Top

Act aditional conducatori auto la Contractul individual de munca

ACT ADITIONAL

la contractul individual de munca inregistrat sub nr. ……………… din ……………….

in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a ………..

Incheiat astazi …………………………………

la ……………………………………….

Intre:

 1. S.C. …………………………… cu sediul in ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judet ………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, reprezentata prin …………………………………, avand functia de ………………………… in calitate de angajator, pe de o parte, si
 2. Dl ………………………………………………… cu domiciliul in (resedinta) ………………………………………. str. ……………………………………………… nr. …….., bloc ……., scara …….., etaj ……… apart. ………., sectorul/judetul …………………… nascut(a) la data de ……………… in localitatea …………………….., sectorul/judetul ………………………… fiul/fiica lui ………………………… si al ……………………….. avand codul numeric personal …………………………, in calitate de angajat, pe de alta parte,

  au convenit sa includa in contractul individual de munca sus-mentionat urmatoarele clauze:

 3. Angajatul a luat in primire autovehiculul:
 • felul ……………………………………………………………………………….
 • marca …………………………………………………………………………….
 • tipul ………………………………………………………………………………..
 • numarul de inmatriculare ……………………………………………………..
 • serie sasiu ……………………………………………………………………….
 • serie motor ……………………………………………………………………….

pentru folosinta exclusiva in interesul serviciului, a acestuia.

 1. Angajatul se obliga:
  1. sa intretina autovehiculul in stare buna de functionare;
  2. sa efectueze operatiunile de intretinere prevazute de cartea tehnica;
  3. sa solicite introducerea lui in reparatii – curenta sau capitala – la indeplinirea normelor de parcurs;
  4. sa conduca autovehiculul pe drumurile publice in conditiile prevazute de normele legale, luand toate masurile necesare de evitare a oricarui pericol de accidentare din culpa sa;
  5. sa nu foloseasca autovehiculul peste capacitatea sa si in interes personal;
  6. sa nu incredinteze conducerea autovehiculului altor persoane (daca autovehiculul este condus de o alta persoana decat angajatul societatii, in caz de accident nu primeste nici o despagubire);
  7. sa-l parcheze la sfarsitul programului in locurile stabilite de angajator;
  8. in cazul unui accident:
   1. Daca angajatul este vinovat, acesta preda celui lovit o copie dupa tichetul de asigurare civila obligatorie si se prezinta la organele de politie pentru constatare si incheierea procesului-verbal.
   2. Daca accidentul a fost provocat de o alta persoana, angajatul va cere tichetul de asigurare si raspundere civila al autovehiculului acesteia si se prezinta la organul de politie pentru constatare si incheierea procesului-verbal.
   3. Daca angajatul a gasit autovehiculul lovit in parcare, se prezinta la organul de politie pentru constatare si eliberarea autorizatiei de reparatie.
   4. Angajatul va lua masuri sa faca un set de copii dupa toate actele eliberate de politie si dupa tichetul de asigurare de raspundere civila al celui vinovat.
   5. Angajatul nu are dreptul sa efectueze reparatii la autovehiculul accidentat decat in caz de forta majora sau caz fortuit si numai pe baza de factura/chitanta fiscala si deviz de reparatii sau servicii pe numele societatii.
   6. In situatiile prevazute la pct. h1, h2 si h3, angajatul va anunta de indata ……………. . Prezentul act aditional s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Directia de Munca si Protectie Sociala.

ANGAJATOR

ANGAJAT