Top

Acţiunea în revendicare promovată înainte de adoptarea Legii 10/2001.

Prin cererea înregistrată sub nr. 3433/C/2003 pe rolul Judecătoriei Gl. reclamantul G.N.B. în contradictoriu cu pârâta Societatea pentru S.S.I.- C.T.C.E. Galaţi SA a solicitat obligarea pârâtei de a-i lăsa în deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 257,71 mp teren situat în str. Domnească nr. 100 şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale a arătat reclamatul că este proprietar pe imobilul din Galaţi, str. Domnească nr. 100, aşa cum rezultă din sentinţa civilă 2725/1998, pe o suprafaţă de teren de 1000 mp. Cu ocazia punerii în executare a sentinţei menţionate a constatat că suprafaţa de 257,71 mp. nu se regăseşte, aceasta fiind ocupată de pârâtă fără nici un drept sau titlu.

Prin sentinţa civilă nr. 6420 din 11.10.2006 Judecătoria Galaţi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, a admis acţiunea principală în revendicare, a respins cererea reconvenţională formulată de pârâtă, şi a obligat pârâta la cheltuielile de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că reclamantul este proprietar în baza sentinţei civile nr. 2725/1998 a Judecătoriei Galaţi, că terenul este ocupat de pârâtă. Pârâta are un titlu de proprietate (emis abuziv) şi pe această suprafaţă, dar aceasta nu înseamnă că nu se poate face compararea titlurilor părţilor, iar din această comparare titlul reclamantului este preferabil.

Tribunalul Galaţi prin decizia civilă nr. 218/18.04.2007 a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta S.S.I. – C.T.C.E. reţinând că reclamantul are acest imobil conform actului de schimb din 15.12.1942 şi actului din 1934, iar pârâta este proprietatea imobilului conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Statul Român în baza Legii 15/1990, în anul 1994.

Că proprietarul îşi apără proprietatea sa prezentând titlul de proprietate şi reclamând respectarea dreptului său de proprietate încălcat, neinteresându-l ce legi intervin de-a lungul vremii şi câte reglementări speciale apar.

Curtea de Apel Galaţi prin decizia civilă nr. 511/R din 11.10.2007 a respins ca nefondat recursul, reţinând că temeiul legal al acţiunii formulate de reclamant este art.480 cod civil, astfel reclamantul a stabilit cadrul procesual în care înţelege să se judece, să-şi întemeieze pretenţiile şi să-şi formuleze apărările.

Adoptarea unor prevederi legale speciale prin care se reglementează situaţia imobilelor aflate în posesia statului ca urmare a preluării abuzive nu îngrădeşte dreptul proprietarilor să-şi apere dreptul de proprietate pe calea acţiunii în revendicare.

Nu i se poate reproşa reclamantului că nu a fost un proprietar diligent şi a stat în pasivitate timp de 30 ani în condiţiile în care până în anul 1989 era imposibil, datorită regimului comunist, să-şi revendice imobilul.

În cauza de faţă, instanţele, în mod corect au procedat la compararea titlurilor părţilor, după regulile consacrate în situaţia în care acestea provin de la autori diferiţi şi a dat câştig de cauză titlului de proprietate al reclamantului, care a dobândit imobilul prin moştenire legală de la tatăl său, adevăratul proprietar, în timp ce pârâta l-a dobândit de la Statul Român, care nu a avut în patrimoniul său acest bun, în mod legal.

De asemenea, nu interesează pentru litigiul de faţă modul de soluţionare a situaţiilor în care Statul pe terenurile preluate abuziv a edificat construcţii, parcări care sunt de utilitate publică.

Pentru aceste situaţii există reglementări speciale şi instanţa de apel a reţinut că există măsuri de protecţie a proprietăţii atât în dreptul intern cât şi în dreptul internaţional indicând în acest sens disp. art. 1 din Protocolul adiţional la CEDO. (G.B.)

Etichete:

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului său cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar

MATERIA CIVIL

Acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului

său cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar

SENTINTA CIVILA NR. 2076/2007

Prin acţiunea înregistrată la data de 25.06.2005 C L Brăhăşeşti, jud.Galaţi a chemat

în judecată pe pârâtul C.L. având ca obiect revendicare imobiliară pentru a fi obligat să lase în

deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 1387 m.p. situată în intravilanul satului

Toflea, T.5 P.20, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea acţiunii a susţinut reclamantul că este proprietarul suprafeţei de 1387

m.p. teren situate în Cv 5 P.20, cu vecinătăţile. la nord – C T, la est C G, la sud şi vest – drum.

terenul a intrat în proprietatea Consiliului Local al com. Brăhăşeşti, jud. Galaţi, prin Ordinul

Prefectului nr.218/17.07.2006. Pe terenul respectiv pârâtul C.L. a construit o casă, fără acte legale

8 fără autorizaţie de construire şi fără a avea nici un drept asupra terenului). deşi a fost invitat în

mai multe rânduri la Primăria com. Brăhăşeşti pentru a fi pus în legalitate, prin atribuirea terenului

într-o formă sau alta ( concesionare ori vânzare potrivit art.13 din Legea 50/1991), C.L. a refuzat,

continuând să ocupe în mod abuziv suprafaţa de teren respectivă. Pârâtul C.L. nu a formulat

cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate la Legea 18/1991, Legea 1/2000 sau Legea

247/2005.

Reclamantul a invocat prevederile art.480-483 C.civ.

în dovedirea acţiunii reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri.

Prin întâmpinare, pârâtul C.L. a solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de

judecată, motivat de faptul că terenul revendicat de către reclamantă a fost cumpărat de tatăl

pârâtului C.T. de la C.G., cu act sub semnătură privată.

La întocmirea acelei chitanţe au participat ca martori C.G. ( fratele cumpărătorului),

SG ( fiica vânzătorului), C.L. şi C.E.

Mai precizează că pentru acelaşi teren a mai fost o judecată în dosarul

nr.1599/324/2007, care în prezent este suspendat la Tribunalul Galaţi, în baza disp.art.242 C.p.c.

Prin urmare, consideră că se impune suspendarea cauzei de faţă în baza disp.art.244

pct.1 C.p.c. deoarece urmează ca recurentul – pârât să ceară repunerea pe rol a dosarului

1599/324/2007, dezlegarea acestei pricini atârnând în totalitate de soluţia definitivă din acel dosar.

Prin sentinţa civilă nr.2076/25.09.2007 pronunţată de Judecătoria Tecuci, a fost

respinsă acţiunea ca nefondată.

Dovada dreptului de proprietate se face prin titlul de proprietate cu care

reclamantul trebuie să justifice amplasamentul, întinderea suprafeţei revendicate, susţine instanţa

de fond.

Pe lângă aceste aspecte, reclamantul mai trebuie să dovedească şi faptul că cel pe

care-l cheamă în judecată îi ocupă fără drept suprafaţa pe care o revendică.

Pentru dovedirea acestui fapt, era necesară efectuarea unei expertize tehnice de

specialitate din care să rezulte dacă şi cât ocupă pârâtul din suprafaţa revendicată de reclamant.

Dacă ocupă această suprafaţă de teren, reclamantul nu a dovedit, contrar dispoziţiilor

art.1169 C.civ.

In motivarea recursului, reclamantul Consiliul Local Brăhăşeşti, jud. Galaţi susţine că

terenul revendicat este clar identificat şi determinat. Stabilirea dimensiunilor, poziţiei şi vecinilor

terenului s-au făcut cu ocazia întocmirii documentaţiei ce a stat la baza emiterii Ordinului

Prefectului jud. Galaţi nr.218/2006 şi s-a concretizat în planul de amplasament şi delimitare a

bunului imobil, anexă la ordinul prefectului.

Recurentul în recurs solicită efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, având

două obiective: identificarea suprafeţei de teren revendicată şi dacă şi cât din suprafaţa de teren

revendicată este ocupată de C.L.

Prin decizia civilă nr.283/2009 a Tribunalului Galaţi s-a admis recursul formulat de

reclamantul C L Brăhăşeşti în contradictoriu cu intimatul – pârât C.L., s-a casat sentinţa civilă

2295/2008 a Judecătoriei Tecuci şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de recurs a avut în vedere următoarele:

Acţiunea în revendicare este acea acţiune areală prin care proprietarul a pierdut

posesia bunului său, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar.

Codul Civil nu conţine nicio dispoziţie care s-o privească în mod direct,este o

rezultantă a practicii judecătoreşti, în speţă fiind vorba de a doua ipoteză, în care o parte, respectiv

recurentul, are titlu, care nu respectă dispoziţiile Legii nr.7/1996, titlul emană de la un terţ –

Comisia Judeţeană Galaţi.

Reclamantul pentru a-şi proba acţiunea, solicită în recurs şi efectuarea unei expertize

tehnice topometrice, interzisă fiind administrarea acestei probe de disp.art.305 C.p.c., astfel că

hotărârea va fi casată pentru a se administra proba din care să se treacă la judecarea fondului.

Deci, în rejudecare Judecătoria Tecuci – Secţia Civilă va dispune efectuarea unei

expertize de specialitate, având în vedere obiectivele propuse de părţi şi va solicita şi extrasul

de carte funciară privind terenul în discuţie.

Etichete:

Actiunea in revendicare. Necercetarea fondului pricinii.

Prin actiunea civila promovata de autorul recurentilor M.V. – pretinde ca i-a fost incalcat de catre parati dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 30 ari teren arabil, situat in intravilanul comunei Granicesti, jud.Suceava, teren care face parte din suprafata de 1 ha teren, mentionat in titlul de proprietate nr.1070/1996 al carui titular este M.V. avand urmatoarele vecinatati: drum (nord), D.C.,(est),canal (sud) si T.A.(vest).

Actiunea in revendicare promovata in temeiul art.480 Cod civil impune instantelor judecatoresti investite cu o atare actiune sa verifice daca bunul imobil cu identificarile prezentate de reclamant se regaseste sau nu in posesia nelegitima a paratilor.

Titlul de proprietate prezentat de recurenti demonstreaza ca terenul revendicat, sub aspectul identificarii si al vecinatatilor, se invecineaza pe latura de vest cu paratul intimat din prezenta cauza, T.A., si tocmai determinat de aceasta situatie, recurentii invoca o incalcare a dreptului lor de proprietate asupra acestei teren pe latura invecinata cu paratii intimati.

Expertizele topo intocmite in cauza se preocupa sa verifice si sa lamureasca cu totul alte aspecte decat cele relevate de parti, ele stabilind identificarea terenului, precum si eventualele neregularitati ale comisiilor pentru aplicarea Legii nr.18/1991 in reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la acest teren, rapoartele de expertiza concluzionand ca nu au fost respectate identificarile terenului care a facut obiect al improprietaririi din anul 1945 si ca reclamantii recurenti sunt indreptatiti la ao alta suprafata de teren pe un alt amplasament.

Instantele judecatoresti investite cu solutionarea litigiului au preluat concluziile din rapoartele de expertiza topo intocmite la dosar si, fara a inlatura contradictiile vadite pe care aceste rapoarte de expertiza le contin, nu rezolva fondul dreptului dedus judecatii, respective daca terenul revendicat de reclamanti cu vecinatatile prezentate in titlul de proprietate invocat de acestia se afla in detinerea nelegitima a paratilor intimati.

Nelamurind aceste aspecte, Curtea a constatat ca sunt incidente disp. Art.312 alin.5 Cod procedura civila, asa incat, a casat decizia Tribunalului si a trimis cauza aceleiasi instante pentru rejudecarea apelului reclamantilor, cu recomandarile expuse in considerentele deciziei.

( C.A.Suceava dec. civ. nr.1546/14.10.2005)

Etichete: