Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR.699

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de …………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei …………, sub nr. ………….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în ………………, în contradictoriu cu pârâtul ……………, domiciliat în ………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data de …………… şi înregistrată sub nr. ……. în Registrul stării civile al Primăriei ………….., revenirea reclamantei la numele anterior căsătoriei spre a se numi „……..”, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, că s-a căsătorit cu pârâtul la data de ……….. şi că din convieţuirea lor a rezultat un copil care în prezent este major. A arătat reclamanta că, deşi amândoi sunt plecaţi în Grecia, locuiesc în localităţi diferite, pârâtul nemaiinteresându-se de familie şi refuzând să contribuie la cheltuielile necesare întreţinerii copilului.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate disp. art. 37 alin. 2 şi 40 din C.fam.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, a fost administrată proba testimonială, fiind audiaţi martorii …………. şi …………..

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin. 1 din C.fam. căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai estre posibilă.

Din declaraţia martorilor audiaţi în cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, de destrămarea relaţiilor de căsătorie făcându-se vinovat soţul pârât care a avut o atitudine necorespunzătoare vieţii de familie. Astfel, atât martora ………… cât şi martora ………….., au declarat că pârâtul era agresiv şi obişnuia să-şi bată soţia, contribuind sporadic şi cu sume mici la cheltuielile legate de întreţinerea familiei şi a casei.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că în cauza de faţă s-a făcut dovada unor motive temeinice ce fac imposibilă continuarea căsătoriei părţilor, motiv pentru care potrivit art.38 din Codul Familiei va dispune desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soţului pârât.

Cum între părţi nu a intervenit nicio înţelegere cu privire la nume, în temeiul disp. art. 42 C. familiei, instanţa va dispune ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „…………”.

Etichete: