Top

Sentinţă civilă

R O MÂ N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr. 307/270/2009 investire filă CEC

Înreg. 15.01.2009

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică din data de 04 februarie 2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – GHEORGHE ANDRONACHE

GREFIER – NICOLETA – DALIA VRÎNCEANU

Pe rol fiind cererea formulată de reclamanta S.C. „ G. IFN” S.R.L., cu sediul în Oneşti, …, judeţul Bacău, reprezentată legal de C. G., în contradictoriu cu pârâta S.C. „ D. O. C.” S.R.L. cu sediul în Tg.Ocna, …, judeţul Bacău, prin care solicită investirea cu formulă executorie a filei CEC seria BA.313 nr. 0 3208594/06.12.2008.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat C.A. reprezentând pârâta, conform împuternicirii avocaţiale nr. 041454, lipsă fiind reclamanta şi reprezentantul acesteia.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, apărătorul pârâtei depune la dosar Încheierea din data de 20.01.2009 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 310/270/2009 şi arată că nu are alte cereri de formulat.

Instanţa acordă cuvântul pe cererea de investire.

Avocat C.A. reprezentând pârâta solicită respingerea cererii de investire.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cererii de faţă;

Constată că prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti, la data de 15.01.2009 sub nr. 307/270/2009, reclamanta S.C. G. IFN S.R.L. Oneşti, a solicitat învestirea cu formulă executorie a filei CEC nr. BA31303208594, emisă la data de 06.12.2008 de către S.C. D. O. C. – S.R.L. Tg. Ocna.

Cererea nu a fost motivată în fapt şi în drept.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 4 lei şi timbrată judiciar în cuantum de 1,50 lei.

Reclamanta a depus la dosar, în original şi copie xerox, fila CEC a cărei învestire cu formulă executorie se solicită şi, în copie xerox, justificarea de refuz din data de 06.01.2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că, la data de 06.12.2008, S.C. D.O.C. S.R.L. Tg. Ocna a emis fila CEC seria BA31303208594 pentru suma de 20.000 lei, stipulat la ordin în favoarea reclamantei S.C. G. IFN S.R.L. Oneşti.

În conformitate cu dispoziţiile art. 374 al.1 din Cod procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 459/2006, „Hotărârea judecătorească sau alte titlu se execută numai dacă este învestit cu formulă executorie prevăzută de art. 269 al.1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formulă executorie”.

Corelativ, în art. 376 al. 1 din acelaşi cod, s-a reglementat faptul că „se investesc cu formulă executorie prevăzută de art. 269 al.1, hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile prevăzute de lege”.

Alineatul 1 al art. 374 din Cod procedură civilă a fost modificat, în partea lui introductivă, prin înlocuirea formulării „nicio hotărâre judecătorească nu se va putea executa dacă nu este învestită cu formulă executorie (….)”, cu noua formulare „hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formulă executorie (….)”, precum şi în partea lui finală, prin introducerea între titlurile executorii ce se execută fără învestirea cu formulă executorie şi a „unor înscrisuri prevăzute de lege”, altele decât încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu şi de alte hotărâri prevăzute de lege.

Se poate observa deci, că noul text are semnificaţia de a preciza că formalitatea învestirii cu formulă executorie este necesară pentru orice titlu care se pune în executare, indiferent că este vorba de o hotărâre judecătorească sau alt înscris constatator al creanţei.

Dar, aşa cum s-a prevăzut prin dispoziţiile art.374 al.1 din Cod procedură civilă, de la această regulă au fost stabilite anumite excepţii, care se referă la încheierile executorii, hotărârile executorii provizoriu, precum şi de alte hotărâri ori înscrisuri determinate de lege.

Ca urmare a caracterului lor executoriu stabilit de lege, aceste înscrisuri se pun în executare fără învestirea cu formulă executorie.

Totodată, aceste dispoziţii legale trebuie coroborate cu cele ale art. 3741, introdus prin art. I pct.16 din Legea nr. 459/2006, unde legiuitorul prevede în mod expres că: „Înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie”.

Acest text stabileşte, aşadar, că toate înscrisurile cărora legea le conferă caracterul de titlu executoriu se valorifică fără a se mai impune formalitatea învestirii cu formulă executorie.

În consecinţă, cecul, ca urmare a caracterului lui executoriu stabilit de lege, se pune în executare fără învestirea lui cu formulă executorie.

Astfel, caracterul de titlu executoriu este recunoscut şi cecului prin art. 53 al.1 din Legea nr. 59/1934, potrivit căruia: „Cecul are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii, stabilite conform art. 48 şi 49”.

Cum, în raport de aceste reglementări, cecul este titlu executoriu, se impune considerarea că prin prevederile cuprinse în art. 3741 Cod procedură civilă, legiuitorul a stabilit că aceste înscrisuri să se execute fără formulă executorie.

Prin urmare, faţă de modificările aduse Codului de procedură civilă, prin Legea nr.459/2006, având în vedere şi dispoziţiile art. 3741 nou introduse, norma juridică inserată în art. 53 al.3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, referitor la competenţa stabilită în sarcina judecătoriilor de a învesti cecul cu formulă executorie, prevăzută de art. 269 din Cod procedură civilă, a devenit caducă.

Mai mult, normele respective nu conţin o prevedere imperativă, în sensul învestirii cecului cu formulă executorie, stabilind doar instanţa competentă pentru a efectua această operaţiune juridică.

Or, condiţiile de fond pentru învestirea cu formulă executorie şi cazurile în care este necesară această învestire în vederea executării silite sunt prevăzute în Cod procedură civilă care, în noua reglementare, exceptează în mod expres de la învestire, înscrisurile cărora legea le recunoaşte valoarea de titluri executorii.

De altfel, formalitatea învestirii cu formulă executorie are ca efect doar comfirmarea faptului că titlul respectiv este susceptibil de a fi pus în executare silită, precum şi inexistenţa formală a eventualelor evenimente suspensive de executare silită. Dar, în cazul cecului, formula executorie este o simplă formalitate, deoarece în esenţa lui, acest titlul este titlu de creanţă, întotdeauna susceptibil de a fi pus în executare silită, iar învestirea lui cu formulă executorie nu poate fi condiţionată de existenţa unui eveniment suspensiv de executare silită, astfel de aspecte procesuale putând fi valorificate doar în procedura opoziţiei la executare.

Pe de altă parte, calificarea ca normă specială a dispoziţiilor art. 53 al. 3 din Legea nr. 59/1934, se impunea instanţelor sub aspectul raportului dintre norma generală şi cea specială, redat în adagiul „specialia generalibus derogant”, numai sub imperiul legii vechi de procedură.

Acesta întrucât, interpretarea coroborată a textelor art. 374 şi 376, în redactarea anterioară modificărilor Codului de procedură civilă prin Legea nr.459/2006, conduce la concluzia conform căreia învestirea cu formulă executorie era condiţia necesară pentru ca atât hotărârile, cât şi înscrisurile să poată fi puse în executare.

Doar în contextul acestor texte, în redactarea anterioară Legii nr. 459/ 2006, dispoziţiile din Legea nr. 58/1934 şi Legea nr. 59/1934, referitoare la învestirea cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin şi cecului, aveau caracterul unor norme speciale.

Acest caracter a fost însă înlăturat, prin Legea nr. 459/2006, când, printr-un articol separat, respectiv, art. 3741 din Cod procedură civilă, legiuitorul a înţeles să confere un regim distinct înscrisurilor cărora legea le recunoaşte caracterul de titlul executoriu, în cazul acestora, punerea în executare silită fiind îngăduită fără învestirea cu formulă executorie.

La această concluzie se ajunge şi din interpretarea istorică a dispoziţiilor legale invocate, având în vedere finalitatea urmărită de legiuitor la adoptarea acestor modificări, respectiv, simplificarea procedurilor de executare, prin înlăturarea formalităţilor excesive, tendinţă în dreptul european contemporan.

Prin urmare, fila CEC care constată o obligaţie bănească certă, lichidă şi exigibilă poate fi pusă în executare silită prin cererea adresată direct executorului judecătoresc, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii judiciare necontencioase de învestire cu formulă executorie.

Faţă de cele de mai sus, instanţa,

D I S P U N E :

Respinge cererea formulată de reclamanta S.C. „ G. IFN” S.R.L., cu sediul în Oneşti, …, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâta S.C. „ D.O. C.” S.R.L., cu sediul în Tg.Ocna, str. T. Vladimirescu bl. D.15, ap. 18, judeţul Bacău.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04 februarie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. Gh.A. – 09.02.2009

Tehnored. M.L. – 10.02.2009

Etichete: