Top

Somatie de plata

R O M A N I A

INSTANTA

Deliberand asupra somatiei de plata de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B, sub nr 2010 din 29.07.2010, creditoarea R.A.G.C.L. B a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitorului VG pentru suma de 512,10 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de apa-canal-salubritate, prestate in folosul debitorului in perioada august 2006 -decembrie 2007 si 184,78 lei penalitati de intarziere . Totodata, creditoarea a solicitat obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand contravaloare taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

In motivare, creditoarea indica faptul ca, in baza contractului de prestari servicii, a prestat debitorului servicii in domeniul apa-canal-salubritate. Desi debitorul s-a angajat sa achite facturile in termen de 30 de zile de la scadenta , acesta nu le-a achitat motiv pentru care i-au fost calculate penalitati de intarziere in suma de 184,78 lei.

In drept au fost invocate prevederile OG 5/2001, Legea 51/2006 .

In sustinere au fost depuse la dosarul cauzei: situatia debitului pe care il are de platit VG , evidenta de incasari si plati ce intrerup cursul prescriptiei, Contractul nr. 23388/03.02.2006 (f.5-12 ).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria 299-210-17/PVO din 29.07.2010 – fila 4) si 1,50 lei timbru judiciar.

Debitorul legal citat s-a prezentat in instanta iar la termenul din 24.08.2010 a formulat intampinare prin care solicita respingerea cererii formulata de R.A.G.C.L. motivat de faptul ca a facut nenumarate adrese , atat personal , cat si prin Asociatia 17 A de care apartine , prin care a aratat ca i se impune lunar mai multi metri cubi decat cei inregistrati pe apometre si ca evacuarea apei menajere nu se efectueaza corect .

Debitorul arata in intampinare ca facturile emise de RAGCL sunt nejustificate intrucat cerditoarea nu a citit apometrul de la intrarea in bloc in prezenta unui reprezentant al asociatiei sau al scarii .De asemenea , precizeaza debitorul , personalul RAGCL nu a intrat in subsolul scarii sa verifice daca nu sunt pierderi la apa .

In sustinere debitorul a depus adresa nr. 119/19.08.2010 a Asociatiei de locatari nr. 17A catre Judecatoria B , adresele nr. 9/01.03.2007 si nr. 5313/15.05.2007 a Asociatiei de locatari nr. 17A catre RAGCL , adresa 7938 /01.08.2007 ( f. 19-22 ) .

In sedinta publica din data de 24.08.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia prescriptiei dreptului material la actiune al creditoarei pentru sumele de bani aferente perioadei septembrie 2006- iunie 2007.

La termenul din data de 09.09.2010, creditoarea a depus la dosar copie dupa chitanta nr. 7140671/14.01.2008 si dupa factura seria VS RAB nr. 7313118 /21.12.2007

Analizand cu prioritate, in baza art. 137 alin.1 C.proc.civ., exceptia prescriptiei dreptului material la actiune al creditoarei cu privire la debitul principal si penalitatile aferente lunilor septembrie 2006 – iunie 2007, instanta constata ca potrivit contractului de prestari servicii nr. 23388/03.02.2006 , creditoarea R.A.G.C.L. B a furnizat debitorului VG servicii apa potabila si evacuarea apelor menajere, precum si servicii de preluarea, prelucrarea si evacuarea reziduurilor menajere, cu obligatia corelativa a debitorului de a plati lunar pretul acestor servicii.

Conform art. 13 lit a) din contractul nr. 23388/03.02.2006, in cazul neplatii la scadenta a pretului, debitorul urma sa plateasca penalitati egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat .

Din situatia debitului, intocmita de catre creditoare, rezulta ca, pentru perioada august 2006 -decembrie 2007, debitorul nu a platit integral pretul lunar datorat pentru serviciile de apa-canal- salubritate ce i-au fost prestate de catre creditoare, astfel ca, pentru aceasta perioada, debitorul datoreaza suma de 512,10 lei. Din aceeasi nota de calcul, rezulta ca pentru perioada august 2006-decembrie 2007 s-au calculat penalitati de intarziere in suma de 184,78 lei .

In solutionarea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune al creditoarei cu privire la debitul principal si penalitatile aferente lunilor septembrie 2006 – iunie 2007, instanta are in vedere prevederile art. 20 din contractul incheiat intre parti, potrivit carora utilizatorul trebuie sa achite integral si la termen facturile emise de operator, precum si prevederile art. 13 lit. a) din contract, potrivit carora neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la emiterea acesteia atrage perceperea de majorari de intarziere.

Avand in vedere inscrisurile depuse la dosar : situatia debitului pe care il are de platit VG , Incasarile pentru o marca ( f. 5,7 ), factura 7313118/31.12.2007 , precum si chitanta 7140671 /14.01.2008 , instanta urmeaza sa respinga exceptia prescriptiei dreptului la actiune cu privire la debitul principal si penalitatile aferente lunilor septembrie 2006 – iunie 2007, intrucat din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca debitorul a efectuat plati atat cu privire la penalitati cat si cu privire sumele restante,astfel ca in temeiul art. 16 lit.a) din Decretul nr. 167/1958 cursul prescriptiei dreptului la actiune al creditoarei a fost intrerupt .

Pe fondul cauzei , instanta apreciaza ca in cauza sunt incidente prevederile art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, conform carora:

„(1) Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.”

Art. 379 alin. 3 din Codul de procedura civila, prevede ca este certa creanta „a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul”.

Instanta apreciaza ca este intrunita conditia caracterului cert al creantei deoarece existenta sa rezulta din prevederile contractului incheiat de debitor cu R.A.G.C.L. B .

Adresele pe care debitorul le-a inaintat catre RAGCL prin intermediul Asociatiei de proprietari nr. 17 A ( f. 20 , 21 ) nu pot fi considerate ca o contestare a facturilor emise pe numele sau , deoarece din cuprinsul acestora reiese ca este vorba despre remedierea situatiei la canalizarea stradala si nicidecum despre modul cum sunt intocmite facturile sau cuantumul acestora .

Cu privire la caracterul lichid al creantei, art. 379 alin. 4 din Codul de procedura civila prevede ca o creanta „este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este deteminabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui (…)”.

Caracterul lichid al debitului principal solicitat rezulta din coroborarea dispozitiilor contractuale cu situatia debitului si a penalitatilor de intarziere (f. 5), in situatia debitului fiind prezentate toate sumele datorate pentru perioada august 2006-decembrie 2007, valoarea totala a debitului principal fiind de 512,10 lei.

In ceea ce priveste caracterul lichid al penalitatilor de intarziere, acesta rezulta din coroborarea prevederilor contractuale – art. 13 sit a) , cu situatia debitului si a penalitatilor de intarziere (f. 5), si situatia incasarilor pentru o marca (f. 6-7 ) , valoarea penalitatilor fiind de 184,78 lei.

De asemenea, creanta este exigibila, deoarece suma solicitata este aferenta perioadei august 2006-decembrie 2007, scadenta pentru ultima luna fiind implinita in ianuarie 2008 .

Pentru considerentele de mai sus , instanta retine ca, in speta, in conformitate cu art. 1169 – 1170 Cod civil, creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitorului in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr 5/2001. Astfel, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este intemeiata, motiv pentru care va admite actiunea si va obliga debitorul sa plateasca catre creditoare suma de 512,10 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in domeniul apa-canal-salubritate in perioada august 2006-decembrie 2007 si suma de 184,78 lei, reprezentand penalitati de intarziere corespunzatoare serviciilor prestate in domeniul apa-canal-salubritate in aceeasi perioada.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga debitorul si la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata de 40,50 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar .

Etichete: