Top

Plângere împotriva hotărârii comisiei şi modificare titlu de proprietate

SENTINŢA CIVILĂ NR.2765 – plângere împotriva hotărârii comisiei şi modificare titlu de proprietate

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea precizată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5866/1.10.2007, petentul O.C. a solicitat în contradictoriu cu intimatele Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia locală Gârcina pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, obligarea acestora la restituirea terenului în suprafa?ă de 1.800 mp, categoria fâne?e ,situat în punct Hârcu în extravilanul comunei Gârcina ,învecinat la E : xx ,la S: xx ,la N: xx ,la V. xx.

A mai solicitat deasemenea petentul obligarea comisiilor la eliberarea unui nou titlu de proprietate în care să fie inclusă suprafa?a respectivă precum ?i cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul arată că tatăl său, O.V. a de?inut suprafa?a de 1800 mp teren în punctul Hârcu , că de la decesul acestuia în anul 1995, terenul este stăpânit de el ?i că au formulat numeroase cereri pentru restituire iar prin adresa nr. 4828 /4.09.2007 se comunica faptul că amplasamentul lipsă din titlul de proprietate a fost compensat cu altul dar în realitate nu a primit teren la schimb.

Mai precizează că terenul în suprafa?ă de 1800 mp este liber ,a fost trecut în rolul tatălui său, că nu a fost revendicat de nimeni ?i nu a format obiectului unui litigiu.

La termenul de judecată din data de 28.11.2007 ,petentul a precizat că obiectul cererii îl constituie plângere împotriva hotărârii nr. 6248/2007 a Comisiei Jude?ene Neam? pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor precum ?i modificarea titlului de proprietate în sensul includerii suprafe?ei de 0,18 ha teren extravilan situat în punctul Hârcu.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar, în copie, adresa nr.4828/4.09.2007 a Primăriei comunei Gârcina ,extras rol agricol ,titlul de proprietate nr. 33/301/1995, certificat de deces O.V.

Pârâta Comisia Jude?eană Neam? a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a arătat că prin hotărârea nr.10/5.06.2007 , comisia Comunală Gârcina a propus respingerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafa?a litigioasă deoarece în favoarea petentului a fost emis titlul de proprietate pentru o suprafa?ă mai mare decât cea înscrisă în registrul agricol iar această propunere a fost în mod corect validată prin hotărârea nr. 6248/2007 a Comisiei Jude?ene Neam?.

Se concluzionează că hotărârea men?ionată mai sus este temeinică ?i legală ?i că nu poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată deoarece nu se poate re?ine nici o culpă în ceea ce o prive?te.

A fost anexată la întâmpinare întreaga documenta?ie ce a stat la baza emiterii hotărârii atacate de petent (filele 36-49).

Prin cererea depusă la data de 30.11.2007 ,(fila 52 dosar) Comisia locală de aplicare a Legii 18/1991 Gârcina a arătat că din neaten?ie s-a reconstituit reclamantului dreptul de proprietate pentru suprafa?a de 2,9258 mp teren în loc de 2,34 mp ?i nu a fost eviden?iat în mod distinct punctul Hârcu ,lucru ce se poate rezolva pe cale administrativă.

La solicitarea instan?ei, aceasta a depus la dosar cererea de reconstituirea a dreptului de proprietate formulată de defunctul O.V. precum ?i cererea formulată de O.V.C. (filele 108-109 dosar).

La ultimul termen de judecată din data de 3.06.2009, pârâta Comisia locală Gârcina pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor î?i precizează pozi?ia procesuală (fila 146 dosar)invederând instan?ei că suprafa?a de teren de 1800 mp situată în punctul Hârcu a fost trecută în registrul agricol din perioada 1959-1963 al lui O.V. ?i că reclamantul de?ine suprafa?a de teren ,nu sunt litigii cu vecinii ?i nu este înscrisă în alt titlu de proprietate.

Comisia locală Gârcina concluzionează că este de acord ca suprafa?a respectivă să fie trecută în titlul de proprietate al petentului.

În cauză au fost administrate probele cu declara?iile martorilor N.G. ?i A.V., care sunt ata?ate dosarului cauzei, cu expertiza tehnică topografică (filele 117-118 dosar) ?i cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea adresată Comisiei locale Gârcina pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , înregistrată sub nr. 90/28.11.2005 (fila 108), petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafa?a de 0,18 ha teren fâne?e în punctul Hârcu.

Comisia locală, a?a cum rezultă din tabelul nominal anexă la hotărârea 10/5.06.2007 a propus respingerea cererii motivat de faptul că are emis titlu de proprietate pentru o suprafa?ă mai mare decât cea înscrisă în registrul agricol iar amplasamentul lipsă din titlul de proprietate este compensat prin alte amplasamente.

Prin hotarârea nr. 6248/27.07.2007 , Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a validat Hotărârea nr. 10/5.06.2007 a Comisiei locale Gârcina prin care a fost respinsă, printre altele şi cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de către O.C. Motivul men?inerii hotărârii comisiei locale a fost acela?i , respectiv că în favoarea petentului a fost emis titlu de proprietate pentru o suprafa?ă mai mare decât cea înscrisă în registrul agricol.

În cauză a fost încuviinţată expertiza topografică ale cărei obiective au constat în identificarea ?i măsurarea suprafe?ei de teren de 1800 mp categoria fâne?e ,situat în extravilanul satului Alma?, punctul Hârcu având vecini : la N ?i V : xx ,la S : xx ?i la E : xx, dacă este înscris în registrul agricol al defunctului O.I.V. ?i în titlul de proprietate emis pe numele acestuia ?i dacă este înscris în alte titluri de proprietate.

Concluziile raportului de expertiză (filele 117-118) au reliefat faptul că suprafa?a de teren este înscrisă în rolul agricol din anii 1959-1963 al defunctului O.I.V., că nu figurează în titlul de proprietate al acestuia , nu este înscrisă în alte titluri de proprietate ?i nu sunt situa?ii litigioase cu vecinii.

Posesia anterioară a autorului petentului asupra acestei suprafe?e de teren a fost confirmată de declara?iile martorilor audia?i în cauză, N.G.?i A.V. care au invederat ?i faptul că în prezent posesia este exercitată de petent .

Deasemenea toate aceste aspecte vor fi coroborate cu punctul de vedere final al Comisiei locale Gârcina care a revenit asupra sus?inerilor sale anterioare achiesând la ac?iunea petentului.

Totodată ,ampasamentul acesteia rezultă ?i din schi?a întocmită de expert în cauză.

Pe cale de consecin?ă ,instan?a va constata că, din coroborarea tuturor probelor administrate în cauză : înscrisuri ,declara?ii de martori ?i expertiza se desprinde faptul că în mod netemeinic a fost respinsă cererea de reconstituire formulată de petent .

Potrivit art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr.18/1991, „ stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.

De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite”.

Potrivit art. 11 din acelaşi act normativ, „suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori”.

Reţinând că petentul a făcut dovada dreptului de proprietate al tatălui acestuia, O.V., asupra terenului solicitat, anterior cooperativizării, în temeiul art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, instanţa va admite plângerea formulată şi va anula în parte hotărârea Comisiei judeţene Neamţ nr. 6248/27.07.2007, cu privire la soluţia de validare a hotarârii Comisiei locale Gârcina prin care s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1800 mp teren.

De asemenea, va obliga Comisia judeţeană Neamţ si Comisia locală Girov să reconstituie în favoarea petentului dreptul de proprietate pentru suprafaţa de teren mai sus menţionată, de 1800 mp categoria fâne?e ,situat în extravilanul satului Alma?, punctul Hârcu având vecini : la N ?i V : xx ,la S : xx ?i la E : xx.

Va dispune înscrierea în titlului de proprietate al lui O.I.V. nr. 30/301/1995 a suprafe?ei de teren mai sus menţionată .

În baza disp. art. 274 alin. 1 din Codul de proc. civilă, va obliga pârâtele, în calitate de păr?i căzute în preten?ii să plătească petentului suma de 802,10 lei, cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert ?i onorariu avocat achitate în cauză.

Etichete: