Top

Constatare nulitate titlu proprietate

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5702/270/2009 const. nul. titlu prop.

Înreg. 3.09.2009

Sentinţa civilă nr. 353

Şedinţa publică din data de 28.01.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte –

Grefier –

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru constatare nulitate titlu de proprietate, promovată de reclamanta …….. împotriva pârâtelor …….. şi Comisia ……… pentru aplicarea Legii nr. 18/1991.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat ..pentru reclamantă, avocat . pentru intervenienta ……., lipsă Comisiile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, apărătorul reclamantei depune la dosar împuternicire avocaţială din 14.09.2009, zdelcă prin care arată că terenul a fost cumpărat de … Prezintă în original zdelca din 05.07.1955 şi instanţa vizează zdelca spre neschimbare.

Instanţa, faţă de cererea de intervenţie formulată, pune în discuţie introducerea în cauză a tuturor moştenitorilor defunctului.

Apărătorul reclamantei invocă lipsa de interes a moştenitorilor, nu a chemat în judecată nici intervenienta, numai Comisiile. Mai arată că terenurile sunt bunuri comune conform art. 30 Cod familie.

Apărătorul intervenientei arată că titularul titlului de proprietatea este .., s-a depus zdelca din care reiese că terenul de 14 prăjini este proprietatea lui Măgdălina. Reclamanta s-a căsătorit în 1951, terenul a fost cumpărat în 1955, în zdelcă este trecută numai Măgdălina, toate suprafeţele de teren au fost la rolul lui Vrabie Vasile. Comisia locală a propus iar Comisia judeţeană a validat reconstituirea dreptului de proprietatea în favoarea numitului ………..

În replică, apărătorul reclamantei arată că la dosar există un tabel unde la poziţia nr. 3 sunt trecuţi …….. şi ……….

Apărătorul reclamantei solicită proba testimonială, joncţiunea posesiilor respectiv – uzucapiunea înainte de colectivizare, după anii 1990.

În replică, apărătorul intervenientei arată că între soţi nu curge prescripţia. În zona cooperativizată se întrerupe cursul prescripţiei.

Instanţa respinge proba testimonială întrucât nu este utilă cauzei.

Nefiind alte cereri, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantei solicită atribuirea dreptului de proprietatea a reclamantei, să fie înscrisă în titlul de proprietate alături de Vrabie Vasile, potrivit art. 30 Cod familie, terenurile fiind bunuri comune.

Apărătorul intervenientei, arată că a invocat un drept de coproprietate rezultat din succesiune. Solicită respingerea acţiunii pe fondul cauzei, reclamanta nu a înţeles să se judece cu toţi moştenitorii, cu cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la data de 03.09.2009 sub nr. 5702/270/2009, reclamanta …… domiciliată în ……., com. ……., jud. Bacău a chemat în judecată pe pârâtele, Comisia Locală a comunei …..pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor solicitând nulitatea absolută a T.P. nr. 155495/27.09.1995 emis pe numele …………….

Potrivit art. 42 din L. 1/2000 introdus prin L 247/2005 cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În motivare se arată că defunctul …………. a fost soţul reclamantei şi la apariţia Legii fondului funciar a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care le avea în proprietate la data colectivizării. În formularea acestei cereri reclamanta pretinde că s-a strecurat o eroare esenţială, în sensul că aceasta nu a fost trecută în titlul emis pe numele soţului …….. deşi o parte din terenuri le-au dobândit împreună, iar o parte le-a primit ea de zestre.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 948, 949, 950, 966 Cod civil, legea 18/1991 art. 8-11 şi art. 93.

Pârâta Comisia Locală Sănduleni a depus întâmpinare prin care solicită respingerea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă ca netemeinică şi nelegală. În motivarea acesteia se arată că titlul de proprietate a fost emis pe numele celuia care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, iar în titlu au fost trecute toate suprafeţele solicitate.

Pârâta Comisia Judeţeană Bacău nu şi-a trimis reprezentant în instanţă, nu a depus întâmpinare, nu a formulat probe.

La dosar s-au depus documentaţiile care au stat la baza emiterii titlului de proprietate.

Intervenienta .. domiciliată în Bacău, str. ………, jud. Bacău a formulat cerere de intervenţie în interes propriu solicitând respingerea acţiunii reclamantei, întrucât bunurile pentru care s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate defunctului sunt bunuri proprii ale acestuia, intervenienta având drept la moştenirea lui în calitate de fiică alături de reclamantă.

Intervenienta a formulat acţiune de ieşire din indiviziune şi partaj succesoral asupra bunurilor rămase de pe urma defunctului Vrabie I. Vasile fiind chemaţi în judecată alături de reclamantă, ca soţie supravieţuitoare şi ceilalţi descendenţi ai defunctului în dosarul civil nr. 5478/270/2008. Întrucât prin acţiunea formulată reclamanta a solicitat anularea titlului de proprietate emis pe numele defunctului, intervenienta consideră că trebuie introduşi în cauză toţi moştenitorii defunctului pentru ca hotărârea să le fie opozabilă.

În drept sunt invocate prevederile art. 49 alin. 1 şi 2 din Cod procedură civilă.

Instanţa a administrat proba cu acte.

Din analiza probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine în fapt următoarele:

La apariţia Legii 18/1991 soţul reclamantei, defunctul ……. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care le-a deţinut anterior cooperativizării pe raza comunei Sănduleni.

La data de 04.11.1992 a decedat ………., iar la data de 27.09.1995 i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 155495.

Prin cererea de faţă reclamanta solicită să fie înscrisă în titlul de proprietate emis pe numele defunctului ……….

Cererea reclamantei nu este întemeiată pentru considerentele mai jos expuse:

Aşa cum a sesizat şi Comisia Locală de aplicare a Legii 18/1991 Sănduleni titlul de proprietate a fost emis pe numele celui care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Titlul de proprietate a fost ridicat de către reclamanta ………, fără ca aceasta să facă obiecţiuni.

Reclamanta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, dar în baza Legii nr. 247/2005 şi pe care pârâta Comisia Locală Sănduleni le-a comunicat instanţei în copie (fila 61,62 dosar).

Este adevărat că o parte din terenuri au fost cumpărate în timpul căsătorie (30.09.1951) pe numele defunctului sau al reclamantei (sidelca de la fila 65 dosar).

Calitatea de bun propriu al defunctului ……. şi calitatea de bun comun al soţilor se stabileşte în cadrul procesului de partaj succesoral pe baza probelor administrate şi nu se impune modificarea titlului de proprietate emis pe numele defunctului.

Cum reclamanta nu a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietatea asupra terenurilor alături de soţul său, acţiunea sa nu este întemeiată. Pentru cererile formulate ulterior, urmează ca pârâta Comisia Judeţeană Bacău să se pronunţe asupra acestora.

În plus, pentru modificarea titlului de proprietate emis pe numele defunctului se impunea introducerea în cauză a tuturor moştenitorilor acestuia. Nici la solicitarea instanţei, reclamanta prin apărător, nu a solicitat introducerea în cauză şi a celorlalţi moştenitori.

Faţă de cele expuse, cererea de intervenţie formulată de numita ….., este întemeiată şi în temeiul art. 49 Cod procedură civilă, instanţa o va admite.

Pe cale de consecinţă va fi respinsă acţiunea reclamantei.

Fiind în culpă procesuală, va fi obligată reclamanta să achite intervenientei cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei reprezentând onorariu de avocat.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta ….. domiciliată în Bacău, ……….., jud. Bacău.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta ….. domiciliată în ……….., jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar Sănduleni, jud. Bacău şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judeţului Bacău.

Obligă reclamanta să achite intervenientei cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei reprezentând onorariu de avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.01.2010.

Preşedinte, Grefier,

Etichete: