Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 467

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petentul ….împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria A/200_ nr ……, întocmit de DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA- ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE TULCEA…….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 5 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 02.12.2008, sub nr. …… petentul …… a solicitat instanţei, în contradictoriu cu MEF-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE a JUDEŢULUI TULCEA, anularea procesului-verbal nr. …….. din 17.11.2008.

În motivarea în fapt, petentul a arătat că a fost sancţionat contravenţional prin procesul-verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa că nu a depus situaţia financiară anuală a SC ………. SRL al cărei administrator este, la data de 31.12.2007.

Petentul precizează că potrivit art. 36 alin. 2 lit. a din Legea nr. 32/ 1991 nu are obligaţia de a depune situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale MEF. Prin procesul verbal a fost precizat un loc greşit de depunere a plângerii nerespectându-se art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001.

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi codul de procedură civilă.

În dovedirea plângerii s-au depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 0207268 din 07.11.2008 ( f. 4 ).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art. 36 din O.G. nr. 2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata a depus întâmpinare în cauza solicitând respingerea cererii arătând că petentei îi revenea obligaţia de a depune situaţia financiară anuală. Intimata arată că în urma verificărilor efectuate la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a constatat că administrator al SC ……… SRL este petentul care nu a respectat dispoziţiile art. 41 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/ 1991, astfel încât solicită respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal.

De asemenea Legea nr. 32/ 1991 a fost abrogată prin art. 86 din OG nr. 73/ 1999. Intimata arată că prin Ordinul nr. 654/ 2006 s-a aprobat formularul pentru procesul verbal, iar art. 3 prevede că formularele aflate în stocul organelor fiscale se vor utiliza până la epuizarea acestora.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115-118 c.proc.civ şi ale Legii nr. 82/ 1991.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depus în acest sens: procesul verbal nr. ……. din 07.11.2008( f. 4 ), Ordinul nr. 654/ 2006 ( f. 17), extras din OG nr. 73/ 1999( f. 16), extras din Legea nr. 82/ 19991 ( f. 15 ) .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal nr. ……. din 17.11.2008, a fost sancţionat petentul ………. întrucât la de 29.05.2008, ora 16.30, nu a depus situaţia financiară anuală la 31.12.2007 la MEF-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE a JUDEŢULUI TULCEA conform situaţiei centralizatoare a agenţiilor economici care nu au depus raportare la 31.12.2007. Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 400 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată în ceea ce priveşte procesul-verbal nr. 0207179 din 17.11.2008 încheiat de intimată următoarele:

Petentul ……. a invocat mai multe motive de nulitate după cum urmează :

– prin procesul verbal a fost precizat un loc greşit de depunere a plângerii nerespectându-se art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001; astfel este indicat drept loc de depunere a plângerii organul din care face parte organul fiscal constatator; Dispoziţiile art. 32 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001 care prevăd că „plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens”, au fost declarate neconstituţionale. Partea are posibilitatea de a se adresa direct instanţei. Faptul că procesul verbal nu cuprinde menţiunea că petentul se poate adresa direct instanţei reprezintă un caz de nulitate relativă, anularea intervenind în condiţiile art. 105 c.proc.civ., doar dacă se dovedeşte o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel, iar petentul nu a dovedit producerea nici unei vătămări, plângerea fiind introdusă direct la instanţă.

Faţă de aceste considerente, instanţa reţine că procesul verbal nr. 0207179 din 17.11.2008 cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 41 alin. 2 din Legea nr. 82 /1991 care prevede că societăţile comerciale au obligaţia depunerii situaţiei financiare anuale.

Astfel art. 28 din Legea nr. 82/21991 prevede obligaţia de a se întocmi situaţii financiare anuale, iar art. 28 alin. 3 din aceeaşi lege menţionează obligaţia depunerii unui exemplar de pe acestea la DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE JUDEŢEANĂ.

Legea nr. 32/1991 pe care se întemeiază susţinerile petentului a fost abrogată prin art. 86 din OG nr. 73/ 1999.

Sancţiunea a fost aplicată administratorului deoarece art. 10 alin. 1din lege prevede că „răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective”.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 : „sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Instanţa constată că, faţă de dispoziţiile art. 42 alin. 1 din Legea nr. 82/ 1991 în ceea ce priveşte limitele sancţiunii (amendă de la 400-5000 lei), prin procesul verbal s-a aplicat minimul prevăzut de lege pentru faptele săvârşite, 400 lei ceea ce reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază ca fiind neîntemeiate susţinerile din cuprinsul plângerii contravenţionale şi, pe cale de consecinţa, faţă de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, urmează a respinge plângerea formulată de petentul …….. şi a menţine procesul-verbal nr. ……… din 17.11.2008 ca fiind legal si temeinic.

Etichete: