Top

Somaţie de plată

Deliberând asupra cauzei comerciale de fa??, constat? urm?toarele:

Prin cererea de chemare în judecat? înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u la data de …… sub num?rul ….., creditoarea PFA GL, a solicitat în contradictoriu cu debitoarea SC MS SRL emiterea unei soma?ii de plat? pentru suma de 700 euro reprezentând contravaloare servicii prestate ?i neachitate ?i la plata cheltuielilor de transport.

În motivare, creditoarea arat? c? între p?r?i s-au desf??urat rela?ii comerciale iar în baza comenzii ferme nr…. a efectuat servicii de transport ?i a emis c?tre debitoare: factura fiscal? nr……..

Creditoarea a învederat instan?ei faptul c? ?i-a îndeplinit obliga?iile asumate dovad? fiind CMR –ul acceptat f?r? rezerve de S.C. RG S.A din localitatea B., cea pentru care au fost contractate serviciile de transport. Pân? la momentul introducerii cererii de chemare în judecat? debitoarea nu ?i-a achitat debitul.

În drept, cererea a fost întemeiat? pe dispozi?iile OG 5/2001.

În dovedirea celor sus?inute a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Ac?iunea a fost legal timbrat? cu suma de 39 lei conform dispozi?iilor art. 3 lit o1 din Legea 146/1997 ?i timbru judiciar de 5 lei.

Debitoarea, legal citat?, nu s-a prezentat în fa?a instan?ei pentru a-?i preciza pozi?ia procesual? fa?? de solicit?rile creditoarei.

Instan?a, deliberând în condi?iile art.167 C.p.c., a încuviin?at administrarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri au fost depuse la dosarul cauzei: CMR nr…., Contract comand? transport nr……, factur? fiscal? nr……

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt:

Între p?r?i s-au desf??urat rela?ii comerciale. În baza comenzii ferme nr….. creditoarea a efectuat servicii de transport pentru debitoare ?i a emis factura fiscal? nr……

În baza acestei facturi fiscale debitoarea era obligat? la plata sumei de 700 euro, debit care nu a fost achitat de c?tre aceasta a?a cum reiese din sus?inerile creditoarei.

Instan?a re?ine c? potrivit art. 1 alin.1 din O.G. 5/2001 privind procedura soma?iei de plat?, procedura soma?iei de plat? se desf??oar?, la cererea creditorului, în scopul realiz?rii de bun?voie sau prin executare silit? a crean?elor certe, lichide si exigibile ce reprezint? obliga?ii de plat? a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însu?it de p?r?i prin semn?tur? ori în alt mod admis de lege ?i care atest? drepturi ?i obliga?ii privind executarea anumitor servicii, lucr?ri sau orice alte presta?ii.

Din ansamblul reglement?rii procedurii speciale a soma?iei de plat? rezult? c? aceast? procedur? special? este pus? la dispozi?ia creditorilor care au o crean?? cert?, lichid? ?i exigibil? constatat? printr-un înscris semnat de p?r?i sau însu?it în alt mod de p?r?i, înscris care îns? nu este titlu executoriu potrivit legii. A?adar, singurul impediment pentru a trece la executarea silit? este lipsa titlului executoriu, celelalte condi?ii necesare pentru începerea execut?rii silite trebuie îndeplinite. Scopul procedurii speciale a soma?iei de plat? a fost tocmai reglementarea unei proceduri prin care creditorii titulari ai unor asemenea crean?e s? ob?in? un titlu executoriu f?r? a se analiza fondul raporturilor juridice pe calea procedurii de drept comun.

Potrivit art. 379 alin.3 C.p.c. crean?a are un caracter cert atunci când existen?a sa rezult? din însu?i actul de crean?? sau/?i din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedus? judec??ii, instan?a constat? caracterul cert al sumei de 700 euro în conformitate cu dispozi?iile art. 379 alin. 3 C.p.c., existen?a acestei crean?e rezultând din factura fiscal? nr……. Aceast? factur? a fost însu?it? de c?tre debitoare prin semnarea ?i stampilarea Contractului comand? transport nr…….

Crean?a este lichid?, potrivit art. 379 alin.4 C.p.c., deoarece cuantumul acesteia este determinat prin factura fiscal? nr……. din care reiese obliga?ia debitoarei de a achita suma de 700 euro, sum? ce nu a fost contestat? de c?tre debitoare.

Crean?a este, de asemenea, exigibil?, scaden?a obliga?iei de plat? fiind stabilit? prin Contractul comand? transport nr……. Astfel, în con?inutul acestuia se prevede c?: plata se face la 30 de zile lucr?toare de la data primirea în original a facturii fiscale de c?tre debitoare.

Fa?? de prevederile art. 969 C.civ., instan?a consider? c? debitoarei îi revenea obliga?ia de a achita integral factura fiscal? seria nr……

Fa?? de cele expuse instan?a urmeaz? s? admit? cererea de emitere a soma?iei de plat? formulat? de creditoarea PFA GL în contradictoriu cu debitoarea SC MS SRL ?i s? someze debitoarea la plata c?tre creditoare, în termen de 30 zile de la comunicare, a sumei de 700 euro echivalent în lei la data pl??ii, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr……..

În ceea ce prive?te cheltuielile de judecat? instan?a re?ine c? potrivit art. 274 C.p.c. partea care cade în preten?ii va fi obligat?, la cerere, la plata cheltuielilor de judecat?.

Fa?? de cele expuse instan?a urmeaz? s? oblige debitoarea s? pl?teasc? creditoarei suma de 142 lei cu titlu de cheltuieli de judecat? constând în onorariu de avocat, tax? de timbru ?i timbru judiciar.

Etichete: