Top

Pretentii comerciale, compensatie legala

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Dosar nr. 19/212/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR :

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 29.05.2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant SCG cu sediul ales în Constanţa, şi pe pârât SCE cu sediul în Constanţa, având ca obiect acţiune in răspundere contractuală.

Prezenta acţiune s-a timbrat cu taxă de timbru de 2202 lei şi timbru judiciar de 4 lei, taxe anulate de instanţă şi ataşate la dosar.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 13.05.2009, au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face corp comun cu prezenta sentinţă, când instanţa pentru a da părţilor posibilitatea să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 20.05.2009, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 27.05.2009 şi ulterior la data de 29.05.2009, când,

INSTANŢA,

Asupra cererii în discuţie:

Prin cererea adresată instanţei, astfel cum a fost precizată , înregistrată sub nr. 19/212/2008, reclamanta SCG în contradictoriu cu SCE a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care pârâta să fie obligată la plata sumelor de 33.280,1 lei reprezentând contravaloare penalităţi de întârziere convenţionale potrivit Contractelor de prestări servicii nr.13/18.03.2004, nr.7/15.03.2006 respectiv 9/06.04.2006 şi 1289,21 lei dobândă legală, calculată cu începere de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data îndeplinirii obligaţiei de plată.

În motivarea cererii arată reclamanta că părţile au încheiat contractele de închiriere având ca obiect asigurarea unor locaţii în scopul amplasării de panouri şi bannere publicitare, pentru perioadele cuprinse între 26.05.2005, 22.03.2006 – 21.03.2007, respectiv 28.04.2006 -27.04.2007, statuând asupra preţului, modalităţilor de plată şi condiţiilor antrenării răspunderii contractuale.

Arată reclamanta că obligaţia de plată a preţului a fost îndeplinită cu întârziere, astfel că a procedat la calcularea penalităţilor de întârziere aferente debitului, potrivit prevederilor contractuale.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 969 – 973 c.civ rap. la art.1073 şi 1082 c.civ, art. 1087 şi 1088 c.civ, art. 43 c.com, art. 720 ind.1 c.proc civ, OG 9/2000, iar în susţinere a fost solicitată administrarea probelor cu înscrisuri, interogatoriu şi expertiza contabilă.

Au fost ataşate cererii, în copie , înscrisuri constând în : situaţii calcul penalităţi, anexa nr.1 la contract, ordine de compensare, facturi fiscale,contracte, acte adiţionale, convenţie, invitaţie la conciliere, dovada de comunicare,proces verbal, situaţie calcul, contract leasing

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că părţile aveau datorii reciproce derivând pe de o parte din prestaţii, iar pe de altă parte din ratele de leasing, şi au convenit asupra stingerii acestora prin compensare, modalitate în care au fost stinse debitele reprezentând penalităţi de întârziere reciproc datorate.

Relativ la plata dobânzilor, apreciază pârâta că cererea este nefondată motivat de faptul că dobânda legală poate fi solicitată numai în situaţia în care părţile nu au convenit plata unor penalităţi, neputându-se cumula dobânzile cu penalităţile.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1114 c. civ, iar în apărare a fost solicitată administrarea probelor cu înscrisuri, interogatoriu, martori.

În cauză au fost administrate probele cu înscrisuri, interogatoriul părţilor şi cu expertiza contabilă efectuată de experţii AV şi BN

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Părţile au încheiat la data de 18.03.2004, 15.03.2006 şi 06.04.2006 contractele în discuţie având ca obiect închirierea unor locaţii în vederea amplasării de panouri şi bannere publicitare pentru perioadele cuprinse între 26.05.2005, 22.03.2006 – 21.03.2007, respectiv 28.04.2006 -27.04.2007 precum şi operaţiunile de realizare şi montare a acestora.

Pentru serviciile prestate şi contravaloarea locaţiunii, reclamanta a emis si facturile ataşate la dosar, în valoare de 22.602, 79 lei pentru contractul 13/18.03.2004, respectiv de 43.702, lei pentru contractele 7/15.03.2006 şi 9/16.04.2006, valoarea totală facturată fiind achitată potrivit ordinelor de compensare 6700635/ 12.06.2006, 6700638/ 31.07.2006, 6700639/ 08.08.2006, 6700640/ 27.10.2006, 6700642/ 20.12.2006, 6700643/ 28.12.2006, 5873367/ 25.05.2005, 5873383/ 21.12.2005, respectiv 670635/12.06.2006.

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în contractele 7/15.03.2006 respectiv 9/16.04.2006, preţul locaţiunii urma a se achita în termen de 5 zile de la eliberarea facturii, care se emitea în primele 5 zile ale fiecărei luni de chirie, pentru luna în curs, iar în situaţia neîndeplinirii obligaţiei de plată beneficiarul urma a plăti penalităţi de întârziere de 0,5%/zi din suma datorată, pentru primele 30 de zile şi 2% pe zi, pentru perioada ce depăşea 30 de zile de la data scadenţei. De asemenea, în capitolul III al convenţiei cu nr. 13/18.03.2004 este stipulată modalitatea de plată şi condiţiile antrenării răspunderii contractuale în situaţia neîndeplinirii acestei obligaţii.

Concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză de expert BN stabilesc că în situaţia în care părţile au efectuat plăţi prin compensare potrivit contractelor ataşate la dosar, penalităţile datorate de pârâtă se cifrează la suma totală de 33.280,1 lei.

Se poate observa din poziţia procesuală a pârâtei că aceasta nu contestă faptul că se datorau penalităţi de întârziere aferente debitului recunoscut şi achitat, însă apreciază că acesta a fost stins prin compensare, aspect neprobat potrivit înscrisurilor ataşate la dosar. De asemenea, în situaţia în care şi reclamanta ar fi datorat debite cu acelaşi titlu şi ar fi fost în măsură să opună compensarea potrivit art. 1144 c.civ, pârâta ar fi avut posibilitatea să valorifice această pretenţie pe calea cererii reconvenţionale.

Se reţine astfel că pârâta nu a făcut dovada existentei unui fapt străin exonerator care să înlăture prezumţia de culpă a sa în ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaţiei de plată a preţului la data scadentă convenită, astfel că penalităţile calculate potrivit dispoziţiilor contractuale vor fi reţinute în sarcina sa.

În ceea ce priveşte însă contravaloarea dobânzilor comerciale, această cerere apare ca neîntemeiată, motivat de faptul că părţile au convenit, în condiţiile menţionate anterior, asupra sancţiunii privind neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.

Astfel fiind şi faţă de dispoziţiile art. art.969 c.civ. potrivit cu care convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante., părţile fiind ţinute de îndeplinirea întocmai şi la termen a obligaţiilor asumate, instanţa urmează să admită în parte acţiunea, cu consecinţa obligării pârâtei la plata sumei de 33.280,1 lei reprezentând contravaloare penalităţi de întârziere convenţionale potrivit Contractelor de prestări servicii nr.13/18.03.2004, nr.7/15.03.2006, respectiv 9/06.04.2006.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 c.proc civ, urmează a obliga pârâta plata cheltuielilor de judecată în raport de valoarea pretenţiilor admise şi în măsura în care efectuarea acestora a fost probată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea, astfel cum a fost precizată privind pe reclamant SC G cu sediul ales în Constanţa, şi pe pârât SCE cu sediul în Constanţa,. având ca obiect acţiune in răspundere contractuala.

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 33.280,1 lei reprezentând contravaloare penalităţi de întârziere convenţionale potrivit Contractelor de prestări servicii nr.13/18.03.2004, nr.7/15.03.2006 respectiv 9/06.04.2006, valoare determinată potrivit Raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză de expert BN.

Respinge restul pretenţiilor ca nefondate.

Obligă pârâta să achite reclamantei 12.234,92 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 29 mai 2009.

Red/tehnored jud. CN/2 ex/10.06.2009

Etichete: ,