Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 6256/270/2010

Înreg. la 23.09.2010 – plângere contraventionala –

SENTINTA CIVILA NR. 77

Sedinta publica din 13.01.2011

Instanta constituita din:

Presedinte – …

Grefier –…

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petenta …… în contradictoriu cu intimata Autoritatea Rutiera Româna – Agentia ….. având ca obiect „ plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns …. reprezentând petenta si martorul din oficiu ……., lipsa fiind intimata.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza:

– cauza are ca obiect „ plângere contraventionala”,

– stadiul procesual fond,

– se afla la al patrulea termen de judecata, dupa care,

Instanta procedeaza la identificarea martorului ……, care prezinta CI seria XC nr. 280348, CNP 1500413040730.

Instanta procedeaza la audierea martorului sub prestare de juramânt religios, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

La interpelarea instantei reprezentantul societatii petente arata ca nu mai are nimic de depus la dosar.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul societatii petente având cuvântul arata ca avându-se în vedere împrejurarile în care s-a constatat contraventia, care în realitate nu este contraventie, solicita admiterea plângerii si anularea procesului-verbal de contraventie, iar în subsidiar înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment.

Dezbaterile fiind încheiate instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.09.2010 sub nr. 6256/270/2010, intimata AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNA – AGENTIA ….. a trimis spre competenta solutionare plângerea contraventionala formulata de catre petenta S.C. „……..” S.A., la data de 06.08.2010 (data postei) împotriva procesului-verbal de contraventie seria AIR nr. 0163522, încheiat în data de 21.07.2010, pe care nu a motivat-o deoarece nu era lizibila descrierea faptei.

În conformitate cu dispozitiile art.36 din O.G. nr.2/2001, modif., art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 si art.1 alin.2 din O.G. nr.32/1995 cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii si mentinerea procesului-verbal de contraventie ca fiind temeinic si legal întocmit. Sub aspectul legalitatii a aratat ca procesul-verbal contine toate elementele prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 16 si 17 din O.G. nr.2/2001. Sub aspectul temeiniciei a aratat ca procesul-verbal se bucura de prezumtia de legalitate, si s-a aratat ca lipsa documentelor la bordul vehiculului controlat constituie contraventie, independent de existenta sau inexistenta sa la momentul controlului în orice alt loc.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 C.proc.civ., O.G. nr. 2/2001 si O.G. nr. 109/2006.

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ., intimata a cerut judecarea cauzei în lipsa.

În dovedirea celor sustinute prin întâmpinare a depus procesul-verbal de contraventie seria AIR nr. 0163522, încheiat de catre intimata în data de 21.07.2010 (fila 5).

La data de 29.10.2010, petenta a depus la dosar motivele plângerii contraventionale. În motivare aceasta a aratat ca sub aspectul legalitatii procesul-verbal de contraventie este lovit de nulitate, deoarece s-a retinut în mod gresit ca vinovata de savârsirea contraventiei este S.C. „…….” S.A., vinovat fiind soferul angajat pe microbuzul de serviciu, care a semnat un proces-verbal de instructaj, care a fost trecut ca si martor, ceea ce duce la nulitatea acestuia. Petenta face referire si la lipsa obiectiunilor. Pe aspectul temeiniciei a sustinut ca fapta nu exista, iar procesul-verbal este netemeinic si nelegal întocmit, la bordul autoturismului aflându-se documentele. În subsidiar petenta a cerut înlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment.

În dovedirea cererii s-au depus copii dupa: licenta de traseu seria LTR, nr. 001/2 si caietul de sarcini (filele 23, 24), licenta de traseu seria LTS nr. 0000054 si caietul de sarcini (filele 25, 26), licenta de traseu seria LTS nr. 0000055 si caietul de sarcini (filele 27, 28), licenta de traseu seria LTS nr. 0000078 si caietul de sarcini (filele 29, 30), licenta de traseu seria LTS nr. 0000079 si caietul de sarcini (filele 31, 32) si proces-verbal de instructaj (filele 34-35).

La data de 3.12.2010 s-a depus de catre intimata completare la întâmpinare prin care a aratat ca procesul-verbal nu s-a încheiat în prezenta reprezentantului legal al petentei, iar procesul-verbal de contraventie se poate încheia si ulterior constatarii savârsirii contraventiei. În ceea ce priveste lipsa obiectiunilor intimata a aratat ca sanctiunea este nulitatea relativa, iar petenta nu a a suferit nici o vatamare. Martorul din procesul-verbal este angajatul contravenientei, si nu sunt încalcate dispozitiile legale, deoarece nu este agent constatator. Intimata a aratat ca petenta a fost sanctionata pentru lipsa documentului de la bordul vehiculului si nu pentru existenta în sine a acestuia. În plus, a aratat ca, raspunderea pentru încalcarea dispozitiilor legale îi revine operatorului de transport si nu conducatorului auto.

Instanta, în temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila, a încuviintat pentru petent proba cu înscrisurile depuse la dosar, iar pentru intimat proba cu înscrisurile depuse la dosar si din oficiu proba testimoniala cu un martor în persoana numitului Copacel Vlaicu, apreciindu-le pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei. În cursul judecatii s-a administrat proba testimoniala în cadrul caruia a fost audiat martorul Copacel Vlaicu, cu declaratia aflata la dosarul cauzei (fila 48).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 21.07.2010 a fost întocmit de catre un agent constatator din cadrul AUTORITATII RUTIERE ROMÂNE – AGENTIA ……, procesul-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale seria AIR nr. 0163522, prin care s-a retinut savârsirea de catre petenta S.C. „…..” S.A., a contraventiei prevazute de art. 58 lit.i din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, retinându-se ca la controlul efectuat în trafic la data de 21.07.2010, ora 15.10, în localitatea ……, asupra microbuzului …… detinut si utilizat de S.C. „…..” S.A., condus de …… s-a constatat ca acesta efectua transport 10 persoane prin servicii regulate speciale pe traseul Cerdac – Tg. Ocna, în baza contractului nr. 04/23.03.2010 încheiat cu ……… fara a detine la bordul autovehiculului, documentul de transport corespunzator tipului de transport efectuat si anume licenta de executie pentru traseu. În temeiul art.59 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 109/2005, i s-a aplicat petentei o amenda în cuantum de 1000 lei.

Procesul-verbal este semnat de catre un martor, conducatorul auto, datorita faptului ca petenta nu a fost de fata la încheierea acestuia. De asemenea s-a aratat ca reprezentantul legal al contravenientei nu a fost de fata la momentul constatarii faptei si întocmirii procesului-verbal, astfel ca nu a putut formula obiectiuni.

În drept, potrivit art. 58 lit.i din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere: constituie contraventie efectuarea transportului rutier de persoane fara existenta la bordul vehiculului a licentei de traseu sau a autorizatiei de transport, a documentului de transport corespunzator tipului de transport efectuat sau a copiei conforme a licentei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, dupa caz, iar art. 59 alin.1 lit. a din acelasi act normativ prevede ca: se sanctioneaza cu amenda aplicata întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau straini, dupa caz, de la 1.000 lei la 1.500 lei, fapta prevazuta la art. 58 lit. i).

Conform art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petenta a fost introdusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001.

Analizând legalitatea procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001, privind mentiunile obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda procesul – verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale.

În ceea ce priveste motivul de nulitate privind calitatea petentei, de a fi contravenienta în prezenta cauza în locul soferului angajat pe microbuzul de serviciu, instanta constata ca acesta este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 59 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere: se sanctioneaza cu amenda aplicata întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau straini, fapta prevazuta la art. 58 lit. i).

Legea defineste la art.3 alin.1 pct. 29 ce se întelege prin operator de transport rutier: orice întreprindere care detine certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, detinatoare a unei licente de transport si care efectueaza transport rutier public cu vehicule rutiere detinute cu orice titlu, cu exceptia comodatului. În prezenta cauza, petenta S.C. „……. S.A. are calitatea de operator de transport rutier, fiind prin urmare subiect activ al contraventiei retinute de catre agentul constatator, iar soferul nu poate avea calitatea de subiect activ al contraventiei prevazute de art. 58 lit.i din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. Prin faptul ca soferul Copacel Vlaicu a semnat procesul-verbal de instructaj pe perioada 01.01-31.12.2010 (filele 34-35), nu s-a transferat raspunderea contraventionala în sarcina acestuia, deoarece aceasta este stabilita prin lege.

În ceea ce priveste motivul de nulitate privind trecerea în procesul-verbal ca si martor a soferului microbuzului, instanta constata ca acesta este neîntemeiat deoarece potrivit art. 19 alin.2 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, nu poate avea calitatea de martor doar un alt agent constatator. În plus, soferul microbuzului nu este nici reprezentantul societatii contraveniente pentru a semna în locul rezervat acesteia. Instanta constata ca potrivit art. 19 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 procesul – verbal se semneaza de contravenient, si doar daca acesta nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator trebuie sa faca mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie confirmate de cel putin un martor, astfel ca martorul, în prezenta cauza, a atestat doar ca procesul-verbal de contraventie s-a încheiat în lipsa societatii contraveniente.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate invocat de catre petenta potrivit caruia lipsesc obiectiunile prevazute de art. 16 alin.7, instanta retine ca acesta este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 16 alin.7 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul al contraventiilor: în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

Instanta retine ca sanctiunea neconsemnarii tuturor obiectiunilor de catre agentul constatator în procesul-verbal este nulitatea relativa a procesului-verbal de constatare a contraventiei, anularea actului putând interveni numai daca petenta dovedeste o vatamare, dovada care nu a fost facuta în cauza, prin plângerea contraventionala formulata petenta putând invoca orice aparari doreste. În acest sens este si decizia nr. XXII/19.03.2007 a ICCJ, pronuntata în cadrul unui recurs în interesul legii, prin care s-a statuat ca „ nerespectarea de catre agentul constatator a cerintelor de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare si de a consemna distinct acele obiectiuni, astfel cum acestea sunt înscrise în art. 16 alin. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, atrage doar nulitatea relativa a procesului-verbal de constatare a contraventiei”, nulitate care nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate înlatura decât prin anularea acelui act.

În plus, obiectiunile pot fi facute doar de catre contravenienta, nu si de catre conducatorul auto, iar petenta nu a fost de fata la constatarea contraventiei pentru a putea face obiectiuni.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere dispozitiile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Instanta retine, totusi, ca nici una dintre garantiile procesuale pe care le prevede art. 6 CEDO nu are un caracter absolut, deoarece limitele pâna la care functioneaza prezumtia de nevinovatie si continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte. Referitor la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine ca, în genere, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercitiul functiunii, trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

Desi petenta în plângere a sustinut ca printre documentele aflate la bordul autovehiculului se afla si licenta de traseu seria LTS nr. 0000079, pentru traseul judetean Tg. Ocna – Cerdac, pentru lipsa careia a fost amendata, din declaratia martorului Copacel Vlaicu (fila 48), soferul microbuzului, rezulta ca desi licenta exista nu o avea în momentul controlului la el. Instanta constata ca licenta pentru traseul Tg.Ocna – Cerdac exista în materialitatea sa (fila 31), si este valabila pentru perioada 07.05.2010 – 23.03.2011. Instanta retine ca potrivit art. 58 lit.i din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere: constituie contraventie efectuarea transportului rutier de persoane fara existenta la bordul vehiculului a licentei de traseu, prin urmare nu are importanta pentru retinerea acestei contraventii faptul ca acel document exista în realitate, ci doar faptul ca în momentul controlului nu se afla la bordul autovehiculului, existenta acelui document putând conta în momentul individualizarii sanctiunii contraventionale.

Prin urmare, instanta constata ca intimata a respectat dispozitiile legale la constatarea contraventiei.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunii aplicate petentei, instanta retine ca potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor:

„(3) Sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul – verbal.”

Potrivit art. 7 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor:

„(1) Avertismentul consta în atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savârsite, însotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.

(2) Avertismentul se aplica în cazul în care fapta este de gravitate redusa.

(3) Avertismentul se poate aplica si în cazul în care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.

Instanta constata ca licenta pentru traseul Tg.Ocna – Cerdac exista în materialitatea sa (fila 31), si este valabila pentru perioada 07.05.2010 – 23.03.2011, ca petenta a respectat dispozitiile legale si a instruit personalul sau asupra obligatiilor pe care le are în momentul efectuarii unui transport (procesul-verbal de instructaj pe perioada 01.01-31.12.2010 – filele 34-35) si distanta efectuata fara licenta de traseu la bordul autovehiculului este foarte mica. În plus, din declaratia martorului …….. (fila 48) rezulta ca înainte cu o zi efectuase acelasi traseu cu un alt autovehicul, care însa s-a defectat si a fost nevoit sa faca cursa cu microbuzul asupra caruia s-a efectuat controlul, si din eroare, licenta de traseu a ramas în celalalt autovehicul. Instanta retine ca toate aceste circumstante trebuie luate în calcul în momentul aplicarii sanctiunii, asa cum cere art. 21 alin.3 din O.G. nr.2/2001.

Sanctiunea avertismentului este una prevazuta de legiuitor si este o sanctiune care denota existenta unei culpe contraventionale din partea celui sanctionat, care are cu atât mai mult un rol educativ si mai putin un rol punitiv. Ori scopul sanctiunilor contraventionale nu este unul esentialmente punitiv ci este în primul rând unul preventiv si educativ. Instanta considera ca petenta a dovedit ca a înteles gravitatea faptei sale si ca scopul educativ al obligarii acesteia la plata unei sume de bani nu se mai justifica.

Fata de cele expuse, instanta constata ca sanctiunea aplicata de agentul constatator este disproportionala în raport de fapta savârsita si în baza art. 34 din O.G. nr. 2/2001, va individualiza sanctiunea luând în considerare criteriile stabilite de art. 21 alin. 3. Instanta apreciaza ca fapta petentei nu a produs urmari grave si a adus o atingere minima ordinii si valorilor sociale ocrotite prin sanctionarea contraventiei, iar scopul preventiv al sanctiunii contraventionale poate fi atins si fara aplicarea unei amenzi contraventionale.

Fata de aceste considerente, instanta, în temeiul art. 7 din O.G. nr.2/2001, urmeaza sa înlocuiasca amenda contraventionala în cuantum de 1000 lei aplicata petentei, cu sanctiunea avertismentului, considerând ca este suficienta pentru a determina îndreptarea contravenientei si a-i remodela atitudinea fata de ordinea sociala si va mentine celelalte dispozitii ale procesului-verbal contestat. De asemenea, instanta, va atrage atentia contestatoarei ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale în materie.

Tinând cont de dispozitiile art. 274 C. proc. civ. va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte plângerea contraventionala formulata de catre petenta S.C. „……” S.A., cu sediul în ……, în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNA – AGENTIA ……., cu sediul în …., si în consecinta:

Modifica procesul-verbal de contraventie seria AIR nr. 0163522, încheiat de catre intimata în data de 21.07.2010, în sensul înlocuirii amenzii contraventionale în cuantum de 1000 lei, cu sanctiunea avertismentului.

Mentine celelalte dispozitii ale procesului-verbal de contraventie seria AIR nr. 0163522, încheiat de catre intimata în data de 21.07.2010.

Atrage atentia petentei ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 13.01.2011.

Etichete: