Top

Daune

Pe rol, judecarea recursului formulat de către pârâtul CA, domiciliat în Gura Humorului, jud. Suceava, împotriva s.c. nr. 1095/5.11.2004 a Judecătoriei Gura Humorului (dosar nr. 2582/2004), reclamantă intimată fiind AP Gura Humorului, jud. Suceava.

La apelul nominal s-a prezentat preşedintele asociaţiei – d-l UD, pentru reclamanta intimată, lipsă fiind pârâtul recurent.

Procedura este completă.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care :

Instanţa constată că la dosar au fost depuse de către reclamanta intimată întâmpinare şi copia adresei emisă de reclamanta intimată către recurentul CA şi, întrebat fiind arată că recurentul trebuia să achite suma de 518.000 lei, restul reprezentând penalităţi şi că în ceea ce priveşte penalităţile de 2% există o hotărâre a asociaţiei, dar sunt şi prevăzute de lege. Precizează că nu mai solicită în cauză alte cereri.

Instanţa, constatând recursul în stare de judecată, acordă cuvântul la dezbateri.

Reprezentantul reclamantei recurente solicită respingerea recursului ca nefondat, conform întâmpinării depusă la dosar, cu cheltuieli de judecată.

După deliberare,

TRIBUNALUL ,

Asupra recursului de faţă, constată :

Prin cererea adresată Judecătoriei Gura Humorului şi înregistrată sub nr. 1582/134.10.2004, reclamanta AP Gura Humorului a solicitat în contradictoriu cu pârâtul CA obligarea la plata sumei de 916.000 lei cu titlu de cheltuieli comune şi de întreţinere şi penalităţi.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că pârâtul refuză să achite cheltuielile comune şi de întreţinere, deşi, a fost înştiinţat prin listele de plată afişate lunar în fiecare scară de bloc şi a fost somat în scris la domiciliu.

Prin s.c. nr. 1095/5.11.2004 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în ds. 2582/2004 a fost admisă acţiunea şi a fost obligat pârâtul la plata sumei de 916.000 lei, reprezentând cheltuieli comune.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele :

Dispozişiile art. 25, 42 din Regulamentul pentru funcţionarea asociaţiilor de proprietari, stipulează obligaţiile fiecărui proprietar de apartament privind plată cheltuieli comune, situaţie existentă şi în cazul pârâtului, care nu şi-a achitat obligaţiile existente în sarcina sa, mai mult, prin poziţia sa, nici nu a formulat obiecţiuni.

Împotriva acestei hotărtâri a formulat recurs pârâtul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, motovat de faptul că nu are nici o datorie faţă de reclamantă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de recurs instanţa reţine următoarele :

În fapt, în baza contractelor de furnizare şi prestări servicii, pârâtul a beneficiat de servicii de apă curentă, apă caldă, agent termic, gaz metan, servicii canal, gunoi şi alte utilităţi, fără a reclaman disfuncţionalităţi în asigurarea acestora. Cu toate acestea, deşi, a fost înştiinţat de reclamantă, pârâtul a refuzat să achite sumele datorate pentru servicile de care a beneficiat, datoriile sale faţă de asociaţia de proprietari ridicându-se la 518.000 lei. La această sumă, reclamanta a calculat şi penalităţi, solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 916.000 lei.

Deşi, legea prevede posibilitatea asociaţiei de proprietari de “a impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune” , aceasta se poate realiza doar prin acordul de asociere sau printr-un act încheiat ulterior cu respectivul proprietar. Deşi, aparent este vorba de un act unilateral al asociaţiei, tocmai pentru ca acesta să nu fie abuziv şi discreţionar, decizia reclamantei privind cuantumul penalităţilor nu poate fi impusă necondiţionat pârâtului.

Pentru a-i fi opozabilă, pârâtul ar fi trebuit să o accepte în prealabil prin semnarea acordului de asociere unde ar fi aceasta înserată sau a unui alt acord în acest sens, ulterior asocierii.

Faţă de aceste considerente, în temeiul disp.art. 312 C.pr.civ., urmează ca instanţa să admită recursul, să modifice în parte s.c. nr. 1095/5.11.2004, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul nr. 2582/2004, în sensul că va admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia de proprietari nr. 5 Gura Humorului împotriva pârâtului CA şi să oblige pârâtul să plătească reclamantei suma de 518.000 lei, reprezentând cheltuieli comune.

Pentru aceste motive ,

În numele Legii,

DECIDE :

Admite recursul formulat de către pârâtul CA, domiciliat în Gura Humorului, jud. Suceava, împotriva s.c. nr. 1095/5.11.2004 a Judecătoriei Gura Humorului ( ds. Nr. 2582/2004), reclamantă intimată fiind AP Gura Humorului, jud. Suceava.

Modifică în parte s.c. nr. 1095/5.11.2004 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul nr. 2582/2004, în sensul că :

Admite în parte acţiunea formulată de către reclamanta AP Gura Humorului împotriva pârâtului CA.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 518.000 lei, reprezentând cheltuieli comune.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 8.04.2005.