Top

CIVIL. FOND FUNCIAR. Înscrierea in titlul de proprietate, in calitate de moştenitor, a unei persoane care nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile ce au fost proprietatea defunctului său autor

Asupra acţiunii civile de faţă:

Reclamantele M.I. şi I.F. le-au chemat în judecată civilă pe pârâtele Comisia Comunală **** de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia Judeţeană Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ş.I., M.Ş. , solicitând ca instanţa să constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate a titlului de proprietate nr. 59820/34/96 în conformitate cu dispoziţiile art.III lit.a din Legea nr.169/1997 modificată.

Arată că pârâtele nu erau îndreptăţite să fie înscrise în titlul de proprietate motiv pentru care cer emiterea unui nou titlu de proprietate pentru reclamantele pentru suprafaţa de 1,36 ha teren.

Solicită cheltuieli de judecată.

Ulterior la primul termen de judecată (fila nr.22) reclamantele si-au modificat si completat acţiunea cerând constatarea nulităţii absolute si a titlului de proprietate cu nr. 5621/25/2003 emis pe numele său, deoarece o suprafaţă de 200 m.p. nu este localizată prin număr de tarla si parcela, acesta fiind teren categoria intravilan, totodată cere punerea în posesie pe terenul inclus în titlul de proprietate menţionat mai sus deoarece nu s-a făcut punerea în posesie de către comisia locală ****. De asemenea , conform certificatului de moştenitor nr. 241.06.06.1991 trebuie trecută în titlul de proprietate si I.F., căruia i se cuvine ? din averea rămasă de pe urma autorului ei.

Rectifică motivarea de la paragraful al doilea din acţiunea principală, în sensul ca cei doi pârâţi Ş.I si M.Ş nu sunt moştenitorii colaterali aşa cum s-a motivat , aceştia sunt moştenitori în linie dreaptă, adică descendenţi.

Arată că M.Ş. este defunct, situaţie care nu a fost ştiută în momentul redactării cererii de chemare în judecată.

Depune la dosar: titlul de proprietate nr.59820/34 ; titlu de proprietate nr. 56217/25; certificat de moştenitor nr. 242 /06.06.1991; testament autentificat cu nr. 85/18.04.1950; acte de stare civilă ; alte înscrisuri.

La termenul din 06.04.2009 la cererea reclamanţilor se dispune scoaterea din cauză a Comisiei **** si introducerea în cauză în calitate de pârâtă Comisiei Comunale ****. S-a cerut de asemenea , reclamantei să comunice numele si adresele moştenitorilor pârâtului. M.Ş. decedat în timpul desfăşurării procesului.

În motivarea acţiunii , reclamanta arată că : prin titlul de proprietate întocmit pe numele pârâţilor s-a încălcat dreptul de proprietate al reclamantului legitim şi probat prin certificatul de moştenitor nr. 242 din 06.06.1991 si de asemenea dreptul de proprietate câştigat în baza testamentului întocmit la data de 19.04.1951, fiind redactat de avocat S.N. legalizat si vizat spre neschimbare de către notariatul de stat.

În titlul de proprietate a cărei anulare s-a cerut este trecut şi terenul de proprietate de moştenitor, respectiv suprafaţa de 1000 m.p., care corespunde cu T .38 P.1245 intravilan din titlu.

În titlu apare ca vecin si reclamanta , care deţine de fapt tot acest teren si este proprietara. Aceasta proprietate este stăpânită de reclamanta de circa 60 de ani, având pe acest teren si casa de locuit. De asemenea si reclamanta I.F. are ? din acest teren si imobil, conform certificatului de moştenitor, acest teren nu a intrat în CAP si a fost stăpânită de reclamante în toată perioada din 1951 si până în prezent. La acest teren nu au nici o vocaţie cei doi pârâţi.

În testamentul lăsat de F.I.M. defunctului A.I.M., soţul defunctei M.I., se menţionează faptul ca se testează 10 prăjini teren cămin de casa situat în ****, cu vecini: Gheorghe Anton, Alexandrina State, Ion Subţirelu si şoseaua., 2400 m.p. teren situat în **** în punctul „ La cruci” este de fapt suprafaţa de 18 prăjini sau 3600m.p. , conform testamentului punctul nr. 2, vecinătăţile fiind înscrise cu exactitate , nefiind nici un dubiu privitor la amplasament . Tot în testament sunt trecute si celelalte loturi de teren de la Padina , respectiv 2 parcele a câte 5000 m.p. terenuri care au fost cuprinse în titlu de proprietate a casei constatare a nulităţii absolute s-a cerut. Reclamantele stăpânesc toate aceste terenuri de 60 de ani, pentru terenul de Padina, acestea primesc produse agricole de la Asociaţia. Acest titlu de proprietate este lovit de nulitatea absolută, nici unul dintre pârâţi neavând dreptul la aceste terenuri.

Pârâta Ş.I. formulează întâmpinare , prin care solicită respingerea acţiunii.

Învederează instanţei că terenul în suprafaţa de 1000 m.p. aferent construcţiilor moştenit de către reclamante conform certificatului de moştenitor nr. 242/06.06.1991( f.8) nu este inclus în titlul de proprietate nr.59820/34/09.09.1996 ( f.7) si aceasta se poate observa comparând titlul de proprietate ( f.7) certificatul de moştenitor nr.240/1991 ( f.8) si dispoziţiile testamentului încheiat la 19.04.1950.

Potrivit dispoziţiilor testamentare în vatra satului, unde era amplasat imobilul casa de locuit , autoarea, deţinea înainte de cooperativizare suprafaţa de „ 10 prăjini” adică cel puţin 2000 m.p. ştiut fiind ca „o prăjină” măsura aproximativ 210 m.p.

Terenul aferent curţilor ( 1000 m.p.) a fost probabil inclusiv în titlu de proprietate emis reclamantei ( pentru ca în titlu nr. 59820/1996 nu este inclus) diferenţa fiind cea din intravilan, tarlaua 38 si este logic să se învecineze cu restul terenului de 1000 m.p. aparţinând actualmente reclamantei M.I..

În ceea ce priveşte testamentul din 19.04.1950 ( f.9) invocat în sprijinul cererii de constatare a nulităţi titlului arată că testamentul este act unilateral destinat să-şi producă efectele după decesul testatorului; autoarea M.F. a decedat la 30.11.1075 data la care bunurile testate nu se mai aflau în patrimoniul sau ( fiind preluate de CAP) testamentul devenind caduc art.927 Cod civil.

După apariţia Legii nr.18/1991 , reconstituirea dreptului de proprietate, pentru terenurile preluate de CAP s-a făcut legal pentru toţi moştenitorii defunctei.

Reconstituirea a dreptului de proprietate s-a făcut pentru terenurile preluate de CAP de la autoarea M.F. mai puţin terenul aferent construcţiilor care probabil apare în titlul de proprietate al reclamantei.

În ceea ce priveşte cererea completatoare, aceasta nu are nici o legătură cu obiectul cererii principale sau cu părţile, fiind vorba de o acţiune separată a reclamantei ce poate fi îndreptată împotriva celor două comisii.

La termenul din 04.5.2009 se introduce în cauză în calitate de pârâtă Berbec Gabriela, care este moştenitoarea pârâtului M.Ş. , conform actelor de stare civilă depuse la dosar .

La solicitarea instanţei pârâta Comisia Comunală **** înaintează instanţei dosarul întocmit premergător reconstituirii dreptului de proprietate si emiterii titlului de proprietate.

Învederează instanţei că terenul indicat în acţiune ca fiind amplasat în punctul „ La cruci” se află în domeniul privat al comunie ****, deoarece nu s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru acesta.

În cauză au fost administrate probele : interogatoriul luat Comisiei Comunale ****; depoziţia martorilor P.C., D.M., expertiză tehnică.

La termenul din 14.12.2009 Comuna **** înaintează înscrisurile ce au stat la baza eliberării titlului de proprietate nr. 56217/21.08.2003 şi precizează că reclamanta M.I. a solicitat prin cererea nr.945/1991 , în calitate de proprietar , conform prevederilor legii nr. 18/1991 suprafaţa totală de 0.93 ha , în punctele:la Padina -0,50 ha, la sătuc-0,25 ha, Între grădini -0,14 ha; Vatra satului -0,04 ha.

Cererea mai sus menţionata a fost aprobata cu includerea în Anexa nr.2 A poziţia 307, în acest sens fiind eliberate:

a) titlul de proprietate nr, 56014/22 în Padina, cu suprafaţa de 0,5 ha ;

b) titlul de proprietate nr. 56014/11 – pe raza comunei Berca , pentru terenul deţinut în Sătuc , cu suprafaţa de 0,25 ha;

c) titlul de proprietate nr. 56217/25 – pe raza comunei ****, cu suprafaţa de 0.18 ha.

Procesele –verbale de punere în posesie a suprafeţelor cuprinse în titlurile de proprietate emise au fost înaintate la Oficiul de Cadastru Buzau, ele neregăsindu-se în arhiva Primăriei ****.

În ceea ce priveşte solicitarea de punere în posesie pe suprafaţa de 200 m.p. aşa – zisa ca neinclusă în titlul de proprietate nr. 56217/25/2003, menţionează ca suprafaţa solicitată este stăpânită efectiv de reclamanta si inclusă în titlu de proprietate nr. 56217/25/2003 ( chiar dacă cei 200 m.p. arabil intravilan nu au trecut tarlaua , parcela si vecinătăţile; această suprafaţă de 200 m.p. este în continuare suprafeţei de 400 m.p. curţi construcţii în tarlaua 38, parcela 1246, având vecinătăţile specificate la total suprafaţa.

suprafaţa solicitată de reclamantă în plus fată de suprafaţa din titlul de proprietate nr. 59820/34 în punctul „ Cruce” ( Manguta) , tarlaua 23, nu a fost solicitată niciodată de aceasta conform legilor fondului funciar , în prezenta fiind inclusă în domeniul privat al comunei **** conform hotărârii Consiliului local **** nr.22/2009 ( poziţia 8 din Anexa la această hotărâre).

Martorii audiaţi arată că terenul din punctul „La cruci” a fost proprietatea soţului reclamantei si că de la desfiinţarea CAP reclamanta stăpâneşte terenul ca si cel în suprafaţa de 2000 m.p. situat lângă casă reclamantei M.I.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică de specialitate ce a avut următoarele obiective;

– să identifice suprafaţa de teren din punctul „ La Cruce” în Ojasca, de 18 prăjini, aşa cum este menţionat în testamentul depus la dosarul cauzei , să se facă măsurători si să se identifice la Comisia Locală **** dacă s-a eliberat procesul verbal de punere în posesie în momentul întocmirii celor două titluri de proprietate a căror nulitate absolută am cerut.

– să se identifice ce suprafaţă de teren din testamentul au fost trecute în proprietatea petentei M.I. , dacă în acest moment petenta stăpâneşte din terenul menţionat în testament.

– să se identifice terenul din certificatul de moştenitor nr. 241/1991 , de asemenea să se menţioneze dacă acest teren este în posesia petentei, dacă s-a eliberat procesul verbal de punere în posesie pe acest teren si dacă este trecut în titlul de proprietate cu nr. 59820/34 sau în alt titlu.

– să se identifice terenul de 10 prăjini loc de casă situat în **** , unde se află proprietatea imobilului de locuit al petentei M.I., dacă există eliberate acte de proprietate pe acest teren , ce situaţie judiciară are acest teren, dacă a fost proprietate individuală sau a făcut obiectul legii fondului funciar cu vecinii Gheorghe Anton, Alexandrina State, Ion Subţirelu si şoseaua BZ-BV ,vecinii fiind cei din anii 1950.

– să se identifice dacă petenta M.I. stăpâneşte terenul de 2 pogoane menţionat în testament, teren ce se afla în localitatea Padina, dacă există acte de proprietate proces verbal de punere de punere în posesie sau titlu de proprietate.

Prin raportul de expertiză si schiţele aferent,expertul răspunde detaliu obiectivelor cerute.

Analizând actele si lucrările dosarului , instanţa reţine că, în urma modificărilor anterioare acţiunea reclamantelor cere următoarele obiective:

a) constatarea nulităţii a titlului de proprietate nr. 59820 /34/1996

b) constatarea nulităţii absolute a si a titlului de proprietate 56217/25/2003.

În ce priveşte nulitatea absolută a titlului de proprietate instanţa reţine : acest titlul a fost emis pe numele defunctei M.F. si a moştenitorilor săi reclamanta M.I. , pârâta Ş.I. şi pârâtul M.Ş.

Se reţine că , prin completarea acţiunea, reclamanta arată că , fiind moştenitorii descendenţi ai defunctului cei doi pârâţi au fost legal înscrişi în titlul de proprietate.

Urmează deci a se constata că din acest motiv , motivul de nulitate a titlului de proprietate nu este întemeiat.

În ce priveşte suprafaţa de teren înscrisă în acest titlu urmează a se constata că acesta (1,36 ha) este terenul ce a fost proprietatea defunctei , conform registrului agricol ( fila 92 în dosar) . Aici este înscrisă iniţial suprafaţa de 1,86 ha la detalierea pe puncte a terenului, reiese că suprafaţa reală este de 1,36 ha = 1 ha la Padina ( pct. în care suprafaţa de 0,5 ha este anulată); 0,24 ha „ La cruce”, 0.12 ha curţi = 1,36 ha. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren sunt întocmite de către reclamanţii M.I. , pârâtul M.Ş. şi pârâta Şoghior Elena si în toate acestea se solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1,36 ha ( filele 92,55 verso,56). Urmează a se constata că în titlul de proprietate s-a înscris suprafaţa cerută si au fost trecute legal doar cele trei persoane care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.

Cum reclamanta I.F. nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctei M.F., urmează a se constata că în mod legal si temeinic nu a fost înscrisă în titlul de proprietate .

Testamentul invocat în cauză ( fila nr.9) nu poate fi analizat ca probă a dreptului de proprietate deoarece nu consemnează decât voinţa testatoarei de a testa în favoarea lui M.A. diferite terenuri. Nu s-a făcut nici o dovadă că, la moartea testatoarei bunurile testate mai erau în proprietatea sa sau inclusă în CAP, şi nu s-a făcut nici o dovadă că M.A. a acceptat moştenirea testamentară si că bunurile au intrat sau nu în proprietatea sa.

Reclamanta I.F. este potrivit certificatului de moştenitor invocat (nr.242/06.06.1991) moştenitorii lui M.A., deci nu există nici un temei legal să fie înscrisă în titlul de proprietate menţionat mai sus , pentru că nu a cerut nici ea , nici defunctul său tata ( M.A.) dreptul de proprietate de pe urma def. M.F.. În ce priveşte nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 56217/25/2003 reclamanta arată că nulitatea acestuia este dată de :

1 ) terenul înscris în titlul nu este individualizat prin înscrierea completă (şi a tarlalei si a parcelei).

2) de înscrierea în titlul de proprietate a reclamantei I.F.

Urmează a se constata că acest titlul de proprietate a fost întocmit ca urmare a cererii reclamantei M.I. pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0.93 ha teren ( fila nr.115) teren cu care reclamanta si soţul său ( decedat la data aplicării legilor fondului funciar ) figurează înscrişi în Registrul Agricol ( fila nr.116) , deci reclamantei i s-a reconstituit întregul drept de proprietate pentru suprafaţa solicitată ( o,93 ha) amplasat în : Padina ( 0,5 ha) ; La Sătuc ( 0,25 ha) , Între grădini ( 0,14 ha) ; Vatra Satului ( =,4 ha).

Conform precizărilor pârâtei Comisia **** ( fila 113) i s-au întocmit trei titluri de proprietate astfel: nr.56014/22, pentru 0,5 ha în Padina ; nr.54671/11 în Berca Sătuc pentru 0,25 ha ; nr. 56217 /25( titlul pentru care reclamanta cere nulitatea ) pentru 0,14 ha în **** .

Urmează a se constata că titlurile de proprietate cuprinzând exact suprafeţele si amplasamentele cerute de către reclamanta M.I..

Cum doar acestea a cerut reconstituirea dreptului de proprietate a acestor terenuri, în mod legal si temeinic a fost înscris în titlurile de proprietate , iar reclamanta I.F., care nu a cerut niciodată reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceste terenuri nu a fost înscrisă , tot în mod legal si temeinic în titluri.

Dintre aceste titluri , reclamantele au solicitat constatarea nulităţii absolute numai a titlului de proprietate nr. 56217 /25. urmează a se constata că aceasta este lovită de nulitate , numai sub aspectul următoarelor suprafeţe de teren înscrise în titlu nu au fost individualizate prin indicarea numărului parcelei si a tarlalelor( s-au înscris sau numai parcela, sau numai tarlaua, sau niciuna) .

În consecinţă se va constata nulitatea absolută a titlului sub acest aspect.

În concluzie , instanţa urmează a respinge integral cererea privind nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.59820/234 din 09.09.1996, a respinge cererea reclamantei I.F. de a fi inclusă în aceste titluri si se va constata nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.56217/25 din 21.08.2003 numai sub aspectul neînscrierii tarlalelor si parcelelor. Se vor obliga pârâtele să elibereze un titlu de proprietate tot pe numele reclamantei M.I. si pentru aceleaşi suprafeţe de teren dar acestea să fie individualizate prin înscrierea numărului parcelei si a tarlalei.

Cum pârâtele Comisia Comunală **** si Comisia Judeţeană Buzau au culpă constând în neîntocmirea corespunzătoare a titlului, urmează ca, în baza art.274 Cod procedură civilă să fie obligate în solidar la plata cheltuielilor de judecată ( 600 lei) efectuate către reclamante.

Cum capetele de cerere îndreptate împotriva pârâtelor Ş.I. (Elena) si B.G. (moştenitoarea a def. M.Ş.) au fost respinse , urmează ca în baza art.274 Cod procedură civilă reclamantele în solidar să plătească fiecărei pârâte câtre 400 lei , cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite în parte acţiunea , astfel cum a fost modificată şi completată.

Constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 56217/25 din 21.08.2003.

Obligă pârâtele Comisia comunală **** şi Comisia Judeţeană Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor să elibereze un nou titlu de proprietate pe numele reclamantei , pentru suprafaţa de 1200 m.p. teren extravilan şi pentru suprafaţa de 200 m.p. şi respectiv 600 m.p. teren intravilan , în care să fie înscris amplasamentul (tarlaua solă , parcelă, vecini) terenurilor.

Respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind înscrierea ca proprietar a reclamantei I.F., în titlu de proprietate ce va fi emis.

Respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.59820/34 din 09.09.1996.

Obligă pe pârâtele Comisia comunală **** şi Comisia judeţeană Buzău , în solidar la plata sumei de 600 lei către reclamante, cu titlu de cheltuieli de judecată .

Respins cererea de obligare a celorlalţi pârâţi la plata cheltuielilor de judecată .

Obligă reclamantele în solidar, la plata sumei de 400 lei către pârâta Ş.I. şi la plata sumei de 400 lei către pârâta B.G., reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs.

Etichete: