Top

PRETENŢII

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect pretentii, formulata de reclamantul B.N., împotriva pârâtei S. A. F.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de avocat BVV, iar pârâta de avocat MC.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefier, dupa care:

Avocatul pârâtei, depune la dosar un tabel nominal, cu asociatii care fac parte din S A F, si comunica si avocatului reclamantului un exemplar.

La interpelarea instantei, avocatul pârâtei, învedereaza ca alte acte în afara de tabelul depus astazi nu detine, cu privire la modificarile intervenite în SA F, cu privire la asociati.

Nemaifiind alte cereri instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei si exceptiile unite cu fondul cauzei.

Avocatul reclamantului, cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei, solicita respingerea acestei exceptii, apreciind ca are calitate procesuala pasiva, având în vedere ca societatea lucreaza în continuare terenurile, iar cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, apreciaza ca are calitate procesuala, având în vedere ca este proprietarul terenului, motiv pentru care solicita, respingerea acestor exceptii.

Pe fondul cauzei, avocatul reclamantului, arata ca terenurile reclamantului au fost cultivate si recoltate de catre pârâta, pentru care nu a primit nici un ban, astfel ca pârâta s-a îmbogatit de pe urma reclamantului, motiv pentru care solicita admiterea actiunii si obligarea pârâtei la plata sumei de 11.200 lei reprezentând echivalentul cantitatii de 14.000 kg grâu, pe 3 ani conform expertizei, cu cheltuieli de judecata.

Avocatul pârâtei, arata ca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului este legata de motivarea în drept, art.992 C.civ., privind îmbogatirea fara justa cauza, iar potrivit art.483, 484 C.civ., fructele naturale ale pamântului se cuvin proprietarului terenului, în puterea dreptului de accesiune, iar proprietarul este obligat sa plateasca lucrarile. Arata ca reclamantul nu a facut dovada calitatii transcrierii dreptului de proprietate, chiar daca are încheiate promisiuni de vânzare cumparare pentru fiecare din suprafetele proprietarilor care au vrut sa vânda, fiind încalcate dispozitiile art.1308 pct.2, C.civ., care duc la nulitatea promisiunilor de vânzare cumparare, chiar daca actul translativ a fost încheiat în fata notarului, motiv pentru care solicita admiterea exceptiei calitatii procesuale active a reclamantului.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, arata ca are contracte de asociatie cu proprietarii acestor terenuri, de la care reclamantul pretinde ca a cumparat, asociatii sunt cei care s-au îmbogatit fara justa cauza, întrucât au primit pretul fructelor, motiv pentru care solicita admiterea acestei exceptii întrucât are calitate procesuala pasiva.

Pe fondul cauzei, arata ca expertiza este corect efectuata si calculul arendei de asemenea este corect, iar pârâta a platit pretul fructelor, motiv pentru care solicita respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.04.2008, sub nr.652, reclamantul B.N., a chemat în judecata pe pârâta SA F, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 11.200 lei, reprezentând echivalentul cantitatii de 14.000 kg grâu cu titlu de daune, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca a cumparat mai multe suprafete de teren situate pe raza comunei F, de la diferite persoane, astfel: prin contractul de vânzare-cumparare 384/22.02.2007 a cumparat de la DI suprafata de 10.000 mp, prin contractul de vânzare-cumparare 385/22.02.2007 a cumparat de la AN suprafata de 15.000 mp, prin contractul de vânzare-cumparare 386/22.02.2007 a cumparat de la SM suprafata de 11.000 mp, prin contractul de vânzare-cumparare 387/22.02.2007 a cumparat de la CI suprafata de 20.095 mp, prin contractul de vânzare-cumparare 388/22.02.2007a cumparat de la NN suprafata de 10.000 mp, prin contractul de vânzare-cumparare 422/26.02.2007 a cumparat de la GJ suprafata de 29.409 mp,

Mai arata reclamantul ca a încheiat cu diverse persoane, mai multe conventii de vânzare pentru suprafete de teren extravilan situate pe raza comunei F, judetul C, astfel: la data de 15.02.2006 a încheiat o conventie de vânzare cu FG pentru suprafata de 1,5 ha pentru care a platit pretul, la data de 21.02.2006 a încheiat o conventie de vânzare cu DP pentru suprafata de 2,5000 ha pentru care a platit pretul, la data de 30.01.2007 a încheiat o conventie de vânzare cu CI pentru suprafata de 2,5000 ha teren, caruia i-a platit pretul, la data de 27.09.2007, a încheiat o conventie de vânzare cu DI pentru suprafata de 25000 mp teren, caruia i-a platit pretul.

Arata reclamantul ca suprafata totala detinuta este de 17,5005 ha si a fost cultivata de Societatea Agricola F care a recoltat productia realizata, dar pentru folosirea terenului nu i-a dat nici o suma de bani si nici arenda medie de 800 kg/ha, practicata în zona, apreciind ca pârâta s-a îmbogatit fara just temei.

Mai arata reclamantul ca a încheiat contract de arendare pentru suprafata de 17.5005 ha, dar arendasul nu a putut însamânta terenul, deoarece SA F a refuzat sa-l elibereze, ca a somat pe pârâta, atât prin scrisoare recomandata, apoi prin executorul judecatoresc sa-i lase terenul liber în vederea înfiintarii culturilor de toamna pentru anul agricol 2007/2008, însa aceasta a refuzat din nou si l-a însamântat cu grâu si în toamna anului 2007.

În drept reclamantul si-a întemeiat cererea pe disp.art.998-999 din Codul civil si principiul îmbogatirii fara justa cauza.

În dovedirea actiunii reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, martori, expertiza tehnica agricola si interogatoriul pârâtului.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 1000 lei si timbru judiciar în valoare de 5 lei, conform chitantei nr.004476/25.04.2008, atasata la dosar.

La cerere reclamanta a atasat în copie, urmatoarele acte: modalitate de calcul a daunelor solicitate pârâtei SA F, acte de vânzare-cumparare nr.384/22.02.2007, nr.385/22.02.2007, nr.386/22.02.2007, nr.387/22.02.2007, nr.388/22.02.2007, nr.422/26.02.2007, nr.531/15.02.2007, nr.354/21.02.2006, nr.2680/27.09.2007, nr.193/30.01.2007, toate autentificate de Biroul Notarului Public CMD, somatia nr.33/30.10.2007, dovada înstiintarii comunicarii nr.33/2007.

Prin întâmpinarea formulata la data de 11.06.2008 pârâta SA F a solicitat respingerea actiunii aratând ca reclamantul nu a facut dovada ca este proprietarul terenului aratat în cerere cu exceptia suprafetei de 1 ha dobândit prin cumparare de la DI.

Arata ca exploatarea terenului este legitima fiind întemeiata pe contractul de societate în baza caruia a fost înfiintata pârâta, în cadrul careia se afla ca asociati persoanele de la care afirma reclamantul ca a cumparat teren, astfel ca posesia si exploatarea terenului sunt legitime întrucât asociatii nu au notificat adunarea generala despre înstrainarea terenului adus aport în capitalul societatii pentru a lua act de încetarea calitatii acestora de asociati.

Prin urmare se arata ca reclamantul trebuia sa se îndrepte împotriva persoanelor carora i-au vândut terenul în temeiul obligatiei de garantie a vânzatorului si nu împotriva societatii agricole. Reclamantul ar putea obtine cel mult în situatia unei cesiuni între el si asociatii societatii agricole, doar partea cuvenita din profitul societatii potrivit bilantului pentru anul în care a încetat calitatea de membru a asociatilor.

Se arata ca notificarea trimisa prin executor nu poate fi calificata ca o notificare a adunarii generale, întrucât nu este însotita de nici o dovada ca terenul în litigiu a fost înstrainat.

Prin raspunsul la întâmpinarea pârâtei, reclamantul a aratat cu privire la lipsa calitatii procesuale active, ca din actele aflate la dosar rezulta ca pentru o parte din teren a încheiat contracte de vânzare-cumparare în forma autentica, dupa cum urmeaza: cu DI pentru 10.000 mp, cu AN pentru 15.000 mp, cu SM pentru 11.000 mp, cu CI pentru 20.095 mp, cu NN pentru 10.000 mp, cu GJ pentru 29.409 mp. Mai arata ca, potrivit art.480 C.civ, în calitate de proprietar este îndreptatit sa formuleze actiune pentru a intra în posesia terenurilor si pentru a dobândi fructele, apreciind ca, pârâta, folosind terenurile sale si culegând fructele, s-a îmbogatit fara justa cauza în dauna sa.

Cu privire la caracterul cererii de chemare în judecata, pârâta a apreciat ca litigiul este unul comercial, însa reclamantul, fiind persoana fizica, arata ca societatea agricola nu are caracter comercial, astfel ca, este vorba despre un litigiu civil.

Cu privire la calitatea de asociat a persoanelor de la care au fost cumparate suprafetele de teren si cu care s-au încheiat antecontracte, reclamantul arata ca pârâta nu a facut dovada calitatii de asociati ai SA F a persoanelor de la care a reclamantul a cumparat terenurile sau cu care a încheiat antecontracte de vânzare-cumparare, iar potrivit art.25 alin.1 din Legea 36/1991, calitatea de asociat se dobândeste în doua moduri: prin subscrierea actului de constituire, (aratând ca persoanele la care se refera actele încheiate de reclamant au subscris actul de constituire al SA F, iar dovada subscrierii trebuie facuta de pârâta cu actul constitutiv din care rezulta ca aceste persoane sunt fondatori ai SA F si au semnat actul de constituire, ori pârâta nu a depus actul de constituire prin care sa faca dovada celor afirmate), prin semnarea unei declaratii, care trebuie sa cuprinda urmatoarele date: date prin care se identifica persoana care o face, suprafata de teren adusa în folosinta, numarul si valoarea partilor sociale ce urmeaza a fi subscrise, suma pe care o varsa în contul partilor sociale, data declaratiei, ori pârâta nu a facut dovada ca la data declaratiei persoanele respective au subscris la casieria societatii varsamântul prevazut de statut.

Calitatea de proprietar este confundata cu cea de asociat, pârâta invocând faptul ca persoanele care au înstrainat terenul sau au încheiat antecontracte de vânzare-cumparare nu au notificat acest fapt adunarii generale, fiind îndreptatita sa exploateze terenul, potrivit art.480 C.civ., dreptul de proprietate are trei atribute: usus, fructus, abussus.

Cu privire la lipsa calitatii procesuale pasive a SA F, se arata ca pârâta invoca faptul ca ea nu putea fi chemata în judecata, atâta timp cât persoanele care au înstrainat terenul sau au încheiat antecontract de vânzare-cumparare nu au notificat adunarea generala si ca, potrivit art.1136 si urm.Cod civil, reclamantul trebuia sa se îndrepte împotriva celor care i-au vândut pamântul sau au încheiat cu acesta antecontracte de vânzare-cumparare.. însa art.1136 Cod civil se refera la novatiune si în nici un caz la obligatia de garantie pentru evictiune.

Prin cererea precizatoare de la fila 52, urmare a solicitarii instantei, reclamantul a aratat ca actiunea se întemeiaza pe principiul îmbogatirii fara justa cauza, iar daunele solicitate reprezinta arenda medie aferenta anilor agricoli 2005-2006, 2006-2007 si 2007-2008.

La termenul din data de 09.10.2008 instanta a unit cu fondul cauzei exceptia lipsei calitatii procesuale active si pasive, invocate de pârâta prin întâmpinare .

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri, în cadrul careia s-a efectuat si o adresa catre Judecatoria O pentru a comunica actul constitutiv, statutul si actele aditionale privind pe pârâta, interogatoriul pârâtei si s-a efectuat o expertiza agricola pentru determinarea arendei practicata în zona si pretul grâului.

Analizând probatoriul administrat instanta retine urmatoarele:

Reclamantul prin contractele de vânzare cumparare autentificate sub nr.384/22.02.2007,nr.385/22.02.2007,nr.386/22.02.2007,nr.387/22.02.2007,nr.388/22.02.2007, nr.422/26.02.2007, de BNP CM a dobândit dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 9,5504 ha, teren arabil extravilan situat în com. F, jud. C prin cumparare de la DI, AN, SM, CI, NN si GJ.

Totodata reclamantul prin înscrisurile sub semnatura privata încheiate la 15.02.2007, 21.02.2006, 30.01.2007 si 27.09.2007 aflate la filele 27-30 a încheiat cu DP, FG, CI si DI, conventii de vânzare cumparare prin care ultimii se obligau sa-i vânda anumite suprafete de teren, suprafata totala însumata de toate aceste înscrisuri fiind de 8,0100 ha, teren arabil extravilan situat în com. F, sat F, jud. C. Valoarea acestor înscrisuri este aceea a unor antecontracte de vânzare cumparare, care nu transfera dreptul de proprietate asupra terenurilor mentionate în cuprinsul lor, fiind necesara forma autentica a acestora (art. 2 al.1 titlul X din Lg.247/2005).

În consecinta, în actiunea având ca obiect obtinerea contravalorii lipsei de folosinta asupra unui teren, urmare a exploatarii acestuia de catre pârâta prin îmbogatirea fara justa cauza, calitate procesuala activa o are proprietarul terenului care a fost lipsit de folosinta terenului, urmare a exploatarii de catre pârâta, fiind fara relevanta daca proprietarul terenului si-a întabulat dreptul de proprietate sau nu (aceasta impunându-se în cadrul unei eventuale actiuni în revendicare).

Cum reclamantul a facut dovada calitatii de proprietar doar asupra suprafetei de 9,5504 ha detinuta în baza contractelor de vânzare cumparare autentice susmentionate, apare ca întemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului invocata de pârâta doar pentru suprafata ce excede celei mentionate anterior pentru care detine doar antecontracte de vânzare cumparare care nu transfera dreptul de proprietate asupra reclamantului. În consecinta instanta va admite exceptia în ceea ce priveste suprafata de 8,0100 ha si o va respinge pentru restul suprafetei de teren.

Cu privire la persoana împotriva careia îsi poate realiza interesul reclamantul într-o actiune de genul celei de fata, care dobândeste astfel calitate procesuala pasiva, se apreciaza contrar sustinerii pârâtei ca aceasta este persoana care a exploatat efectiv terenul si a obtinut un folos în urma exploatarii lui marindu-si astfel patrimoniul cu consecinta micsorarii patrimoniului în dauna reclamantului. Este fara relevanta sustinerea pârâtei conform careia reclamantul trebuia sa se îndrepte împotriva persoanelor care i-au vândut terenurile care detin în acelasi timp si calitatea de asociati în cadrul societatii agricole pârâte, întrucât astfel cum rezulta din raspunsul la întrebarea nr. 7 din interogatoriul luat pârâtei, aceasta a recunoscut ca terenul aflat în litigiu a fost în posesia acesteia în ultimii 3 ani de zile. Prin urmare asociatii SA F (cf. recunoasterii pârâtei a calitatii acestora potrivit adresei nr. 1 din 07.01.2009 aflata la fila 81 dosar), de la care a cumparat reclamantul terenurile, chiar daca nu au formulat cereri de retragere din cadrul societatii agricole, acest fapt nu transfera calitatea procesuala pasiva în persoana lor, întrucât asociatii transmit prin actul constitutiv ori prin subscrierea ulterioara doar dreptul de folosinta al terenurilor societatii agricole, aceasta din urma fiind cea care le exploateaza efectiv. Obligatia de garantie întemeiata pe evictiune (art. 1337 C.civ.), invocata de pârâta are relevanta eventual asupra unei actiuni în revendicarea terenului si nu în cea de fata. În consecinta instanta pentru considerente aratate va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de pârâta.

Pe fondul cauzei, se retine astfel cum rezulta din raspunsul la întrebarea nr. 7 din interogatoriul luat pârâtei, ca aceasta este cea care a exploatat în fapt terenul de 9,5504 ha (pentru care reclamantul justifica calitatea procesuala activa) în ultimii 3 ani agricoli 2005-2008, cu consecinta maririi patrimoniului acesteia fara temei legitim. Prin urmare urmeaza a analiza daca sunt îndeplinite conditiile actiunii în restituire întemeiate pe faptul juridic licit al îmbogatirii fara justa cauza.

În acest sens instanta retine ca exista o marire a patrimoniului pârâtei decurgând din exploatarea terenului agricol în suprafata de 9,5504 ha apartinând reclamantului, concomitent cu micsorarea patrimoniului reclamantului (în anul 2007 -2008), cele doua fiind efectul unei cauze unice.

Totodata instanta retine ca data de la care reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului agricol de 9,5504 ha, este februarie 2007 conform datelor din contractele de vânzare cumparare autentificate, anterior acestei date terenurile fiind în proprietatea vânzatorilor. În consecinta actiunea reclamantului este întemeiata doar în privinta ultimului an agricol 2007-2008, pentru ceilalti doi ani agricoli pentru care a solicitat pretentiile el neavând calitatea de proprietar, astfel ca nu a avut nici un patrimoniu care sa se micsoreze .

Întrucât între parti nu exista un contract, nu exista nici temei legitim care sa justifice marirea patrimoniului pârâtei pentru anul agricol 2007-2008 pentru suprafata de 9,5504 ha. În plus se constata lipsa oricarui alt mijloc juridic pentru recuperarea de reclamant a pierderii suferite, fiind îndeplinita conditia privind caracterul subsidiar al actiunii întemeiate pe îmbogatirea fara justa cauza (actio de in rem verso).

Rezulta asadar ca sunt îndeplinite atât conditiile materiale, cât si cele juridice ale actiunii în restituire întemeiate pe faptul juridic licit al îmbogatirii fara justa cauza. Ca urmare pârâta are obligatia de restituire (art. 992 C.civ.) fata de reclamant, aceasta obligatie fiind dublu limitata: pe de o parte valoarea cu care s-a marit patrimoniul acesteia pentru 9,5504 ha pe anul agricol 2007-2008, pe de alta parte de masura în care s-a diminuat patrimoniul reclamantului.

Pentru a determina întinderea obligatiei de restituire instanta se raporteaza la valoarea arendei pe care ar fi putut-o obtine reclamantul daca ar fi avut posesia terenului. Desi acesta a sustinut ca a încheiat contract de arenda pentru suprafata folosita de pârâta pentru perioada 2005-2008 cu o alta persoana, acesta nu a facut si o dovada în acest sens. Cu toate acestea se apreciaza în baza art. 1203 C.civ. ca valoarea minima pe care ar fi putut-o obtine reclamantul daca ar fi avut posesia terenului este egala cu arenda pe care ar fi obtinut-o, având în vedere calitatea sa de persoana fizica si întinderea terenului, care nu i-ar fi permis sa exploateze terenul prin forte proprii, ci doar sa-l arendeze.

În consecinta instanta are în vedere valoarea arendei medii practicate în zona comunei Frasinet, conform raportului de expertiza agricola, de 667 kg/ha grâu x 9,5504 ha. Raportarea se face la valoarea din raportul de expertiza agricola de 0,45 lei – 1 kg grâu.

Prin urmare instanta va admite în parte cererea si va obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 2867 lei reprezentând valoarea cu care s-a marit patrimoniul acesteia în detrimentul patrimoniului reclamantului, fara just temei, pentru suprafata exploatata de 9,5504 ha în anul agricol 2007-2008.

Totodata în temeiul art. 274 C.p.civ. va obliga pârâta la plata sumei de 835,32 lei reprezentând cheltuieli de judecata ( taxa timbru în limita admiterii actiunii si onorariu expertiza).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului pentru suprafata de teren de 8,0100 ha.

Respinge actiunea formulata de reclamantul B.N., împotriva pârâtei S.A. F. pentru suprafata de teren de 8,0100 ha, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta.

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul B.N., împotriva pârâtei SA F, pentru suprafata de 9,5504 ha.

Obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 2867 lei reprezentând valoarea cu care s-a marit patrimoniul acesteia în detrimentul patrimoniului reclamantului, fara just temei, pentru suprafata exploatata de 9,5504 ha în anul agricol 2007-2008.

Obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 835,32 lei, cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: