Top

Contestaţie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6307/270/2007 contestaţie la executare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2705

Şedinţa publică din data de 29.09.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ANGHEL LUMINIŢA

GREFIER – BEJENARU SABINA MARIA

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru perimare privind pe contestatoarea S.C. „……………….” SRL ……………….. şi intimata ……………………………………………..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile şi apărătorul contestatoarei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Oneşti şi pe fond.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 9.11.2007 sub nr. 6307/270/2007, contestatoarea SC ………………. SRL, cu sediul în ……………….., str. ……………., nr. …., jud…………, a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu intimata …………………………………………., cu sediul în ………, b-dul ………….., nr. ………, jud. …………., împotriva formelor de executare silită din dosarul de executare nr. 3445/2006, respectiv somaţia nr. 18937/16.10.2007 şi procesul-verbal nr. 18937/1/16.10.2007. A mai solicitat şi suspendarea executării actelor fiscale emise.

Contestaţia a fost timbrată cu 194 lei şi 10 lei taxe judiciare de timbru şi 0,6 lei timbru judiciar. Prin chitanţa nr. 1261669/1/15.01.2008, contestatoarea a depus cauţiunea în sumă de 4142 lei (fila 68 dosar).

Prin cererea de la fila 67 dosar, contestatoarea şi-a întregit acţiunea, solicitând anularea titlurilor executorii, respectiv actele constatatoare privind taxele vamale şi drepturile cuvenite bugetului nr. 5, 6, 7, 8 din 4.01.2006 şi actul constatator nr. 24/5.01.2006, pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie.

Contestaţia a fost motivată în drept pe dispoziţiile O.G. 92/2003, iar cererea de întregire a acţiunii pe dispoziţiile art. 132 Cod de procedură civilă şi art. 399 şi următoarele Cod de procedură civilă.

În motivarea contestaţiei se arată că, în anul 2005, contestatoarea a desfăşurat operaţiuni comerciale, având ca obiect importul unor cantităţi însemnate de grâu din Republica Moldova. În momentul livrării mărfii în România, la vama …………., com. …………, jud. ……….., a achitat taxele care au fost solicitate de lucrătorii vamali. În anul 2006, Biroul Vamal ……………… a întocmit mai multe acte constatatoare privind taxele vamale şi alte drepturi cuvenite bugetului, prin care s-a procedat la recalcularea drepturilor vamale de import şi s-au stabilit diferenţele de taxe, în sumă de 117929 lei şi accesorii în cuantum de 49096 lei.

Intimata a depus întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei ca nefondată, întrucât împotriva titlurilor executorii, contestatoarea avea la îndemână calea de atac a contestaţiei în procedura administrativă, însă autoarea acţiunii de faţă încearcă să eludeze această procedură legală.

La termenul din 5.02.2008, contestatoarea a formulat excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei ……………, arătând că instanţa competentă este Tribunalul ……………….

Prin încheierea din 5.02.2008 a fost respinsă cererea de suspendare a executării silite. Încheierea a fost recurată de către contestatoare, dar prin decizia civilă nr. 11/6.01.2009 a Tribunalului………………, recursul a fost respins ca nefundat. Instanţa de control judiciar a reţinut că titlurile fiscale nu au fost contestate, aşa încât acestea s-au transformat în titluri executorii.

Contestatoarea a depus la dosar: somaţia nr. 18937/16.10.2007, procesul verbal privind calculul sumelor prevăzute în titlul executoriu, actele constatatoare nr. 25/5.01.2006; 24/5.01.2006; 8/4.01.2006; 7/4.01.2006; 6/4.01.2006; 5/4.01.2006.

Intimata a depus dosarul de executare nr. 3445/2006.

În baza art. 167 Cod de procedură civilă instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 137 Cod de procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei de necompetenţă materială, care are caracter de excepţie de procedură, dilatorie, absolută.

Aşa cum s-a mai arătat, instanţa de control judiciar a reţinut în motivarea deciziei civile nr. 11/6.01.2009 a Tribunalului …………….., că titlurile de creanţă nu au fost contestate şi, în baza codului de procedură fiscală, necontestarea acestora la instanţa de contencios administrativ în termen legal transformă titlul de creanţă în titlu executor. Prin prezenta cerere de chemare în judecată, nu se pot eluda dispoziţiile codului de procedură fiscală.

Drept urmare, judecătoria rămâne competentă a soluţiona contestaţia la executare, în baza art. 400 Cod de procedură civilă şi art. 172 din O.G. 92/2003 modificată.

În consecinţă, va fi respinsă excepţia necompetenţei materiale.

Pe fondul cauzei, instanţa va reţine că:

Intimata a emis somaţia nr. 18937/16.10.2007 pentru suma de 117929 reprezentând taxe vamale împotriva contestatoarei. Totodată a emis şi titlul executoriu nr. 18937/16.10.2007, pentru suma de 49096 lei reprezentând accesorii din TVA. Formele de executare au avut la bază actele constatatoare privind taxele vamale şi alte drepturi cuvenite bugetului nr. 5-8/4.01.2006 şi nr. 24-25/5.01.2006 şi fac referire la operaţiunile comerciale (import grâu din Republica Moldova) desfăşurate de contestatoare prin unitatea vamală ………………..

Motivele emiterii actelor constatatoare identificate cu numerele de mai sus au fost recalculările drepturilor de import, conform art. 6 Cod vamal aprobat prin Legea nr. 141/1997, H.G. nr. 1011/2004, art. 96 din Regulamentul vamal aprobat prin H.G. 1114/2001.

Contestatoarea a motivat că, dacă ar fi putut cunoaşte nivelul taxelor care i s-au imputat pentru impozitul de grâu din Republica Moldova, termenii tranzacţiei nu ar mai fi fost aceiaşi sau tranzacţia nu ar mai fi avut loc.

Un alt motiv al contestaţiei este acela că, la data tranzitării mărfii, contestatoarea a fost indusă în eroare cu privire la cuantumul obligaţiilor vamale.

Instanţa reaminteşte că necunoaşterea legii nu poate fi invocată pentru a justifica încălcarea ei.

În speţă, nu operează nici pretinsa eroare la data tranzitării mărfii, care se încadrează în spaţiul mai larg, al necunoaşterii legii.

Neexistând nici un motiv de fond sau de formă pentru anularea formelor atacate şi văzând şi dispoziţiile O.G. 92/2003 şi art. 399 şi următoarele Cod de procedură civilă, instanţa va respinge contestaţia.

Va lua act că încheierea de respingere a suspendării executării silite, pronunţată la data de 5.02.2008 a fost menţinută prin decizia civilă nr. 11/6.01.2009.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia necompetenţei materiale formulate de contestatoarea SC …………………….. SRL.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC ………………… SRL cu sediul în …………….., str. …………………, nr. ….., jud. ……………………, împotriva intimatei …………………….

Ia act de rămânerea irevocabilă a respingerii capătului de cerere privind suspendarea executării silite, dispusă prin încheierea din 5.02.2008, menţinută prin decizia civilă nr. 11/6.01.2009 a Tribunalului ………………..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.09.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. A.L. – 30.09.2009

Dact. B.S. – 01.10.2009

Exemplare: 4 (patru)

Etichete: