Top

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului său cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar

MATERIA CIVIL

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului

său cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar

SENTINTA CIVILA NR. 2076/2007

Prin acţiunea înregistrată la data de 25.06.2005 C L Brăhăşeşti, jud.Galaţi a chemat

în judecată pe pârâtul C.L. având ca obiect revendicare imobiliară pentru a fi obligat să lase în

deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 1387 m.p. situată în intravilanul satului

Toflea, T.5 P.20, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea acţiunii a susţinut reclamantul că este proprietarul suprafeţei de 1387

m.p. teren situate în Cv 5 P.20, cu vecinătăţile. la nord – C T, la est C G, la sud şi vest – drum.

terenul a intrat în proprietatea Consiliului Local al com. Brăhăşeşti, jud. Galaţi, prin Ordinul

Prefectului nr.218/17.07.2006. Pe terenul respectiv pârâtul C.L. a construit o casă, fără acte legale

8 fără autorizaţie de construire şi fără a avea nici un drept asupra terenului). deşi a fost invitat în

mai multe rânduri la Primăria com. Brăhăşeşti pentru a fi pus în legalitate, prin atribuirea terenului

într-o formă sau alta ( concesionare ori vânzare potrivit art.13 din Legea 50/1991), C.L. a refuzat,

continuând să ocupe în mod abuziv suprafaţa de teren respectivă. Pârâtul C.L. nu a formulat

cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate la Legea 18/1991, Legea 1/2000 sau Legea

247/2005.

Reclamantul a invocat prevederile art.480-483 C.civ.

în dovedirea acţiunii reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri.

Prin întâmpinare, pârâtul C.L. a solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de

judecată, motivat de faptul că terenul revendicat de către reclamantă a fost cumpărat de tatăl

pârâtului C.T. de la C.G., cu act sub semnătură privată.

La întocmirea acelei chitanţe au participat ca martori C.G. ( fratele cumpărătorului),

SG ( fiica vânzătorului), C.L. şi C.E.

Mai precizează că pentru acelaşi teren a mai fost o judecată în dosarul

nr.1599/324/2007, care în prezent este suspendat la Tribunalul Galaţi, în baza disp.art.242 C.p.c.

Prin urmare, consideră că se impune suspendarea cauzei de faţă în baza disp.art.244

pct.1 C.p.c. deoarece urmează ca recurentul – pârât să ceară repunerea pe rol a dosarului

1599/324/2007, dezlegarea acestei pricini atârnând în totalitate de soluţia definitivă din acel dosar.

Prin sentinţa civilă nr.2076/25.09.2007 pronunţată de Judecătoria Tecuci, a fost

respinsă acţiunea ca nefondată.

Dovada dreptului de proprietate se face prin titlul de proprietate cu care

reclamantul trebuie să justifice amplasamentul, întinderea suprafeţei revendicate, susţine instanţa

de fond.

Pe lângă aceste aspecte, reclamantul mai trebuie să dovedească şi faptul că cel pe

care-l cheamă în judecată îi ocupă fără drept suprafaţa pe care o revendică.

Pentru dovedirea acestui fapt, era necesară efectuarea unei expertize tehnice de

specialitate din care să rezulte dacă şi cât ocupă pârâtul din suprafaţa revendicată de reclamant.

Dacă ocupă această suprafaţă de teren, reclamantul nu a dovedit, contrar dispoziţiilor

art.1169 C.civ.

In motivarea recursului, reclamantul Consiliul Local Brăhăşeşti, jud. Galaţi susţine că

terenul revendicat este clar identificat şi determinat. Stabilirea dimensiunilor, poziţiei şi vecinilor

terenului s-au făcut cu ocazia întocmirii documentaţiei ce a stat la baza emiterii Ordinului

Prefectului jud. Galaţi nr.218/2006 şi s-a concretizat în planul de amplasament şi delimitare a

bunului imobil, anexă la ordinul prefectului.

Recurentul în recurs solicită efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, având

două obiective: identificarea suprafeţei de teren revendicată şi dacă şi cât din suprafaţa de teren

revendicată este ocupată de C.L.

Prin decizia civilă nr.283/2009 a Tribunalului Galaţi s-a admis recursul formulat de

reclamantul C L Brăhăşeşti în contradictoriu cu intimatul – pârât C.L., s-a casat sentinţa civilă

2295/2008 a Judecătoriei Tecuci şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de recurs a avut în vedere următoarele:

Acţiunea în revendicare este acea acţiune areală prin care proprietarul a pierdut

posesia bunului său, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar.

Codul Civil nu conţine nicio dispoziţie care s-o privească în mod direct,este o

rezultantă a practicii judecătoreşti, în speţă fiind vorba de a doua ipoteză, în care o parte, respectiv

recurentul, are titlu, care nu respectă dispoziţiile Legii nr.7/1996, titlul emană de la un terţ –

Comisia Judeţeană Galaţi.

Reclamantul pentru a-şi proba acţiunea, solicită în recurs şi efectuarea unei expertize

tehnice topometrice, interzisă fiind administrarea acestei probe de disp.art.305 C.p.c., astfel că

hotărârea va fi casată pentru a se administra proba din care să se treacă la judecarea fondului.

Deci, în rejudecare Judecătoria Tecuci – Secţia Civilă va dispune efectuarea unei

expertize de specialitate, având în vedere obiectivele propuse de părţi şi va solicita şi extrasul

de carte funciară privind terenul în discuţie.

Etichete: