Top

Plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de …. sub nr….., petenta SC … SA a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie seria …. , încheiat la data de …. de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor CRPC .- CJPC …. , solicitând anularea acestuia atât pe motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. În subsidiar, aceasta a mai solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertismentul.

În motivare, petenta a arătat , în esenţă, că , procesul verbal nu cuprinde data şi ora comiterii faptei. Din cuprinsul procesului verbal reiese că data şi ora săvârşirii faptei ar fi …., ora 12.00. De fapt, agentul a confundat data şi ora constatării faptei cu data şi ora săvârşirii faptei contravenţionale. Acest aspect se poate observa în primul rând din aceea că agentul constatator a efectuat controlul în urma căruia a aplicat sancţiunea în urma reclamaţiei depusă în data de …., prin care domnul DM reclama nefuncţionarea serviciului de telefonie în perioada ….. ca urmare a unei avarii ce a determinat arderea echipamentului de voce la care era conectată linia petentului. Mai mult, aşa cum rezultă din actele depuse la CJPC …, situaţia a fost remediată chiar în data de …. , când urmare a înlocuirii echipamentelor arse, serviciul a redevenit funcţional. Ca atare, este imposibil ca data săvârşirii faptei să fie ….. În aceste condiţii, a susţinut petenta, prin procesul verbal contestat s-a stabilit în mod greşit că data săvârşirii contravenţiei data de …… De asemenea, agentul constatator a omis să indice şi locul săvârşirii faptei.

În ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei, a mai arătat petenta, că, potrivit datelor din baza de date proprie, domnul DM a încheiat cu aceasta contractul de furnizare servicii nr……. pentru serviciul internet, contractul de furnizare servicii nr….. din ….. pentru serviciul de telefonie şi contractul de furnizare servicii nr…… din …. pentru serviciul de televiziune prin cablu.

În ceea ce priveşte aspectele constatate de CJPC ….., petenta a arătat că reclamantul a sunat la Serviciul Relaţii Clienţi în data de …. şi a semnalat nefuncţionarea serviciului de telefonie. La momentul respectiv, o zonă relativ întinsă, care cuprinde şi adresa unde locuieşte clientul în cauză- str….., era afectată de o avarie a echipamentelor furnizorului de energie electrică ( E.ON Furnizare Moldova) fapt care a provocat nefuncţionarea serviciului de telefonie din motive care nu ţin de culpa petentei. Avaria respectivă a persistat o perioadă de timp, respectiv până în data …. inclusiv ; în toată această perioadă abonaţii care au sunt la Serviciul Relaţii Clienţi , printre care şi domnul DM au fost informaţi asupra faptului că nefuncţionarea serviciului de telefonie se datorează unei avarii a firmei E-On Furnizare Moldova. În urma remedierii avariei de către furnizorul de energie electrică, o echipă tehnică a procedat la verificări pe fiecare zonă afectată de avarie, în scopul de a identifica echipamentele deteriorate. Astfel, în data de …. a fost verificată locaţia unde locuieşte domnul DM, respectiv str…… şi s-a constatat că echipamentul de voce era ars fiind necesară înlocuirea acestuia. În data de …. echipamentul a fost înlocuit serviciul de telefonie devenind funcţional, clientul confirmând acest lucru.

Conform art.1.1.3 din Clauzele specifice serviciului de telefonie : ,,…. va remedia eventualele defecţiuni reclamate de către abonat la Serviciul Relaţii Clienţi în cel mult 48 h, intervenţia şi remedierea fiind condiţionate de achitarea de către abonat a tuturor obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. Aceasta va remedia eventualele defecţiuni reclamate de abonat în termenul mai sus menţionat, cu excepţia situaţiilor legate de inoperabilitatea reţelelor terestre naţionale şi internaţionale care asigura accesul la internet, variaţii mari ale energiei electrice, întreruperea sau avarierea echipamentelor furnizorului de energie electrică sau ale unui alt furnizor aflat în relaţie contractuală cu RCS&RDS pentru furnizarea prezentului serviciu”.

Petenta a susţinut că nefuncţionarea serviciului de telefonie al petentului s-a datorat unei avarii la echipamentele de voce ale acesteia, urmare a unei avarii a firmei E.On Furnizare Modova.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În dovedire, aceasta a anexat plângerii contravenţionale , în copie, procesul-verbal de contravenţie contestat (filele 6-8), dovada comunicării procesului verbal contestat (fila 9), punct de vedere referitor la reclamaţia nr…… (filele 11-12), fişe de observaţie ( filele 13,18).

În conformitate cu prevederile art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art.36 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru, iar conform art.1 alin.2 din OG nr.32/1995, este scutită şi de plata timbrului judiciar.

Intimata Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor … – CJPC …. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca vădit neîntemeiată. Aceasta a arătat că , cu privire la data şi ora săvârşirii contravenţiei, potrivit art.13 alin.2 din OG 2/2001 contravenţia – ,,afectarea intereselor economice” – a fost săvârşită în mod continuu, încălcarea obligaţiei legale durând în timp de la data întreruperii furnizării serviciului şi până la data constatării faptelor.

În ceea ce priveşte fondul pretenţiilor, intimata a arătat că , în sesizarea nr….., petentul reclama că nu a beneficia de telefonul fix datorită lipsei tonului în perioada …… Consumatorul menţionează că a anunţat lipsa semnalului începând cu data de … până la …. , în fiecare zi. Sesizarea a fost înregistrată cu nr…….

La punctul 4.1.4 din Condiţiile Generale pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice se menţionează că ; ,, în cazul nefuncţionării oricărui serviciu, SC …. va remedia eventualele defecţiuni reclamate de către client la departamentul relaţii clienţi în cel mult 48 de h. Atât din răspunsul formulat de petentă înaintat reprezentanţilor CJPC, cât şi în plângerea contravenţională, aceasta recunoaşte că a înregistrat reclamaţia clientului, dar precizează un alt număr şi o altă dată respectiv …. şi afirmă că la verificările efectuate a constatat că o zonă relativ întinsă, care cuprinde şi adresa unde locuieşte clientul, era afectată de o avarie a furnizorului de energie electrică, fapt ce a provocat nefuncţionalitatea serviciului de telefonie.

Intimata a mai arătat că agenţii constatatori au solicitat în mod expres petentei să prezinte dovada scrisă de la SC E.ON Moldova care să ateste că avaria a persistat în perioada ….., dar aceasta nu a prezentat nici un document în acest sens.

Obligaţiile ce-i revin petentei , atât cele contractuale cât şi cele impuse imperativ prin dispoziţii legale sunt obligaţii de rezultat şi nu de diligenţă şi prudenţă, cu atât mai mult cu cât aceste obligaţii sunt dublate unele de altele.

În combaterea cererii subsidiare, intimata a precizat că petenta nu se află la prima abatere de acest gen, iar fapta prezintă un grad de pericol social concret ridicat, având în vedere şi numărul de reclamaţii pe care acest prestator de servicii îl are.

În drept, intimata şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor.

În dovedire, intimata a depus la dosar înştiinţarea de plată ( fila 33), dovada comunicării procesului verbal contestat către petentă ( fila 34), copie de pe procesul verbal de contravenţie ( filele 28-30), reclamaţia nr…… ( fila 40), puncte de vedere ale SC …. SA cu privire la reclamaţiile nr….. ( fila 35), nr…. ( fila 36), contractul de furnizare servicii nr…….( fila 41).

Instanţa, în temeiul art.167 C.proc.civ., a încuviinţat proba cu înscrisuri pentru ambele părţi, apreciind că aceasta este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, aspect consemnat în practicaua prezentei hotărâri.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Instanţa constată că este competentă, conform art.32 alin.2 din OG 2/2001 să soluţioneze prezenta plângere, contravenţia fiind săvârşită în circumscripţia sa teritorială şi că plângerea s-a formulat în termenul legal de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzut de art.31 alin.1 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal de contravenţie seria ….. nr. …. din data de …. s-au reţinut următoarele:

,,S-au cercetat reclamaţiile nr….. din partea consumatorului DM din …., cu privire la serviciul prestat telefon fix ….-lipsă semnal şi reclamaţia nr….. din partea consumatorului BC cu privire la serviciul prestat contract nr……

În urma cercetării reclamaţiei nr….. înregistrată la CJPC …. cu privire la serviciul prestat telefon fix …-lipsă ton pe perioada …., lipsă semnal. Conform art.4.1.4 din contractul nr. …. pentru serviciul de telefonie anexat la reclamaţie se menţionează: ,,în cazul nefuncţionării oricărui serviciu …. va remedia eventuale defecţiuni reclamate de către client la Departamentul Relaţii Clienţi în cel mult 48 de ore”. Petentul a sesizat lipsa semnalului începând cu … până la data de ….. în fiecare zi după cum menţionează în reclamaţie. Sesizarea a fost înregistrată cu nr….. la Serviciul Relaţii Clienţi. În punctul de vedere al prestatorului se menţionează cauza avariei fără a anexa un document de la furnizorul de energie electrică SC E.On Moldova Furnizare. Perioada de nefuncţionare a telefonului a fost de pe ….. În perioada respectivă consumatorului i-au fost afectate interesele economice, abonatul plătind servicii fără a beneficia, contrar prevederilor legale prevăzute de OG 21/1992 art.7 li.c liniuţa a doua şi sancţionată de art.50 alin.1 lit.a din acelaşi act normativ.

Reclamaţia nr.289PS/12.08.2010 din partea consumatoarei BC privind rezilierea contractului nr….. nu a putut fi finalizată deoarece contractul de prestări este pe numele BA

Petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei. Prin acelaşi act de sancţionare s-a dispus recalcularea facturii conform serviciului prestat până la termenul de …..

Verificând, potrivit art.34 alin.1 din OG 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente.

În ceea ce priveşte susţinerile petentei în sensul că procesul verbal este nul, deoarece nu conţine data şi locul săvârşirii faptelor, , instanţa arată că data săvârşirii faptei este data încetării activităţii contravenţionale, respectiv data de …, contravenţia săvârşită fiind o contravenţie continuă, iar data încheierii procesului verbal de constatare a contravenţiilor este data de ….. Instanţa reţine că lipsa datei săvârşirii contravenţiei este sancţionată de art.16 din OG 2/2001 cu nulitatea absolută, însă în cazul de faţă apreciază că data este stipulată, însă în mod eronat, eventual dintr-o greşeală materială. Locul săvârşirii contravenţiilor constatate este prevăzută în procesul verbal contestat , respectiv punctul de lucru al societăţii petente situat ….

În consecinţă, apărările petentei vor fi înlăturate ca fiind neîntemeiate.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că, deşi OG 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, acesta face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării juridice până la proba contrară, în concordanţă cu art.34 din OG 2/2001.

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, din moment ce prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept şi nu sunt interzise de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanţa scopului urmărit, dar şi respectarea dreptului la apărare (cauza Salabiaku v.Franţa, hotărârea din 7 octombrie 1988, paragraf 28; cauza Västberga Taxi Aktebolag şi Vulic v.Suedia, paragraf 113, iulie 2002).

Forţa probantă a proceselor verbale şi a rapoartelor este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, care este liber să reglementeze importanţa fiecărui mijloc de probă, însă instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează şi apreciază probatoriul ( cauza Bosoni v.Franţa, hotărârea din data de 7 septembrie 1999).

În analiza principiului proporţionalităţii, trebuie observat că dispoziţiile OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor au drept scop protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor.

Persoana sancţionată are dreptul la un proces echitabil ( art.31-36 din OG 2/2001) în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfăşurare al evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate acţiunile antisociale prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional (cauza Anghel vs.România, hotărârea CEDO din 4 octombrie 2007).

Având în vedere aceste principii, instanţa reţine că procesul-verbal de contravenţie beneficiază de o prezumţie relativă de veridicitate şi autenticitate, permisă de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului , cât timp petentului i se asigură de către instanţă condiţiile specifice de exercitare efectivă a dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.

Conform art. 1 din OG 2/2001, constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege […].

În concordanţă cu dispoziţiile art.7 lit.c a doua liniuţă din OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, operatorii economici – prestatorii de servicii sunt obligaţi să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora, iar potrivit art.50 alin.1 lit.a din acelaşi act normativ încălcarea acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 la 20000 lei.

În fapt, instanţa reţine că între reclamantul DM şi petenta SC …..SA s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. …. respectiv pentru serviciul de telefonie fixă.

În perioada …. serviciul de telefonie fixă de care beneficia reclamantul a fost suspendat datorită unor defecţiuni exterioare culpei operatorului economic care avea obligaţia de a furniza acest tip de serviciu, respectiv datorită unor defecţiuni cauzate de o avarie a firmei E.ON Furnizare Moldova ( energie electrică). Astfel, conform susţinerilor petentei coroborate cu documentul depus de aceasta la dosarul cauzei care prezintă avariile de infrastructură la reţeaua electrică E-ON Furnizare Moldova , reclamantul nu a putut beneficia de serviciul de telefonie datorită arderii echipamentului de voce în urma avariei survenite la operatorul de furnizare a energiei electrice.

Instanţa constată că , potrivit art.1.1.3 din Clauzele specifice serviciului de telefonie : ,,….. va remedia eventualele defecţiuni reclamate de către abonat la Serviciul Relaţii Clienţi în cel mult 48 h, intervenţia şi remedierea fiind condiţionate de achitarea de către abonat a tuturor obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. Aceasta va remedia eventualele defecţiuni reclamate de abonat în termenul mai sus menţionat, cu excepţia situaţiilor legate de inoperabilitatea reţelelor terestre naţionale şi internaţionale care asigura accesul la internet, variaţii mari ale energiei electrice, întreruperea sau avarierea echipamentelor furnizorului de energie electrică sau ale unui alt furnizor aflat în relaţie contractuală cu …. pentru furnizarea prezentului serviciu”.

Instanţa apreciază că această clauză contractuală reprezintă o dezvoltare a cauzei de excludere a caracterului contravenţional al faptei ce constă în comiterea unei fapte prevăzute de legea contravenţională , al cărei rezultat este consecinţa unei forţe a cărei intervenţie nu putea fi prevăzută, aşa cum prevede art.11 din OG 2/2001. Astfel, cazul fortuit este o împrejurarea imprevizibilă care determină producerea unei consecinţe , fără ca vreunei persoane să i se poată reţine vinovăţia. Cazul fortuit începe acolo unde încetează culpa şi sfârşeşte acolo unde începe forţa majoră. Cazul fortuit este o întâmplare imprevizibilă care nu poate fi stabilită decât ex post, iar nu ex ante, întrucât accidentalitatea unei împrejurări este o problemă ce se analizează in concreto.

Având în vedere toate aceste considerente, instanţa apreciază că în speţă sunt incidente dispoziţiile art.11 din OG 2/2001 care prevăd cazul fortuit ca fiind o cauză exoneratoare de vinovăţie, ce exclude caracterul contravenţional al faptei, nefurnizarea serviciului de telefonie fixă de către petentă nedatorându-se culpei acesteia.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite plângerea formulată de către petentă şi va anula procesul verbal de contravenţie contestat ca fiind netemeinic.

Etichete: