Contravenţie prevăzută la regimul vitezei. Neaplicarea de către agentul constatator a măsurii tehnico–admin .a reţinerii permisului şi a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. Nulitatea procesului verbal

1) -Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Sectorul X Bucureşti sub nr. Y/Y/2008, petentul M. I. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti/ Brigada de Poliţie Rutieră să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. X/2008 în baza căruia a fost sancţionat cu 6 puncte amendă în cuantum de 324 lei, reţinându-i–se totodată permisul de conducere , pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 101 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 52 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii, astfel cum a fost dezvoltată prin notele de concluzii scrise depuse la dosar, petentul a învederat că la data de 19.10.2008, orele 13:00, în timp ce a pătruns cu autoturismul X în intersecţia străzilor Berzei/ Mircea Vulcănescu din municipiul Bucureşti, pe culoarea verde a semaforului aflat în funcţiune a fost lovit de autoturismul Y condus de M. R., avariindu-se ambele autoturisme.

Consideră că deşi vinovat de producerea accidentului se face conducătorul autoturismului Y , agentul constatator a reţinut în cuprinsul procesului verbal de contravenţie o situaţie în fapt şi în drept ce nu corespunde realităţii, luând în considerare exclusiv declaraţia acesteia şi a martorului său însoţitor.

2) -Intimatul a formulat întâmpinare conform art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

3) -Prin încheierea din Z/2009 pronunţată de Judecătoria Sectorul X Bucureşti s-a dispus scoaterea de pe rol a cauzei şi trimiterea ei spre soluţionare Judecătoriei Buzău, în raport de încheierea nr. Y/2009 pronunţată în dosarul nr. W/2008 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a dispus strămutarea judecării cauzei , apreciindu-se că există motive de bănuială legitimă, în sensul al art. 37 alin.2 Cod procedură civilă cu privire la litigiul dedus judecăţii.

4) -Cauza a fost înregistrată la Judecătoria X sub nr. Y/Y/2009, iar prin sentinţa civilă nr. X/2010 s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petent.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 101 alin.3 lit. a) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 52 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, întrucât, la data de 19.10.2008, orele 13:00, în timp ce conducea autoturismul X pe str. Berzei/municipiul Bucureşti dinspre str. Ştirbei spre Piaţa Matache, a pătruns în intersecţia cu str. Mircea Vulcănescu fără să respecte semnificaţia semaforului aflat în funcţiune pe culoarea roşie, intrând în coliziune cu autoturismul Y condus de M. R..

Astfel reţinută situaţia în fapt şi în drept, instanţa fondului a avut în vedere declaraţia martorei B. S. audiată la propunerea celuilalt conducător auto M. R., înlăturând declaraţia martorei B. M. audiată la propunerea petentului M. I., sub aprecierea că este subiectivă şi, în parte, contradictorie cu susţinerile contravenientului.

5) -Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat greşita respingere a plângerii ca neîntemeiată , în condiţiile în care soluţia a fost fundamentată exclusiv pe declaraţia martorei B.S. ( interesată alături de celălalt conducător auto în menţinerea procesului verbal de contravenţie), înlăturându-se injust declaraţia martorei B. M. ( ale cărei susţineri făcute în instanţă sunt de natură să ateste că petentul a pătruns în intersecţie pe culoarea verde a semaforului aflat în funcţiune).

Prin decizia nr. X/2010, s-a admis recursul declarat de petent, dispunându-se modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii plângerii formulate de petent şi anulării procesului verbal de contravenţie.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept:

Prin procesul verbal seria CC nr. X/2008 încheiat de intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/ Brigada de Poliţie Rutieră, confirmat de instanţa fondului , s-a reţinut că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 101 alin.3 lit. a) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 52 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, întrucât, la data de X/2008, orele 13:00, în timp ce conducea autoturismul X pe str. Berzei/Municipiul Bucureşti dinspre str. Ştirbei spre Piaţa Matache, a pătruns în intersecţia cu str. Mircea Vulcănescu fără să respecte semnificaţia semaforului aflat în funcţiune pe culoarea roşie, intrând în coliziune cu autoturismul Y condus de M. R..

6.1) – Sub aspectul legalităţii procesului verbal de contravenţie:

Conform art. 101 alin.3 lit.a) din OUG nr. 195/2002, fapta reţinută în sarcina petentului se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III –a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 60 de zile, iar potrivit art. 111 alin.1 lit.c) se dispune şi măsura tehnico – administrativă a reţinerii permisului de conducere.

Potrivit dispoziţiilor art. 96 alin.1 şi art. 109 alin.1 din OUG nr. 195/2002 , precum şi ale art. 180 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 , agentul constatator aplică sancţiunile principale , sancţiunile complementare şi /sau măsurile tehnico administrative prin acelaşi proces verbal de contravenţie.

Potrivit art.109 alin.4 din OUG nr.195/2002, forma şi conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin regulament.

Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, aprobat prin HG nr. 1391/2006 este prevăzut cu cinci anexe, numerotate astfel :1A, 1B, 1C, 1D şi 1E, care fac parte integrantă din actul normativ invocat, conform art.225.

Anexele nr.1A şi nr. nr.1D reprezintă modele de încheiere a procesului verbal , celelalte anexe vizând : dovada înlocuitoare (anexa nr.1B), autorizaţia de reparaţii (anexa nr.1C ) şi raportul de reţinere a permisului (anexa nr.1E).

La art.180 alin.1 din regulament se dispune în sensul că în cazul constatării încălcării normelor rutiere, procesul verbal de constatare a contravenţiei se încheie potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1A, care va cuprinde în mod obligatoriu pe lângă anumite alte menţiuni , şi „sancţiunea contravenţională complementară aplicată şi /sau măsura tehnico – administrativă dispusă”.

În cauza dedusă judecăţii, deşi procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în mod corect potrivit modelului prevăzut la anexa.1A, agentul constatator nu a dispus măsura tehnico- administrativă a reţinerii permisului de conducere, în condiţiile în care nu a bifat rubrica respectivă.

Avându-se în vedere faptul că prin procesul verbal contestat nu s-a dispus măsura tehnico – administrative a reţinerii permisului de conducere şi nici sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în condiţiile în care modelul procesului verbal utilizat nu prevede o astfel de rubrică şi nici nu s-a consemnat în mod distinct aplicarea unei astfel de sancţiuni de către agent, tribunalul reţine că actul este afectat de nulitate absolută, fiind încheiat cu încălcarea normelor imperative invocate.

6.2) – Pe fond, sub aspectul temeiniciei procesului verbal:

Contrar considerentelor sentinţei fondului, tribunalul apreciază că vinovat de producerea accidentului rutier se face M. R., conducătorul autoturismului Y, care , la momentul de referinţă a pătruns în intersecţia străzilor Berzei/ Mircea Vulcănescu din municipiul Bucureşti, pe culoarea roşie a semaforului aflat în funcţiune.

În acest sens s-a avut în vedere:

Prin declaraţiile date la organul de poliţie, ulterior producerii accidentului, fiecare din cei doi conducători auto a susţinut că a respectat întocmai regulile de circulaţie la pătrunderea în intersecţie, celălalt făcându-se vinovat de producerea impactului autoturismelor ( filele 18, 19 dosar nr.19157/299/2008).

Petentul a formulat obiecţiuni la cuprinsul procesului verbal de contravenţie în sensul că nu se face vinovat de producerea accidentului întrucât a pătruns în intersecţie pe culoarea verde a semaforului, acestea fiind consemnate la rubrica ,,alte menţiuni” ale actului constatator (fila 5 dosar nr. 19157/299/2008).

Pe fondul cercetărilor efectuate de agentul de poliţie, au fost audiate şi cele două persoane care îi însoţeau pe conducătorii auto şi anume B. M. ( propusă de petent) şi respectiv B. S. (propusă de M. R.).

Contrar uzanţelor în materie, şi în mod evident, martora B. M. a dat declaraţia în faţa agentului de poliţe la dictarea acestuia, consemnând că deşi îl însoţea pe petent în autoturism nu cunoaşte absolut nimic referitor la dinamica de producere a accidentului ( fila 21 dosar nr. 19157/299/2008).

Martora B.S. a făcut la rândul său susţineri la modul general, precizând că petentul a pătruns în intersecţie cu viteză şi că după producerea accidentului şi-ar fi asumat vinovăţia (fila 20 dosar nr. 19157/299/2008).

Spre deosebire de declaraţiile date la nivelul agentului de poliţie, în instanţă, martora B.M. a prezentat detalii cu privire la modul de producere a accidentului, susţinând punctual că : petentul a pătruns în intersecţie pe culoarea verde a semaforului , declarând la momentul respectiv că nu se face vinovat de producerea accidentului, iar în ceea ce o priveşte că nu îşi menţine declaraţia dată la organul de poliţie întrucât a scris-o la dictarea agentului (fila 87 dosar nr. 11429/200/2009) .

Referitor la declaraţia dată de martora B. S., audiată în instanţă la termenul de judecată din X/2010, după 1 an şi 6 luni de la producerea accidentului , tribunalul reţine că aceasta a prezentat şi alte detalii , cu particularităţi, pe care nu le-a consemnat în declaraţia dată în faţa organului de poliţie la data de 19.10.2008, aspect de natură a conduce la decredibilizarea suţinerilor făcute , în raport de apărările petentului ce se coroborează întocmai cu declaraţia martorei B. M..

Etichete: