Top

Divorţ fără copii

Dosar nr. 4014/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 7

Şedinţa publică din 14 ianuarie 2009

Asupra apelului civil de faţă:

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată la data de 22.08.2008 sub nr.4014/327/2008 reclamanta DA , domiciliata……, a chemat în judecată pe pârâtul DV , domiciliat in oraş ……….., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de şi înregistrată în registrul de Stare Civilă al Consiliului Local Isaccea, jud. Tulcea sub nr………

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în anul 2005, iar continuarea relaţiilor de familie nu mai sunt posibile datorită comportamentului pârâtului, care este gelos şi-i adresează des, cuvinte jignitoare.

Pârâtul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Prin sentinţa civilă nr.2559/13.10.2008 Judecătoria Tulcea a respins cererea reclamantei ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, s-a reţinut că instanţa nu poate desface căsătoria prin divorţ decât atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Ori, în raport de disp,. art.1161 Cod civil s-a reţinut că deşi sarcina probei revine reclamantei aceasta nu a făcut dovada nici unui motiv temeinic pentru care continuarea căsătoriei sale cu pârâtul este imposibilă.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat apel reclamanta DA , criticând hotărârea ca netemeinică şi nelegală.

S-a susţinut de către apelantă că motivele de divorţ au fost indicate prin acţiune, că în trei ani de zile de la data încheierii căsătoriei nu a realizat nimic în comun cu pârâtul, nu au copii, iar din luna august 2008, acesta a plecat de acasă, întrucât nu se mai putea convieţui împreună.

A mai susţinut apelanta că, pârâtul a avut un comportament urât faţă de aceasta şi jignitor, fiecare dintre ei au o vârstă iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă în aceste împrejurări.

Apelanta a solicitat totodată administrarea probei cu martorii UP şi GE.

Intimatul – pârât, prezent la termenul din 10 decembrie 2008 a arătat că se opune desfacerii căsătoriei însă în final a fost de acord cu desfacerea acesteia din vina ambelor părţi.

Examinând apelul în raport de motivul de netemeinicie invocat şi de probatoriul administrat în această fază procesuală, tribunalul consideră că acesta este fondat.

În vederea pronunţării acestei soluţii se reţine din declaraţiile martorilor audiaţi de către instanţa de apel că deşi sunt căsătoriţi de numai trei ani, relaţiile dintre cei doi soţi s-au deteriorat, nemaiexistând nici un fel de înţelegere între părţi, în vederea continuării căsătoriei.

Astfel, din declaraţia martorului UP rezultă că între cei doi soţi aveau loc certuri dese, datorate geloziei intimatului şi faptului că nu-i permitea soţiei să aibă nici un fel de relaţii cu lumea din afară.

De asemenea, din declaraţia martorei GE, se constată că intimatul nu-i permitea reclamantei să-şi aducă copii dintr-o căsătorie anterioară şi nepoţii, în locuinţa comună, iar cu ocazia deplasării acesteia în Italia, la fiul său, pentru o perioadă de două săptămâni, între părţi au avut loc discuţii, certuri, intimatul împiedicând-o pe soţia sa să întreţină legături cu proprii ei copii.

Aceeaşi martoră a arătat că reclamanta este hotărâtă să divorţeze de soţul său şi că nu mai poate avea loc vreo împăcare a părţilor.

Prin urmare, instanţa reţine că din probele administrate a rezultat faptul că relaţiile dintre cei doi soţi sunt iremediabil vătămate, nemaifiind posibilă continuarea căsătoriei.

În consecinţă, în raport de disp. art.297 Cod proc.civilă, se va admite apelul, urmând a se schimba în totalitate hotărârea instanţei de fond, în sensul admiterii cererii reclamantei.

În baza disp. art.38 din Codul Familiei, se va dispune desfacerea căsătoriei părţilor încheiate la data de …..2005 şi înregistrată sub nr., din vina ambilor soţi.

Cum între părţi nu a intervenit nici o convenţie în ceea ce priveşte numele de familie purtat în timpul căsătoriei de către apelantă, în baza disp. art.40 al.3 din Codul Familiei, apelanta – reclamantă va reveni la numele de familie purtat înainte de încheierea căsătoriei, urmând a se numi C……….

Etichete: