Top

Somatie de plata

R O M A N I A

INSTANTA

Asupra somatiei de plata de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B, sub numarul 4118/189/2010 in data de 06.08.2010, creditoarea S.C. Compania de Utilitati Publice S.A. B (S.C. C.U.P. S.A.) a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitorilor C L si C M pentru suma 465,10 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate in perioada 30.04.2008 – 30.06.2010 si pentru suma de 145,55 lei, reprezentand penalitati de intarziere de 0,1% pe zi calculate la debitul datorat pana la data introducerii actiunii, precum si penalitati in cuantum de 0,1% pe zi calculate in continuare pana la data achitarii integrale a debitului. Totodata, creditoarea a solicitat obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 40,50 lei, reprezentand contravaloare taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

In motivare, creditoarea a aratat ca, in temeiul contractului de prestari servicii publice de salubrizare nr. 3181/2008, a prestat servicii in valoare de 465,10 lei in domeniul salubritate debitorilor C L si C M. Desi debitorii s-au angajat sa achite facturile in termen de 30 de zile de la scadenta sub sanctiunea calcularii de penalitati, acesta nu le-a achitat in termen, motiv pentru care le-au fost calculate penalitati de intarziere in suma de 145,55 lei.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001 si art. 1073 si urmatoarele Cod civil.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: situatia facturilor neincasate la 01.07.2010 (f. 5), fisa de cont pentru operatii diverse la data de 08.07.2010 (f. 6, 7), angajament din 23.03.2010(f. 8), facturi (f. 9-22), contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 3181/17.09.2008 (f. 23-25 ).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria 299-217-11/P.V.O /05.08.2010 – fila 4) si 1,50 lei timbru judiciar.

Debitorii, legal citati, nu s-au prezentat in instanta si nu au formulat intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

La data de 17.09.2008, intre parti a intervenit contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 3181, prin care debitorii s-au obligat sa achite contravaloarea facturilor in termen de 15 zile de la data primirii fiecarei facturi.

Potrivit art.14 pct.2 din contractul mentionat, neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data primirii ei atrage penalitati de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor bugetare.

Creditoarea solicita ca debitorii sa-i plateasca pretul pentru serviciile prestate in perioada 30.04.2008-30.06.2010, insa contractul de prestari servicii publice de salubrizare nr. 3181 a fost incheiat de parti abia la data de 17.09.2008.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Fata de situatia ca partile au incheiat contractul de prestari servicii la data de 17.09.2008, debitorii C L si C M datoreaza pretul serviciilor prestate de catre creditoare incepand cu aceeasi data, 17.09.2008.

Potrivit notei de calcul intocmita de creditoare, pentru perioada 17.09.2008 -30.06.2010, debitorii ii datoreaza suma de 396,84 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si suma de 125,08 lei, reprezentand penalitati de intarziere, calculate pentru aceeasi perioada.

Din actele dosarului nu rezulta ca debitorul ar fi platit creditoarei sumele sus aratate.

Prin „Angajamentul” din 23.03.2010, debitorul C L s-a angajat sa plateasca debitul in 12 rate lunare, insa acest angajament nu a fost respectat de catre debitor.

Pentru considerentele aratate, instanta retine ca, in speta, in conformitate cu art. 1169 – 1170 Cod civil, creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitorilor, cererea de somatie de plata formulata de creditoare este in parte intemeiata, pentru sumele de 396,84 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, si de 125,08 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate la debitul datorat pana la data introducerii actiunii, 06.08.2010, precum si penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare, calculate in continuare pana la data achitarii integrale a debitului , urmand sa fie admisa in parte.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga debitorii si la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata de 40,50 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

Etichete: