Top

Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 267/2007js CDA

2958/88/2007-TT

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA JUDETUL TULCEA

SENTINŢA CIVILĂ nr.322

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Relativ la propunerea de închidere, judecătorul sindic reţine că :

La data de 28 noiembrie 2007 lichidatorul judiciar Rovi Now S.P.R.L. Tulcea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C. „…” SRL TULCEA.

Prin sentinţa civilă nr.2381 din 18.12.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.167/2007 js CDA(2958/88/2007), s-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar şi s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată în conformitate cu Lg. 85/2006.

Prin aceiaşi sentinţă a fost desemnat în calitate de lichidator al debitoarei ROVI NOW S.P.R.L. TULCEA.

Lichidatorul judiciar a arătat că SC „…” SRL Tulcea a fost dizolvată de drept pentru neschimbarea certificatului de înmatriculare conform prevederilor Legii nr.359/2004, situaţie constatată de judecătorul delegat prin Încheiereanr.1064/03.04.2006 şi a făcut demersuri pentru recuperarea documentelor financiar-contabile ale debitoarei, fostul administrator „…” comunicând că nu deţine documentaţia solicitată. În această situaţie lichidatorul judiciar a promovat o acţiune pe rolul Tribunalului Tulcea la data de 14.04.2008, solicitând atragerea răspunderii patrimoniale a foştilor administratori „…” şi „…”, înregistrându-se dosarul nr.834/88/2008. Prin sentinţa civilă nr.1890/22.08.2008 judecătorul sindic a admis cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei. Împotriva acestei sentinţe civile foştii administratori ai debitoarei au formulat recurs, care a fost respins ca netimbrat conform deciziei civile nr.825/20.11.2008.

A mai arătat lichidatorul judiciar că după ce a fost respins recursul formulat împotriva hotărârii prin care s-a admis cererea de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei, fostul administrator „…” i-a predat documentele societăţii pentru anii 2002, 2003, 2004 şi 2005.

Din verificările făcute de către lichidatorul judiciar a rezultat că societatea a avut activitate normală, debitul în sumă de 39 lei către D.G.F.P. Tulcea şi 43 lei către I.T.M. Tulcea provine din această perioadă, iar restul reprezintă penalităţi de întârziere şi majorări.

De asemeni, s-a arătat că debitoarea nu deţine bunuri în avere şi nici alte sume de încasat nu sunt pentru recuperarea creanţei creditorilor înscrişi în cauză.

Având în vedere că în averea debitoarei nu se găsesc bunuri mobile sau imobile şi nu sunt nici alte sume de recuperat pentru acoperirea creanţelor, urmează a admite cererea lichidatorului.

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 urmează a se dispune închiderea procedurii insolvenţei, faţă de debitoarea S.C. „…” S.R.L. Tulcea şi radierea acesteia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului unde este înmatriculată.

Urmează ca în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 să dispună notificarea hotărârii D.G.F.P. Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii.

Cum în cauză nu au existat bunuri şi nici recuperări de sume, se impune a se acoperi cheltuielile procedurale ocazionate cu derularea procedurii insolvenţei şi care au fost avansate de către lichidatorul judiciar, precum şi onorariul acestuia stabilit în procedură prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei, astfel că în temeiul art.4 alin 4 din Lg. 85/2006, urmează a dispune plata acestora din fondul de lichidare, respectiv 1990,25 lei din care suma de 1500 lei reprezintă onorariu lichidator, iar suma de 490,25 lei constituie cheltuieli de procedură.

Etichete:

Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 343/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 382

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 06.03.2009 şi înregistrata sub nr.343/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr.23/2008, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Ilie Ion- desprins din „…” Tulcea, desemnat pentru debitoarea S.C.”…” SRL TULCEA, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolvenţă în conformitate cu art.133 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii s-a arătat că faţă de debitorul SC „…” SRL „…” jud. Tulcea, s-a deschis procedura de insolvenţă în formă simplificată la cererea debitorului reprezentat prin lichidator judiciar desemnat prin Legea nr.85/2006. Urmare efectuării de către lichidator a lucrărilor stabilite prin sentinţa civilă nr. 744/COM/01.04.2008 şi prevederilor Legii nr.85/2006, s-a constatat că administratorul societăţii nu mai desfăşoară activitate din anul 2000, fiind plecat din ţară şi societatea abandonată. Nu s-au constatat bunuri ale societăţii care să satisfacă acoperirea creanţelor bugetare de 698 lei, însă administratorul societăţii a depus suma aferentă pasivelor societăţii şi cheltuielile de procedură împreună cu onorariul de lichidator, astfel că procedura se poate închide.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă

Ilie Ion a depus un raport, care a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi un plan de distribuire sume căre creditori.

De asemenea s-a depus şi un raport final care a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvenţă şi notificat creditorilor.

Cum în cauză s-au achitat toate creanţele, planul de distribuire nefiind contestat, judecătorul sindic apreciază că nu se mai impune continuarea procedurii de insolvenţă, urmând a admite cererea şi a dispune în temeiul art. 133 din Legea nr.85/2006 închiderea procedurii falimentului cu privire la debitoarea SC „”…”” SRL „…”, jud. Tulcea.

Va dispune radierea societăţii din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Etichete:

Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.18/88/2004

25/2004 JS

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR. 335

Sedinţa publică din data de 27 februarie 2009

Prin raportul depus la data de 14 martie 2008 „…” Tulcea a solicitat închiderea procedurii prev. de Legea nr.85/2006 faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag.

Prin sentinţa civilă nr.295/15 februarie 2005 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului conform L.64/1995 republicată faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar „…”SRL Tulcea.

In baza documentelor preluate de la reprezentantul debitoarei, administratorul judiciar a întocmit şi depus la dosar raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, solicitând deschiderea procedurii de faliment faţă de S.C.””…””SA Babadag, neexistând posibilitatea reorganizării activităţii .

Prin încheierea nr.1412/12 august 2005 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a dispus intrarea debitoarea S.C.””…””SA Babadag în procedura falimentului prev. de Legea 64/1995 republicată, fiind desemnat în calitate de lichidator S.C.””…””SRL Tulcea.

In temeiul atribuţiilor stabilite de lege, au fost depuse la dosar de către lichidator, tabel suplimentar al creanţelor, tabel definitiv consolidat rapoarte asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuţie.

Intrucât toate bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, iar toate fondurile obţinute au fost distribuite în temeiul art.129 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a solicitat la data de 14 martie 2008, închiderea procedurii de insolvenţă privind pe debitoarea S.C.””…”” SA.

La data de 4 aprilie2008 creditoarea AVAS Bucureşti a formulat obiecţiuni la raportul final întocmit de lichidatorul judiciar al debitoarei în care arată că, deşi raportul privind închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag suspus analizei judecătorului sindic şi creditorilor reuşeşte să sintetizeze în mare parte aspectele majore care au caracterizat-o în ce priveşte însă identificarea cauzelor care au determinat starea de încetare de plăţi şi persoanele vinovate de apariţia respectivei situaţii lichidatorul judiciar nu menţionează dacă înţelege să formuleze cerere privind antrenarea răspunderii foştilor administratori ai debitoarei.

La data de 3 iulie 2008 lichidatorul judiciar a depus la dosar completare la raportul final privind pe debitoarea S.C.””…””SA Babadag.

Prin sentinţa civilă nr.2062/12.09.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea, au fost respinse obiecţiunile la raportul final ca nefondate.

Examinând cererea lichidatorului de închidere a procedurii falimentului deschisă faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag, judecătorul sindic constată că, creditorii înscrişi în tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei sunt : DGFP Tulcea, Primăria oraş Babadag şi AVAS Bucureşti.

Sumele obţinute din vanzarea la licitaţie publică a bunurilor din patrimoniul debitoarei au fost consemnate în contul acesteia şi ulterior distribuite creditorilor, în baza raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi Planul de distribuţie .

Sumele obţinute din recuperarea debitului restant datorat de S.C.Tipo Media” SRL Tulcea au fost distribuite conform raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuţie pentru debitoarea S.C.””…””SA Babadag.

Intrucât toate bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, iar toate fondurile obţinute au fost distribuite, în temeiul art.129 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic va aproba raportul final şi în temeiul disp.art.132 alin.2 din L.85/2006, urmează a dispune închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea S.C.””…”” SA.

Urmează a dispune radierea debitoarei din registrul comerţului, notificarea prezentei sentinţe la DGFP Tulcea şi ORC Tulcea pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Etichete:

Comercial –închidere procedură insolvenţă art.131Lg.85/2006

Dosar nr.256/2007js CDA

SENTINTA CIVILA nr.90

Sedinta publica din data de 23 ianuarie 2009

Relativ la propunerea de închidere, judecatorul sindic retine ca :

La data de 22 noiembrie 2007 creditoarea Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati a solicitat deschiderea procedurii insolventei debitoarei ….

Prin sentinta civila nr.251 din 25.01.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr…./2007 js CDA(…/88/2007), s-a admis cererea formulata de creditoare si s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata în conformitate cu Lg. 85/2006.

Prin aceiasi sentinta a fost desemnat în calitate de lichidator al debitoarei … – Constanta.

In raportul lichidatorului depus la dosarul cauzei la data de … mai 2008, acesta a concluzionat ca debitoarea nu a înteles sa depuna la dosarul cauzei în termen de 10 zile actele prevazute la art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006, astfel ca administratorul judiciar nu a fost în masura sa întocmeasca în temeiul dispozitiilor art.59 alin.1 raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitoarei cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila.

În ceea ce priveste incidenta în cauza a prevederilor art.138 din Legea nr.85/2006 lichidatorul judiciar a apreciat faptul ca nu poate trage concluzii în acest sens având în vedere ca nu a intrat în posesia documentelor financiar contabile ale debitoarei si în urma analizarii unui bilant contabil nu a putut concluziona în ceea ce priveste cauzele care au generat starea de încetare de plati, precum si persoanele carora le-ar fi imputabila aceasta stare.

În data de 15 ianuarie 2009 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucuresti a depus la dosar o cerere prin care solicita a se dispune ca lichidatorul judiciar sa convoace Comitetul Creditorilor în vederea analizarii oportunitatii formularii unei cereri de atragere a raspunderii fostilor administratori ai debitoarei, conform dispozitiilor art.138 din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii formulate A.V.A.S. Bucuresti a aratat ca nu este de acord cu închiderea procedurii de lichidare judiciara a debitoarei înainte de convocarea Comitetului creditorilor, întrucât în opinia acestora se impune formularea unei cereri de atragere a raspunderii împotriva fostilor administratori.

Analizând cererea, judecatorul sindic retine ca potrivit art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006, comitetul creditorilor poate cere judecatorului sindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin.1, daca administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, în raportul sau asupra cauzelor insolventei, persoanele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana juridica, ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin.1 si raspunderea persoanelor la care se refera alin.1 ameninta sa se prescrie.

Textul de lege vizeaza doua situatii, respectiv omisiunea lichidatorului de a indica, în raport, persoanele culpabile de starea de insolventa sau omisiunea lichidatorului de a formula actiunea prevazuta la alin.1, însa niciuna nu se regaseste în speta pentru ca prin raportul prevazut de art.59 alin.1 s-a invederat ca nu se pot formula concluzii cu privire la raspunderea organelor de conducere deoarece nu s-au predat documentele financiar-contabile si nu pot fi identificate cauzele care au generat încetarea de plati si persoanele carora le-ar putea fi imputabila aceasta situatie, nefiind în discutie o omisiune, ci o imposibilitate obiectiva justificata a lichidatorului.

Dealtfel, la data de 10.09.2008, lichidatorul desemnat a convocat Adunarea creditorilor, la care creditorul A.V.A.S. nu s-a prezentat, comunicând doar un punct de vedere cu privire la desemnarea sa în comitetul creditorilor, conditii în care se constata ca este în culpa din moment ce nu s-a solicitat si analizarea incidentei situatiilor prevazute de art.138 din Legea insolventei relativ la raspunderea organelor de conducere ale societatii debitoare.

Având în vedere ca nu sunt îndeplinite cerintele impuse prin art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006 judecatorul sindic urmeaza a respinge cererea privind obligarea lichidatorului la convocarea Adunarii creditorilor ca nefondata.

Având în vedere ca în averea debitoarei nu se gasesc bunuri mobile sau imobile, si nu sunt nici alte sume de recuperat, pentru acoperirea creantelor, iar din raportul lichidatorului a rezultat ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 138 din Lg. 85/2006, urmeaza a admite cererea lichidatorului.

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 urmeaza a se dispune închiderea procedurii insolventei, fata de debitoarea S.C. … S.R.L. si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului unde este înmatriculata.

Urmeaza ca în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 sa dispuna notificarea hotarârii D.G.F.P. Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mentiunii.

În temeiul art.4 alin 4 din Lg. 85/2006, urmeaza a autoriza plata din fondul de lichidare a sumei de 1791,7 lei din care suma de 1500 lei reprezinta onorariu lichidator, iar suma de 291,7 lei constituie cheltuieli de procedura.

Etichete: