Top

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2462/270/2009

Înreg. 11.05.2009 – partaj-

SENTINTA CIVILA NR.1587

Sedinta publica din 14.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – AGLAIA HOGEA

Grefier – GABRIELA VALEANU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile promovata de reclamantul ….. împotriva pârâtilor: ….., ……, ….., ……, …… si ….., pentru partaj.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantul asistat de avocat ….; avocat ….. pentru pârâtul …..; avocat ….. care substituie pe avocat …. pentru pârâtii ….., ……. si ……, lipsa fiind pârâtii.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ….. depune delegatie de substituire pentru avocat ….

Avocat …….. depune la dosar chitantele cu care face dovada achitarii suplimentelor de onorarii experti. Nu are alte cereri de formulat.

Avocat ……, de asemenea, nu are cereri noi de formulat.

Avocat …… este pentru fond.

Vazând ca nu sunt alte cereri de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat ….., pentru reclamant, în cauza s-a constatat masa si s-au stabilit cotele partilor, solicitând a se atribui reclamantului bunurile în natura, respectiv casa si terenul, urmând ca acesta sa plateasca sulte. În concluzie, solicita a se atribui lotul nr. 1 din expertiza întocmita de ing. Metelescu. Mai solicita compensarea onorariilor de avocat si celelalte cheltuieli sa fie suportate de fiecare parte în raport de cotele succesorale.

Avocat …., pentru pârâtul ……, precizeaza ca este nemultumit de încheierea prin care s-a constatat masa si s-au stabilit cotele succesorale, solicitând respingerea actiunii.

Avocat ….., pentru pârâtii …., …. si …, solicita admiterea actiunii, iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei, urmând a se dispune compensarea onorariilor de avocat.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 25.04.2007, reclamantul …, a chemat în judecata pârâtul …, solicitând partajarea averii defunctei … si cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata cu 19,3 lei, iar în motivare se arata ca partile sunt mostenitorii defunctei, a carei avere compusa din: suprafata de 150 m.p. teren si o casa, cu 2 camere, imobile situate în ……,jud. Bacau, nu s-a partajat.

Pârâtul a formulat întâmpinare (fila 15 dosar) prin care mentioneaza ca masa succesorala nu este corect indicata, solicitând în completarea acesteia a se retine suprafata de 300 m.p. teren, precum si un grajd din lemn cu 3 încaperi, 2 magazii si anexa.

Sub aspect reconventional, pârâtul …. solicita introducerea în lotul sau a grajdului si a terenului în suprafata de 150 m.p. – întrucât este proprietarul acestor imobile – si citarea fratilor si surorilor defunctei, respectiv pârâtii: …., ……., ….., ….., ……

….., ……, ……., … si …., au formulat întâmpinare (filele 41-42 dosar) prin care mentioneaza ca bunurile din cererea reclamantei sunt bunuri proprii ale defunctei, reclamantul neavând vreo contributie la dobândirea lor, solicitând sa se stabileasca cotele ce se cuvin partilor.

Cauza a fost solutionata prin sentinta civila nr.778/14.03.2008 pronuntata în dosarul nr.2408/270/2007, sentinta ce a fost casata în totalitate prin decizia civila nr.9/R/09.01.2009, a Tribunalului Bacau.

S-a retinut prin decizia de casare ca, instanta de fond a stabilit în mod eronat mostenitorii si cotele succesorale, netinând seama de prevederile art.924 Cod civil, referitor la testamentul facut de catre …. în favoarea sotului ei ….. care a decedat înaintea testatoarei, situatie în care, a devenit caduc.

Dosarul a fost trimis la rejudecare în data de 8.05.2009.

Analizând probatoriile administrate în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

Reclamantul ….. a fost casatorit cu ……, care, a decedat la data de 24.01.2006, din casatoria acestora nu au rezultat copii.

Anterior casatoriei cu reclamantul … a mai fost casatorita de doua ori (casatorii din care nu au rezultat copii), prima data fiind casatorita cu numitul …., iar a doua oara cu numitul ….., care, avea un copil din alta casatorie, cu numita ….., respectiv pe pârâtul din proces – ……

Dupa cel de-al doilea sot al defunctei (…..) succesiunea nu a fost dezbatuta.

În timpul casatoriei cu …., pârâtul … vinde tatalui sau si sotiei sale (… si ….) conform contractului de vânzare-cumparare din 15.10.1993, autentificat sub nr.6788 de Notariatul de Stat Onesti (fila 6 dosar 2408/2007), ľ dintr-o locuinta din lemn acoperita cu tabla, formata din 2 camere, bucatarie, camara, împreuna cu 150 m.p. teren constructii – imobile situate în intravilanul ……, jud. Bacau.

Se mentioneaza în contractul de vânzare-cumparare, ca imobilele vândute au fost dobândite de catre vânzatorul ….., prin mostenire legala dupa mama acestuia …… – conform certificatului de mostenitor nr.345/9.06.1989 – restul cotei, de Ľ din locuinta apartinând cumparatorului – respectiv lui ……

Din cuprinsul actului de la fila 19 dosar nr.2408/2007, rezulta ca, dupa mama pârâtului …., a fost dezbatuta succesiunea, stabilindu-se mostenitorii acesteia ca fiind – … în calitate de sot supravietuitor cu o cota de Ľ si pârâtul ….. – în calitate de fiu cu o cota succesorala de ľ. În certificatul de mostenitor nr.345/9.06.1989, se mentioneaza masa succesorala dupa ….., ca fiind formata din: locuinta din lemn, acoperita cu tabla, cu 2 camere, bucatarie, camara, grajd cu 3 încaperi, acoperit cu azbest, 2 magazii si anexa, precum si suprafata de 300 m.p. teren constructii – imobile situate în ……..,jud. Bacau.

Întrucât ………, a cumparat la 15.10.1993, de la fiul sau …… ľ din casa si 150 m.p. teren (imobile incluse în averea dezbatuta dupa sotia sa – ….), având în vedere ca asupra casei avea cota sa de Ľ, rezulta ca, dupa perfectarea vânzarii-cumpararii, …. devenise proprietarul întregii locuinte.

În timpul casatoriei lui …….. cu .., asa cum rezulta ca cuprinsul testamentelor de la filele 3-4 dosar 2408/2007 la data de 19.07.1996, sotii Ilinca si-au facut testamente reciproce cu titlu universal autentificate sub nr.120,121, fiecare sot testând în favoarea celuilalt întreaga avere mobila si imobila ce se va gasi în patrimoniu la data decesului.

În acelasi an, respectiv la 15.09.1996, a survenit decesul lui ……., astfel încât, potrivit art.924 Cod civil, dispozitia testamentara în favoarea acestuia a devenit caduca.

Rezulta astfel, ca, averea acestuia formata din casa cu 2 camere si suprafata de 150 m.p. teren din Slanic Moldova,jud. Bacau, a ramas conform testamentului, sotiei sale …., care s-a recasatorit ulterior cu reclamantul ……..

La data de 24.01.2006, a survenit decesul ……., de pe urma careia a ramas ca avere bunurile primite prin testament de la fostul sot …….. respectiv: casa cu 2 camere si 150 m.p. teren din …..60,jud. Bacau.

Mostenitorii legali au vocatie succesorala dupa …., fiind sotul supravietuitor … colateralii privilegiati (parintii nefiind în viata la data decesului).

Dintre colateralii privilegiati, asa cum rezulta din cuprinsul actelor autentificate de la filele:38,39 si 37 dosar 2408/2007, au acceptat succesiunea doar pârâtii: .., … si .., fiind straini de succesiune prin neaaceptare conform actelor de la filele 33 si 35 dosar, pârâtii: … si …

Având în vedere clasa de mostenitori (cea a colateralilor privilegiati) cu care reclamantul în calitate de sot supravietuitor vine în concurs, potrivit art.1 lit.a din Legea nr.319/1944, rezulta ca, acesta mosteneste ˝ din averea sotiei sale ……, cealalta jumatate revenind pârâtilor care au acceptat succesiunea (…., … si ….).

Prin încheierea din 23.10.2009, s-a stabilit conform art. 6735 cod procedura civila ca dupa defuncta ….., au ramas ca mostenitori legali cu vocatie succesorala, reclamantul ….., în calitate de sot supravietuitor împreuna cu pârâtii: …., ….. si …., în calitate de surori si frate.

Masa succesorala se compune din: suprafata de 150 m.p. teren curti-constructii situat în …….,jud.Bacau, împreuna cu o casa din lemn, acoperita cu tabla, formata din 2 camere, bucatarie si camara, situata pe terenul mentionat mai sus.

S-a Stabilit cota de ˝ pentru reclamant si ˝ în parti egale pentru pârâti, constatându-se ca pârâtii: …. si .., sunt straini de succesiune prin neacceptare conform art.700 Cod civil.

Au fost desemnati experti, , pentru identificarea si evaluarea bunurilor, formarea loturilor si a propunerilor de atribuire, expertul constructor facând lotizarea finala, cu care mostenitorii au fost de acord.

Fata de aceasta situatie, urmeaza ca în temeiul art. 728 cod civil, art. 6731 si 6739 cod procedura civila sa se admita actiunea si sa se dispuna iesirea din indiviziune prin atribuirea loturilor conform expertizei întocmita de expert Metelescu Irina.

Referitor la cererea reconventionala a pârâtului ….., prin care solicita a se constata ca este proprietarul suprafetei de 150 m.p. teren curti-constructii, a unui grajd cu 3 încaperi si a unui grajd cu o încapere – imobile situate în Slanic Moldova, jud. Bacau, cum aceste imobile sunt mentionate ca facând parte din masa succesorala a defunctei ….. – conform certificatului de mostenitor nr. 345/ 9. 06.1989 ( fila 19 dosar nr. 2408/ 2007), pârâtul are la îndemâna posibilitatea formularii unei actiuni în realizarea dreptului, asa încât se va respinge cererea.

În temeiul art. 274 cod procedura civila, vor fi obligati pârâtii la cheltuieli de judecata reprezentând cota – parte din taxa judiciara de timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea reclamantului ….., domiciliat în …, jud. Ialomita, împotriva pârâtilor: …., domiciliat în …….., …., domiciliata în ……. ……., domiciliat în …….., jud. Iasi, ….., domiciliata în …….. jud. Iasi…….., domiciliat în …….., jud. Botosani si ……., domiciliat în ……., jud. Iasi.

Respinge cererea reconventionala formulata de pârâtul ………

Dispune iesirea din indiviziune asupra averii defunctei ……., conform raportului de expertiza tehnica întocmit de expert Metelescu Irina, prin atribuirea loturilor dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului …….. si este format din: suprafata de 150 m.p. teren curti-constructii situat ………. jud. Bacau, delimitat conform schitei la raportul de expertiza tehnica întocmit de expert Dragomirescu Lucian, cu punctele: 12-13-33-34-35-36-32-12, valoare 18.042 lei, casa din lemn, acoperita cu tabla, formata din 2 camere, bucatarie, camara, situata pe terenul mentionat mau sus, valoare 14.748 lei.

Total valoare lot 32.790 lei, are dreptul la bunuri în valoare de 16.395 lei, plateste sulta 16.395 lei (câte 5465 lei, lotului 2, 3, 4).

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei …… si este format din sulta în valoare de 5465 lei, primita de la reclamant.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtului …… si este format din 5465 lei, sulta de la reclamant.

Lotul nr. 4 se atribuie pârâtului ………. si este compus din sulta în valoare de 5465 lei, de la reclamant.

În baza art. 274 cod procedura civila, obliga pârâtii: …., ….. si …., sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata în suma de câte 328, 16 lei, fiecare, reprezentând cota – parte din: taxa judiciara de timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocat.

Dispune plata onorariile definitive în suma de 450 lei, catre expert constructii Metelescu Irina si 600 lei, catre expert topo Dragomirescu Lucian.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 14.05.2010.

Etichete: