Top

Stabilire pensie intretinere

SC.1029/01.04.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. In prezenta cauza, Judecătoria Tulcea a fost sesizata de către ……….. (in calitate de reprezentanta legala a minorilor ………… si ………….) cu o cerere de stabilire a pensiei de întreţinere formulata in contradictoriu cu paratul ………….. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca intre ea si parat a existat o relaţie de concubinaj, iar in urma acesteia s-au născut cei doi copii minori. Întrucât era deseori alungata de la domiciliu de către parat si mama sa, in luna septembrie 2008 a fost nevoita sa plece împreuna cu cei doi copii in comuna Somova. In dovedirea acţiunii reclamanta a depus copii de pe certificatele de naştere ale celor doi copii.

2. La termenul din data de 25.02.2009, paratul …………. a formulat cerere reconvenţionala prin care a solicitat încredinţarea spre creştere si educare a minorei …………..si obligarea reclamantei la plata pensiei de întreţinere aferente. Paratul a arătat ca in urma relaţiei de concubinaj dintre el si reclamanta a rezultat doar minora …………, ………….. fiind rezultatul « unei alte relaţii pasagere ». Întrucât reclamanta nu se preocupa in mod corespunzător de creşterea si educarea minorei, paratul …………… a solicitat încredinţarea minorei către sine spre creştere si educare.

3. Având in vedere cererea reconvenţionala formulata in cauza, la termenul de judecata din data de 25.02.2009 instanţa a pus in vedere paratului sa timbreze capătul de cerere privind încredinţarea minorei cu suma de 6 lei, aceste neconformându-se acestei dispoziţii.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Intre reclamanta ………… si paratul ……….. a existat o relaţie de concubinaj începând din anul 2003. In urma acestei relaţii au rezultat minorii ………… (născuta la 16.03.2005) si ……. (născut la 03.09.2007).

5. Potrivit art. 94(3) din Codul Familiei ”când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la […] o treime pentru doi copii […].” Prin urmare, având in vedere ca paratul este tatăl celor doi minori, urmează ca cererea principala sa fie admisa, iar paratul sa fie obligat la plata unei pensii de întreţinere in cota prevăzuta de lege calculata asupra veniturilor sale nete.

6. In ceea ce priveşte cererea reconvenţionala, instanţa urmează a anula in parte, ca netimbrata cererea reconvenţionala (in ceea ce priveşte capătul de cerere privind încredinţarea minorei ………….) întrucât paratul nu a plătit taxa judiciara de timbru. Cât priveşte obligarea reclamantei la plata pensiei de întreţinere, având in vedere ca cei doi minori urmează sa rămână deocamdată in întreţinerea mamei (reclamanta …………..), instanţa va respinge acest capăt de cerere ca nefondat.

Etichete:

Stabilire pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 695

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei …………, sub nr……………, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……………, domiciliată în ………., în contradictoriu cu pârâtul ………….., cu domiciliul indicat în …………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorelor …………., născută la data de ………… şi ………, născută la data de ………..

În motivarea cererii reclamanta a arătat, în esenţă, că de aproximativ 3 ani, cele două minore se află în îngrijirea sa exclusivă, pârâtul refuzând să contribuie la cheltuielile legate de creşterea şi educarea acestora.

În susţinerea acţiunii, s-au depus la dosarul cauzei, în copie, înscrisuri.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Pârâtul, deşi legal citat nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de ………., căsătorie din care au rezultat minorele ………., născută la data de ………. şi …….., născută la data de …………….

Potrivit art. 101 din Codul Familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Relativ la cuantumul pensiei de întreţinere se reţine că pârâtul mai are în întreţinerea sa doi copii minori, aspect învederat instanţei de către reclamantă şi consemnat în încheierea de şedinţă din data de ………., împrejurare faţă de care în cauză, devin incidente dispoziţiile art. 94 alin. 3 din Codul familiei, potrivit cărora întreţinerea datorată de părinte sau de cel care adoptă, se stabileşte până la o jumătate din câştigul său din muncă pentru trei sau mai mulţi copii.

Cum nu s-a dovedit că pârâtul realizează venituri de natură salarială, cuantumul întreţinerii datorate de acesta celor două minore urmează a se stabili în funcţie de nivelul venitului minim pe economie.

Prin urmare, văzând şi dispoziţiile art.94 alin.3 C.Fam., instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul la plata sumei de ……… lei, cu titlu de pensie de întreţinere pentru minorele …………., născută la data de ………. şi …………, născută la data de …………., câte ………. lei lunar pentru fiecare minoră, începând cu data introducerii cererii, ……….., şi până la majoratul minorelor.

Etichete:

Stabilire pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 371

Şedinţa publică de la 03.02.2009

La data de …………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în ……….., în contradictoriu cu pârâtul ……….., domiciliat în …………… solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să fie obligat pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorei ………, născută la data de ………..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că din convieţuirea cu pârâtul a rezultat minora …………, născută la data de ……….. A arătat reclamanta că pârâtul refuză să contribuie de bună voie la cheltuielile necesare creşterii şi educării minorei deşi în calitate de părinte are obligaţia de a-i acorda întreţinere acestuia.

În dovedirea cererii, reclamanta, a depus la dosar copia certificatului de naştere al minorei.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 86 şi 94 din C. familiei.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare însă prezent în instanţă la termenul de judecată din …………. a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantei şi a depus la dosarul cauzei adeverinţa nr. ……. eliberată de S.C. ……….S.R.L. din care rezultă că realizează un venit net lunar de 480 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ……….. s-a născut, din relaţia de concubinaj a părţilor din prezenta cauză, minora ……….

Potrivit art. 101 din codul familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are dreptul la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Relativ la cuantumul pensiei de întreţinere art. 94 alin. 3 din Codul familiei, arată că întreţinerea datorată de părinte sau de cel care adoptă, se stabileşte până la o pătrime din câştigul său în muncă, pentru un copil.

Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul să-i plătească minorei …………., născută la data de …………., cu titlu de pensie de întreţinere, suma de 120 lei lunar, începând cu data introducerii cererii, 12.12.2008 şi până la majoratul minorei.

Etichete:

Stabilire pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 270

Şedinţa publică de la 03.02.2009

La data de …….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. …………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……………, domiciliată în …………., în contradictoriu cu pârâtul ………….., domiciliat în ………………, prin care a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului ………….., născut la data de …………….

în motivarea cererii, reclamanta a rătat, în esenţă, că din relaţia sa de concubinaj cu pârâtul, a rezultat minorul …………., care de aproximativun an, se află în întreţinerea sa exclusivă, pârâtul refuzând să contribuie de bună voie, la cheltuielile legate de creşterea şi educarea copilului.

S-a depus la dosarul cauzei, în copie, certificatul de naştere al minorului, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 42 alin. 3 şi ale art. 94 C. familiei.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………….. s-a născut, din relaţia de concubinaj a părţilor din prezenta cauză, minorul ………..

Potrivit art. 101 din codul familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are dreptul la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Cum în cauza de faţă nu s-a dovedit că pârâtul obţine venituri de natură salarială şi nici împrejurarea că acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a obţine câştiguri din muncă, instanţa urmează ca la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, să ţină seama de venitul minim pe economie, în prezent de 540 lei.

Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul să-i plătească minorului ……….., născut la data de 17.08.2006, suma de 170 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data da introducerii cererii, 12.12.2008, şi până la majoratul minorului.

Etichete:

Stabilire pensie intretinere

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 588

Prin cererea adresata instantei si înregistrata la nr….. din …, reclamanta …., domiciliata în ….., în calitate de reprezentant legal al minorului … nascut la …, a chemat în judecata pe pârâtul …., cu acelasi domiciliu si cu resedinta în ….., pentru a se dispune stabilirea unei pensii de întretinere în favoarea minorului …, nascut la data de …, în ….., în functie de veniturile obtinute de pârât.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca este casatorita cu pârâtul din anul …. iar din casatorie a rezultat minorul …, nascut la …. A mai aratat reclamanta, ca partile sunt despartite în fapt din luna noiembrie …., pârâtul parasind domiciliul conjugal, stabilindu-se la domiciliul parintilor sai. A mai aratat reclamanta ca de la acea data pâna în prezent, pârâtul nu a contribuit la întretinerea minorului, nu-l viziteaza si nu prezinta interes pentru cresterea si educarea minorului, cu toate ca minorul are nevoie de tratament si îngrijire medicala, fiind încadrat cu grad de handicap.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar copia certificatului de nastere al minorului (fila ….).

Desi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanta, în vederea depunerii de probe.

S-au solicitat din oficiu si s-au depus la dosarul cauzei relatii cu privire la venitul net obtinut de pârât, în baza adeverintei ….. emisa de ……

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca cererea formulata de catre reclamanta este întemeiata.

Potrivit art. 101 din codul familiei, parintii sunt datori sa îngrijeasca copilul îngrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, învatatura si pregatirea profesionala a acestuia.

În acelasi sens sunt si dispozitiile art. 86 din acelasi cod, potrivit cu care obligatia de întretinere exista între parinti si copii, iar descendentul cât timp este minor, are dreptul la întretinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se afla.

Fata de cele de mai sus, instanta va admite cererea formulata de catre reclamanta …., în calitate de reprezentant legal a minorului …., în contradictoriu cu pârâtul ……, având ca obiect stabilire pensie de întretinere si va obliga pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului …, nascut la …., în suma de …. de lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorului.

Etichete: