Top

Fond funciar

Prin cererea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Suceava sub nr.1919/314/2009 din data de 18.03.2009, reclamantul C. T. a chemat în judecata pe pârâtii H. V. si I. G. G., solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1322 din 01.11.1993 emis pe numele I. M. G., autorul pârâtilor, în sensul excluderii suprafetei de 0,18 ha teren intravilan, categorie de folosinta arabil situat la locul „str. Eroilor”.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca la emiterea titlului de proprietate nr. 1322 din 01.11.1993 eronat s-a inclus suprafata de 0,18 ha teren intravilan la locul „str. Eroilor”, autorul pârâtilor figurând în registrul agricol cu aceasta suprafata la locul „Jitarie”, aceasta având un alt amplasament, situându-se în extravilanul municipiului Suceava.

A mai precizat faptul ca pâna la emiterea TP nr. 1322 din 01.11.1993 pe numele autorului pârâtilor, acest teren a fost detinut de catre tatal sau, C. M., iar dupa decesul acestuia a tinut el acest teren. Suprafata în litigiu nu a fost declarata de parintii sai, dar reclamantul a aratat ca a depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, inclusiv a promovat plângere la Legea 18/1991 admisa în dosarul nr. 04901/314/2006 de catre Judecatoria Suceava.

A mentionat de asemenea ca vecinii suprafetei de 0,18 ha situat la locul „str. Eroilor” nu sunt corecti, întrucât numitii A. T. si C. D. nu au teren în acest loc, fapt confirmat si prin adresa Primariei Suceava nr. 29537 din 28.08.2007 din care a rezultat ca aceste persoane nu au nici R.A si nici titlu de proprietate.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr.18/1991 republicata, ale Legii nr.169/1997 si ale Legii nr.1/2000.

Legal citati, pârâtii au depus întâmpinare în care au aratat ca nu sunt de acord cu actiunea reclamantului.

La termenul de judecata din 28 aprilie reclamantul a aratat ca întelege sa se judece în contradictoriu si cu Comisia municipala Suceava pentru aplicarea Legii 18/1991 si cu Comisia Judeteana Suceava pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, solicitare încuviintata de instanta.

La termenul de judecata din 02.06.2009 Comisia municipala pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava a depus întâmpinare prin care a aratat ca cererea ce face obiectul dosarului 1919/314/2009 este nefondata.

S-a mentionat ca I. M. G. figura înscris cu suprafata de 1,44 ha situata în cartierul Burdujeni, conform registrului agricol din perioada anterioara colectivizarii, astfel încât acestuia i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru aceasta suprafata pe vechiul amplasament, în R.A. din perioada 1959-1962 terenul figurând înscris la locul numit ”Jitarie”, în intravilanul municipiului Suceava.

În drept, pârâta si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile Legii nr.18/1991, republicata, ale art. III din Legea nr.169/1997 si ale Titlului XIII din Legea nr.247/2005.

Prim pârâtii, la termenul de judecata din 02.06.2009 au depus la dosar întâmpinare.

Prin sentinta civila nr. 4006 din data de 20 octombrie 2009, Judecatoria Suceava a respins cererea formulata de reclamantul C. T., împotriva pârâtilor H. V., I. G., Comisia municipala Suceava pentru aplicarea Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Suceava pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, ca nefondata.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca prin titlul de proprietate nr. 1322/1.XI.1993 emis de Comisia judeteana Suceava (f. 4) s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea numitului I.M. G. pentru suprafata de 1,05 ha teren, între care si suprafata 1800mp în str. Eroilor, cu vecinatatile: A.D, Magazin A, C. D., str. Eroilor.

Este adevarat ca, în registrul agricol din anii 1959-1962, numitul I. G. figureaza cu suprafata de 0,18ha arabil în locul numit „Jitarie”.

Potrivit art. 14 alin.2 din Legea nr. 18/1991, atribuirea efectiva a terenurilor se face, în zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente.

În consecinta, chiar daca atribuirea suprafetei de 0,18 ha teren s-ar fi facut pe alt amplasament decât cel initial, acest fapt nu ar fi dus, prin el însusi, la nulitatea titlului de proprietate atacat.

În speta ar putea fi incident doar cazul de nulitate prevazut de art. III alin.1 lit. a pct.(ii) din Legea nr. 18/1991, respectiv „actele de reconstituire si constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, în termen legal, libere la data solicitarii….”.

Reclamantul nu a facut dovada ca suprafata de 0,18 ha teren din str. Eroilor ar fi fost vechiul amplasament al terenului proprietatea sa. Acest lucru nu a rezultat din sentinta civila nr. 2811/05.06.2008 a Judecatoriei Suceava (f. 12-14), prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea reclamantului pentru o suprafata de 2,60 ha pe raza municipiului Suceava, fara indicarea amplasamentului. Nici din considerentele acestei hotarâri nu a rezultat ca reclamantul ar fi avut teren în str. Eroilor.

Potrivit art. 1169 Cod civil, cine face o propunere în fata judecatii trebuie sa o dovedeasca.

Pentru aceste motive, în baza art. 1169 Cod civil rap. la art. III alin.1 lit. a pct.(ii) din Legea 18/1991, instanta a respins cererea ca nefondata.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamantul solicitând admiterea acestuia, desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare.

În motivare a aratat ca prin cererea adresata instantei la data de 18.03.2009 a solicitat în contradictoriu cu pârâtii H.V., I.G. si Comisia Municipala Suceava, Comisia Judeteana Suceava sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1322 din 01.11.1993 emis pe numele lui I. M. G., autorul pârâtilor în sensul excluderii suprafetei de 0,18 ha teren situat în intravilanul mun. Suceava la locul „Str. Eroilor”.

Prin sentinta civila nr. 4006/20.10.2009 s-a respins cererea ca nefondata, motiv pentru care reclamantul apreciaza aceasta solutie ca netemeinica si nelegala pentru urmatoarele considerente:

– în primul rând învedereaza instantei de control faptul ca, prin cererea sa de chemare în judecata a solicitat nulitate absoluta partiala a t.p. nr. 1322/1993, ulterior a fost depus de catre pârâti un alt titlu de proprietate cu acelasi nr. 1322, dar din anul 1995, emis pt. aceleasi suprafete de teren si pe numele aceleasi persoane;

– prin sentinta civila nr. 2811 /05.06.2008 a Judecatoriei Suceava i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 0,85 ha teren intravilan situat la locul „Str. Eroilor” instanta de fond retinând gresit acest aspect când în motivarea sentintei civile recurate a aratat ca din sentinta sus-mentionata nu rezulta reconstituirea pentru amplasa¬mentul din „Str. Eroilor”;

– punerea în posesie si eliberarea t.p. nr. 1322/1995 pe numele autorului pârâtilor-intimati au fost întocmite cu încalcarea dispozitiilor imperative ale Legii 18/1991, mai exact ale art. 27 care prevede: „punerea în posesie si eliberarea titlului de proprietate nu pot avea loc decât numai dupa ce s-au facut în teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si întocmirea documentelor constatatoare prealabile”. Or, tocmai pentru acest motiv ca nu s-au facut delimitarile necesare masuratorilor si nici nu s-au stabilit vecinatatile, s-a emis în mod eronat si cu încalcarea Legii nr. 18/1991 t.p. nr. 1322/1995 si pentru suprafata de 0,18 ha teren situata în intravilanul mun. Suceava la locul „Str. Eroilor” în loc de extravilan;

– din actele de proprietate ale autorului pârâtilor-intimati, acte care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata în litigiu a rezultat clar faptul ca acesta detinea în intravilanul mun. Suceava doar o singura parcela de 0,18 ha, aceasta având amplasa¬mentul în str. Plevnei, însa t.p. nr. 1322/1995 este emis pentru o dubla suprafata (0,36 ha) incluzând si 0,18 ha în Str. Eroilor, practic omitându-se înscrierea suprafetei de 0,18 ha în „Jitarie” (extravilan), dar transformând-o în intravilan; singurul înscris în care apare terenul în suprafata de 0,18 ha situat în „Str. Eroilor” este cererea depusa de catre I. M. G. la Legea nr. 18/1991, cu toate ca din R.A si din Extrasul de la Arhivele Nationale nu a rezultat ca ar fi avut teren în aceasta parcela, aceasta suprafata fiind reconstituita doar în baza cererii si fara a stabili vecinatati, delimitari etc., terenul în litigiu nefiind identificat ca apartinând petentului cererii de reconstituire.

– instanta de fond, retinând în mod gresit ca prin sentinta civila nr. 2811/2008 nu i s-a reconstituit reclamantului dreptul de proprietate pentru suprafata de teren din „Str. Eroilor” nu a mai analizat celelalte aspecte invocate de acesta în dovedirea emiterii t.p. nr. 1322/1995 cu încalcarea legii.

În dovedire a depus la dosar certificat de grefa.

Intimata Comisia mun. Suceava pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat.

În motivare a aratat ca, conform registrului agricol din perioada anterioara colectivizarii, I. M. G. figura înscris cu suprafata totala de 1,44 ha teren situata în cartierul Burdujeni, municipiul Suceava.

În temeiul Legii nr. 18/1991 acestuia i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,13 ha prin Hotarârea Comisiei judetene de fond funciar nr. 4122/1291, fiind pus în posesie si întocmindu-i-se titlul de proprietate nr. 1322/1995 cu suprafata de 1,05 ha.

Arata ca sustinerile reclamantului – recurent conform carora suprafata de 0,18 ha. situata în intravilanul municipiului Suceava, cartier Burdujeni, str. Eroilor, ar fi avut amplasamentul în extravilanul municipiului Suceava, defunctul I.G. fiind neîndreptatit la reconstituire, sunt eronate.

Atribuirea acestei suprafete s-a facut pe vechiul amplasament, în registrul agricol din perioada 1959 – 1962 terenul figurând înscris la locul numit „Jitarie”, în intravilanul municipiului Suceava (a se vedea mentiunile 1 – intravilan si ex¬travilan din partea dreapta a tabelului în care sunt înscrise parcelele de teren în Registrul agricol).

În mod corect a retinut prima instanta faptul ca reclamantul – recurent nu a facut nicio dovada a faptului ca terenul în cauza ar fi apartinut autorului acestuia, asa cum a sustinut în cuprinsul cererii de chemare în judecata, nefiind aplicabile în cauza de fata prevederile act. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997.

Intimatii H. V. si I. G. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului.

În dovedire au depus la dosar o serie de înscrisuri (f. 20-40).

Examinând recursul, ce se subsumeaza prev. art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod procedura civila, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a considerentelor sentintei si a criticilor invocate, tribunalul îl apreciaza ca nefondat, urmând însa a substitui motivarea, astfel:

Recurentul C.T. a solicitat instantei sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate emis în favoarea autorului intimatilor, I.G., în ceea ce priveste suprafata de 0,18 ha teren situat în intravilanul loc. Suceava, str. Eroilor, între vecinii A. D. (N), magazin A (E), C. D. (S) si str. Eroilor (V) cu motivarea ca acesta era îndreptatit la un alt amplasament, situat în extravilanul loc. Suceava, la locul „Jitarie” si ca terenul în litigiu provine de la tatal sau, C.M..

Cele invocate însa de recurent nu au fost dovedite, din actele si lucrarile dosarului rezultând ca terenul în cauza a apartinut anterior cooperativizarii defunctului I. M. G., autorul intimatilor, fiind mentionat în registrul agricol al acestuia din perioada 1959-1962.

Relevanta sub acest aspect este sentinta civila nr. 4751/10 noiembrie 2007 a Judecatoriei Suceava irevocabila prin decizia civila nr. 587/13 martie 2008 a Tribunalului Suceava, pronuntata în procesul de revendicare ce a avut loc între aceleasi parti cu privire la parcela în litigiu.

În respectivul dosar s-a administrat proba cu expertiza topo cadastrala întocmita de catre experta Chihaia Dalia prin care a fost identificat terenul în litigiu, precum si situatia juridica a acestuia în timp.

A retinut expertul ca suprafata de 0,18 ha teren revendicata se regaseste înscrisa în registrul agricol al defunctului I. M. G. din perioada 1959-1962 sub denumirea de „Jitarie” care este vechea denumire a amplasamentului cunoscut în prezent sub numele de „Eroilor” si ca recurentul împreuna cu G. V. ocupa la locul litigiului mai mult teren decât detineau autorul lor, C. M., anterior colectivizarii, acesta figurând în registrul agricol cu 3200 mp pe acest amplasament – str. Eroilor, iar cu suprafata de 2200 mp pe un alt amplasament „Caramidarie”, cu totul diferit de amplasamentul „Eroilor”.

Proba cu expertiza a fost administrata în contradictoriu cu recurentul, a fost omologata de instanta care a dat astfel preferabilitate titlului contestat în prezenta, apreciind asadar pe cale incidentala ca a fost legal emis.

În prezenta cauza recurentul reitereaza practic apararile invocate în dosarul de revendicare cu privire la gresita înscriere pe titlul intimatilor a unui amplasament la care nu erau îndreptatiti, invocând ca parcela „Eroilor” nu ar fi aceeasi cu parcela „Jitarie” si ca terenul în litigiu ar proveni de la tatal sau, defunctul C. M..

Or, în respectivul dosar, asa cum s-a aratat, instanta a statuat contrariul, pe baza registrelor agricole ale autorilor partilor coroborate cu expertiza topometrica efectuata de expert Chihaia Dalia.

În prezenta cauza trebuie sa se tina cont de probele pe care partile le-au administrat în procedura anterioara în care s-a solutionat definitiv problema suprafetei de 0,18 ha teren – „Eroilor” si nu trebuie sa se repuna în discutie constatarile jurisdictiei anterioare, cu atât mai mult cu cât criticile invocate sunt aceleasi.

Este asadar obligatoriu a nu se repune în discutie împrejurarea ca amplasamentul în litigiu a apartinut defunctului I. G., înscrisa în registrul sau agricol sub vechea denumire de „Jitarie”, situatie stabilita printr-o hotarâre irevocabila anterioara, opozabila recurentului, solutia contrara încalcând în mod flagrant principiul securitatii raporturilor juridice vazut ca parte a dreptului la un proces echitabil în fata unei instante, garantat de art. 6 al. 1 din Conventie (a se vedea cauza Gjonbocarii si altii contra Albaniei, cauza Amuraritei contra României).

Cât priveste critica vizând neanalizarea cererii sub toate aspectele de catre prima instanta, tribunalul nu o poate retine, nefiind obligatoriu a se raspunde la toate argumentele invocate de parte, important fiind sa se examineze problemele esentiale deduse judecatii (a se vedea cauza Albina contra României).

Or, prima instanta, facând referire la actele primare ale autorilor intimatilor, la sentinta civila de care recurentul s-a prevalat si la procedura efectiva de punere în posesie prev. de Legea nr. 18/1991, a conchis ca recurentul nu a probat împrejurarea ca suprafata de 0,18 ha „Eroilor” ar constitui vechiul sau amplasament.

De altfel, cum hotarârea data în revendicare se opune recurentului cu valoare de prezumtie absoluta, prin ea statuându-se cu privire la însusi dreptul intimatilor de a ocupa amplasamentul în litigiu, nici nu era necesar sa se analizeze aspectele formale ce tin de punerea efectiva în posesie a acestora conform art. 27 din Legea nr. 18/1991.

Faptul ca ulterior recurentul a obtinut decizia civila nr. 1804/3 noiembrie 2009 a Tribunalului Suceava prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 16 ari în str. Eroilor dupa defunctii C. M. si M., alaturi de alti mostenitori, nu schimba cu nimic cele statuate prin hotarârea data în revendicare si nici nu impune repunerea în discutie a dreptului de proprietate cu privire la terenul în litigiu, pentru simplul motiv ca reconstituirea dreptului de proprietate prin respectiva decizie s-a facut doar în principiu, iar nu pe un anume amplasament.

Lecturând considerentele deciziei rezulta ca amplasamentul parcelei reconstituite în favoarea recurentului (16 ari – „Eroilor”) nu a fost identificat, nepunându-se problema unei identitati cu cel în litigiu, instanta facând referire chiar la posibilitatea obtinerii unui amplasament în compensare sau la acordarea de despagubiri.

Pentru toate considerentele anterior expuse, în baza art. 312 al. 1 Cod procedura civila tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: , ,