Top

Pretentii asociatie de proprietari admise

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA – SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 27856/212/2008

Sentinţa civilă nr. 9741

Şedinţa publică din data de 03.06.2009

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect pretenţii, formulată de reclamanta AP, în contradictoriu cu pârâta PL, domiciliată în Constanţa.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru reclamantă administrator PNcf.delegaţiei depuse la dosar, pârâta personal.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită cu părţile conform art.87 şi următoarele Cod procedură civilă.Se constată depuse la dosar la data de 4.05.2009 prin serviciul registratură concluzii scrise din partea reclamantei.

Reprezentanta reclamantei precizează că nu are alte probe de formulat.

Pârâta arată că nu are probe de formulat.

În temeiul art.150 Cod procedură civilă , instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra dezbaterilor.

Reprezentanta reclamantei solicită admiterea cererii precizate.

Pârâta solicită eşalonarea debitului, câte 150 lei lunar.

Reprezentanta reclamantei precizează că Comitetul executiv a admis un minim de 200 lei.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra cererii formulate de reclamantă şi după ce a deliberat în secret, conform art. 256 Cod procedură civilă instanţa a adoptat următoarea hotărâre:

INSTANŢA

I. Cererea formulată, apărările pârâtei şi procedura în faţa instanţei

01. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub număr de dosar 27856/212/2008, reclamanta APNR. a chemat in judecată pârâta PL, solicitând instanţei obligarea acesteia la plata sumei de 3413,18 lei reprezentând contravaloarea cotei de contribuţie la cheltuielile de întreţinere şi a sumei de 401,21 lei reprezentând penalităţi de întârziere, sume aferente perioadei 2005 – 09.12.2008 aferente acestora.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâta este proprietarul apartamentului nr. 32 din Bl TS 4, Sc. A şi, deoarece nu a achitat contravaloarea sumelor restante la întreţinere, reclamanta s-a adresat instanţei de judecată cu prezenta cerere.

02. În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 114/1996.

03. În dovedirea susţinerilor a fost anexat un calcul privind debitului şi penalităţile solicitate.

04. Pârâta s-a prezentat în instanţă şi a recunoscut faptul că are datorii către Asociaţia de proprietari, solicitând eşalonarea plăţii la un cuantum de maximum 200 lei lunar deoarece are un venit mic, depunând în acest sens un cupon de pensie şi adeverinţă de venit de la pe anul 2009 eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Constanţa.

05. În cursul procedurii reclamanta şi-a modificat succesiv câtimea pretenţiilor, la ultima zi de înfăţişare arătând că solicită obligarea pârâtei la plata sumei totale de 2124,87 lei, din care 1915,09 lei reprezintă contravaloarea cotei de contribuţie la cheltuielile de întreţinere şi 209,87 lei reprezintă penalităţi de întârziere, sume aferente perioadei 01.04.2008 – 01.04.2009.

06. Pentru soluţionarea cauzei a fost admisă şi administrată proba cu înscrisuri, sens în care, pe lângă înscrisurile deja anexate cererii introductive, creditoarea a mai depus, la solicitarea instanţei, copie de pe procesul verbal prin care Adunarea generală a Asociaţiei de proprietari a stabilit procentul de penalitate pentru întârzierea la plată.

07. Cauza a fost amânată la cererea părţilor în vederea încheierii unei tranzacţii, dar această înţelegere nu a avut loc.

II. Expunerea situaţiei de fapt reţinute

Din materialul probator existent la dosarul cauzei, Judecătoria reţine următoarea situaţie de fapt:

08. Conform dispoziţiilor normative prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, proprietarii sunt obligaţi să plătească lunar cota lor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

Astfel cheltuielile de întreţinere reprezintă conform legii:

Art. 3 din Legea nr. 230/2007 – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: i) cheltuieli ale asociaţiei de proprietari – cheltuielile sau obligaţiile financiare ale asociaţiei care sunt legate de exploatarea, reparaţia ori întreţinerea proprietăţii comune, precum şi cheltuielile cu serviciile de care beneficiază proprietarii şi care nu sunt facturate individual către proprietăţile individuale, iar j) cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari – suma corespunzătoare din cheltuielile asociaţiei, pe care fiecare proprietar este obligat să o plătească lunar.

Obligaţia de plată a proprietarilor pentru cota de contribuţie la cheltuielile de întreţinere este prevăzută de:

Art. 46 din Legea nr. 230/2007 – Toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

09. Judecătoria reţine faptul că pârâta nu a contestat faptul că are datorii către asociaţia de proprietari, solicitând doar eşalonarea acestora, motivat de faptul că nu are alte venituri în afara pensiei de urmaş a fiului său şi a alocaţiei de stat pe care acesta o primeşte.

Cuantumul datoriilor sale către asociaţie rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei (respectiv situaţia de plată şi procesul verbal de stabilire a procentului de penalitate), probe în temeiul cărora Judecătoria apreciază faptul că reclamanta a făcut dovada existenţei creanţei reprezentând contravaloarea cotelor de contribuţie datorate de pârâtă.

10. Cu privire la penalităţile de întârziere în cuantum de 2 % pentru fiecare zi de întârziere, Judecătoria constată că acestea au fost legal percepute, conform dispoziţiilor normative prevăzute de:

Art. 30 din Legea nr. 230/2006 – Comitetul executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, are următoarele atribuţii: j) stabileşte sistemul propriu de penalizări ale asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale;

Art. 49 din Legea nr. 230/2006 – APpoate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.

În acest sens la dosarul cauzei a fost depus procesul verbal de stabilire a cuantumului penalităţilor pentru întârzierea la plata cotelor de contribuţie (fila 15).

11. În privinţa eşalonării sumei de plată, Judecătoria reţine faptul că pârâta are o situaţie materială precară, singurele venituri lunare de care beneficiază familia sa fiind o pensie de 212 lei lunar şi alocaţia fiului său în cuantum de 42 lei lunar.

Pentru aceste considerente, având în vedere dispoziţiile art. 1101 C. civ. şi 262 C. proc. civ., precum şi poziţia procesuală a reclamantei, care nu s-a opus explicit la solicitarea pârâtului (solicitând numai un anumit cuantum minim) Judecătoria urmează să admită cererea pârâtului şi să îngăduie eşalonarea sumelor pe care aceasta le are de achitat reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

JUDECĂTORIA, ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamanta APnr., împotriva pârâtei PL, domiciliată în Constanţa, astfel cum a fost precizată.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2124,87 lei, din care 1915,09 lei reprezintă contravaloarea cotei de contribuţie pentru cheltuielile de întreţinere efectuate în perioada 01.04.2008 – 01.04.2009, iar 209,78 lei reprezintă penalităţi de întârziere aferente debitului neachitat.

Acordă pârâtei un termen de graţie pentru efectuarea plăţii, constând în eşalonarea sumei totale de plată în rate egale, în cuantum de 150 lei/lună.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03.06.2009.

Etichete: