Top

Fond funciar

Pronunţând sentinţa civilă nr.2286/13.10.2010 Judecătoria Moineşti a admis excepţia autorităţii de lucru judecat şi a respins, pe excepţia autorităţii lucrului judecat acţiunea formulată de reclamantul V.N., domiciliat în judeţul Bacău, împotriva pârâţilor G.C., domiciliat în judeţul Bacău, G.G., domiciliat în judeţul Bacău, G.I., domiciliat în judeţul Bacău, C.M., domiciliată în judeţul Bacău, Comisia Locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. şi Comisia Judeţeană Bacău pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor.

A obligat reclamantul către pârâţii G.C. , G.G., G.I., C.M. la 700 lei cheltuieli de judecată , respectiv onorariu apărător.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că „V.N. este moştenitorul defunctului V.V. căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate nr.224050/20.03.1997.

La pct. D.P.i s-a reconstituit reclamantului şi altor moştenitori , după defunctul V.V. suprafaţa de 1071 mp , mai puţin o diferenţă de 0.40 ha care se regăseşte în titlul de proprietate nr.11259/26.06.1995 emis pe numele defunctului G.G.G., actualmente decedat.

În dosarul nr.521/260/2007 a Judecătoriei Moineşti , s.c. nr.2503/ 06.11.2007, rămasă irevocabilă după respingerea recursului ,prin D.C. , a Tribunalului Bacău, s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de acelaşi reclamant în contradictoriu cu aceeaşi pârâţi.

Din analiza considerentelor s.c. nr.2503/06.11.2007 rezultă că prin Decizia civilă nr.903/R/2.10.2006 pronunţată în dosar nr.1470/2006 al Tribunalului Bacău, înregistrată sub nr.521 din 25.01.2007 a fost trimisă spre rejudecare acţiunea formulată de reclamanţii V.N.şi V.M., ambii domiciliaţi în judeţul Bacău împotriva pârâţilor G.C., C.M., ambii din judeţul Bacău şi G.C., din judeţul Bacău, pentru anularea parţială a titlului de proprietate nr.11259/26.06.1995.

La rejudecarea în fond, reclamanţii au modificat acţiunea solicitând: să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.11259/26.06.1995 emis pe numele lui G.C.pentru suprafaţa de 5000 m.p. teren situată în Tarlaua 29, P 855/2/1; radierea aceleiaşi suprafeţe din titlul de proprietate nr.11259/1995; obligarea Comisiei Locale P. şi a Comisiei Judeţene Bacău la întocmirea documentaţiei şi eliberarea unui noi titlu de proprietate cu privire la suprafaţa de 5000 m.p. în favoarea reclamanţilor în calitate de moştenitori ai defunctului V.V., cu obligarea pârâţilor la cheltuieli de judecată.

Pe cale de consecinţă , făcându-se comparaţia cu obiectul prezentei cauze rezultă că excepţia urmează a fi admisă.

Potrivit dispoziţiilor art. 1201 C.civ. „ este lucru judecat atunci când a doua cerere are acelaşi obiect, este întemeiat pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcute de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate”

Analizând condiţiile existenţei autorităţii de lucru judecat, în sensul existenţei triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză, instanţa constată că acţiunea ce a format obiectul dosarului nr. 521/260/2007 în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. .2503/06.11.2007 a Judecătoriei Moineşti rămasă irevocabilă este formulată de acelaşi reclamant împotriva aceloraşi pârâţi, existând aşadar identitate de părţi.

În ceea ce priveşte identitatea de obiect şi cauză, instanţa are în vedere că obiectul primei acţiuni îl constituie anularea parţială a titlului de proprietate nr.11259/26.06.1995 emis pe numele defunctului G.G., pentru suprafaţa de 4740 mp teren evidenţiat în tarlaua 29 Parcela 855/2/1 iar în prezenta tot anularea parţială a titlului de proprietate nr.11259/26.06.1995 emis pe numele defunctului G.G.G., pentru suprafaţa de 4740 mp teren evidenţiat în tarlaua 29 Parcela 855/2/1.

Având în vedere că este soluţia exprimată în sentinţa civilă nr. 2503/06.11.2007 definitivă şi irevocabilă este prezumată a exprima adevărul şi nu poate fi contrazisă de o altă hotărâre, instanţa apreciază că reclamantul nu mai poate repune în discuţie dreptul său într-un alt litigiu întrucât există autoritate de lucru judecat.

Conform art. 166 C.pr.civ. urmează a admite excepţia autorităţii lucrului judecat invocată din oficiu şi a respinge acţiunea formulată ca existând autoritate de lucru judecat.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 C.pr.civ., instanţa urmează a obliga reclamantul către pârâţii care au angajat apărător la plata onorariului.”

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs V.N., solicitând casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, cu motivarea că nu este îndeplinită tripla identitate cerută de art.1201 cod civil, în cauza dedusă judecăţii solicitându-se anularea titlului de proprietate emis pe numele autorului pârâţilor dată fiind recunoaşterea de către comisia locală a faptului că în punctul „D.P.” i se cuvine suprafaţa de 0,4 ha teren arabil, reconstituirea nefiind posibilă întrucât defunctului G.G.i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 10.740 mp faţă de 6000 mp, cât avea în rolul agricol, pe când în sentinţa civilă nr.2503/6.11.2007 se arată că defunctul V.v.nu era îndreptăţit să primească mai mult de 5000 mp în punctul „H.”, astfel că nu justifică interesul de a solicita anularea titlului de proprietate emis pe numele autorului pârâţilor.

În recurs nu au fost administrate probe.

Examinând actele dosarului, instanţa constată recursul ca nefiind fondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr.2503/6.11.2007 pronunţată în dosar 521/260/2007 Judecătoria Moineşti a respins ca nefondată acţiunea prin care reclamantul V.N. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii G.C., G.G., G.I., C.M., Comisia Locală P. şi Comisia Judeţeană Bacău constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.11259/26.06.1995 pentru suprafaţa de 5000 mp teren situat în T.29, parcela 855/2/1, reţinându-se în motivare că reclamantului, în calitate de moştenitor al defunctului V. I. V., nu poate cere să i se reconstituie dreptul de proprietate pentru o suprafaţă mai mare de 5000 mp la pct. H..

Invocarea unui alt amplasament al terenului care, pretinde recurentul-reclamant s-ar fi cuvenit autorului său nu echivalează cu o schimbarea a cauzei, cum în mod eronat se susţine în motivele de recurs, cauza acţiunii (causa petendi) fiind scopul către care se îndreaptă voinţa celui care reclamă, scopul care exprimă şi caracterizează voinţa juridică a acestuia de a afirma pretenţia sa în justiţie.

Chiar dacă în acţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză reclamantul, solicitând radierea aceleiaşi suprafeţe de 4740 mp din T.29 p.855/2/1 înscrisă în titlul autorului pârâţilor, menţionează de această dată punctul „D.P.”, în timp ce în dosarul nr.521/260/2007 localizarea terenului în litigiu era la pct.”H.”, instanţa a analizat cererea reclamantului prin raportare la motivele invocate de acesta, care a solicitat terenul ce a aparţinut autorului său, V. I. V., indiferent de amplasamentul acestui teren, şi a constatat că nu este justificat interesul de se cere anularea titlului de proprietate eliberat autorului intimaţilor-pârâţi pentru suprafaţa înscrisă în T.29 P.855/2/1.

Prin urmare, considerând că sentinţa civilă nr.2286/13.10.2010 pronunţată de Judecătoria Bacău este temeinică şi legală, în temeiul art.312 alin.(1) Cpc, instanţa va respinge ca nefondat recursul declarat împotriva acestei sentinţe.

Etichete: