Top

Cerere pentru recuperarea debitelor

&>â 3^

Dosar nr. 4426/260/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1691

Şedinţa publică de la 13 Iulie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Ramona Rogoz

Grefier Alexandrina Durbaca

Prin cererea înregistrată la data de 29.09.2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. 4426/260/2009, reclamanta Asociaţia de proprietari

………., cu sediul în………………..a solicitat instanţei obligarea pârâtei N D,

cu domiciliul în………………., la plata sumei de 5625,2 lei din care suma de

2895,41 lei reprezintă debit restant pentru taxele de întreţinere-cotele lunare de contribuţie şi 2729,79 lei, reprezintă penalităţi de întârziere datorate pentru neplata la termen a debitelor.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile Legii 230/2007.

La cerere au fost anexate:fişă de calcul a penalităţilor de întârziere, fişă de întreţinere, notificare adresată pârâtei de achitare voluntară a debitului şi dovada primirii notificării.

în cadrul probei cu înscrisuri, reclamanta a mai depus la dosarul cauzei, pe parcursul cercetării judecătoreşti, accord de asociere, reveleu apartament.

Prin serviciul registratură, reclamanta a depus la dosarul cauzei, la data de 6.07.2010, cerere de micşorare a câtimii obiectului la suma de 1645,2 lei, reprezentând diferenţa între suma iniţial solicitată şi suma de 3980 lei pentru care pârâta a făcut dovada de plată voluntară, prin chitanţele depuse la dosarul cauzei.

Pârâta, legal citată, a depus întâmpinare şi precizări, pe parcursul cercetării judecătoreşti, însoţite de xerocopii ale unor chitanţe ce atestă plata parţială a debitului pentru care a fost acţionată în judecată, solicitând de asemenea instanţei, stabilirea unor termene de plată în rate a sumei rămasă de achitat reclamantei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

– 2 -Pârâta ocupa apartamentul situat

in……………………………………………….. In aceasta calitate, potrivit art.25

din H.G. nr.400/2003, pârâta este obligată la achitarea sumelor aferente din cheltuielile de intretinere comune. Titlul legal de plata al cotelor de intretinere ii reprezintă listele de plata, conform art.25 alin. 1 si art.23 pct.A lit.b din HG nr.400/2003, membrii asociaţiei având obligaţia de a achita sumele in 15 zile de la afişarea listei, respectiv posibilitatea de a contesta sumele stabilite in 10 zile de la afişare. Conform art. 46 din Legea 230/2007, ” toţi proprietarii au obligaţia sa plătească lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari”.

In caz de neplata, proprietarii pot fi acţionaţi in justiţie de către Asociaţia de Proprietari (art.31 alin.2 din Regulamentul-cadru). De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 46 din Legea nr.230/2007, toţi proprietarii au obligaţia sa plătească lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari. Conform art. 25.(1) din Norma metodologică de aplicare a Legii 230/2007, cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru flecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, in termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plata, data care trebuie sa fie inscrisa in lista de plata respectiva. In vederea respectării termenelor legale de plata a facturilor către furnizorii de utilităţi, administratorii au obligaţia de a afişa lista de plata in termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin posta, certificata prin inscrisul de pe stampila poştei, sau de la data confirmării de primire, in cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Asociaţia de proprietari poate calcula si percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitata, in condiţiile stabilite si aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, in limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depasi suma cotei restante la care s-a aplicat iar conform art. 43. Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, in funcţie de suprafaţa utila a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, Întreţinerea, repararea, exploatarea si, după caz, consolidarea pârtilor de construcţii si instalaţii din condominiu aflate in proprietate comuna.

Din copiile extraselor de rol depuse de reclamantă la dosar, instanţa retine că la data promovării acţiunii, pârâta figura cu debite de plată neachitate formate din cota de contribuţie la cheltuielile de întreţinere, aferente perioadei octombrie 2006-august 2009 în cuantum de 2895,41 lei, la care s-au calculate penalităţi de întârziere prin aplicarea procentului de 0,1% la debitul restant de plată, în total, suma de 2729,79 lei.

Din debitul total de plată pârâta a achitat voluntar, în cursul judecăţii, suma de 3980 lei, conform chitanţelor depuse la dosarul cauzei, respectiv: chitanţa nr. 2115din 16.09.2009, în cuantum de 130 lei, nr. 2388 din 21.10.2009, în cuantum de 100 lei, nr. 45 din 14.01.2010, în cuantum de

– 3 –

150 lei, chitanţa nr. 273 din 5.02.2010 în cuantum de 500 lei, chitanţa nr. 544 din 5.03.2010 în cuantum de 2.900 lei şi chitanţa nr. 1119 din 20.05.2010 în cuantum de 200 lei, rămânând de achitat diferenţa de debit şi penalităţi de întârziere în cunatum de 1645,2 lei, sumă la care reclamanta şi-a micşorat câtimea obiectului cererii.

Faţă de aceste prevederile legale invocate, instanţa constată ca fiind întemeiată cererea reclamantei, motiv pentru care va dispune admiterea acesteia şi obligarea pârâtei la plata sumei de 1645,2 lei, debit restant.

Având în vedere cererea pârâtei de stabilire a unor termene de plată eşalonată a datoriei, având în vedere situaţia personală financiară specială, respective faptul că aceasta este pensionară, constatând şi buna – credinţă a pârâtei în sensul în care aceasta a achita voluntar, pe parcursul cercetării judecătoreşti mai mult de jumătate din cuantumul debitului înregistrat, în temeiul dispoziţiilor art. 262 C.pr.civ, va dispune ca plata debitului total de 1645,2 lei să se facă în trei rate după cum urmează: suma de 548,4 lei în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinţe, suma de 548,4 lei până la 1.10.2010 şi suma de 548,4 lei până la data de 31.12.2010.

Etichete: