Top

ANULARE ACT

Pe rol solutionarea cauzei civile, având ca obiect anulare act, actiune formulata de reclamanta M.S.L., împotriva pârâtilor COMUNA L prin PRIMAR, PRIMARIA COMUNEI L prin PRIMAR si P.M.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 12.03.2009, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea, la data de 19.03.2009 si în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii civile de fata:

Prin actiunea înregistrata la aceasta instanta la data de 25.09.2008, sub nr.1449, reclamanta M.S.L., în contradictoriu cu pârâtii COMUNA L prin Primar, PRIMARIA COMUNEI L prin Primar, si P.M., a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a Dispozitiei 53 din 21.11.2001, emisa de primarul comunei L prin care s-a restituit în natura, suprafata de 2.000 mp teren arabil intravilan, pe numele pârâtei P.M..

În motivarea actiunii, reclamanta arata ca mama sa O.T.R. si sora acesteia O.T.M., ambele decedate, au fost fiicele din aceeasi casatorie a numitului O.T., iar dupa intrarea în vigoare a legii 18/1991, acestea au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor.

Din adeverinta nr.606/14.08.1991, rezulta ca mostenitoare ale defunctului O.T. sunt O.R. si O.M, carora li s-a stabilit dreptul de proprietate asupra a 0,60 ha teren intravilan, asa cum se prevede în tabelul anexa 3, la pozitia 235, iar conform procesului-verbal din 27.05.1992, încheiat de Comisia Locala L pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, se mentioneaza ca se pune în posesie OR si OM, pe o suprafata de 0,40 ha teren intravilan cu vecinatatile: la N- drum comunal, la Est – AD, la Vest – BD si la Sud cu T N.

Se mai arata ca, prin adresa nr.857/13.03.2006, Primaria comunei L i-a comunicat ca titlul de proprietate pentru suprafata de 0,60 ha teren intravilan, pe numele mostenitorilor OR si OM, nu a fost înca emis, întrucât exista neclaritati în ceea ce priveste identificarea unor parcele de teren, astfel ca, a fost nevoita sa formuleze o actiune la Judecatoria LG, prin care a solicitat punerea în posesie asupra terenului de 0,60 ha teren intravilan.

Reclamanta mai arata ca prin sentinta civila 926/23.11.2007, pronuntata în dosarul nr.327/249/2007, Judecatoria LG, a dispus obligarea Comisiei Locale L pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sa o puna în posesie cu terenul în suprafata de 3 ha si 6000 mp teren, din care 6.000 mp in intravilan, pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit anexei 3, pozitia 235 din Legea 18/1991, pentru comuna L, sub sanctiunea obligarii Primarului comunei L, la plata de daune cominatorii, în cuantum de 50 lei, pentru fiecare zi de întârziere. Cu privire la expertiza tehnica efectuata de expertul CV în dosarul nr.926/23.11.2007 al Judecatoriei LG, arata ca acesta a stabilit ca terenul intravilan, mentionat în procesul-verbal din 27/05.1992, situat pe raza comunei L, sat RV, are o suprafata de 4.052 mp, din care suprafata 848 mp este detinuta de ILSA SA C, iar din suprafata ramasa de 2.400 mp teren, 2.000 mp sunt detinuti fara acte, de o verisoara a reclamantei.

Reclamanta mai arata ca a fost nevoita sa puna în executare sentinta civila nr.926/23.11.2007 a Judecatoriei LG, iar Comisia Locala L chemat-o în judecata, formându-se dosarul nr.723/249/2008, având ca obiect contestatie la executare, cu termen de judecata la 1.10.2008, în cadrul caruia s-a prezentat dispozitia 53/21.11.2001, emisa de primarul comunei L, din care rezulta ca, în baza Legii 10/2001, s-a reconstituit în natura numitei PM, în calitate de mostenitoare a defunmctului OT, suprafata de 2.000 mp teren intravilan, în localitatea R V.

Reclamanta mai arata ca, potrivit art.8 din Legea 10/2001, nu intra sub incidenta acestei legi, terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar 18/1991, în cauza de fata rezulta ca terenul intravilan de 6.000 mp mentionat în sentinta 926/23.11.2007 prevazut în procesul-verbal din 27.05.1992, nu intra sub incicdenta Legii 10/2001 si nu se putea emite o dispozitie în temeiul Legii 10/2001 pe numele PM, asa cum gresit s-a procedat în cauza.

În drept, reclamanta îsi întemeiaza actiunea pe dispozitiile art.III (1) din Legea 169/1997.

În dovedirea actiunii solicita proba cu acte si interogatoriu.

La cerere reclamanta a atasat în copie urmatoarele acte: dispozitia 53/21.11.2001, emisa de primarul comunei L, certificate de nastere seria Nu, nr.729664, privind pe OM, certificat de nastere seria N.u., nr.731494, privind pe OR, adeverinta nr.606/14.08.1991, emisa de Primaria comunei L, sentinta civila nr.926/23.11.2007 a Judecatoriei LG, proces-verbal nr.57/12.05.2008, al executorului judecatoresc OC, adresa nr.1806/30.06.2008 emisa de Primaria comunei L, certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis la 16.11.1993, tabel centralizator cu calculatia valorica a terenurilor, raport de expertiza efectuat în dosarul nr.723/249/2008, plan de amplasament al terenului intravilan situat în comuna Lupsanu, sat RV, judetul Ci, proces –verb al de punere în posesie încheiat astazi 27.05.1992, adresa nr.857/13.-03.2006, emisa de Primaria comunei L, certificat nr.C-3422/27.03.1998, emis de Arhivele Statului, adresa nr.1704/17.04.2007, emisa de Comisia Locala L, certificat de calitate de mostenitor nr.83/16.08.2005.

Actiunea a fost timbrata conform chitantei nr5001036/15.10.2008 si timbru judiciar de 0,30 lei.

Prin întâmpinarea depusa la data de 14.11.2008 pârâta Comuna L a solicitat respingerea actiunii ca neântemeiata. Pe cale de exceptie a invocat:

– exceptia necompetentei materiale a instantei, aratând ca dispozitia a carei constatare a nulitatii absolute se cere, este un act administrativ si, potrivit dispozitiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997, solutionarea unor astfel de cereri este de competenta Tribunalului C.

– exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei L motivat de faptul ca, potrivit, prevederilor art.21 alin.1 din Lg. nr.215/2001, republicata si modificata cu completarile ulterioare, comuna este persoana juridica si titulara a drepturilor si obligatiilor ce decurg din administrarea patrimoniului propriu si nu pot avea calitate procesuala într-un litigiu, privind constatarea nulitatii absolute a unui act administrativ emis de primar.

– exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei L, aratând ca, potrivit dispozitiilor art.77 din Lg. nr.215/200, republicata, „primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, orasului, municipiului, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale”, astfel ca apreciaza ca primaria nu are personalitate juridica, deci nu poate sta în instanta.

– exceptia inadmisibilitatii prin care arata ca, potrivit dispozitiilor art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Lg.nr.18/1991, pot fi lovite de nulitate absoluta, doar actele emise cu încalcarea prevederilor Lg nr.18/1991, Legii 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 si nu o dispozitie a primarului emisa în baza Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, iar dispozitia nu este data cu încalcarea Legii 18/1991; arata ca reclamanta nu a precizat care sunt prevederile din Legea 18/1991 pe care le-a încalcat prin emiterea dispozitiei nr.53/21.11.2001, ca obiectul prezentei actiuni este constatarea nulitatii absolute a unei dispozitii emise în baza Legii nr.10/2001, iar motivarea în drept a actiunii se face conform Legii 169/1997, motive pentru care apreciaza ca actiunea este inadmisibila.

Pe fond, pârâta a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta MSL, aratând ca art.III din Legea 169/1997 prevede în mod limitativ care sunt actele care pot fi considerate nule, iar cauza de fata nu se încadreaza în nici unul dintre acestea. Arata ca reclamanta nu a precizat exact în dispozitiile carui articol se încadreaza, presupunând ca este vorba despre art.III, lit.a – h si nu o încadrare generala. Apreciaza ca în mod corect primarul comunei Lupsanu a emis dispozitia 53/2001, având în vedere prevederile Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, apreciind ca pârâta PM a formulat în termen legal notificarea privind restituirea în natura a suprafetei de 2000 mp, situati în extravilanul localitatii RV, comuna L judetul C. Arata pârâta ca, desi reclamanta detinea procesul-verbal de punere în posesie din data de 27.05.1992, care nu este înregistrat la primarie, aceasta nu a dispus în nici un fel de suprafata de teren pe care o detinea. Mai arata pârâta ca la emiterea dispozitiei 53/21.11.2001, primarul a avut în vedere toate dispozitiile legale pe care le-a pus în aplicare.

Urmare a solicitarii instantei Primaria L a depus în cadrul probei cu înscrisuri actele care au stat la baza emiterii dispozitiei atacate, aflate la filele 53-95 dosar.

La termenul din data de 20.11.2008 instanta a respins exceptiile necompetentei materiale a instantei, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei L si Primariei L si exceptia inadmisibilitatii cu motivarea cuprinsa în încheierea de la aceeasi data.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând înscrisurile aflate la dosar instanta retine urmatoarele:

Potrivit actelor de stare civila autorul reclamantei si pârâtei PM pe nume T O a avut un fiu OE dintr-o casatorie, PM fiind fiica sa si doua fiice dintr-o alta casatorie, respectiv O M si OR, reclamanta fiind fiica lui OR.

Din adresa nr. 1704/17.04.2007 si nr. 2160/30.05.2007 emisa de Comisia Locala L (fila 25 si 107) rezulta ca în baza Legii 18/1991 mostenitorilor defunctului O T li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 3,60 ha conform anexei 3 poz. 235 din care 3,00 ha teren arabil extravilan si 0,60 ha teren intravilan, mostenitori fiind O R (mama reclamantei), O M si P M, la baza validarii anexei fiind cererile de reconstituire formulate de acestea în 1991 aflate la filele 118-120.

Ulterior prin cererea nr. 162 din 20.01.1998 formulata de P M si prin cererea nr.2 din 18.11.1997 formulata de O R, acestea au solicitat în baza Lg.169/1997 reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 30 ha si morii detinute de O T, fiind înscrise în Anexa 19 poz.29 cu suprafata de 3,00 ha (si eliberat TP 120689/04.01.2001) si în Anexa 37 poz.5 cu suprafata de 18,33 ha (si eliberat TP 120690/04.01.2001) – filele107, 113,114,117,118.

Nefiind pusa în posesie si nefiind eliberat titlul de proprietate pentru suprafata reconstituita de 3,60 ha din care 6000 mp teren intravilan, reclamanta MSL a chemat în judecata Comisia Locala L pentru a o pune în posesie si a i se elibera titlul de proprietate, litigiu ce a format obiectul dosarului nr. 327/249/2007 în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 926/23.11.2007 de catre Judecatoria LG, definitiva si irevocabila, prin care instanta a obligat comisia locala sa o puna în posesie pe reclamanta cu aceasta suprafata. În considerentele hotarârii s-a retinut ca potrivit anexei 3 poz.235 suprafata reconstituita este de 3,60 ha din care 6000 mp teren intravilan, întreaga suprafata fiind reconstituita mostenitorilor defunctului OT, respectiv OR, OM si PM, iar punerea în posesie s-a încercat a se realiza abia la data de 21.04.2008 conform procesului verbal de punere în posesie de la fila 159, care nu este semnat de catre reclamanta, aceasta nefiind de acord cu amplasamentul (împrejurare fata de care reclamanta a avut un litigiu cu comis locala ce a format obiectul dos. nr. 723/249/2008).

Paralel cu cererile formulate în baza Lg.18/1991 si urmatoarele, prin notificarea adresata prin intermediul BEJ OC, din 06.08.2001, pârâta PM, la aparitia Legii 10/2001, solicita retrocedarea în natura a terenului extravilan de 35 ha si 2000 mp teren intravilan, situate în com. L, sat RV, de la OCOTA, care la rândul ei o trimite spre solutionare Comisiei Judetene C, neintrând în atributiile ei, prin adresa nr. 250/30.08.2001.

Ulterior PM notifica Consiliul Local L la 13.09.2001 pentru a-i retroceda în natura terenul intravilan în suprafata de 2000 mp.

Primind notificarea din 06.08.2001, Prefectura Judeteului C prin adresa nr. 5793/17.09.2001 o trimite spre solutionare Primariei comunei L, întrucât s-a solicitat restituirea în natura a terenurilor (fila 62).

În urma notificarii, prin decizia nr. 53 din 21 noiembrie 2001 data de Primarul comunei L s-a restituit în natura pârâtei PM suprafata de 2000 mp teren intravilan situata în intravilanul loc. RV, tarlaua 13, parcela 399.

Potrivit art. 8 al.1 din Lg.10/2001 (în forma initiala în vigoare la data emiterii dispozitiei), nu intra sub incidenta acestei legi terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 si prin Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor acestei legi.

Rezulta deci ca sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Lg.10/2001 acele terenuri care au facut obiectul legilor anterioare de restituire.

În speta pârâta PM a uzat de prevederile Legii 18/1991 în temeiul careia aceasta a fost inclusa în anexa 3 poz.235, urmare a Hotarârii nr. 1076/02.09.1994 data de Comisia Judeteana C prin care s-a admis contestatia acesteia si a fost inclusa si ea în aceasta anexa alaturi de ceilalti mostenitori ai lui TO, respectiv O R si O M.

Cu toate acestea în paralel Popescu Maria a formulat notificarea în baza Lg.10/2001 pentru terenul intravilan de 2000 mp, constituind teren aferent morii pe care a detinut-o O T, teren cu care a fost pusa în posesie mama acesteia O E prin procesul verbal de punere în posesie din 20.09.1995, identificarea terenului fiind aceeasi cu cel restituit în natura prin dispozitia primarului, respectiv tarlaua 13, parcela 399 (fila 74).

Desi la data formularii notificarii (06.08.2001 si 13.09.2001) terenul în cauza era liber, se apreciaza ca raportat la data eliberarii deciziei, acest teren nu facea obiectul Legii 10/2001, fiind exceptat prin art. 8 al. 1 din aceeasi lege si art.7 lit.b din HG 614/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Lg.10/2001 (în vigoare la data emiterii deciziei primarului 53/21.11.2001).

Legiuitorul a intervenit dupa emiterea deciziei 53/21.11.2001, si prin prev. pct.8.1 din Normele metodologice de aplicare a Lg.10/2001 aprobate prin HG 498/2003 a prevazut ca restituirea în natura a terenurilor inclusiv cele arabile aflate în intravilanul localitatilor, intra sub incidenta procedurilor prevazute de lege, daca terenul respectiv este liber. Deci caracterul reparatoriu al Lg.10/2001 potrivit acestor Norme acopera si acele terenuri din intravilan care pâna la intrarea în vigoare a legii – 14.02.2001 – nu au fost restituite persoanelor îndreptatite, cu conditia ca terenul sa fie intravilan, sa fi fost preluat abuziv si sa nu fi fost restituit.

Însa disp. pct.8.1 din Normele metodologice de aplicare a Lg.10/2001 aprobate prin HG 498/2003 suscitate nu sunt aplicabile decât situatiilor juridice ulterioare aparitiei acestor Norme, potrivit principiului neretroactivitatii legii.

În consecinta notificarea formulata de Popescu Maria pentru restituirea terenului intravilan de 2000 mp, trebuia respinsa ca inadmisibila, întrucât terenul era exceptat de la aplicarea Lg.10/2001 prin art. 8 al.1 din aceeasi lege, facând obiectul Lg.18/1991, teren pentru care PM a fost înscrisa în Anexa 3 poz.235, încadrându-se în disp.art. 35 al.5 din Lg.18/1991 în categoria terenurilor preluate în mod abuziv de catre stat si intrate în proprietatea acestora, întrucât terenul si moara apartinând lui OT au fost nationalizate prin Lg.119/1948 – dovada Extrasul din registrul agricol al anilor 1948-1951, Extrasul din Tabelul cu întreprinderile nationalizate din plasa Lehliu si adresa nr.3093/13.08.1948 emisa de Comisia Judeteana de Nationalizare I de la filele 68,73 si 87 dosar.

Drept urmare se apreciaza ca prin eludarea dipozitiilor art. 8 al. 1 din Lg.10/2001 s-a emis dispozitia de restituire în natura pentru terenul de 2000 mp care facea obiectul Lg.18/1991, urmarea fiind încalcarea legii si fraudarea acesteia, dispozitia de restituire având o cauza ilicita (art.948 pct.4 si art. 966 C.civ.).

În ceea ce priveste interesul reclamantei în desfiintarea dispozitiei de restituire, fata de calitatea sa de tert în raport de dispozitia primarului 53/21.11.2001, se apreciaza ca acesta exista, reclamanta beneficiind de o hotarâre judecatoreasca prin care Comisia Locala L a fost obligata sa o puna în posesie cu terenul intravilan de 6000 mp, din care suprafata de 2000 mp este detinuta de PM prin aceasta dispozitie de restituire în natura.

Prin urmare reclamanta urmarind punerea în executare a sentintei civile nr. 926/23.11.2007 a Judecatoriei LG, punerea în posesie trebuie sa se realizeze pe vechiul amplasament conform art. 2 al.1 din Lg.1/2000, chiar daca hotarârea judecatoreasca prin care comisia locala a fost obligata la punerea în posesie nu sprecifica acest lucru, punerea în posesie pe vechiul amplasament fiind principiul ce guverneaza materia fondului funciar care constituie o ingerinta în dreptul reclamantei la respectarea bunurilor sale. În plus se retine ca dreptul de proprietate al autoarei reclamantei a fost confirmat prin validarea anexelor legii fondului funciar anterior obtinerii de catre PM a dispozitiei de restituire atacate. Aceasta sentinta a creat în beneficiul reclamantei speranta legitima de a fi pusa efectiv în posesie pe vechiul amplasament si a obtine ulterior titlul de proprietate. În aceste conditii creanta sa este suficient de stabilita pentru a constitui o valoare patrimoniala ce antreneaza aplicarea garantiilor prev. de art.1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Fata de considerentele susaratate instanta apreciaza întemeiata actiunea reclamantei urmând a o admite si în temeiul art. 948 pct.4 si art. 966 C.civ., va constata nulitatea absoluta a Dispozitiei de restituire nr. 53/21.11.2001 data de Primarul comunei L.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta M.S.L, în contradictoriu cu pârâtii COMUNA L prin Primar, PRIMARIA COMUNEI L prin Primar, si P.M..

Constata nulitatea absoluta a Dispozitiei de restituire nr. 53/21.11.2001 data de Primarul comunei Lu.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pe rol solutionarea cauzei civile, având ca obiect anulare act, actiune formulata de reclamanta M.S.L., împotriva pârâtilor COMUNA L prin PRIMAR, PRIMARIA COMUNEI L prin PRIMAR si P.M.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 12.03.2009, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea, la data de 19.03.2009 si în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii civile de fata:

Prin actiunea înregistrata la aceasta instanta la data de 25.09.2008, sub nr.1449, reclamanta M.S.L., în contradictoriu cu pârâtii COMUNA L prin Primar, PRIMARIA COMUNEI L prin Primar, si P.M., a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a Dispozitiei 53 din 21.11.2001, emisa de primarul comunei L prin care s-a restituit în natura, suprafata de 2.000 mp teren arabil intravilan, pe numele pârâtei P.M..

În motivarea actiunii, reclamanta arata ca mama sa O.T.R. si sora acesteia O.T.M., ambele decedate, au fost fiicele din aceeasi casatorie a numitului O.T., iar dupa intrarea în vigoare a legii 18/1991, acestea au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor.

Din adeverinta nr.606/14.08.1991, rezulta ca mostenitoare ale defunctului O.T. sunt O.R. si O.M, carora li s-a stabilit dreptul de proprietate asupra a 0,60 ha teren intravilan, asa cum se prevede în tabelul anexa 3, la pozitia 235, iar conform procesului-verbal din 27.05.1992, încheiat de Comisia Locala L pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, se mentioneaza ca se pune în posesie OR si OM, pe o suprafata de 0,40 ha teren intravilan cu vecinatatile: la N- drum comunal, la Est – AD, la Vest – BD si la Sud cu T N.

Se mai arata ca, prin adresa nr.857/13.03.2006, Primaria comunei L i-a comunicat ca titlul de proprietate pentru suprafata de 0,60 ha teren intravilan, pe numele mostenitorilor OR si OM, nu a fost înca emis, întrucât exista neclaritati în ceea ce priveste identificarea unor parcele de teren, astfel ca, a fost nevoita sa formuleze o actiune la Judecatoria LG, prin care a solicitat punerea în posesie asupra terenului de 0,60 ha teren intravilan.

Reclamanta mai arata ca prin sentinta civila 926/23.11.2007, pronuntata în dosarul nr.327/249/2007, Judecatoria LG, a dispus obligarea Comisiei Locale L pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sa o puna în posesie cu terenul în suprafata de 3 ha si 6000 mp teren, din care 6.000 mp in intravilan, pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit anexei 3, pozitia 235 din Legea 18/1991, pentru comuna L, sub sanctiunea obligarii Primarului comunei L, la plata de daune cominatorii, în cuantum de 50 lei, pentru fiecare zi de întârziere. Cu privire la expertiza tehnica efectuata de expertul CV în dosarul nr.926/23.11.2007 al Judecatoriei LG, arata ca acesta a stabilit ca terenul intravilan, mentionat în procesul-verbal din 27/05.1992, situat pe raza comunei L, sat RV, are o suprafata de 4.052 mp, din care suprafata 848 mp este detinuta de ILSA SA C, iar din suprafata ramasa de 2.400 mp teren, 2.000 mp sunt detinuti fara acte, de o verisoara a reclamantei.

Reclamanta mai arata ca a fost nevoita sa puna în executare sentinta civila nr.926/23.11.2007 a Judecatoriei LG, iar Comisia Locala L chemat-o în judecata, formându-se dosarul nr.723/249/2008, având ca obiect contestatie la executare, cu termen de judecata la 1.10.2008, în cadrul caruia s-a prezentat dispozitia 53/21.11.2001, emisa de primarul comunei L, din care rezulta ca, în baza Legii 10/2001, s-a reconstituit în natura numitei PM, în calitate de mostenitoare a defunmctului OT, suprafata de 2.000 mp teren intravilan, în localitatea R V.

Reclamanta mai arata ca, potrivit art.8 din Legea 10/2001, nu intra sub incidenta acestei legi, terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar 18/1991, în cauza de fata rezulta ca terenul intravilan de 6.000 mp mentionat în sentinta 926/23.11.2007 prevazut în procesul-verbal din 27.05.1992, nu intra sub incicdenta Legii 10/2001 si nu se putea emite o dispozitie în temeiul Legii 10/2001 pe numele PM, asa cum gresit s-a procedat în cauza.

În drept, reclamanta îsi întemeiaza actiunea pe dispozitiile art.III (1) din Legea 169/1997.

În dovedirea actiunii solicita proba cu acte si interogatoriu.

La cerere reclamanta a atasat în copie urmatoarele acte: dispozitia 53/21.11.2001, emisa de primarul comunei L, certificate de nastere seria Nu, nr.729664, privind pe OM, certificat de nastere seria N.u., nr.731494, privind pe OR, adeverinta nr.606/14.08.1991, emisa de Primaria comunei L, sentinta civila nr.926/23.11.2007 a Judecatoriei LG, proces-verbal nr.57/12.05.2008, al executorului judecatoresc OC, adresa nr.1806/30.06.2008 emisa de Primaria comunei L, certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis la 16.11.1993, tabel centralizator cu calculatia valorica a terenurilor, raport de expertiza efectuat în dosarul nr.723/249/2008, plan de amplasament al terenului intravilan situat în comuna Lupsanu, sat RV, judetul Ci, proces –verb al de punere în posesie încheiat astazi 27.05.1992, adresa nr.857/13.-03.2006, emisa de Primaria comunei L, certificat nr.C-3422/27.03.1998, emis de Arhivele Statului, adresa nr.1704/17.04.2007, emisa de Comisia Locala L, certificat de calitate de mostenitor nr.83/16.08.2005.

Actiunea a fost timbrata conform chitantei nr5001036/15.10.2008 si timbru judiciar de 0,30 lei.

Prin întâmpinarea depusa la data de 14.11.2008 pârâta Comuna L a solicitat respingerea actiunii ca neântemeiata. Pe cale de exceptie a invocat:

– exceptia necompetentei materiale a instantei, aratând ca dispozitia a carei constatare a nulitatii absolute se cere, este un act administrativ si, potrivit dispozitiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997, solutionarea unor astfel de cereri este de competenta Tribunalului C.

– exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei L motivat de faptul ca, potrivit, prevederilor art.21 alin.1 din Lg. nr.215/2001, republicata si modificata cu completarile ulterioare, comuna este persoana juridica si titulara a drepturilor si obligatiilor ce decurg din administrarea patrimoniului propriu si nu pot avea calitate procesuala într-un litigiu, privind constatarea nulitatii absolute a unui act administrativ emis de primar.

– exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei L, aratând ca, potrivit dispozitiilor art.77 din Lg. nr.215/200, republicata, „primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, orasului, municipiului, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale”, astfel ca apreciaza ca primaria nu are personalitate juridica, deci nu poate sta în instanta.

– exceptia inadmisibilitatii prin care arata ca, potrivit dispozitiilor art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Lg.nr.18/1991, pot fi lovite de nulitate absoluta, doar actele emise cu încalcarea prevederilor Lg nr.18/1991, Legii 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 si nu o dispozitie a primarului emisa în baza Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, iar dispozitia nu este data cu încalcarea Legii 18/1991; arata ca reclamanta nu a precizat care sunt prevederile din Legea 18/1991 pe care le-a încalcat prin emiterea dispozitiei nr.53/21.11.2001, ca obiectul prezentei actiuni este constatarea nulitatii absolute a unei dispozitii emise în baza Legii nr.10/2001, iar motivarea în drept a actiunii se face conform Legii 169/1997, motive pentru care apreciaza ca actiunea este inadmisibila.

Pe fond, pârâta a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta MSL, aratând ca art.III din Legea 169/1997 prevede în mod limitativ care sunt actele care pot fi considerate nule, iar cauza de fata nu se încadreaza în nici unul dintre acestea. Arata ca reclamanta nu a precizat exact în dispozitiile carui articol se încadreaza, presupunând ca este vorba despre art.III, lit.a – h si nu o încadrare generala. Apreciaza ca în mod corect primarul comunei Lupsanu a emis dispozitia 53/2001, având în vedere prevederile Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, apreciind ca pârâta PM a formulat în termen legal notificarea privind restituirea în natura a suprafetei de 2000 mp, situati în extravilanul localitatii RV, comuna L judetul C. Arata pârâta ca, desi reclamanta detinea procesul-verbal de punere în posesie din data de 27.05.1992, care nu este înregistrat la primarie, aceasta nu a dispus în nici un fel de suprafata de teren pe care o detinea. Mai arata pârâta ca la emiterea dispozitiei 53/21.11.2001, primarul a avut în vedere toate dispozitiile legale pe care le-a pus în aplicare.

Urmare a solicitarii instantei Primaria L a depus în cadrul probei cu înscrisuri actele care au stat la baza emiterii dispozitiei atacate, aflate la filele 53-95 dosar.

La termenul din data de 20.11.2008 instanta a respins exceptiile necompetentei materiale a instantei, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei L si Primariei L si exceptia inadmisibilitatii cu motivarea cuprinsa în încheierea de la aceeasi data.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând înscrisurile aflate la dosar instanta retine urmatoarele:

Potrivit actelor de stare civila autorul reclamantei si pârâtei PM pe nume T O a avut un fiu OE dintr-o casatorie, PM fiind fiica sa si doua fiice dintr-o alta casatorie, respectiv O M si OR, reclamanta fiind fiica lui OR.

Din adresa nr. 1704/17.04.2007 si nr. 2160/30.05.2007 emisa de Comisia Locala L (fila 25 si 107) rezulta ca în baza Legii 18/1991 mostenitorilor defunctului O T li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 3,60 ha conform anexei 3 poz. 235 din care 3,00 ha teren arabil extravilan si 0,60 ha teren intravilan, mostenitori fiind O R (mama reclamantei), O M si P M, la baza validarii anexei fiind cererile de reconstituire formulate de acestea în 1991 aflate la filele 118-120.

Ulterior prin cererea nr. 162 din 20.01.1998 formulata de P M si prin cererea nr.2 din 18.11.1997 formulata de O R, acestea au solicitat în baza Lg.169/1997 reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 30 ha si morii detinute de O T, fiind înscrise în Anexa 19 poz.29 cu suprafata de 3,00 ha (si eliberat TP 120689/04.01.2001) si în Anexa 37 poz.5 cu suprafata de 18,33 ha (si eliberat TP 120690/04.01.2001) – filele107, 113,114,117,118.

Nefiind pusa în posesie si nefiind eliberat titlul de proprietate pentru suprafata reconstituita de 3,60 ha din care 6000 mp teren intravilan, reclamanta MSL a chemat în judecata Comisia Locala L pentru a o pune în posesie si a i se elibera titlul de proprietate, litigiu ce a format obiectul dosarului nr. 327/249/2007 în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 926/23.11.2007 de catre Judecatoria LG, definitiva si irevocabila, prin care instanta a obligat comisia locala sa o puna în posesie pe reclamanta cu aceasta suprafata. În considerentele hotarârii s-a retinut ca potrivit anexei 3 poz.235 suprafata reconstituita este de 3,60 ha din care 6000 mp teren intravilan, întreaga suprafata fiind reconstituita mostenitorilor defunctului OT, respectiv OR, OM si PM, iar punerea în posesie s-a încercat a se realiza abia la data de 21.04.2008 conform procesului verbal de punere în posesie de la fila 159, care nu este semnat de catre reclamanta, aceasta nefiind de acord cu amplasamentul (împrejurare fata de care reclamanta a avut un litigiu cu comis locala ce a format obiectul dos. nr. 723/249/2008).

Paralel cu cererile formulate în baza Lg.18/1991 si urmatoarele, prin notificarea adresata prin intermediul BEJ OC, din 06.08.2001, pârâta PM, la aparitia Legii 10/2001, solicita retrocedarea în natura a terenului extravilan de 35 ha si 2000 mp teren intravilan, situate în com. L, sat RV, de la OCOTA, care la rândul ei o trimite spre solutionare Comisiei Judetene C, neintrând în atributiile ei, prin adresa nr. 250/30.08.2001.

Ulterior PM notifica Consiliul Local L la 13.09.2001 pentru a-i retroceda în natura terenul intravilan în suprafata de 2000 mp.

Primind notificarea din 06.08.2001, Prefectura Judeteului C prin adresa nr. 5793/17.09.2001 o trimite spre solutionare Primariei comunei L, întrucât s-a solicitat restituirea în natura a terenurilor (fila 62).

În urma notificarii, prin decizia nr. 53 din 21 noiembrie 2001 data de Primarul comunei L s-a restituit în natura pârâtei PM suprafata de 2000 mp teren intravilan situata în intravilanul loc. RV, tarlaua 13, parcela 399.

Potrivit art. 8 al.1 din Lg.10/2001 (în forma initiala în vigoare la data emiterii dispozitiei), nu intra sub incidenta acestei legi terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 si prin Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor acestei legi.

Rezulta deci ca sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Lg.10/2001 acele terenuri care au facut obiectul legilor anterioare de restituire.

În speta pârâta PM a uzat de prevederile Legii 18/1991 în temeiul careia aceasta a fost inclusa în anexa 3 poz.235, urmare a Hotarârii nr. 1076/02.09.1994 data de Comisia Judeteana C prin care s-a admis contestatia acesteia si a fost inclusa si ea în aceasta anexa alaturi de ceilalti mostenitori ai lui TO, respectiv O R si O M.

Cu toate acestea în paralel Popescu Maria a formulat notificarea în baza Lg.10/2001 pentru terenul intravilan de 2000 mp, constituind teren aferent morii pe care a detinut-o O T, teren cu care a fost pusa în posesie mama acesteia O E prin procesul verbal de punere în posesie din 20.09.1995, identificarea terenului fiind aceeasi cu cel restituit în natura prin dispozitia primarului, respectiv tarlaua 13, parcela 399 (fila 74).

Desi la data formularii notificarii (06.08.2001 si 13.09.2001) terenul în cauza era liber, se apreciaza ca raportat la data eliberarii deciziei, acest teren nu facea obiectul Legii 10/2001, fiind exceptat prin art. 8 al. 1 din aceeasi lege si art.7 lit.b din HG 614/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Lg.10/2001 (în vigoare la data emiterii deciziei primarului 53/21.11.2001).

Legiuitorul a intervenit dupa emiterea deciziei 53/21.11.2001, si prin prev. pct.8.1 din Normele metodologice de aplicare a Lg.10/2001 aprobate prin HG 498/2003 a prevazut ca restituirea în natura a terenurilor inclusiv cele arabile aflate în intravilanul localitatilor, intra sub incidenta procedurilor prevazute de lege, daca terenul respectiv este liber. Deci caracterul reparatoriu al Lg.10/2001 potrivit acestor Norme acopera si acele terenuri din intravilan care pâna la intrarea în vigoare a legii – 14.02.2001 – nu au fost restituite persoanelor îndreptatite, cu conditia ca terenul sa fie intravilan, sa fi fost preluat abuziv si sa nu fi fost restituit.

Însa disp. pct.8.1 din Normele metodologice de aplicare a Lg.10/2001 aprobate prin HG 498/2003 suscitate nu sunt aplicabile decât situatiilor juridice ulterioare aparitiei acestor Norme, potrivit principiului neretroactivitatii legii.

În consecinta notificarea formulata de Popescu Maria pentru restituirea terenului intravilan de 2000 mp, trebuia respinsa ca inadmisibila, întrucât terenul era exceptat de la aplicarea Lg.10/2001 prin art. 8 al.1 din aceeasi lege, facând obiectul Lg.18/1991, teren pentru care PM a fost înscrisa în Anexa 3 poz.235, încadrându-se în disp.art. 35 al.5 din Lg.18/1991 în categoria terenurilor preluate în mod abuziv de catre stat si intrate în proprietatea acestora, întrucât terenul si moara apartinând lui OT au fost nationalizate prin Lg.119/1948 – dovada Extrasul din registrul agricol al anilor 1948-1951, Extrasul din Tabelul cu întreprinderile nationalizate din plasa Lehliu si adresa nr.3093/13.08.1948 emisa de Comisia Judeteana de Nationalizare I de la filele 68,73 si 87 dosar.

Drept urmare se apreciaza ca prin eludarea dipozitiilor art. 8 al. 1 din Lg.10/2001 s-a emis dispozitia de restituire în natura pentru terenul de 2000 mp care facea obiectul Lg.18/1991, urmarea fiind încalcarea legii si fraudarea acesteia, dispozitia de restituire având o cauza ilicita (art.948 pct.4 si art. 966 C.civ.).

În ceea ce priveste interesul reclamantei în desfiintarea dispozitiei de restituire, fata de calitatea sa de tert în raport de dispozitia primarului 53/21.11.2001, se apreciaza ca acesta exista, reclamanta beneficiind de o hotarâre judecatoreasca prin care Comisia Locala L a fost obligata sa o puna în posesie cu terenul intravilan de 6000 mp, din care suprafata de 2000 mp este detinuta de PM prin aceasta dispozitie de restituire în natura.

Prin urmare reclamanta urmarind punerea în executare a sentintei civile nr. 926/23.11.2007 a Judecatoriei LG, punerea în posesie trebuie sa se realizeze pe vechiul amplasament conform art. 2 al.1 din Lg.1/2000, chiar daca hotarârea judecatoreasca prin care comisia locala a fost obligata la punerea în posesie nu sprecifica acest lucru, punerea în posesie pe vechiul amplasament fiind principiul ce guverneaza materia fondului funciar care constituie o ingerinta în dreptul reclamantei la respectarea bunurilor sale. În plus se retine ca dreptul de proprietate al autoarei reclamantei a fost confirmat prin validarea anexelor legii fondului funciar anterior obtinerii de catre PM a dispozitiei de restituire atacate. Aceasta sentinta a creat în beneficiul reclamantei speranta legitima de a fi pusa efectiv în posesie pe vechiul amplasament si a obtine ulterior titlul de proprietate. În aceste conditii creanta sa este suficient de stabilita pentru a constitui o valoare patrimoniala ce antreneaza aplicarea garantiilor prev. de art.1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Fata de considerentele susaratate instanta apreciaza întemeiata actiunea reclamantei urmând a o admite si în temeiul art. 948 pct.4 si art. 966 C.civ., va constata nulitatea absoluta a Dispozitiei de restituire nr. 53/21.11.2001 data de Primarul comunei L.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta M.S.L, în contradictoriu cu pârâtii COMUNA L prin Primar, PRIMARIA COMUNEI L prin Primar, si P.M..

Constata nulitatea absoluta a Dispozitiei de restituire nr. 53/21.11.2001 data de Primarul comunei Lu.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Etichete: