Top

Contravenţii

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3379/ 14.04.2008

Plangere contraventionala

La data de 24.10.2007 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău plângerea formulată de către petenta A.F. “D M. M.R” la data de 12.07.2006 împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei nr.193 întocmit de intimata Autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor – Inspectoratul regional pentru protecţia consumatorilor Galaţi.

În motivarea cererii petenta a arătat că procesul verbal este lovit de nulitate pentru încălcarea art.16 şi art. 17din OG. Nr 2/2001 în sensul că nu sunt menţionate data şi locul săvârşirii faptei, fiind indicate datele de 30.08.2007, ora 11 şi 17.09.2007, ora 13,45 care nu reprezintă data săvârşirii aşa ziselor fapte, care ar putea fi cel mult data încheierii contractului 14.06.2007, ci datele la care petenta a fost chemată şi s-a prezentat la organul constatator pentru soluţionarea reclamaţiei numitului Capră Viorel. Nu sunt descrise faptele reţinute în sarcina petentei şi împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, fiind descrise doar demersurile legate de soluţionarea respectivei reclamaţiei cu redarea unor texte de lege, fără arătarea clară a faptelor săvârşite. Pentru situaţia în care se va aprecia că faptele reţinute în sarcina petentei se pot identifica în cap H al procesului verbal, petenta a învederat că agenţii constatatori confundă contractul de prestări servicii cu oferta de prestări servicii în condiţiile în care contractul a fost încheiat la 14.06.2007 după ce beneficiarul a studiat oferta şi a acceptat unele servicii individualizate la punctul I lit.a şi b. din contract. Clauzele contractuale sunt clare, accesibile şi punctuale. De altfel petentul nu s-a plâns de clauzele contractului ci de aspecte care ţin de executarea contractului, care oricum nu s-au confirmat. Petenta a arătat că sancţiunile

aplicate sunt disproporţionate faţă gravitatea faptei, petenta nu a mai făcut obiectul niciunei plângeri astfel încât solicită în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertismentul.

Intimata Inspectoratul regional pentru protecţia consumatorilor Galaţi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată şi menţinerea procesului verbal. Cu privire la data săvârşirii contravenţiei, intimata a arătat că , potrivit art.13 alin2 din OG nr2/2001 contravenţia este una în formă continuă, încălcarea obligaţiilor legale şi contractuale durând în timp de la data încheierii contractului şi până la data constatării faptei, respectiv 30.08.2007 şi 17.09.2007. În cuprinsul procesului verbal există mai multe menţiuni referitoare la locul săvârşirii faptei. Referitor la descrierea faptei, intimata a învederat că în cuprinsul procesului verbal au fost descrise toate aspectele de fapt şi de drept ale contravenţiei şi toate împrejurările care servesc la aprecierea gravităţii faptei. Intimata a precizat de asemenea că, inclusiv în care oferta de servicii ar fi fost generică, ea a devenit specifică obiectului contractului principal semnat de părţi. Intimata s-a opus la înlocuirea amenzii cu avertismentul întrucât fapta prezintă un pericol social mediu şi nu redus iar petenta s-a prezentat la sediul intimatei abia la a doua invitaţie, tergiversând finalizarea acţiunii de control între 30.08-25.09.2007

La dosarul cauzei a fost depuse în copie procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, fişa de sesizare privind pe numitul C V, contractul de prestări servicii din 14.06.2006 şi oferta de prestări servicii-tarife anexă la contract, alte înscrisuri. La solicitarea petentului instanţa a administrat proba cu martorul CN, a cărui declaraţie a fost ataşată la dosar.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată următoarele:

La data de 25.09.2007 a fost întocmit de către intimata Autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor- Inspectoratul regional pentru protecţia consumatorilor Galaţi procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei privind pe petenta A.F. “D M. M R” În fapt s-a reţinut că prin clauzele prevăzut în contractul de prestări servicii încheiat între petentă şi numitul C V la cap.I, capIII şi cap. V precum şi prin menţiunile din anexa la contract-oferta de prestări servicii-tarife cap. I şi II nu se oferă informaţii clare, precise, complete şi corecte de către prestator beneficiarului despre durata programului muzical , durata înregistrării video ( având în vedere valoarea contractului de 550 RON), tarifele pentru programul muzical, respectiv pentru serviciile video astfel încât din însumarea preţurilor pentru aceste servicii ( în funcţie de durată şi tarif/oră) să rezulte valoarea de 550 RON înscrisă în contract la capitolul „preţ”. La capitolul I din oferta de prestări servicii-anexă la contract, preţul pentru sonorizare şi programul muzical pentru durata de 8 ore este menţionat în euro, neprecizându-se nici o informaţie despre cursul de schimb valutar euro/RON iar la capitolul II „servicii video” tariful este menţionat în RON/h şi total 480 RON pentru oferta standard. Nu este precizat în contract în mod clar şi neechivoc dacă beneficiarul beneficiază de serviciile incluse menţionate la cap.II din ofertă.

A fost aplicată societăţii petente sancţiunea amenzii în cuantum de 4000 RON, dintre care:

-2000 RON pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.50 alin.1 lit.c rap. art.10 lit.b din OG nr. 21/1992- nerespectarea dreptului consumatorului de a beneficia la încheierea contractului de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie, indicarea exactă a preţului sau tarifului, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor;

-1000 RON pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.50alin.1 lit.d rap la art.18 nerespectarea dreptului consumatorilor de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate şi

-1000 RON pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.50 alin.1 lit.d rap la art.21 din acelaşi act normativ referitoare la încălcarea acestui ultim articol- Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă categoria calitativă a serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, tariful, riscurile previzibile şi, după caz, declaraţia de conformitate.

De asemenea s-a dispus oprirea temporară a activităţii de prestare a serviciilor până la informarea completă, corectă, clară şi precisă a consumatorilor.

Cu privire la data săvârşirii contravenţiei ca menţiune obligatorie în cuprinsul procesului verbal, în conformitate cu art,17 din OG nr2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, întrucât contravenţiile reţinute constau fiecare în încălcarea unor obligaţii legale, încălcare care, fiind concretizată prin modalitatea de redactare a clauzelor contractuale durează în timp de la data încheierii contractului până reformarea în sensul punerii de acord cu dispoziţiile legale, instanţa reţine incidenţa art.13 alin.3 din OG nr2/2001 privind contravenţia continuă. Având în vedere că în cuprinsul procesului verbal sunt indicate datele de 30.08.2007 şi 17.09.2007 la care petenta a fost invitată la sediul intimatei pentru lămuriri, instanţa apreciază că nu se justifică anularea procesului verbal pe motivul lipsei datei săvârşirii contravenţiei. Instanţa constată de asemenea că procesul verbal nu este afectat de nicio altă cauză de nulitate absolută care să poată fi reţinută şi din oficiu potrivit art. 17 din O.G. 2/2001.

Referitor la locul săvârşirii contravenţiei instanţa reţine că acest element nu este prevăzut în cuprinsul art.17 din OG nr.2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute care

poate fi constatată şi din oficiu astfel încât eventuală lipsă a acestui element, prevăzut a fi inclus în procesul verbal la art.16 din acelaşi act normativ, nu ar fi de natură să determine anularea procesului verbal decât în măsura în care petenta ar fi făcut dovada unei vătămări, condiţie neîndeplinită în speţă.

Agentul constatator a apreciat că faptelor comise de petentă întrunesc elementele constitutive ale trei contravenţii distincte, pe care le-a reţinut în sarcina acesteia. În esenţă toate cele trei contravenţii se referă la nerespectarea dreptului consumatorului de a fi informat cu privire la produsul care face obiectul contractului prin modalitatea defectuoasă de redactare a contractului.

Analizând respectivele texte de „incriminare” instanţa constată că caracterul lor general, lipsit de previzibilitate în sensul posibilităţii destinatarului, în speţă prestatorul de servicii de a înţelege, cu o precizie rezonabilă, care anume sunt actele de conduită interzise şi consecinţele săvârşirii lor în sensul condiţiilor de angajare a răspunderii contravenţionale. Cu privire la acest ultim aspect instanţa reţine că art. 10 lit.b se referă la caracteristicile calitative ale serviciului iar art.18 la caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor, fără ca acest act normativ sau altul să indice conţinutul acestor două noţiuni şi diferenţa dintre ele. Pe de altă parte art.21 se află în acelaşi capitol cu art.18 respectiv “ Informarea şi educarea consumatorilor” iar din maniera de redactare apare a fi mai degrabă un text explicativ în raport cu art. 18 şi nu o normă juridică de sine stătătoare, care prevede o obligaţie de sine stătătoare.

Articolul 1 din O.G. nr.2/2001 prevede principiul legalităţii contravenţiei- contravenţia este fapta stabilită şi sancţionată prin lege, respectiv o anume faptă nu poate fi considerată contravenţie şi sancţionată ca atare decât dacă este prevăzută ca atare prin lege, în sensul de act normativ emis de autoritatea competentă.

Lipsa de previzibilitate a legii aplicabile în speţă- în sensul de a şti dacă, într-o anume speţă, urmează a fi reţinute una sau alta dintre respectivele contravenţii sau dimpotrivă toate însă cu riscul ca, în acest caz, lipsa diferenţierilor să permită încălcarea principiului unicităţii răspunderii juridice ( non bis in idem)- creează riscul arbitrariului în etapa administrativă a stabilirii răspunderii juridice.

Prin corelarea lipsei de previzibilitate a legii cu maniera generală de redactare a procesului verbal- în sensul că agentul constatator nu precizează care anume sunt caracteristicile calitative ale serviciului în sensul art.10 lit.b, caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor în sensul art.18 şi respectiv elementele indicate la art.21 care ar fi trebuit şi nu au fost prevăzute în contract – este prejudiciată grav aptitudinea instanţei sesizate prin plângerea petentului de a exercita un control judiciar obiectiv şi efectiv. Or raţiunea acestui control este tocmai aceea de permite înlăturarea eventualelor erori în materie de legalitate şi temeinicie apărute în etapa administrativă,

inclusiv prin asigurarea într-un grad superior a dreptului persoanei sancţionate la apărare.

Acesta este contextul în care, faţă de conţinutul contractului de prestări servicii, instanţa va dispune ca răspunderea contravenţională a petentei să fie menţinută numai din perspectiva art. 50 alin.1 lit. C rap la art. 10 lit. b din O.G. nr.21/1992, respectiv dispoziţiile referitoare modalitatea de stabilire a tarifului. Instanţa constată că anexarea ofertei de prestări servicii –tarife la contract poate, în lipsa altor precizări cu privire la modalitatea de corelare a dispoziţiilor celor două înscrisuri, cu excepţia celei de la pctul V din contract, să creeze pentru consumator o anumită situaţie de incertitudine cu privire la cuantumul şi modalitatea de calcul a tarifului, în sensul celor reţinute de agentul constatator.

Faţă de conţinutul şi lipsa de urmări a acestei carenţe de redactare, instanţa reţine însă gravitatea redusă a faptei şi apreciază că sancţiunea avertismentului este suficientă pentru ca petenta să îşi conformeze conduita în raport cu cerinţele legale.

Cât priveşte referirile agentului constatator la disp. 81 şi 83 din Legea nr.296/2004, în sensul nelegalităţii prevederilor contractuale referitoare la imposibilitatea denunţării unilaterale a contractului de către beneficiar, în măsura în care acestea nu au fost circumscrise unui text de lege care să prevadă ca şi contravenţie o astfel de faptă, ele nu pot fi avute în vedere în prezenta analiză cu privire la răspunderea contravenţională a petentei.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite în parte plângerea, va anula în parte procesul verbal în sensul exonerării petentei de plata celor 2 amenzi de 1000 RON aplicate pentru pentru săvârşirea contravenţiilor prev de 50 alin.1 lit.d rap la art. 18 şi art.21 din O.G. nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor şi va dispune înlocuirea amenzii în cuantum de 2000 RON stabilită pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.50 alin.1 lit.c rap la art. 10 lit. b din O.G. nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor cu sancţiunea avertismentului

Etichete: