Top

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr.5293/270/2008 partaj

Înreg. 17.11.2008

ÎNCHEIERE DE AMÂNARE A PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamanta .. împotriva pârâtilor ……. s.a., având ca obiect partaj.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat … reprezentând reclamanta, avocat …. reprezentând pârâtele . si .., avocat . reprezentând pârâta ….a, pârâta ….. personal, procurator … pentru pârâta …. si pârâta – intervenienta … asistata de avocat ….., lipsa fiind reclamanta, procuratorul …. pentru pârâta …, avocat …. si ceilalti pârâti.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat … reprezentând pârâtele … si …., arata ca a facut o varianta, dar partile nu s-au înteles.

Avocat …, depune la dosar o varianta, pentru …. si ……, pe tulpina ….

Avocat ……., arata ca expertul nu a totalizat variantele si nu a stabilit drepturile pentru fiecare mostenitor. De asemenea, expertul nu a inclus si sumele de la CEC. Expertul Enica nu a avut în vedere varianta III întocmita de Apetroaei Gheorghita.

Avocat …….., solicita revenirea cu adresa la expertul Enica Aurel sa întocmeasca lotizarea în raport de varianta III întocmita de Apetroaei Gheoghita.

Avocat ….., solicita ca expertul Enica Aurel sa faca toate loturile în functie de vointa partilor….., doreste doar sulta.

Instanta respinge ca neîntemeiata cererea de revenire la expert.

Partile, prin aparatori, având pe rând cuvântul arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta acorda cuvântul pe fond.

Avocat …… solicita admiterea actiunii si sa i se atribuie reclamatei urmatoarele bunuri: bunuri mobile, casuta, suma de 1.558, 5 lei din depozitul CEC, un nr. de 167 actiuni, suprafata de 183 m.p. arabil. Total valoare 8056,24 lei, i se cuvine 8343,98 lei, va primi sulta 287,73 lei;

Avocat …, precizeaza ca instanta nu s-a pronuntat pe cererea de interventie.

Avocat …., solicita ca împartirea bunurilor sa se faca în raport de expertiza Apetroaei, cel care a întocmit înca o varianta de lotizare, varianta III de lotizare. .. si …., sa ramâna în indiviziune si sa primeasca casa +terenuri. Acesta sa primeasca câte ˝ cota indiviza din casa+beci+1.684 m.p.(var.III)+ teren „Maciucasi”, 166 actiuni. A precizat ca nu a solicitat atribuirea unor sume de bani, bani se vor atribui celor care nu au primit nimic din mostenire, în loc de sulta. ….. nu doreste bunuri, aceasta solicita doar sulta. Mostenitorilor lui ….., sa primeasca terenul de la pct. „Casa batrâneasca” + casuta+ actiuni SIF + diferenta bani de la CEC. ….. sa primeasca ˝ cota indiviza din 366 m.p. teren la pct. Casa batrâneasca + ˝ grajd, sopron + actiuni, bani CEC. ….. sa primeasca cele doua suprafete de teren + actiuni+diferenta CEC.

Avocat …….. solicita amânarea pronuntarii pentru a depune la dosar concluzii scrise.

Avocat …. arata ca este nemultumit de I.A.P. Depune la dosar chitanta nr.26/3.III.2009 în cuantum de 1.200 lei reprezentând onorariu avocat.

….. arata ca a fost de acord cu prima lotizare, întocmita de Apetroaei Gheorghita, asa cum s-a împartit terenul.

Procuratorul ……, pentru …….., arata ca nu recunoaste acel act de mostenitor solicitând a fi împartita mostenirea în mod egal.

……. pentru ….., solicita admiterea cererii de interventie, întrucât îmbunatatirile au fost facute de pârâta … asa cum rezulta si din expertiza, chiar daca acestea nu au fost cuprinse si în I.A.P. Pârâtei ….. sa i se atribuie casa mare +beci, precum si suprafata de 1.488 m.p. teren curti constructii. Sa i se atribuie cheltuielile pentru expertiza constructii. Depune la dosar o varianta privind pe intervenienta …..

Avocat ….. arata ca pârâta ….. a facut îmbunatatirile.

Avocat ……, solicita respingerea cererii de interventie. Lucrarile nu au fost cuprinse în I.A.P.; Acestea sunt mama si fiica si vin pe aceeasi tulpina. Sultele care ar trebui sa egalizeze loturile sunt mari, daca s-ar atribui bunurile asa cum solicita aparatorul intervenientei ……..

Avocat …….. arata ca la casa s-au facut investiri, reclamanta sa primeasca casa si casuta si sa plateasca sulta celorlalti mostenitori.

Procuratorul ….. arata ca este de acord cu varianta propusa de avocat ……..

I N S T A N T A

Fata de solicitarea aparatorului pârâtelor …. si ….., de amânare a cauzei pentru a depune concluzii scrise,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la data de 13.05.2010, ora 1300 .

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.05.2010.

PRESEDINTE GREFIER

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr.5293/270/2008 partaj

Înreg. 17.11.2008

SENTINTA CIVILA NR. 1573

Sedinta publica din data de 13.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamanta … împotriva pârâtilor …… s.a., având ca obiect partaj.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 12.05.2010, fiind consemnate în încheierea din aceeasi data, parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, la solicitarea aparatorului pârâtelor … si …………, pentru a depune concluzi scrise, în aceeasi compunere, a amânat pronuntarea la data de 13.05.2010, când a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

-deliberând-

Constata ca reclamanta ……. a chemat în judecata pe pârâtii …….., ….., …., ….., …., ……., …., …. …, … si … pentru a se partaja bunurile ramase de pe urma defunctei …, decedata la data de 26.12.2006.

Actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare se arata ca masa succesorala se compune din bunuri imobile si bunuri mobile.

Prin compartimentul registratura al instantei, în data de 27.11.2008, …. a depus la dosar cerere de interventie în interes propriu, timbrata legal, prin care a solicitat sa se constate ca împreuna cu sotul ei, …, decedat la data de 17.06.2001, a efectuat o serie de îmbunatatiri la locuinta defunctei …., sora sotului ei.

Pârâta …… a formulat întâmpinare si cerere reconventionala, timbrata legal, solicitând: a se partaja si suma de 7.498 lei, precum si dobânzile ulterioare,depusa de defuncta la CEC cu contract de depozit; obligarea mostenitorilor la acoperirea pasivului succesoral în suma de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomeni ulterioare, suportate de catre ……; majorarea lotului sau cu c/val. lucrarilor efectuate în gospodarie, respectiv, repararea gardului si montarea unei broaste la usa.

De asemenea, a mai solicitat pârâta …. si iesirea din indiviziune asupra averii ramase de pe urma defunctei ……., decedata la data de 14.02.1988.

Pârâta ….. a formulat întâmpinare si cerere reconventionala, timbrata legal, solicitând iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase la decesul …., decedata la data de 14.02.1988, la decesul defunctei …., decedata la 26.12.2006, precum si anularea certificatului de mostenitor nr.674/08.10.1988.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, s-au luat interogatorii, au fost audiati martori si au fost efectuate expertize tehnice, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 14.02.1988 a decedat …., cu ultimul domiciliu în …, jud. Bacau.

Mostenitori cu vocatie succesorala au ramas: …….., …. si ……, în calitate de descendenti gr.I.

Constata ca ceilalti descendenti, respectiv, …, .., …. si ……sunt straini de succesiune prin neacceptare.

Masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri: suprafata de 400 m.p. teren constructie, situat în ……, jud. Bacau; suprafata de 1.000 m.p. teren arabil, situat în. ….., jud. Bacau; suprafata de 3.580 m.p. teren fânat, situat în …., jud.Bacau, la pct. „Maciuncasi”.

Cota succesorala este de câte 1/3 pentru fiecare mostenitor cu vocatie succesorala.

Constata ca la data de 26.12.2006 a decedat …., cu ultimul domiciliu în …., jud. Bacau.

Mostenitori cu vocatie succesorala au ramas: …, ……, ….., …, în calitate de colaterali privilegiati, …, …., ……., …., …., care vin la succesiune prin reprezentarea lui …, frate al defunctei, decedat la data de 26.06.2006, … si ., care vin la succesiune prin reprezentarea lui ……., frate al defunctei, decedat la data de 17.06.2006.

Masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri: una casa, compusa din doua camere, hol si beci, acoperita cu tigla; una casa, compusa dintr-o camera si un chiler; un grajd, compus dintr-o camera hambar, o încapere pentru vite si un sopron, imobile ce sunt situate în …., jud. Bacau; suprafata de 500 m.p. teren, situat în …., jud. Bacau, megiesit cu …….., …, ulita satului; cota de 1/3 din bunurile succesorale retinute la prima succesiune (dupa defuncta ….); suma de 7.498 lei, reprezentând depozit CEC (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006- fila 7 dosar nr.3406/270/2007); 1.000 actiuni, conform certificatului de actionar nr.200896/23.09.2006- fila 9 dosar nr.3406/270/2007 al Judecatoriei Onesti); recamier, servanta si masa tv.- aflate în posesia …; studio cu lada, sifonier în trei canate- aflate în posesia ……; bufet, mobila bucatarie, vitrina, masa si doua scaune- aflate în casa retinuta la masa succesorala.

Cota de partajat va fi de câte 1/6 pentru ….. …, …., …, 1/6 pentru ….., …, ..…. …., .- care ramân în indiviziune, 1/6 pentru ….. si ……, care ramân în indiviziune.

Cererea de interventie în interes propriu formulata de …. urmeaza a fi respinsa motivat de faptul ca, din probele administrate în cauza, nu rezulta ca aceasta a facut îmbunatatiri, împreuna cu sotul ei, …, la locuinta defunctei ….. Aceasta situatie rezulta atât din raspunsul la interogatoriu, cât si din declaratiile martorilor …, …, …. Lucrarile de îmbunatatire sunt facute de ……

În legatura cu capetele de cerere formulate de pârâta …. privind majorarea lotului cu contravaloarea lucrarilor efectuate de ea în gospodarie, respectiv, repararea gardului si montarea unei broaste de la usa, instanta retine ca din probele dosarului, rezulta ca gardul a facut de catre …. (declaratie martor- …….).

Si capatul de cerere privind pasivul succesoral, formulat de pârâta ….., urmeaza a fi respins întrucât defuncta …. a avut totul pregatit pentru înmormântare. Aceasta rezulta din raspunsurile la interogatorii (filele 105 si 107), coroborate cu faptul ca s-a primit ajutor de înmormântare suma de 1.077 lei, asa cum rezulta din adresa Casei de Pensii.

Pârâtele ……. si ….. au invocat, prin aparator, exceptia prescriptiei dreptului la actiune în anularea certificatului de mostenitor nr.674/24.10.1988.

Exceptia va fi respinsa fata de faptul ca pârâta ……. a luat la cunostinta de existenta înscrisului respectiv cu ocazia acestui proces.

Având în vedere ca din probele dosarului respectiv, Încheierea din 24.10.1988, data de Notariatul de Stat Local Gh. Gh. Dej, coroborat cu declaratia martorei … nu rezulta ca …., ……, …… si ….. au acceptat succesiunea defunctei …, bunurile la care face referire martora ( o scoarta taraneasca si o perna) fiind date cu ocazia înmormântarii .., conform traditiei crestine ( „ Am luat si eu aceste bunuri de la mama”), instanta va respinge capatul de cerere privind anularea certificatului de mostenitor.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 728 si urm. din Cod civil, se va admite în parte actiunea formulata de reclamanta …….., se va admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta ..a, se va admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta ….

În consecinta, se va dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuirea de loturi conf. expertizei tehnice efectuate de expertul …., modificata.

Privitor la lotizare sunt de precizat urmatoarele:

În sedinta de judecata din data de 17.02.2010 s-au discutat obiectiunile la rapoartele de expertiza, obiectiuni care au fost admise în parte.

Drept urmare, instanta a dispus ca expertul topo-cadastru sa întocmeasca o propunere de lotizare conf. dispozitiilor instantei, apoi expertul în constructii civile sa faca propuneri de lotizare finala, având în vedere si faptul ca pârâta ….. si-a manifestat dorinta de a i se acorda doar sulta corespunzatoare cotei succesorale ce i se cuvine.

Ulterior, la cererea partilor, instanta a acordat termen pentru ca acestea sa propuna o varianta de lotizare.

La termenul acordat s-au depus la dosar mai multe variante de lotizare, însa partile nu au cazut de acord asupra unei variante.

În consecinta, la atribuirea loturilor se vor avea în vedere: Încheierea din data de 24.06.2009, dorintele partilor, precum si marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de împartit.

În conf. cu art. 274 Cod procedura civila va fi obligata pârâta …. sa achite reclamantei … suma de 900 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Vor fi obligati mostenitorii …, respectiv, pârâtii ……., …, …. …, .., sa achite reclamantei suma de 2.00 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Vor fi obligate pârâtele …. si …. sa achite reclamantei câte 200 lei fiecare, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Se vor compensa celelalte cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta …., domiciliata în ………, jud. Bacau în contradictoriu cu pârâtii ….. …, domiciliate în ………., jud. Bacau, …. domiciliata în ……, jud. Vrancea, prin procurator ….., cu acelasi domiciliu, Diaconu Emilia, domiciliata în …, jud. Bacau, …….., domiciliata în …….., jud. Bacau, …., domiciliat în …., jud. Bacau, ……., domiciliat în … jud. Bacau, ……..- prin procurator …, domiciliata în ……, jud. Neamt, ….., domiciliata în ……. jud. Bacau, …….., domiciliata în ……… jud. Bacau, ….., domiciliat în ……, jud. Bacau.

Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta ……..

Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâta …….

Respinge cererea de interventie în interes propriu formulata de pârâta – ……

Respinge capatul de cerere formulat de pârâta …… privind majorarea lotului si pasivul succesoral.

Respinge exceptia formulata de pârâtele …..si ….

Respinge capatul de cerere formulat de pârâta ….. privind anularea certificatului de mostenitor nr. 674/08.10.1988, emis de Notariatul de Stat Local Gh. Gh. Dej în dosarul nr.721/1988.

Dispune iesirea partilor din indiviziune prin atribuire de loturi, conf. expertizei tehnice efectuata de expertul Enica Aurel, modificata, dupa cum urmeaza:

Lotul nr.1 se atribuie pârâtei ……… si cuprinde: ˝ cota indiviza din casa cu trei încaperi, situata în sat …., jud. Bacau, în valoare de 2.742 lei; ˝ cota indiviza din beci, în valoare de 202,5 lei; ˝ cota indiviza din suprafata de 1.684 m.p. (C.c + Ar.), situata la pct. „Casa batrâneasca, poligonul punctelor 13-14-15-16-17-12-11-10-9-8-20-19-18-13 din schita anexa nr.1- fila 220 dosar, care face parte componenta din prezenta, în valoare de 22.405 lei; suprafata de 1.790 m.p. teren fânat, situat în extravilan la pct. „Maciucasi”, cu coordonatele din schita anexa nr.1 la suplimentul de expertiza- exp. Apetroaei Gheorghita- fila 220 dosar, în valoare de 787 lei; 166 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996.

Va plati sulta lotului nr.3 …… suma de 2.065 lei.

Lotul nr.2 se atribuie pârâtei …… si cuprinde: ˝ cota indiviza din casa cu trei încaperi, situata în sat ….., jud. Bacau, în val. 2.742 lei; ˝ cota indiviza din beci, în valoare de 202,5 lei; ˝ cota indiviza din suprafata de 1.684 m.p. teren (C.c.+Ar.) la pct. „Casa batrâneasca”, poligonul punctelor 13-14-15-16-17-12-11-10-9-8-20-19-18-13 din schita anexa 1- fila 220 dosar, în valoare de 22.405 lei; suprafata de 1.790 m.p. teren fânat, situat la pct. „Maciucasi” cu coordonatele din schita anexa nr.1- fila 220 dosar, în val. 787 lei; un recamier, în valoare de 135 lei; o servanta, în val. 126 lei; o masa T.V., în val. 117 lei; 166 actiuni la SIF-FPP II „Moldova”, din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996.

Va plati sulta lotului nr.3 …… suma de 2.443 lei.

Lotul nr.3 se atribuie pârâtei ……. si cuprinde: suma de 2.065 lei, sulta ce o va primi de la lotul nr.1 ….; suma de 2.443 lei, sulta ce o va primi de la lotul nr.2 ……..; suma de 3.667 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti, contract de depozit seria BA, nr. 0819983 (11.11.2006).

Lotul nr.4 se atribuie reclamantei …. si pârâta …., în indiviziune, si cuprinde: suprafata de 183 m.p. (C.c. + Ar.) la pct. „Casa batrâneasca”, poligonul punctelor 18-19-20-7-6-5-4-3-2-18 din anexa nr.1 fila 220 dosar, în val. 4.869 lei; casa mica sit. ……, jud. Bacau, în val. 1.355 lei; 167 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr.200896/23.09.1996; suma de 1.850 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006); bufet, mobila bucatarie, masa si 2 scaune- în val. 96 lei.

Lotul nr.5 se atribuie pârâtei ….. si cuprinde: ˝ cota indiviza din suprafata de 366 m.p. (C.c. +Ar.) în pct. „La casa batrâneasca”- pe anexa nr.1 (fila 220 dosar) poligonul punctelor 1-13-14-15-16-17-1, în val. de 4.869 lei; ˝ din grajd si sopron, în val. de 1.243 lei; 167 actiuni la SIF-FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr. 200896/23.09.1996; suma de 1.829 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contract de depozit seria BA, nr.0819983/01.11.2006), studio cu lada, sifonier în 3 canate- în valoare de 234 lei;

Lotul nr.6 se atribuie pârâtilor …., ……., …, …., …….., în indiviziune, si cuprinde: ˝ cota indiviza din suprafata de 366 m.p. (C.c. +Ar.), în pct. „ La casa batrâneasca”, pe anexa nr.1- fila 220 dosar poligonul punctelor 1-13-14-15-16-17-1, în val. 4.869 lei; ˝ din grajd si sopron, în val. 1.243 lei; 167 actiuni la SIF- FPP II „Moldova” din certificatul de actionar nr. 200896/23.09.1996; suma de 2.050 lei din depozitul de la CEC Bank Onesti (contractul de depozit seria BA, nr. 0819983/01.11.2006).

Obliga pârâta …… sa achite reclamantei …. suma de 900 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Obliga mostenitorii ……, respectiv, pârâtii ….., …., …, …, .., sa achite reclamantei suma de 2.00 lei, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Obliga pârâtele …. si …….. sa achite reclamantei câte 200 lei fiecare, reprezentând cota parte din onorariile pentru experti.

Compenseaza celelalte cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.05.2010.

Etichete: